• (đổi hướng từ Nails)
  /neil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Móng (tay; chân); móng vuốt (thú vật)
  finger-nail
  móng tay
  toe-nail
  móng chân
  to cut one's nails
  cắt móng tay (hoặc móng chân)
  Cái đinh
  to drive a nail
  đóng đinh
  Nên (đơn vị (đo lường) thời cổ, bằng khoảng 55 cm)
  hard as nails
  (thể dục,thể thao) rắn rỏi; sung sức; được tập luyện kỹ
  Cứng rắn; tàn nhẫn
  A fight tooth and nail
  Cuộc quyết chiến một mất một còn
  to hit the right nail on the head

  Xem hit

  a nail in one's coffin
  cái có thể làm cho người ta chóng chết
  to pay on the nail
  trả ngay không lần lữa
  right a nail
  đúng lắm, hoàn toàn đúng

  Ngoại động từ

  Đóng đinh; (nghĩa bóng) ghìm chặt
  to nail up a window
  lấy đinh vít chặt cửa sổ lại
  to nail one's eyes on something
  nhìn chăm chú (nhìn chòng chọc) vật gì
  he stood nailed to the ground
  nó đứng như chôn chân xuống đất
  to nail a blow
  giáng cho một đòn
  to nail someone down to his promise
  bắt ai phải giữ lời hứa
  (từ lóng) bắt giữ, tóm
  To nail one's colours to mast
  Giữ vững lập trường, kiên định lập trường
  to nail a lie to the counter (barn-door)
  vạch trần sự dối trá
  hoàn thành xuất sắc 1 nhiệm vụ
  she nailed the exam
  cô ấy làm bài thi rất tốt


  Toán & tin

  đinh, đóng đinh

  Nguồn khác

  Y học

  móng (cấu trúc sừng keratin được tạo thành từ biểu mô trên mặt lưng của mồi ngón tay và ngón chân)

