• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh t?=== =====S? kéo; s? c? g?ng, s? n? l?c===== =====S?c quy?n ru, s?c h?p d?n, s?c lôi cu?n; ngu?i có s?c quy?n ru, ...)
  (Danh t?)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====S? kéo; s? c? g?ng, s? n? l?c=====
  +
  =====Sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực=====
  -
  =====S?c quy?n ru, s?c h?p d?n, s?c lôi cu?n; ngu?i s?c quy?n ru, v?t s?c lôi cu?n=====
  +
  =====Sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; nguời sức quyến rũ, vật sức lôi cuốn=====
  -
  =====S? rút tham; s? m? s?; s? trúng=====
  +
  =====Sự rút thăm; sự mở số; sự trúng=====
  -
  =====(th? d?c,th? thao) tr?n d?u hoà=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) trận đấu hoà=====
  -
  =====Câu h?i m?o (d? khai thác ai, cái gì)=====
  +
  =====Câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)=====
  -
  =====D?ng tác rút súng l?c, d?ng tác v?y súng l?c=====
  +
  =====Động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục=====
  ::[[to]] [[be]] [[quick]] [[on]] [[the]] [[draw]]
  ::[[to]] [[be]] [[quick]] [[on]] [[the]] [[draw]]
  -
  ::v?y súng nhanh
  +
  ::vảy súng nhanh
   +
   
   +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất=====
  -
  =====(t? M?,nghia M?) ph?n di d?ng c?a c?u c?t=====
   
  ===Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn===
  ===Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn===

  16:35, ngày 23 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
  Sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; nguời có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
  Sự rút thăm; sự mở số; sự trúng
  (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
  Câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
  Động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
  to be quick on the draw
  vảy súng nhanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất

  Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn

  Kéo
  to draw a net
  kéo lu?i
  to draw the curtain
  kéo màn
  to draw a cart
  kéo xe bò
  to draw a plough
  kéo cày
  Kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cu?n
  to draw somebody aside
  kéo ai ra m?t ch?
  to draw attention
  thu hút s? chú ý
  to draw customers
  lôi kéo du?c khách hàng
  Dua
  to draw a pen across paper
  dua qu?n bút lên trang gi?y
  to draw one's hand over one's eyes
  dua tay lên che m?t
  Hít vào
  to draw a long breath
  hít m?t hoi dài
  Co rúm, cau l?i
  with drawn face
  v?i nét m?t cau l?i
  Gò (cuong ng?a); giuong (cung)
  to draw the rein (bridle)
  gò cuong ng?a; (nghia bóng) t? ki?m ch?
  Kéo theo (h?u qu?); chu?c l?y (tai ho?, b?c mình...)
  to draw consequences
  kéo theo nh?ng h?u qu?
  to draw trouble upon oneself
  chu?c l?y di?u khó ch?u vào thân
  Kéo ra, nh? ra, l?y ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
  to draw water from the well
  kéo nu?c ? gi?ng lên, múc nu?c ? gi?ng lên
  to draw a tooth
  nh? rang
  to draw a nail
  nh? dinh
  with drawn sword
  guom rút ra kh?i v?, guom tu?t tr?n
  to draw blood from the vein
  trích máu ? tinh m?ch
  Rút ra, suy ra, dua ra, v?ch ra, nêu ra
  to draw a lesson from failure
  rút ra m?t bài h?c t? th?t b?i
  to draw conclusions
  rút ra nh?ng k?t lu?n
  to draw comparisons
  dua ra nh?ng di?m so sánh; so sánh
  to draw distinctions
  v?ch ra (nêu ra) nh?ng di?m khác bi?t
  M? (s?), rút (tham); du?c, trúng (s?...)
  to draw lots
  m? s?
  to draw a prize
  trúng s?
  to draw the winner
  rút tham trúng
  Linh ra, l?y ra, tìm th?y ?
  to draw one's salary
  linh luong
  to draw information from...
  l?y tin t?c ?...
  to draw comfort (consolation) from...
  tìm th?y ngu?n an ?i ?...
  to draw inspiration from...
  tìm th?y ngu?n c?m h?ng ?...
  (dánh bài) moi
  to draw all the trumps
  moi t?t c? nh?ng quân bài ch? c?a d?i th?, làm cho d?i th? diêu d?ng vì h?t quân bài ch?
  Moi ra (lòng gà...), móc ra, moi h?t, làm c?n
  hanged, drawn and quartered
  b? treo c?, moi gan và phanh thây (t?i nhân)
  calf draws cow
  bò con bú c?n s?a bò cái
  to draw fowl
  m? moi lòng gà
  Pha (trà), rút l?y nu?c c?t
  to draw the tea
  pha trà
  (san b?n) s?c (b?i r?m) tìm thú san
  Kéo dài
  to draw wire
  kéo dài s?i dây thép
  V?, v?ch, d?ng lên, th?o ra; mô t? (b?ng l?i)
  to draw a straight line
  v?ch m?t du?ng th?ng
  to draw a portrait
  v? m?t b?c chân dung
  to draw a plan
  d?ng lên m?t k? ho?ch, th?o ra m?t k? ho?ch
  to draw a furrow
  v?ch m?t lu?ng cày
  Vi?t (séc) linh ti?n
  to draw a cheque on a banker
  vi?t séc linh ti?n ? m?t ch? ngân hàng
  Hoà, không phân du?c hon thua
  to draw a game with someone
  hoà m?t tr?n d?u v?i ai
  a drawn game
  tr?n d?u hoà
  a drawn battle
  cu?c chi?n d?u không phân du?c hon thua, tr?n dánh b?t phân th?ng b?i
  (hàng h?i) chìm xu?ng (bao nhiêu mét); có m?c chìm (bao nhiêu mét)
  the ship draws two meters
  con tàu có m?c chìm hai mét
  (th? d?c,th? thao) b?t xiên (qu? bóng crikê); dánh (qu? bóng gôn) qu? sang trái

