• Thông dụng

  Động từ

  To chock, to make fast with
  chôn cọc chèn thêm vài hòn đá
  to drive a skate in and make it fast with a few stones
  chèn bánh xe cho khỏi lăn xuống dốc
  to chock a car and prevent it from rolling down the slope
  To cut in deliberately, to block
  chiếc xe trước chèn chiếc xe sau một cách trái phép
  the car in front cut in deliberately against the regulations
  cầu thủ bóng đá chèn nhau
  the football-plyers blocked each other
  bọn bản tìm cách chèn nhau
  the capitalists try to block one another

  Danh từ

  Choke
  chuẩn bị sẵn chèn khi đẩy xe lên dốc
  to have a choke ready when pushing an ox-cart up the slope

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  block

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  block
  chế độ dồn kênh chèn khối
  block multiplexer mode
  chế độ đa công chèn khối
  block multiplexer mode
  chẹn không khí
  air block
  chẹn tâm nhĩ thất
  cular heart-block
  chẹn tim nội tâm thất
  intraventricular heart-block
  chẹn tim đường ra
  exit heart-block
  cục chêm chèn bánh
  hoisting block
  kênh dồn chèn khối
  block multiplexer channel
  kênh đa công chèn khối
  block multiplexer channel
  khối chèn (trên boong tàu)
  fiddle block
  khối xây chèn
  back-up block
  miếng chèn bảo vệ ( thiết bị bảo vệ)
  protector block
  built-in
  cleat
  cram
  cut-in (printing)
  include
  jam
  key
  pack
  chèn khô
  dry pack
  cho mỡ vào chén đựng mỡ bôi trơn
  pack a cup with grease
  sự chèn chỗ co
  shrink pack
  độ lún chèn lấp
  pack compression
  scotch
  tamping
  chèn bằng tay
  tamping by hand
  chèn mối nối bổ sung ba-lát
  tamping of the joint with additional ballast
  chèn đường
  tamp or tamping
  cuốc chèn tay
  tamping pick
  cuốc chèn đường sắt
  Pick, Tamping
  máy chèn ( vẹt)
  tamping machine
  máy chèn tại vị trí ghi
  switch tamping machine
  máy nâng chèn
  levelling and tamping machine
  sự chèn chân tàvẹt
  tier tamping
  thanh chèn
  tamping bar
  thanh chèn ray
  Bar, Tamping
  thiết bị chèn
  tamping unit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cup
  dish
  chén lấy máu
  blood dish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X