• (đổi hướng từ Leaked)
  /li:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ thủng, lỗ rò, khe hở
  to stop a leak
  bịt lỗ rò
  Chỗ dột (trên mái nhà)
  Sự rò; độ rò
  Sự lộ (bí mật); điều bí mật bị lộ

  Nội động từ

  Lọt qua, rỉ ra, rò ra, thoát ra
  boat leaks
  thuyền bị nước rỉ vào
  Lọt ra, lộ ra (điều bí mật)
  the secret has leaked out
  điều bí mật đã lọt ra ngoài

  Ngoại động từ

  Tiết lộ (bí mật)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự rò, chỗ hở, độ rò, (v) rò, lọt qua

  Cơ khí & công trình

  chỗ hở

  Xây dựng

  chỗ dột

  Điện lạnh

  độ rò

  Kỹ thuật chung

  chảy qua
  dò rỉ
  lỗ rò
  sự chảy
  oil leak
  sự chảy dầu
  oil leak
  sự chảy dầu, rỉ dầu
  rỉ
  rò rỉ
  sự lọt qua
  sự rò

  Giải thích EN: An unwanted and slow escape or entrance of something, such as the movement of water through a hole in a pipe, the escape of electricity above or through an insulating material, or the loss of neutrons through diffusion from the core of a nuclear reactor..

  Giải thích VN: Sự thoát ra hay chảy vào chậm và vô ích của một vật, ví dụ sự chuyển động của nước qua một lỗ nhỏ ở đường ống, sự thất thoát của điện qua hay phía trên một chất cách điện, hay sự mất mát của Nơtron do phát tán khỏi phần trung tâm của một lò phản ứng hạt nhân.

  sự rò rỉ
  sự thấm

  Kinh tế

  chỗ thủng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X