• (đổi hướng từ Heights)
  /hait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều cao, bề cao; độ cao
  to be 1.70m in height
  cao 1 mét 70
  height above sea level
  độ cao so với mặt biển
  Điểm cao, đỉnh
  (từ lóng) tột độ, đỉnh cao nhất
  to be at its height
  lên đến đỉnh cao nhất
  to draw oneself up to one's full height
  vươn thẳng người

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ cao, chiều cao; góc nâng
  height of an element
  (đại số ) độ cao của một phần tử
  slant height
  (hình học ) chiều cao mặt bên, chiều dài đường sinh


  Xây dựng

  cao [chiều cao ]

  Cơ - Điện tử

  Chiều cao, độ cao, điểm cao nhất, đỉnh

  Kỹ thuật chung

  điểm cao
  đỉnh
  crest height
  độ cao đỉnh (sóng)
  fixed height
  độ cao cố định
  height above top of rail
  chiều cao tính từ mặt đỉnh ray
  height mark
  mốc định hướng
  height of the rail head
  chiều cao đỉnh ray
  height of water flowing over spillway
  chiều cao lớp nước tràn trên đỉnh đập
  height of water flowing over spillway weir
  chiều cao lớp nước tràn trên đỉnh đập tràn
  maximum peak-to-valley height
  chiều cao đỉnh-trũng cực đại
  peak-to-valley height
  chiều cao đỉnh-trũng
  peak-to-valley height gage (My)
  thước cặp đo cao đỉnh-trũng
  peak-to-valley height gauge (Anh)
  thước cặp đo cao đỉnh-trũng
  roughness height
  chiều cao đỉnh-trũng
  tip height
  độ cao đỉnh
  độ cao
  đồi
  góc nâng
  mũi tên vòm

  Kinh tế

  bề cao
  độ cao

  Địa chất

  độ cao, chiều cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X