• /'futiŋ/


  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ để chân; chỗ đứng
  (nghĩa bóng) địa vị chắc chắn, vị trí chắc chắn, cơ sở chắc chắn
  to get a footing in society
  có vị trí chắc chắn trong xã hội
  this undertaking must be put on a sound footing
  công việc này phải được đặt trên cơ sở chắc chắn
  Cơ sở quan hệ; vị trí trong quan hệ (với người khác)
  to be on a good footing with somebody
  có quan hệ tốt với ai
  Sự được kết nạp (vào một đoàn thể)
  to pay for one's footing
  đóng tiền nguyệt liễm
  Chân tường, chân cột, bệ
  Sự thay bàn chân cho bít tất; sự khâu bàn chân cho bít tất; vải để khâu bàn chân cho bít tất
  Sự cộng (một hàng số); tổng số (dưới hàng số)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chân trường

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  chân móng

  Giải thích EN: The lower part of a foundation that bears directly upon the earth, usually in the form of a column, in order to distribute the load over a greater area.

  Giải thích VN: Phần dưới của móng tác dụng trực tiếp lực với mặt đất, thường có dạng cột nhằm phân bổ tải trọng rộng hơn.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bệ
  bệ đỡ
  bệ móng
  continuous footing
  bệ móng liên tục
  designed force for centre of footing
  lực thiết kế đặt tại tâm bệ móng
  chân tường
  chân cột
  footing block
  khối chân cột
  independent footing
  chân cột độc lập
  isolated footing
  chân cột đơn lập
  khối nền đơn
  nền chịu lực
  đế móng
  bell footing
  đế móng miệng loe
  combine footing
  đế móng tổ hợp
  slab and footing
  bản và đế móng
  đế tường
  lớp lót
  lớp dưới
  footing course
  lớp dưới của bệ đá
  gối tựa
  móng
  bell footing
  đế móng miệng loe
  column footing
  móng cột
  column footing
  móng cột đơn
  column footing
  móng rời
  combine footing
  đế móng tổ hợp
  concrete footing
  móng bê tông
  continuous footing
  bệ móng liên tục
  continuous footing
  móng liền dải
  continuous footing
  móng liên tục
  continuous footing
  tấm móng liên tục
  deep beam footing
  dầm móng đặt sâu
  designed force for centre of footing
  lực thiết kế đặt tại tâm bệ móng
  footing beam
  dầm móng
  footing block
  khối móng
  footing course
  lớp đá lót dưới móng
  footing excavation
  đào móng
  footing in sand
  móng nền cát
  footing of foundation
  nền của móng
  footing of wall
  móng tường
  independent footing
  móng độc lập
  independent footing
  móng rời
  individual column footing
  móng riêng rẽ cho từng cột
  individual footing
  móng đơn
  individual footing
  móng rời
  inverted T-shaped footing
  móng hình chữ T lật ngược
  isolate footing
  móng độc lập
  long strip footing
  móng băng dài
  mat footing
  móng bản
  mat footing
  móng bè
  mat footing
  móng giả
  mat footing
  móng tấm
  offset footing
  móng có bậc
  pedestal footing
  móng rời dưới cột
  pier footing
  móng kiểu trụ
  pier footing
  móng trụ cầu
  pile footing
  móng cọc
  pile footing
  móng rời trên nền cọc
  post footing
  móng cột
  ring footing
  móng tròn
  shallow footing
  móng nông
  simple footing
  móng đơn
  single footing
  móng đơn
  single footing
  móng riêng lẻ
  slab and footing
  bản và đế móng
  slab footing
  móng bản
  spread footing
  móng bè
  spread footing
  móng có chân mở rộng
  spread footing
  móng liên tục (ch.h. Móng tường)
  spread footing
  móng mở rộng
  spread footing
  móng phân phối (mở rộng ở phía dưới)
  square footing
  móng vuông
  stepped footing
  móng có hình bậc thang
  stone footing
  móng đá
  strap footing
  móng băng
  strip footing
  móng băng
  strip footing
  móng liên tục dưới tường
  tee-beam footing
  móng dầm hình chữ T
  unsymmetrical footing
  móng không đối xứng
  wall footing
  móng liền dải
  wall footing
  móng tường
  móng đơn
  móng nông
  móng riêng lẻ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cộng dọc
  tổng số
  tinh thể dưỡng
  tổng cộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X