• (đổi hướng từ Queued)
  BrE & NAmE /kju:/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Tóc thắt đuôi sam
  Hàng (người, xe ô tô...) xếp nối đuôi nhau
  to stand in a queue
  xếp hàng nối đuôi nhau

  Nội động từ

  ( + up) xếp hàng nối đuôi nhau
  to queue up for a tram
  xếp hàng nối đuôi nhau để lên xe điện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xếp hàng // sự xếp hàng

  Xây dựng

  sự xếp hàng, hàng (người, xe máy, ôtô ở ngã tư khi có đèn đỏ), xếp nối đuôi, xếp hàng

  Cơ - Điện tử

  Sự xếp hàng, hàng, (v) xếp hàng

  Giao thông & vận tải

  dòng hàng

  Hóa học & vật liệu

  hàng lối

  Điện lạnh

  sự nối đuôi

  Kỹ thuật chung

  dòng xe
  hàng
  active page queue
  hàng đợi trang hoạt động
  active page queue
  hàng trang hoạt động
  activity queue
  hàng tích cực
  AppleTalk Transaction Queue (ATQ)
  Hàng đợi chuyển tiếp của AppleTalk
  available page queue
  hàng đợi trang khả dụng
  available page queue
  hàng trang khả dụng
  available unit queue
  hàng đợi đơn vị khả dụng
  Average Queue Length (AQL)
  độ dài hàng xếp trung bình
  batch queue
  hàng đợi bó
  batch queue
  hàng đợi theo lô
  batch queue
  hàng theo lô
  batch work queue
  hàng công việc theo lô
  call queue
  hàng gọi
  CBQ (class-based queue)
  hàng đợi theo lớp
  channel queue
  hàng đợi kênh
  class-based queue (CBQ)
  hàng đợi theo lớp
  communication queue
  hàng đợi truyền thông
  communication queue definition
  định nghĩa hàng đợi truyền thông
  DASD queue
  hàng đợi DASD
  data queue
  hàng đợi dữ liệu
  data queue
  hàng dữ liệu
  dead letter queue
  hàng thông báo chết
  dead-letter queue
  hàng đợi thư chết
  destination queue
  hàng đích
  destination queue
  hàng đợi đích
  device input queue
  hàng đợi nhập thiết bị
  device queue
  hàng đợi thiết bị
  disk queue
  hàng đĩa
  distributed queue dual bus
  buýt kép hàng đợi phân tán
  distributed queue dual bus (DQDB)
  buýt kép hàng đợi phân tán
  Distributed Queue Dual Bus (DQDB)
  buýt kép xếp hàng phân tán
  distribution queue
  hàng đợi phân phối
  distribution recipient queue
  hàng đợi nhận phân phối
  double-ended queue (DEQUE)
  hàng hai đầu
  DQDB (distributedqueue dual bus)
  buýt kép hàng đợi phân tán
  end of a queue
  cuối của hàng đợi
  end of a queue
  kết thúc hàng đợi
  entry queue
  hàng chờ vào
  entry queue
  hàng công việc chờ nhập
  entry queue
  hàng nhập
  event queue
  hàng đợi biến cố
  event queue
  hàng đợi sự kiện
  Extended System Queue Area (ESQA)
  vùng xếp hàng hệ thống mở rộng
  external message queue
  hàng đợi thông báo ngoài
  external message queue
  hàng thông báo ngoài
  file queue
  hàng đợi file
  file queue
  hàng đợi tập tin
  floating point queue
  hàng dấu phẩy động
  group message queue
  hàng đợi thông báo nhóm
  group message queue
  hàng thông báo nhóm
  hold queue
  hàng đợi giữ lại
  input job queue
  hàng đợi công việc nhập
  input queue
  hàng chờ vào
  input queue
  hàng công việc chờ nhập
  input queue
  hàng đợi nhập
  input queue
  hàng đợi vào
  input queue
  hàng nhập
  input stream queue
  hàng dòng nhập
  input work queue
  hàng chờ vào
  input work queue
  hàng công việc chờ nhập
  input work queue
  hàng đợi công việc đưa vào
  input work queue
  hàng đợi công việc nhập
  input work queue
  hàng nhập
  internodal destination queue
