• (đổi hướng từ Cascaded)
  /kæs'keid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thác nước
  (vật lý) tầng, đợt
  distillation cascade
  tầng cất
  hard cascade
  đợt cứng
  Màn ren treo rủ

  Nội động từ

  Đổ xuống như thác, chảy như thác

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tác động nối tiếp

  Xây dựng

  bậc thác nước
  ráp chồng

  Điện

  ghép từng tầng

  Giải thích VN: Các bộ khuyếch đại được sắp xếp để ngõ ra của tầng này đưa tín hiệu đến ngõ vào của tầng kế tiếp.

  tầng chồng

  Giải thích VN: Các bộ khuyếch đại được sắp xếp để ngõ ra của tầng này đưa tín hiệu đến ngõ vào của tầng kế tiếp.

  Kỹ thuật chung

  chảy như thác
  đợt
  hàn từng đợt
  bậc
  nối
  sắp xếp theo tầng
  sự nối tầng

  Giải thích EN: Any group of similar devices connected or arranged in sequence so that each operates the one following and multiplies the effect of the one preceding.

  Giải thích VN: Nhóm các thiết bị tương tự được nối hoặc sắp xếp theo thứ tự sao cho thiết bị này vận hành thiết bị kế tiếp và nhân rộng ảnh hưởng của thiết bị tiếp theo.

  tăng
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại tầng
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại ghép tầng
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại nối tầng
  cascade amplifier
  máy khuếch đại (nhiều tầng)
  cascade amplifier
  máy khuếch đại nhiều tầng
  cascade arrangement
  cấu trúc nối tầng
  cascade blades
  lá cánh quạt xếp tầng
  cascade button
  nút tầng
  cascade carry
  số nhớ theo tầng
  cascade carry
  sự nhớ theo tầng
  cascade circuit
  sơ đồ ghép tầng
  cascade compensation
  bù phân tầng
  cascade compression
  nén (ghép) tầng
  cascade compression
  sự nén (ghép) tầng
  cascade condensation
  ngưng tụ ghép tầng
  cascade condensation
  sự ngưng tụ (ghép) tầng
  cascade connection
  kết nối theo tầng
  cascade connection
  nối tầng
  cascade connection
  nối liên tầng
  cascade connection
  sự kết nối theo tầng
  cascade connection
  sự nối ghép tầng
  cascade connection
  sự nối theo tầng
  cascade control
  điều chỉnh (khống chế) tầng
  cascade control
  điều chỉnh theo tầng
  cascade control
  sự điều khiển theo tầng
  cascade cryogenic system
  hệ cryo kiểu ghép tầng
  cascade cryogenic system
  hệ thống cryo kiểu ghép tầng
  cascade entry
  mục nhập theo tầng
  cascade evaporation system
  hệ bay hơi kiểu ghép tầng
  cascade evaporator
  bình bay hơi ghép tầng
  cascade feeding of vats
  sự cấp nước phân tầng các bể
  cascade feeding of vats
  sự cấp nước phân tầng các bồn
  cascade furnace
  lò ghép tầng
  cascade impactor
  vòi phun nối tầng
  cascade junction
  lớp chuyển tiếp theo tầng
  cascade limiter
  bộ hạn chế theo tầng
  cascade menu
  trình đơn phân tầng
  cascade menu
  trình đơn xếp lớp tầng
  cascade milk cooler
  bộ làm lạnh sữa ghép tầng
  cascade mode
  chế độ phân tầng
  cascade networks
  mạng nối tầng
  cascade operation
  thao tác ghép tầng
  cascade Peltier cooler
  bộ làm lạnh nhiệt ghép tầng
  cascade Peltier cooler
  bộ làm lạnh Peltier ghép tầng
  cascade Peltier cooling
  làm lạnh nhiệt ghép tầng
  cascade Peltier cooling
  làm lạnh Peltier ghép tầng
  cascade process
  quá trình (ghép) tầng
  cascade process
  quá trình tầng
  cascade refrigerating machine
  máy lạnh ghép tầng
  cascade refrigerating plant
  trạm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration
  làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration
  sự làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration system
  hệ làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration system
  hệ thống làm lạnh ghép tầng
  cascade set
  máy nối tầng
  cascade set
  tập hợp tầng nối tiếp
  cascade system
  hệ thống nhiều tầng ép
  cascade thermoelectric refrigerating unit
  máy lạnh ghép tầng nhiệt điện
  cascade thermoelectric refrigerating unit
  máy lạnh nhiệt điện ghép tầng
  cascade transformer
  biến áp nhiều tầng
  cascade transformer
  biến áp ghép tầng
  cascade vanes
  lá cánh xếp tầng (tuabin)
  low-temperature cascade system
  tầng hầm (ở) nhiệt độ thấp
  no-mixing cascade
  tầng không trộn lẫn
  triple cascade
  ba tầng
  two-stage cascade cycle
  chu trình ghép tầng hai cấp
  two-stage cascade refrigerating plant
  hệ (thống) lạnh ghép tầng hai cấp
  two-stage cascade refrigerating plant
  trạm (hệ thống) lạnh ghép tầng hai cấp
  two-stage cascade refrigerating plant
  trạm lạnh ghép tầng hai cấp
  two-stage cascade refrigeration system
  hệ (thống) lạnh ghép tầng hai cấp
  two-stage cascade refrigeration system
  trạm lạnh ghép tầng hai cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X