• (đổi hướng từ Snaps)
  /snӕp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắn (chó), sự táp, sự đớp
  Tiếng tách tách (bật ngón tay); tiếng vút (của roi); tiếng gãy răng rắc (của cạnh cây)
  Khoá (dây đồng hồ, vòng...)
  Bánh quy giòn
  Lối chơi bài xnáp
  Đợt rét đột ngột (như) cold snap
  Tính sinh động (văn); sự hăng hái, sự nhiệt tình
  the performers seemed to have no snap
  những người biểu diễn hầu như không có chút nhiệt tình nào
  Ảnh chụp nhanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) việc ngon ơ
  (sân khấu) sự thuê mượn ngắn hạn (diễn viên)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người dễ bảo, người dễ sai khiến
  ( định ngữ) đột xuất, bất thần
  snap debate
  cuộc tranh luận đột xuất
  ( định ngữ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngon ơ
  a snap task
  việc ngon ơ
  not a snap
  không một chút nào, không một tí nào

  Ngoại động từ

  Táp, đớp
  the dog snapped a chop
  con chó táp một cục sườn
  Bật tách tách (ngón tay); quất vun vút (roi); bẻ gãy tách; đóng tách
  to snap one's fingers
  bật ngón tay tách tách
  to snap a stick
  bẻ gãy cái gậy đánh tách một cái
  to snap a clasp
  đóng cái móc tách một cái
  to snap one's teeth together
  răng đập vào nhau cầm cập
  Thả, bò; bắn
  to snap a spring
  thả lò xo
  to snap a pistol
  bắt súng lục
  Chụp nhanh (ảnh)
  Nhặt vội, nắm lấy
  to snap a bargain
  nắm lấy một món hời, chộp lấy một cơ hội
  Ngắt lời
  to snap a speaker
  ngắt lời một diễn giả

  Nội động từ

  Cắn (chó), táp, đớp
  to snap at someone
  định cắn ai (chó)
  the fish snapped at the bait
  cá đớp mồi
  Nói cáu kỉnh, cắn cảu
  Gãy tách
  stick snaps
  gậy gãy tách
  Đóng tách
  door snaps
  cửa đóng tách một cái
  Nổ
  pistol snaps
  súng lục nổ
  Chộp lấy
  to snap at a chance
  chộp lấy một cơ hội
  to snap off
  táp, cắn (vật gì)
  Làm gãy
  Gãy đánh tách
  to snap up
  bắt lấy, chộp lấy
  Cắt ngang, ngắt lời
  to snap one's fingers at
  thách thức, bất chấp
  to snap someone's nose off x nose snap into it!
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu đi nhanh lên!
  to snap out of it
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chừa một thói quen, bỏ một tính xấu

  Phó từ

  Với một tiếng tách

  Thán từ

  (thông tục) được nói trong chơi bài xnáp khi thấy có quân bài giống nhau được hạ xuống
  (thông tục) nói để lưu ý đến sự giống nhau giữa hai vật
  snap ! you've got the same shoes as me
  ơ này! anh đi đôi giày giống y như đôi giày của tôi

  Tính từ

  (thông tục) đột xuất, bất thần
  a snap election
  một cuộc bầu cử đột xuất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  canh hẳn về một bên (trái hoặc phải)
  chộp

  Kỹ thuật chung

  khuôn kẹp
  khuôn tán đinh
  pneumatic snap
  khuôn tán đinh khí nén
  rivet snap
  khuôn tán đinh rivê
  bám

  Giải thích VN: Ví dụ bám theo khung lưới (snap to grid).

  quét vôi trắng
  tiếng lách cách
  vạch dấu

  Kinh tế

  bánh bích quy giòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X