• (đổi hướng từ BroadCast)
  /´brɔ:d¸ka:st/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được tung ra khắp nơi; được gieo rắc (hạt giống...)
  Được truyền đi rộng rãi (tin tức...); qua đài phát thanh, được phát thanh
  broadcast appeal
  lời kêu gọi qua đài phát thanh
  Today's broadcast program
  Chương trình phát thanh hôm nay

  Động từ

  Phát thanh (tin tức...)
  Gieo rắc (hạt giống...)

  Danh từ + Cách viết khác ( .broadcasting)

  Sự phát thanh
  Tin tức được phát thanh
  Buổi phát thanh

  Hình Thái từ

  • past: broadcast
  • PP: broadcast

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phát quảng bá

  Giải thích VN: Cũng như trong phát thanh hoặc truyền hình, một phiên truyền được gởi tới cho nhiều hơn một người nhận. Trong truyền thông và trên mạng, một thông điệp truyền đại chúng là một thông điệp được phân phát cho mọi trạm.

  broadcast transmission
  truyền phát quảng bá
  phát rộng

  Giải thích VN: Cũng như trong phát thanh hoặc truyền hình, một phiên truyền được gởi tới cho nhiều hơn một người nhận. Trong truyền thông và trên mạng, một thông điệp truyền đại chúng là một thông điệp được phân phát cho mọi trạm.

  broadcast mode
  chế độ phát rộng
  broadcast transmission
  truyền phát rộng
  phát thanh
  broadcast address
  trạm phát thanh
  broadcast band
  dải phát thanh
  broadcast station
  trạm phát thanh
  frequency-modulation broadcast band
  dải phát thanh FM
  frequency-modulation broadcast channel
  kênh phát thanh FM
  standard broadcast band
  dải phát thanh chuẩn
  standard broadcast channel
  sự phát thanh chuẩn
  sự phát rộng
  truyền quảng bá
  truyền thanh
  relay broadcast station
  trạm truyền thanh chuyển tiếp
  truyền đại chúng

  Giải thích VN: Cũng như trong phát thanh hoặc truyền hình, một phiên truyền được gởi tới cho nhiều hơn một người nhận. Trong truyền thông và trên mạng, một thông điệp truyền đại chúng là một thông điệp được phân phát cho mọi trạm.

  Xây dựng

  quăng ném

  Kỹ thuật chung

  phát đi
  quảng bá
  Advanced Broadcast Video Service (ABVS)
  Dịch vụ Video Quảng bá tiên tiến
  All-to-All Broadcast (AAB)
  quảng bá mọi nơi - tới mọi nơi
  Broadcast and Unknown Server (BUS)
  Máy chủ (Server) vô danh phát quảng bá
  broadcast band
  băng quảng bá
  broadcast communication (vs)
  truyền thông quảng bá
  Broadcast Control Channel (BCCH)
  kênh điều khiển phát quảng bá
  broadcast interference
  nhiễu quảng bá
  BroadCast Interference (BCI)
  can nhiễu phát quảng bá
  Broadcast Multiple Access (BMA)
  đa truy nhập quảng bá
  Broadcast Satellite Experiment (BSE)
  thí nghiệm vệ tinh phát quảng bá
  broadcast transmission
  truyền phát quảng bá
  Broadcast Warning Message (BWM)
  bản tin cảnh báo phát quảng bá
  Broadcast Warning TWX (BWT)
  Bản tin điện báo in chữ (TWX) cảnh báo phát quảng bá
  Digital Broadcast Video (DBV)
  video quảng bá số
  Direct Broadcast Satellite/Service (DBS)
  Vệ tinh/Dịch vụ quảng bá trực tiếp
  Direct Sounding Broadcast (DSB)
  phát thanh quảng bá trực tiếp
  Electronic Mail Broadcast to a Roaming Computer (EMBARC)
  thư điện tử phát quảng bá tới một máy tính chuyển vùng
  Electronic News Gathering/Outside Broadcast (ENG/OB)
  thu thập tin tức điện tử/phát quảng bá ra
  General Broadcast Signalling Virtual Channel (B-ISDN) (GBSVC)
  kênh ảo báo hiệu quảng bá chung
  group broadcast
  quảng bá theo nhóm
  Improved Broadcast File Transfer Protocol (IBFTP)
  giao thức chuyển tệp quảng bá cải tiến
  Non broadcast Multiple (NBMA)
  đa truy nhập không quảng bá
  One-to-All Broadcast (OAB)
  quảng bá từ một nơi tới mọi nơi
  Radio Broadcast Data System (RBDS)
  hệ thống dữ liệu phát quảng bá qua vô tuyến
  Recipient Driven Broadcast File Transfer Protocol (RDBFTP)
  giao thức chuyển tệp phát quảng bá do người nhận thúc đẩy
  Selective Broadcast Signalling Virtual Channel (B-ISDN) (SBSVC)
  Kênh ảo báo hiệu quảng bá có lựa chọn (B-ISDN)
  Short message delivery broadcast (SMDB)
  phát quảng bá phân phát tin nhắn ngắn
  Short Message Service Broadcast Control Channel (S-BCCH)
  kênh điều khiển phát quảng bá dịch vụ tin ngắn
  Switched Digital Broadcast (SDB)
  phát quảng bá số có chuyển mạch
  Switched Video Broadcast (SVB)
  phát quảng bá video chuyển mạch
  System Broadcast Channel (SBC)
  kênh phát quảng bá của hệ thống
  sự phát thanh
  OB (outsidebroadcast)
  sự phát thanh ngoài studio
  outside broadcast (OB)
  sự phát thanh ngoài studio
  standard broadcast channel
  sự phát thanh chuẩn
  sự truyền thông
  OB (outsidebroadcast)
  sự truyền thông ngoài studio
  outside broadcast (OB)
  sự truyền thông ngoài studio

  Kinh tế

  buổi phát thanh
  commercial broadcast
  buổi phát thanh thương mại (quảng cáo hàng)
  sự phát thanh
  tin tức được phát thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X