• (đổi hướng từ Quarters)
  /'kwɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một phần tư
  a quarter of a century
  một phần tư thế kỷ
  for a quarter of the price; for quarter the price
  với một phần tư giá
  Mười lăm phút (về độ dài thời gian)
  the programme lasted an hour and a quarter
  chương trình kéo dài một giờ mười lăm phút
  Thời điểm mười lăm phút trước và sau mỗi giờ
  a quarter to ten
  mười giờ kém mười lăm
  Quý (ba tháng); tam cá nguyệt; học kỳ ba tháng (trường học)
  ( Mỹ; Ca-na-đa) đồng 25 xu, một phần tư đô la, 25 xen
  Góc "chân" (của con vật đã được phô ra); ( số nhiều) góc phần xác (kẻ phản bội) bị phanh thây, hông (người, súc vật)
  fore quarter
  phần trước
  hind quarter
  phần sau
  Horse's hind quarters
  Đằng sau ngựa
  Phương, hướng, phía; nơi, miền; nguồn (tin tức...)
  from every quarter
  từ khắp bốn phương
  no help to be looked for in that quarter
  không mong đợi gì có sự giúp đỡ về phía đó
  to have the news from a good quarter
  nhận được tin từ một nguồn đáng tin cậy
  Khu phố, xóm, phường, quận
  residential quarter
  khu nhà ở
  ( số nhiều) nhà ở
  to take up one's quarters with somebody
  đến ở chung với ai
  ( số nhiều) (quân sự) nơi đóng quân, doanh trại
  winter quarters
  nơi đóng quân mùa đông
  ( số nhiều) (hàng hải) vị trí chiến đấu trên tàu; sự sửa soạn chiến đấu
  all hands to quarters!
  tất cả vào vị trí chiến đấu!
  to beat to quarters
  ra lệnh tập họp vào vị trí chiến đấu
  to sound off quarters
  nổi hiệu kèn rút khỏi vị trí chiến đấu
  Tuần trăng (một phần tư của một tháng âm lịch; vị trí của mặt trăng khi ở cuối tuần đầu và tuần thứ ba trong tháng)
  Sự tha giết, sự tha chết (cho kẻ thù đầu hàng...)
  to ask for quarter; to cry quarter
  xin tha giết
  to receive quarter
  được tha tội chết, được tha giết
  (hàng hải) mạn tàu (phần cuối của sườn tàu)
  with the wind on her starboard quarter
  với gió bên mạn phải của tàu
  Góc tạ (ở Anh; bằng 12, 70 kg); góc bồ (bằng 2, 90 hl)
  (thể dục,thể thao) không chạy một phần tư dặm (dặm Anh)
  to win the quarter
  thắng trong cuộc chạy 1 soành dặm (dặm Anh)
  a bad quarter of an hour
  một vài phút khó chịu
  to beat up somebody's quarters
  o bear up the quarters of somebody
  Đến thăm ai
  at close quarters
  ở ngay sát nách
  (quân sự) giáp lá cà
  to come (get) to close quarters
  đến sát gần
  Đánh giáp lá cà
  not a quarter so good as...
  còn xa mới tốt bằng...

  Ngoại động từ

  Cắt đều làm bốn, chia tư
  Phanh thây
  to be condemned to be quartered
  phải chịu tội phanh thây
  (quân sự) đóng (quân)
  Chạy khắp, lùng sục khắp (chó săn)
  Cấp chỗ ở

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Một phần tư, một quý, (v) chia bốn

  Giao thông & vận tải

  khoang ở

  Toán & tin

  khúc gỗ vuông

  Xây dựng

  trại lính

  Điện lạnh

  phần tư
  quarter-wave
  phần tư sóng (độ đài điện)
  quarter-wave transformer
  máy biến áp phần tư sóng

  Kỹ thuật chung

  chỗ ở
  một phần tư
  quarter brick
  gạch một phần tư
  Quarter CIF (Q-CIF)
  CIF một phần tư (bốn bít)
  Quarter CIF (QCIF)
  CIF một phần tư
  quarter wavelength
  bước sóng một phần tư
  ô phố
  phường
  phường trại lính
  tấm vuông

  Kinh tế

  15 phút
  đồng 25 xen
  giới
  giới (khoa học, công nghệ, buôn bán)
  góc tạ
  hai cắc rưỡi
  hai mươi lăm xu
  phường
  quarter-sponge method
  phương pháp lên men làm bột nhào
  tam cá nguyệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X