• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'peimənt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'peim(ə)nt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====thù lao lao động=====
  +
  =====thù lao lao động=====
  =====tiền chi phí=====
  =====tiền chi phí=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====thanh toán=====
  +
  =====thanh toán=====
  ::[[acceptance]] [[of]] [[payment]]
  ::[[acceptance]] [[of]] [[payment]]
  ::bản nhận thanh toán
  ::bản nhận thanh toán
  Dòng 99: Dòng 99:
  ::thời hạn thanh toán
  ::thời hạn thanh toán
  -
  =====tiền công=====
  +
  =====tiền công=====
  ::[[final]] [[payment]]
  ::[[final]] [[payment]]
  ::tiền công lần cuối
  ::tiền công lần cuối
  -
  =====tiền lương=====
  +
  =====tiền lương=====
  ::[[time]] [[earning]] [[payment]]
  ::[[time]] [[earning]] [[payment]]
  ::tiền lương công nhật
  ::tiền lương công nhật
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====số tiền trả=====
  +
  =====số tiền trả=====
  ::[[least]] [[payment]]
  ::[[least]] [[payment]]
  ::số tiền trả mức thấp nhất
  ::số tiền trả mức thấp nhất
  -
  =====sự chi trả=====
  +
  =====sự chi trả=====
  -
  =====sự nộp tiền=====
  +
  =====sự nộp tiền=====
  -
  =====sự thanh toán=====
  +
  =====sự thanh toán=====
  ::[[excess]] [[payment]]
  ::[[excess]] [[payment]]
  ::sự thanh toán lố
  ::sự thanh toán lố
  Dòng 122: Dòng 122:
  ::[[payment]] [[by]] [[cheque]]
  ::[[payment]] [[by]] [[cheque]]
  ::sự thanh toán bằng chi phiếu
  ::sự thanh toán bằng chi phiếu
  -
  =====sự trả lương=====
  +
  =====sự trả lương=====
  -
  =====sự trả tiền=====
  +
  =====sự trả tiền=====
  ::[[additional]] [[payment]]
  ::[[additional]] [[payment]]
  ::sự trả tiền thêm
  ::sự trả tiền thêm
  Dòng 202: Dòng 202:
  ::sự trả tiền tự nguyện
  ::sự trả tiền tự nguyện
  -
  =====tiền bồi thường=====
  +
  =====tiền bồi thường=====
  ::[[claim]] [[payment]]
  ::[[claim]] [[payment]]
  ::trả tiền bồi thường
  ::trả tiền bồi thường
  Dòng 213: Dòng 213:
  ::[[redundancy]] [[payment]]
  ::[[redundancy]] [[payment]]
  ::tiền (bồi thường) thôi việc
  ::tiền (bồi thường) thôi việc
  -
  =====việc thưởng phạt=====
  +
  =====việc thưởng phạt=====
  -
  =====việc trả công=====
  +
  =====việc trả công=====
  -
  =====việc trả tiền=====
  +
  =====việc trả tiền=====
  ::[[subject]] [[to]] [[payment]]
  ::[[subject]] [[to]] [[payment]]
  ::tùy thuộc việc trả tiền
  ::tùy thuộc việc trả tiền
  Dòng 240: Dòng 240:
  =====Reward, recompense. [ME f. OF paiement (as PAY(1))]=====
  =====Reward, recompense. [ME f. OF paiement (as PAY(1))]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  09:24, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /'peim(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả tiền, số tiền trả; sự bồi thường, tiền bồi thường
  payment received
  đã nhận đủ số tiền
  (nghĩa bóng) việc trả công, việc thưởng phạt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thù lao lao động
  tiền chi phí

