• (đổi hướng từ Examinations)
  /ig¸zæmi´neiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác examen

  Danh từ

  Sự khám xét kỹ, sự xem xét kỹ, sự thẩm tra, sự khảo sát, sự nghiên cứu
  Sự thi cử; kỳ thi
  to go in for an examination
  đi thi
  to pass one's examination
  thi đỗ
  to fail in an examination
  thi trượt
  (pháp lý) sự thẩm tra

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nghiên cứu [sự nghiên cứu]

  Cơ - Điện tử

  Sự xem xét, sự kiểm tra, sự khảo sát

  Hóa học & vật liệu

  khám xét
  custom examination
  khám xét hải quan
  thẩm vấn
  thi cử

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra
  customs examination room
  phòng kiểm tra hải quan
  Examination of Work before Covering Up
  kiểm tra công trình trước khi che khuất chúng
  examination records
  bản ghi kiểm tra
  examination records
  biên bản kiểm tra
  Foundations, Examination of
  kiểm tra nền móng
  magnetic particle examination
  sự kiểm tra bằng hạt từ
  medical examination
  kiểm tra y học
  running gear examination
  kiểm tra bộ phận chạy
  technical examination
  sự kiểm tra kỹ thuật
  visual examination
  sự kiểm tra bằng mắt
  Work, Examination of Before Covering Up
  kiểm tra công trình trước khi che khuất
  sự khảo sát
  architectural examination
  sự khảo sát kiến trúc
  geologic examination
  sự khảo sát địa chất
  preliminary examination
  sự khảo sát sơ bộ
  sự kiểm nghiệm
  instrument examination
  sự kiểm nghiệm máy
  sự kiểm tra
  magnetic particle examination
  sự kiểm tra bằng hạt từ
  technical examination
  sự kiểm tra kỹ thuật
  visual examination
  sự kiểm tra bằng mắt
  sự nghiên cứu
  sự xem xét
  sự xét nghiệm

  Kinh tế

  sự kiểm tra
  examination of bid
  sự kiểm tra bỏ thầu
  examination of letter of credit
  sự kiểm tra thư tín dụng
  laboratory examination
  sự kiểm tra trong phòng thí nghiệm
  sự nghiên cứu
  laboratory examination
  sự nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
  microorganism examination
  sự nghiên cứu vi sinh vật
  organoleptic examination
  sự nghiên cứu cảm quan
  sự thẩm vấn
  examination-in-chief
  sự thẩm vấn người đương sự và người chứng (của luật sư)
  public examination
  sự thẩm vấn công khai
  thẩm vấn
  examination-in-chief
  sự thẩm vấn người đương sự và người chứng (của luật sư)
  public examination
  sự thẩm vấn công khai
  public examination
  thẩm vấn công khai
  xem xét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X