• Thông dụng

  Consider.
  Để cho tôi thì giờ nghiệm xem việc ấy nên làm hay không
  Let me have some time to consider the pros and cons of that bit of work.
  Be efficacious.
  Thuốc chống sốt rét ấy nghiệm không
  Is that antimalarian drug efficacious?
  (toán học) Root (of an equation).

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  root
  cấp bội của một nghiệm
  degree of multiplicity of a root
  kiểm tra nghiệm
  root test
  nghiệm bội
  multiple root
  nghiệm bội ba
  surd root
  nghiệm bội ba
  triple root
  nghiệm chính
  principal root
  nghiệm của bất phương trình
  root of an inequation
  nghiệm của hàm
  root of function
  nghiệm của hệ bất phương trình
  root of a system of inequations
  nghiệm của hệ phương trình
  root of a system of equations
  nghiệm của phương trình
  root of an equation
  nghiệm của phương trình
  root of equation
  nghiệm của đa thức
  polynomial's root
  nghiệm kép
  double root
  nghiệm ngoại lai
  extraneous root
  nghiệm phương trình
  root of an equation
  nghiệm thất lạc
  lost root
  nghiệm thực
  real root
  nghiệm tỷ
  surd root
  nghiệm đặc trưng
  characteristic root
  nghiệm đơn
  simple root
  nghiệm đồng
  congruence root
  phép thử nghiệm
  root test
  quĩ tích nghiệm
  root locus
  quỹ tích các nghiệm
  root locus
  quỹ đạo các nghiệm
  root locus
  số bội của nghiệm
  multiplicity of root
  sự phụ thêm một nghiệm
  adjunction of root
  sự tách các nghiệm
  root location
  tốc độ nghiệm
  root locus
  solution
  bảng nghiệm (số)
  solution table
  dung dịch thí nghiệm
  test solution
  nghiệm bằng số
  numerical solution
  nghiệm chính
  basic solution
  nghiệm chính
  principal solution
  nghiệm bản
  elementary solution
  nghiệm bản
  fundamental solution
  nghiệm sở
  basic solution
  nghiệm của bài toán côsi
  solution of Cauchy's problem
  nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính
  solution of a linear programming problem
  nghiệm của bất đẳng thức
  solution of inequalities
  nghiệm của phương trình
  solution of an equation
  nghiệm của phương trình tích phân
  solution of an integral equation
  nghiệm của phương trình vi phân
  solution of a differential equation
  nghiệm dừng
  steady state solution
  nghiệm duy nhất
  unique solution
  nghiệm hình thức
  formal solution
  nghiệm hữu hạn
  finite solution
  nghiệm không
  zero solution
  nghiệm không tầm thường
  non trivial solution
  nghiệm kỳ dị
  singular solution
  nghiệm hiệu
  symbolic solution
  nghiệm ngoại lai
  extraneous solution
  nghiệm nguyên
  integer solution
  nghiệm riêng
  partial solution
  nghiệm riêng
  particular solution
  nghiệm Schwarzchild
  Schwarzchild solution
  nghiệm số
  numerical solution
  nghiệm soliton
  soliton solution
  nghiệm tầm thường
  trivial solution
  nghiệm tích giải hoàn toàn
  closed form analytic solution
  nghiệm tiệm cận
  asymptotic solution
  nghiệm tối ưu
  optimal solution
  nghiệm tổng quát
  general solution
  nghiệm trạng thái dừng
  steady-state solution
  nghiệm tự hợp
  self-consistent solution
  nghiệm tuần hoàn
  periodic solution
  nghiệm tượng trưng
  symbolic solution
  nghiệm xấp xỉ
  approximate solution
  nghiệm đại số
  algebraic solution
  nghiệm đơn ứng
  homographic solution
  phép thử, thí nghiệm
  trial solution
  sai số của nghiệm
  error of solution
  tính duy nhất của nghiệm
  uniqueness of solution
  tính ổn định của nghiệm
  stability of solution
  độ chính xác của nghiệm
  accuracy of a solution
  đồ thị nghiệm
  solution graph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X