• Thông dụng

  Danh từ

  Dây, dây thép
  to hang the clothes on the line
  phơi quần áo ra dây thép
  Vạch đường, đường kẻ
  to draw a line
  kẻ một đường
  a curved line
  đường cong
  Đường, tuyến
  line of sight
  đường ngắm (súng)
  line of communication
  đường giao thông
  a telephone line
  đường dây điện thoại
  Hàng, dòng (chữ); câu (thơ)
  to begin a new line
  xuống dòng
  just a line to let someone know that
  mấy chữ để báo cho ai biết là
  there are some beautiful lines in his poem
  trong bài thơ của anh ta có một vài câu hay
  Hàng, bậc, lối, dãy
  to be on a line with
  ở cùng hàng với, ngang hàng với
  to stand in a line
  đứng sắp hàng
  ( số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn
  the lines of a ship
  hình nét của một con tàu
  (quân sự) tuyến, phòng tuyến
  the front line
  chiến tuyến, tuyến đầu
  a defence line
  tuyến phòng thủ
  line of battle
  hàng ngũ, đội ngũ; thế trận
  to go up the line
  đi ra mặt trận
  Ranh giới, giới hạn
  to draw the line somewhere
  vạch ra một giới hạn nào đó
  Dòng, dòng dõi, dòng giống
  to come of a good line
  con dòng cháu giống
  a line of scholars
  một dòng học giả
  Phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...
  line of conduct
  cách ăn ở, cách cư xử
  Ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường
  to be in the banking line
  ở trong ngành ngân hàng
  history is his particular line
  lịch sử là một môn sở trường của ông ta
  (thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm
  ground-nuts are one of our export lines
  lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta
  ( số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành
  on the party's lines
  theo đường lối của đảng
  I can't go on with the work on such lines
  tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này
  ( the line) đường xích đạo
  to cross the Line
  vượt qua đường xích đạo
  Lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)
  (quân sự) ( the line) quân đội chính quy
  ( số nhiều) giấy giá thú ( (cũng) marriage lines)
  ( số nhiều) (sân khấu) lời của một vai
  on the line
  mập mờ ở giữa
  to fall/come into line with sb/sth
  làm theo ai/cái gì
  to be in the firing line of sb
  chịu sự điều khiển của ai
  To draw the line at sth/doing sth
  Từ chối, không chịu
  to drop sb a line
  viết vài dòng lại cho ai
  the end of the line
  mức độ quá sức chịu đựng
  to have one's line crossed
  không thể nói chuyện bằng điện thoại vì có sự trục trặc về kỹ thuật
  to have a line on sth
  có thông tin về điều gì
  to hold the line
  (điện thoại) cầm máy đợi
  in the line of duty
  trong khi thi hành nhiệm vụ
  the line of least resistance
  phương thức đơn giản nhất, cách làm dễ nhất
  to shoot a line
  nói phét, khoác lác
  to sign on the dotted line
  ký vào dòng chấm chấm, ký vào văn bản
  somewhere along the line
  ở một giai đoạn nào đó
  to lay it on the line
  nói thẳng nói thật
  to step out of line
  vi phạm nội quy, vi phạm kỷ luật
  to take a firm/hard line
  kiên quyết, kiên định
  to give someone line enough
  tạm dong dây cho ai, tạm buông lỏng ai (để sau theo dõi lại hoặc bắt)
  to read between the lines

  Xem read

  to toe the line

  Xem toe

  hook, line and sinker

  Xem sinker

  Ngoại động từ

  Vạch, kẻ thành dòng
  to line a sheet of paper
  kẻ một tờ giấy
  to line out a stone (a piece of wood)
  vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)
  to line through
  gạch đi, xoá đi
  Làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch
  face lined with care
  mặt có vết nhăn vì lo lắng
  Sắp thành hàng dàn hàng
  to line up troops
  sắp quân lính thành hàng ngũ
  to line out men
  dàn quân ra

  Nội động từ

  Sắp hàng, đứng thành hàng ngũ
  to line up
  đứng thành hàng ngũ
  to line out
  dàn hàng

  Ngoại động từ

  Lót
  to line a garment
  lót một cái áo
  (nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét
  to line one's stomach
  nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy
  to line one's purse
  nhét đầy ví
  to line one's own pocket
  hốt được nhiều tiền bằng cách bất chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X