  Kỹ thuật chung

  thanh toán
  acceptance of payment
  bản nhận thanh toán
  Application for Certificates of Payment
  nộp các giấy chứng nhận thanh toán
  Application for Final Certificate of Payment
  nộp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  balance of payment
  cán cân thanh toán
  Certificate of Payment, corrections to
  sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
  Certificate of Payment, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Certificate of Payment, issue of final
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  Certificates and Payment, Monthly Statement
  bản khai thanh toán hàng tháng
  claims for additional payment, procedure
  thủ tục đòi thanh toán thêm
  Claims, Payment of
  thanh toán tiền phát sinh
  conditions of crediting and payment
  quy chế cho vay và thanh toán
  conditions payment
  điều kiện thanh toán
  Corrections to Certificates of Payment
  sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
  Currencies of Payment for Provisional Sums
  tiền để thanh toán những khoản tạm ứng
  date of payment
  ngày thanh toán hối phiếu
  delayed payment
  chậm thanh toán
  Electronic Bill Presentation and Payment (EBPP)
  trình bày và thanh toán hóa đơn diện tử
  electronic payment
  sự thanh toán điện tử
  Final certificate of Payment, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  foreign currencies, payment in
  thanh toán bằng ngoại tệ
  form of letter of credit payment
  hình thức thư tín dụng thanh toán
  Issue of Certificate of Payment
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Issue of Final Certificate of Payment
  cấp giấy chứng nhận thanh toán lần cuối
  Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)
  sáng kiến chung về thanh toán điện tử
  Master Card Chip Payment Applications (MCPA)
  các ứng dụng thanh toán của chip thẻ chủ
  Method of application for Certificates of Payment
  phươg pháp áp dụng giấy chứng nhận thanh toán
  payment certificate, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Payment of Claims
  thanh toán những khoản đòi
  payment on suspension
  thanh toán trong trường hợp tạm ngừng (thi công)
  payment, delayed
  chậm thanh toán
  Payment, issue of Final Certificate
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  payment, method of application for
  phương pháp áp dụng để thanh toán
  payment, terms of
  điều kiện thanh toán
  Payment, Time for
  thời hạn thanh toán
  Retention Money Payment of
  thanh toán khoản tiền giữ lại
  Secure Encryption Payment Protocol (SEPP)
  giao thức thanh toán mật hóa an toàn
  payment in event of
  thanh toán trong trường hợp tạm ngừng
  Terms of Payment
  điều kiện thanh toán
  Time for Payment
  thời hạn thanh toán
  tiền công
  final payment
  tiền công lần cuối
  tiền lương
  time earning payment
  tiền lương công nhật

  Kinh tế

  số tiền trả
  least payment
  số tiền trả mức thấp nhất
  sự chi trả
  sự nộp tiền
  sự thanh toán
  excess payment
  sự thanh toán lố
  full time payment
  sự thanh toán đầy đủ
  late payment
  sự thanh toán trễ
  payment by cheque
  sự thanh toán bằng chi phiếu
  sự trả lương
  sự trả tiền
  additional payment
  sự trả tiền thêm
  advance payment
  sự trả tiền trước
  at-once-payment
  sự trả tiền ngay
  automatic payment
  sự trả tiền tự động
  cash payment
  sự trả tiền mặt
  clearing payment
  sự trả tiền bù trừ
  compensatory payment
  sự trả tiền bồi thường
  conditional payment
  sự trả tiền có điều kiện
  electronic payment
  sự trả tiền bằng điện tử
  on account payment
  sự trả tiền tạm
  overdue payment
  sự trả tiền chậm trễ
  payment after delivery
  sự trả tiền sau khi giao hàng
  payment against document
  sự trả tiền theo chứng từ
  payment by electronic transfer
  sự trả tiền qua chuyển khoản điện tử
  payment for honour
  sự trả tiền vì danh dự
  payment for honour
  sự trả tiền vì danh dự trả tiền can thiệp
  payment in arrear
  sự trả tiền sau
  payment in arrears
  sự trả tiền sau
  payment in due course
  sự trả tiền hợp lệ (một hối phiếu)
  payment insufficience
  sự trả tiền thiếu
  payment insufficient
  sự trả tiền thiếu
  payment of balance
  sự trả tiền còn lại
  payment of claims
  sự trả tiền bồi thường
  payment of technology transfer
  sự trả tiền chuyển giao kỹ thuật
  payment on account
  sự trả tiền trước một phần
  payment on receipt of goods
  sự trả tiền (ngay) sau khi nhận hàng
  payment on statement
  sự trả tiền khi nhận phiếu báo nợ
  payment supra protest
  sự trả tiền vì danh dự
  payment with order
  sự trả tiền khi đặt hàng
  penalty payment
  sự trả tiền phạt
  prematurity payment
  sự trả tiền chưa đáo hạn
  prematurity payment
  sự trả tiền chưa đáo hạn
  residual payment
  sự trả tiền dư
  sight payment
  sự trả tiền ngay
  spot payment
  sự trả tiền mặt
  time payment
  sự trả tiền có định kỳ
  token payment
  sự trả tiền (có tính) tượng trưng
  voluntary payment
  sự trả tiền tự nguyện
  tiền bồi thường
  claim payment
  trả tiền bồi thường
  compensatory payment
  sự trả tiền bồi thường
  indemnity payment
  trả tiền bồi thường
  payment of claims
  sự trả tiền bồi thường
  redundancy payment
  tiền (bồi thường) thôi việc
  việc thưởng phạt
  việc trả công
  việc trả tiền
  subject to payment
  tùy thuộc việc trả tiền
  suspend payment
  tạm hoãn việc trả tiền lại
  suspend payment (to..)
  tạm hoãn việc trả tiền
  Tham khảo
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  See pay, 12, above.
  Expenditure, disbursement,distribution, outlay, fee, contribution, charge, expense,payout: You are not authorized to make payment of any amountover œ100.

  Oxford

  N.
  The act or an instance of paying.
  An amount paid.
  Reward, recompense. [ME f. OF paiement (as PAY(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X