• (đổi hướng từ Equivalents)
  /i´kwivələnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tương đương

  Danh từ

  Vật tương đương, từ tương đương
  Lượng quy ra
  (kỹ thuật) đương lượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tương đương
  almost equivalent
  gần tương đương, hầu tương đương
  conformally equivalent
  tương đương bảo giác


  Xây dựng

  đương lượng, tương đương

  Cơ - Điện tử

  đương lượng, tương đương

  Y học

  lượng tương đương
  triệu chứng tương đương

  Điện

  đẳng trị

  Kỹ thuật chung

  đương lượng
  centrifuge moisture equivalent
  đương lượng độ ẩm ly tâm
  chemical equivalent
  đương lượng hóa học
  coal equivalent
  đương lượng than
  combustion equivalent
  đương lượng đốt cháy
  Corrected Send Reference Equivalent (CSRE)
  đương lượng chuẩn phía gửi đã được hiệu chuẩn
  dose equivalent
  đương lượng liều
  electrochemical equivalent
  đương lượng điện hóa
  endosmotic equivalent
  đương lượng nội thẩm
  energy equivalent
  đương lượng năng lượng
  EPM (equivalentper million)
  đương lượng phân triệu
  equivalent force
  lực đương lượng
  equivalent humidity
  độ ẩm đương lượng
  equivalent per million (EPM)
  đương lượng phần triệu
  equivalent pressure
  áp lực nén đương lượng
  frozen equivalent
  đương lượng kết đông
  gram-equivalent
  đương lượng gam
  heat equivalent
  đương lượng nhiệt
  heat equivalent of work
  đương lượng nhiệt của công
  inhabitant equivalent
  đương lượng dân cư
  joule's equivalent
  đương lượng cơ của nhiệt
  Joule's equivalent
  đương lượng Joule
  joule's equivalent
  đương lượng nhiệt
  lead equivalent
  đương lượng chì
  load equivalent
  đương lượng tải trọng
  loudness volume equivalent
  đương lượng suy giảm tương đối
  low-pass equivalent
  đương lượng thông thấp
  mano-roentgen equivalent
  đương lượng rơngen sinh vật
  mechanical equivalent
  đương lượng cơ học
  mechanical equivalent of heat
  đương lượng cơ của nhiệt
  mechanical equivalent of heat
  đương lượng công của nhiệt
  mechanical equivalent of heat
  đương lượng Joule
  milli equivalent
  mili đương lượng
  moisture equivalent
  đương lượng ẩm
  Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
  đương lượng tham chiếu tổng thể danh định
  passenger car equivalent
  đương lượng xe hành khách
  physical roentgen equivalent
  đương lượng rơngen vật lý
  population equivalent
  đương lượng dân cư
  receiving reference equivalent-RRE
  đương lượng chuyển gốc thu thanh
  reference equivalent
  đương lượng quy chiếu
  reference equivalent-RE
  đương lượng chuyển gốc-ER
  roentgen equivalent
  đương lượng rơngen
  sand equivalent
  đương lượng cát
  sand equivalent test
  thử đương lượng cát
  sending reference equivalent-SRE
  đương lượng chuyển gốc truyền dẫn
  thermal equivalent
  đương lượng Joule
  thermal equivalent
  đương lượng nhiệt
  thermic equivalent
  đương lượng nhiệt
  transmission equivalent
  đương lượng truyền dẫn
  unfrozen equivalent
  đương lượng (nhiệt) không đóng băng
  water equivalent
  đương lượng nước

  Kinh tế

  giá quy đổi (hối đoái)
  giá trị tương đương
  cash equivalent value
  giá trị tương đương tiền mặt
  consumer subsidy equivalent
  giá trị tương đương trợ cấp người tiêu dùng
  money equivalent
  giá trị tương đương tiền tệ
  sự cân bằng
  food equivalent
  sự cân bằng dinh dưỡng
  heat equivalent
  sự cân bằng nhiệt
  mechanical equivalent of calorie
  sự cân bằng cơ học của nhiệt lượng
  protein equivalent
  sự cân bằng protein
  starch equivalent
  sự cân bằng tinh bột
  water equivalent
  sự cân bằng nước
  vật ngang giá
  money equivalent
  vật ngang giá tiền tệ

  Địa chất

  tương đương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X