• (đổi hướng từ Ruptures)
  /´rʌptʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gẫy, sự vỡ, sự đứt (cái gì)
  the rupture of a blood-vessel
  sự đứt một mạch máu
  the rupture of a membrane
  sự thủng màng
  the rupture of a seed-pod
  vỡ vỏ hạt
  Sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao, sự cắt đứt; sự gián đoạn
  a rupture of diplomatic relations between two countries
  sự cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước
  (y học) sự thoát vị

  Ngoại động từ

  Đoạn tuyệt, tuyệt giao, cắt đứt; làm gián đoạn (một mối quan hệ)
  to rupture diplomatic relations with a country
  cắt đứt quan hệ ngoại giao với một nước
  Làm vỡ, làm đứt, làm gãy, làm nứt, làm rách, làm thủng
  to rupture a blood-vessel
  làm đứt mạch máu
  (y học) làm thoát vị

  Nội động từ

  Bị cắt đứt; bị gián đoạn
  Vỡ, đứt, gãy, nứt, rách, thủng
  (y học) thoát vị

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự, điểm] gián đoạn, [sự; điểm] gãy, dứt

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự phá hủy, sự đứt gãy, vết nứt, (v) gãy, nứt

  Cơ khí & công trình

  nứt gãy
  sự đổ vỡ

  Xây dựng

  thuộc phá hoại

  Điện

  sự đánh thủng (lớp cách điện)
  sự gẫy
  sự phá hủy (ống dẫn)

  Kỹ thuật chung

  chỗ đứt
  chỗ gãy
  có tính phá hoại
  đứt
  làm gãy
  gãy
  nứt
  phá hoại
  brittle rupture
  sự phá hoại giòn
  charge (ofrupture)
  tải trọng phá hoại
  charge of rupture
  tải trọng phá hoại
  circle (ofrupture)
  vòng tròn phá hoại
  complete rupture
  sự phá hoại toàn bộ
  fatigue rupture
  sự phá hoại do mỏi
  limit of rupture
  giới hạn phá hoại đứt
  limit of rupture
  giới hạn phá hoại gãy
  load at rupture
  tải trọng phá hoại
  modulus of rupture
  môđun phá hoại do uốn
  modulus of rupture
  môđun phá hoại do xoắn
  Mohr's rupture diagram
  biển đồ phá hoại Mo
  moment of rupture
  mômen phá hoại
  plane of rupture
  mặt phá hoại
  progressing rupture
  sự phá hoại lũy tiến
  progressing rupture
  sự phá hoại tăng dần
  rupture condition
  điều kiện phá hoại
  rupture cross-section
  mặt cắt ngang phá hoại
  rupture load
  tải trọng phá hoại
  rupture modulus
  môđun phá hoại
  rupture moment
  mômen phá hoại
  rupture plane
  mặt phẳng phá hoại
  rupture strength
  cường độ phá hoại
  rupture stress
  ứng suất phá hoại
  rupture test
  thí nghiệm phá hoại
  rupture zone
  miền phá hoại
  safety against rupture
  an toàn chống phá hoại
  visual of rupture
  góc phá hoại
  zone of rupture
  miền phá hoại
  sự đánh thủng
  sự đứt
  sự đứt gãy
  sự gãy
  sự hỏng
  instantaneous rupture
  sự hỏng tức thời
  sự phá hoại
  brittle rupture
  sự phá hoại giòn
  complete rupture
  sự phá hoại toàn bộ
  fatigue rupture
  sự phá hoại do mỏi
  progressing rupture
  sự phá hoại lũy tiến
  progressing rupture
  sự phá hoại tăng dần
  sự phá hủy
  vết nứt
  vỡ

  Kinh tế

  đứt đoạn
  rupture in resources
  sự đứt đoạn nguồn vốn
  sự gãy vỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X