  hàng đợi đích liên nút
  interrupt queue processor
  bộ xử lý hàng ngắt
  job queue
  hàng công việc
  LCQ (logicalchannel queue)
  hàng đợi kênh logic
  limited waiting queue
  hàng chờ có giới hạn
  logical channel queue (LCQ)
  hàng đợi kênh logic
  long queue status
  trạng thái hàng đợi dài
  LSQA (localsystem queue area)
  vùng hàng đợi hệ thống cục bộ
  mail queue
  hàng đợi thư
  mail queue
  hàng đợi thư tín
  message queue
  hàng đợi thông báo
  message queue
  hàng đợi thông điệp
  multiple-server queue
  hàng nhiều bộ phục vụ
  multiple-server queue
  hàng nhiều máy chủ
  no-buffer queue
  hàng đợi không đệm
  normal queue
  hàng đợi chuẩn
  output queue
  hàng đợi đầu ra
  output queue
  hàng đợi ra
  output queue
  hàng đợi xuất
  PQA (protectedqueue area)
  vùng hàng đợi có bảo vệ
  print queue
  hàng đợi in
  print queue
  hàng in, chuỗi in
  priority queue
  hàng đợi ưu tiên
  priority queue
  hàng ưu tiên
  priority queue system
  hệ thống hàng đợi ưu tiên
  priority queue system
  hệ thống xếp hàng ưu tiên
  program message queue
  hàng đợi thông báo chương trình
  protected queue area (PQA)
  vùng hàng đợi có bảo vệ
  QAB (queueanchor block)
  khối neo hàng đợi
  queue anchor block (QAB)
  khối neo hàng đợi
  Queue Arbitrated (QA)
  phân xử xếp hàng
  Queue Arbitrated Function (QAF)
  chức năng phân tử xếp hàng
  queue block
  khối hàng chờ
  queue control
  sự điều khiển hàng chờ
  Queue Control Block (QCB)
  khối điều khiển xếp hàng
  queue detector
  máy thăm dò hàng xe
  queue element
  phần tử hàng chờ
  queue element
  phần tử hàng đợi
  queue file
  tập tin hàng đợi
  queue length
  độ dài hàng đợi
  queue management
  quản lý hàng đợi
  queue management
  sự quản lý hàng đợi
  queue message
  thông báo (xếp) hàng đợi
  queue name
  tên hàng đợi
  queue scanner
  bộ quét hàng đợi
  queue size
  kích thước hàng đợi
  queue time
  thời gian xếp hàng
  queue warning sign
  dấu hiệu nhắc nhở xếp hàng
  read-ahead queue
  hàng đợi đọc trước
  ready queue
  hàng đợi sẵn sàng
  reply queue element
  phần tử hàng đợi trả lời
  RJE message queue
  hàng đợi thông báo RJE
  routing queue
  hàng đợi truyền
  RQE (replyqueue element)
  phần tử hàng đợi trả lời
  single server queue
  hàng máy chủ đơn
  SQA (systemqueue area)
  vùng hàng đợi hệ thống
  storage queue
  hàng đợi bộ nhớ
  sub-queue
  hàng đợi con
  system log message queue
  hàng thông báo nhật ký hệ thống
  system queue area (SQA)
  vùng hàng đợi hệ thống
  task queue
  hàng nhiệm vụ
  task queue
  hàng tác vụ
  task queue
  hàng thao tác
  token queue
  hàng đợi thẻ xác thực
  token queue
  hàng đợi token
  transient data queue
  hàng đợi dữ liệu tạm
  transmission queue
  hàng đợi truyền thông
  user message queue
  hàng đợi thông báo người dùng
  workstation message queue
  hàng thông báo trạm công việc
  hàng chờ
  entry queue
  hàng chờ vào
  input queue
  hàng chờ vào
  input work queue
  hàng chờ vào
  limited waiting queue
  hàng chờ có giới hạn
  queue block
  khối hàng chờ
  queue control
  sự điều khiển hàng chờ
  queue element
  phần tử hàng chờ
  hàng đợi
  active page queue
  hàng đợi trang hoạt động
  AppleTalk Transaction Queue (ATQ)
  Hàng đợi chuyển tiếp của AppleTalk
  available page queue
  hàng đợi trang khả dụng
  available unit queue