  Điện

  đanh

  Kỹ thuật chung

  cái đinh
  đầu nhọn
  đinh
  annular flaming nail
  đinh đóng vành quanh cột
  annular framing nail
  đinh đóng vành quanh cột
  annular ringed nail
  đinh (vít) có đầu tròn
  ball wire nail
  đinh dây thép tròn đầu
  barbed nail
  đinh chặn
  barbed nail
  đinh có ngạnh
  barbed nail
  đinh hãm
  barbed nail
  đinh móc
  batten nail
  đinh đóng gỗ lợp
  batten nail
  đinh đóng ván lợp
  brad nail
  đinh đóng sàn packê
  brass nail
  đinh bằng đồng
  bullen nail
  đinh đầu to
  bullet head nail
  đinh hình đầu đạn
  bullpen nail
  đinh đầu to
  carpenter's nail
  đinh thợ mộc
  carpenters' nail
  đinh thợ mộc
  casing nail
  đinh đầu hình côn
  cement coated nail
  đinh găm vào xi măng
  clasp nail
  đinh đĩa
  clasp nail
  đinh móc
  clout (nail)
  đinh mũ dẹt
  clout nail
  đinh mũi bằng
  clout nail
  đinh mũi dẹt
  clout nail
  đinh đầu to bẹp
  clout nail
  đinh đầu to bẹt
  coat nail
  đinh đỉa
  coat nail
  đinh găm tường
  coated nail
  đinh mạ kim loại
  concrete nail
  đinh đóng bê tông
  copper nail
  đỉnh bằng đồng
  countersunk head nail
  đinh đầu chìm
  dog nail
  đinh đường ray
  dog nail
  đinh móc
  double-headed nail
  đinh hai đầu
  drive in a nail
  đóng đinh
  drive nail
  đinh đóng
  drive nail
  đinh đóng (búa)
  dual nail
  đinh hai đầu
  duplex (head) nail
  đinh đầu ghép đôi
  duplex (head) nail
  đinh đầu kép
  duplex head nail (duplexnail)
  đinh đầu ghép đôi
  duplex-head nail
  đinh hai mũi
  finishing nail
  đinh hoàn thiện
  finishing nail
  đinh trang trí
  flat head nail
  đinh đầu bằng
  flat head nail (flathead)
  đinh mũ phẳng
  flat headed nail
  đinh đầu dẹt
  flex sheet nail
  đinh găm mỏng
  floor nail
  đinh đóng sàn
  flooring nail
  đinh đóng sàn
  flooring nail
  đinh dùng để lát sàn
  flooring nail
  đinh dùng để lát ván
  forged rafter nail
  đinh rèn
  forged rafter nail
  đinh thân vuông
  form nail
  đinh ván khuôn
  french nail
  đinh (bằng) dây thép
  french nail
  đinh sát tròn
  french nail
  đinh sắt tròn
  galvanized nail
  đinh mạ kẽm
  hammer, nail
  búa đóng đinh
  hammer, nail
  nhổ đinh
  hand-made nail
  đinh rèn bằng tay
  hardboard nail
  đinh đóng các tông
  hardboard nail
  đinh đóng gỗ cứng
  headless nail
  đinh không đầu
  hob nail
  đinh đầu rộng
  hook nail
  đinh có móc
  lath nail
  đinh đầu to bẹt
  lattice head nail
  đinh đầu rỗng
  lead head nail
  đinh đầu bọc chì
  machine-made nail
  đinh làm bằng máy
  masonry nail
  đinh thợ xây
  nail (ed) connection
  liên kết đinh
  nail (ed) connection
  mối nối đinh
  nail (ed) joint
  liên kết đinh
  nail (ed) joint
  mối nối đinh
  nail (wirenail)
  đinh chỉ (đinh dây thép)
  nail arch
  vòm đóng đinh
  nail assembly
  chỗ nối đóng đinh
  nail boarded ceiling
  trần bọc (vải, da...) đóng đinh
  nail catcher or puller
  kềm nhổ đinh
  nail claw
  búa nhổ đinh
  nail claw
  cái móc đinh
  nail claw
  kềm nhổ đinh
  nail claw
  kềm nhổ định
  nail claw
  kìm nhổ đinh
  nail claw
  dụng cụ nhổ đinh
  nail concrete
  bê tông đóng đinh được
  nail cutter
  cái cắt đinh
  nail cutter
  dao cắt đinh
  nail drawer
  kìm nhổ đinh
  nail drawer
  dụng cụ nhổ đinh
  nail driver
  dụng cụ đóng đinh
  nail extension
  đóng đinh kéo xương gãy
  nail extractor
  búa nhổ đinh
  nail extractor
  cái móc đinh
  nail extractor
  kìm nhổ đinh
  nail for hardened concrete
  đinh dùng để đóng bê tông cứng
  nail for roofing plate
  đinh dùng để đóng tấm lợp
  nail glued truss
  giàn vừa dán vừa đóng đinh
  nail head
  đầu đinh
  nail heat
  đầu đinh
  nail heat
  mũi đinh
  nail joint
  chỗ nối (đóng) đinh
  nail joint
  mối nối (đóng) đinh
  nail line
  vạch đóng đinh
  nail nippers
  kìm nhổ đinh
  nail plate
  tấm kim loại đóng đinh
  nail plate (connector)
  bản nối đóng đinh
  nail point
  điểm đóng đinh
  nail puller
  búa nhổ đinh
  nail puller
  kìm nhổ đinh
  nail puller
  dụng cụ nhổ đinh
  nail punch
  kìm nhổ đinh
  nail punch
  mũi núng (để) đóng đinh