  hàng đợi đơn vị khả dụng
  batch queue
  hàng đợi bó
  batch queue
  hàng đợi theo lô
  CBQ (class-based queue)
  hàng đợi theo lớp
  channel queue
  hàng đợi kênh
  class-based queue (CBQ)
  hàng đợi theo lớp
  communication queue
  hàng đợi truyền thông
  communication queue definition
  định nghĩa hàng đợi truyền thông
  DASD queue
  hàng đợi DASD
  data queue
  hàng đợi dữ liệu
  dead-letter queue
  hàng đợi thư chết
  destination queue
  hàng đợi đích
  device input queue
  hàng đợi nhập thiết bị
  device queue
  hàng đợi thiết bị
  distributed queue dual bus
  buýt kép hàng đợi phân tán
  distributed queue dual bus (DQDB)
  buýt kép hàng đợi phân tán
  distribution queue
  hàng đợi phân phối
  distribution recipient queue
  hàng đợi nhận phân phối
  DQDB (distributedqueue dual bus)
  buýt kép hàng đợi phân tán
  end of a queue
  cuối của hàng đợi
  end of a queue
  kết thúc hàng đợi
  event queue
  hàng đợi biến cố
  event queue
  hàng đợi sự kiện
  external message queue
  hàng đợi thông báo ngoài
  file queue
  hàng đợi file
  file queue
  hàng đợi tập tin
  group message queue
  hàng đợi thông báo nhóm
  hold queue
  hàng đợi giữ lại
  input job queue
  hàng đợi công việc nhập
  input queue
  hàng đợi nhập
  input queue
  hàng đợi vào
  input work queue
  hàng đợi công việc đưa vào
  input work queue
  hàng đợi công việc nhập
  internodal destination queue
  hàng đợi đích liên nút
  LCQ (logicalchannel queue)
  hàng đợi kênh logic
  logical channel queue (LCQ)
  hàng đợi kênh logic
  long queue status
  trạng thái hàng đợi dài
  LSQA (localsystem queue area)
  vùng hàng đợi hệ thống cục bộ
  mail queue
  hàng đợi thư
  mail queue
  hàng đợi thư tín
  message queue
  hàng đợi thông báo
  message queue
  hàng đợi thông điệp
  no-buffer queue
  hàng đợi không đệm
  normal queue
  hàng đợi chuẩn
  output queue
  hàng đợi đầu ra
  output queue
  hàng đợi ra
  output queue
  hàng đợi xuất
  PQA (protectedqueue area)
  vùng hàng đợi có bảo vệ
  print queue
  hàng đợi in
  priority queue
  hàng đợi ưu tiên
  priority queue system
  hệ thống hàng đợi ưu tiên
  program message queue
  hàng đợi thông báo chương trình
  protected queue area (PQA)
  vùng hàng đợi có bảo vệ
  QAB (queueanchor block)
  khối neo hàng đợi
  queue anchor block (QAB)
  khối neo hàng đợi
  queue element
  phần tử hàng đợi
  queue file
  tập tin hàng đợi
  queue length
  độ dài hàng đợi
  queue management
  quản lý hàng đợi
  queue management
  sự quản lý hàng đợi
  queue message
  thông báo (xếp) hàng đợi
  queue name
  tên hàng đợi
  queue scanner
  bộ quét hàng đợi
  queue size
  kích thước hàng đợi
  read-ahead queue
  hàng đợi đọc trước
  ready queue
  hàng đợi sẵn sàng
  reply queue element
  phần tử hàng đợi trả lời
  RJE message queue
  hàng đợi thông báo RJE
  routing queue
  hàng đợi truyền
  RQE (replyqueue element)
  phần tử hàng đợi trả lời
  SQA (systemqueue area)
  vùng hàng đợi hệ thống
  storage queue
  hàng đợi bộ nhớ
  sub-queue
  hàng đợi con
  system queue area (SQA)
  vùng hàng đợi hệ thống
  token queue
  hàng đợi thẻ xác thực
  token queue
  hàng đợi token
  transient data queue
  hàng đợi dữ liệu tạm
  transmission queue
  hàng đợi truyền thông
  user message queue
  hàng đợi thông báo người dùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X