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  nail shank
  thân đinh
  nail spacing
  khoảng cách đóng đinh
  nail together
  nối bằng đinh
  nail truss
  dàn đóng đinh
  nail truss
  giàn đóng đinh
  nail-catcher
  cái nhổ đinh
  nail-catcher
  kìm nhổ đinh
  nail-driving machine
  máy đóng đinh
  nail-extractor
  cái nhổ đinh
  nail-extractor
  kìm nhổ đinh
  nail-marking machine
  máy làm đinh tự động
  nail-puller
  cái nhổ đinh
  nail-puller
  kìm nhổ đinh
  particle boad nail
  đinh đóng tấm ván sợi
  particleboard nail
  đinh đóng tấm ván sợi
  plank nail
  đinh đóng ván
  plaster nail
  đinh đầu to bẹt
  plate nail
  đinh đường ray
  plate nail
  đinh móc
  pull a nail
  nhổ đinh
  pulling out of a nail
  sự nhổ đinh
  rafter nail
  đinh thân vuông
  rag nail
  đinh có ngạnh
  rag nail
  đinh kẹp
  roffing nail
  đinh lợp mái
  roofing felt nail
  đinh lợp bìa
  roofing felt nail
  đinh mũ to
  roofing nail
  đinh đóng mái
  roofing nail
  đinh đóng mái nhà
  roofing nail
  đinh lợp mái
  roofing nail
  đinh lợp nhà
  scaffold nail
  đinh đóng giàn giáo
  screw nail
  đinh ốc
  shear point nail
  đinh có khía để cắt
  sheathing nail
  đinh bọc
  sheathing nail
  đinh viên
  sheet roofing nail
  đinh đóng tôn lợp mái
  shingle nail
  đinh đóng gỗ lợp
  shingle nail
  đinh đóng tấm lợp
  shingle nail
  đinh đóng ván lợp
  shuttering nail
  đinh đóng ván khuôn
  slate nail
  đinh đóng đá bảng
  slate nail
  đinh đóng đá lợp
  slate nail
  đinh đóng đá phiến
  slater's nail
  đinh thợ lợp đá bảng
  sleeper nail
  đinh đóng số tà vẹt
  spike nail
  đinh dài
  spring-head nail
  đinh đầu nẩy
  stub nail
  đinh ngắn
  stub nail
  đinh không mũ
  threaded nail
  đinh có ren
  timber slab with nail connections
  ván ghép đóng đinh
  toe nail
  đinh nghiêng
  underlay nail
  đinh đóng lớp lót
  wallboard nail
  đinh đóng tấm ốp tường
  windproof roofing nail
  đinh neo (lợp mái) chống gió
  wire nail
  đinh (dây thép) tròn
  wire nail
  đinh dây thép
  wire nail
  đinh ghim
  wire nail machinery
  thiết bị sản xuất đinh (từ dây thép)
  wire-nail cutting machine
  máy cắt sắt làm đinh
  wrought nail
  đinh rèn
  đinh lớn
  đóng (đinh)
  hammer, nail
  búa đóng đinh
  nail arch
  vòm đóng đinh
  nail assembly
  chỗ nối đóng đinh
  nail boarded ceiling
  trần bọc (vải, da...) đóng đinh
  nail concrete
  bê tông đóng đinh được
  nail driver
  dụng cụ đóng đinh
  nail extension
  đóng đinh kéo xương gãy
  nail glued truss
  giàn vừa dán vừa đóng đinh
  nail joint
  chỗ nối (đóng) đinh
  nail joint
  mối nối (đóng) đinh
  nail line
  vạch đóng đinh
  nail plate
  tấm kim loại đóng đinh
  nail plate (connector)
  bản nối đóng đinh
  nail point
  điểm đóng đinh
  nail punch
  mũi núng (để) đóng đinh
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  nail spacing
  khoảng cách đóng đinh
  nail truss
  dàn đóng đinh
  nail truss
  giàn đóng đinh
  nail-driving machine
  máy đóng đinh
  timber slab with nail connections
  ván ghép đóng đinh
  đóng đinh
  hammer, nail
  búa đóng đinh
  nail arch
  vòm đóng đinh
  nail assembly
  chỗ nối đóng đinh
  nail boarded ceiling
  trần bọc (vải, da...) đóng đinh
  nail concrete
  bê tông đóng đinh được
  nail driver
  dụng cụ đóng đinh
  nail extension
  đóng đinh kéo xương gãy
  nail glued truss
  giàn vừa dán vừa đóng đinh
  nail joint
  chỗ nối (đóng) đinh
  nail joint
  mối nối (đóng) đinh
  nail line
  vạch đóng đinh
  nail plate
  tấm kim loại đóng đinh
  nail plate (connector)
  bản nối đóng đinh
  nail point
  điểm đóng đinh
  nail punch
  mũi núng (để) đóng đinh
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  nail spacing
  khoảng cách đóng đinh
  nail truss
  dàn đóng đinh
  nail truss
  giàn đóng đinh
  nail-driving machine
  máy đóng đinh
  timber slab with nail connections
  ván ghép đóng đinh
  mũi nhọn

  Kinh tế

  cái móng
  cái vuốt

  Nguồn khác

  • nail : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X