  N?i d?ng t?

  Kéo; kéo ra, l?y ra, rút ra
  H?p d?n, lôi cu?n, có s?c thu hút
  the play still draws
  v? k?ch còn có s?c thu hút, v? k?ch còn lôi cu?n ngu?i xem
  Thông (lò su?i, ?ng khói...)
  Ng?m nu?c c?t (trà, , , )
  (hàng h?i) cang gió (bu?m)
  Kéo d?n, túm t?m d?n, b? thu hút d?n, b? lôi cu?n d?n
  to draw round somebody
  túm t?m kéo d?n quanh ai
  Di
  to draw towards the door
  di v? phía c?a
  to draw to an end (a close)
  di d?n ch? k?t thúc
  V?
  (hàng h?i) tr? (gió)
  the wind draws aft
  gió tr? thu?n
  (thuong nghi?p) ( (thu?ng) + on, upon) l?y ti?n ?, rút ti?n ra
  to draw upon one's banker
  l?y ti?n ? ch? ngân hàng
  (nghia bóng) c?u d?n, nh? c?y d?n, g?i d?n
  to draw on one's memory
  nh? d?n trí nh?, g?i d?n trí nh?
  (th? d?c,th? thao) d?n (trong cu?c dua ng?a thi...)
  to draw ahead
  d?n d?u
  to draw away
  lôi di, kéo di
  (th? d?c,th? thao) b? xa
  to draw back
  kéo lùi, gi?t lùi
  Rút lui (không làm vi?c gì, không tham gia tr?n d?u...)
  to draw down
  kéo xu?ng (màn, mành, rèm...)
  Hít vào, hút vào (thu?c lá...)
  Gây ra (con t?c gi?n...)
  to draw in
  thu vào (s?ng, móng s?c...)
  Kéo vào, lôi kéo vào (m?t phong trào nào...)
  Xu?ng d?n, x? chi?u, tàn (ngày); ngày càng ng?n hon (nh?ng ngày liên ti?p)
  to draw off
  rút (quân d?i); rút lui
  L?y ra, kéo ra, rút ra... (ru?u trong thùng..., giày ?ng...)
  Làm l?c (hu?ng chú ý...)
  to draw on
  d?n t?i, dua t?i
  Deo (gang...) vào
  Quy?n ru, lôi cu?n
  T?i g?n
  spring is drawing on
  mùa xuân t?i g?n
  (th? d?c,th? thao) du?i k?p, b?t k?p (trong cu?c ch?y dua)
  (thuong nghi?p) rút ti?n ra
  C?u d?n, nh? d?n, g?i d?n
  to draw out
  nh? ra kéo ra, rút ra, l?y ra
  Kéo dài (bài nói, bài vi?t...); dài ra (ngày)
  (quân s?) bi?t phái (m?t don v?...); dàn hàng, dàn tr?n
  Khai thác, moi ra (m?t di?u bí m?t); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) b?c l? ra
  V? ra, th?o ra
  to draw out a plan
  th?o ra m?t k? ho?ch
  to draw up
  kéo lên, rút lên; múc (nu?c...) lên
  ( d?ng t? phãn thân) to draw oneself up d?ng th?ng do, d?ng ngay do
  (quân s?) s?p quân lính thành hàng, dàn hàng
  Th?o (m?t van ki?n)
  ( + with) b?t k?p, du?i k?p, theo k?p
  D? l?i, d?ng l?i (xe)
  the carriage drew up before the door
  xe ng?a d? l?i ? tru?c c?a
  ( + to) l?i g?n, t?i g?n
  to draw up to the table
  l?i g?n bàn
  to draw a bead on

  Xem bead

  to draw blank
  lùng s?c ch?ng th?y thú san nào, không san du?c con nào; (nghia bóng) không an thua gì, không du?c gì
  to draw the long bow

  Xem bow

  to draw one's first breath
  sinh ra
  to draw one's last breath
  trút hoi th? cu?i cùng, ch?t
  to draw the cloth
  d?n bàn (sau khi an xong)
  to draw it fine
  (thông t?c) quá chi ly, ch? s?i tóc làm tu
  to draw to a head
  chín (m?n nh?t...)
  to draw in one's horns
  thu s?ng l?i, co vòi l?i; (nghia bóng) b?t vênh váo, b?t lên m?t ta dây
  to draw a line at that
  làm d?n m?c nhu v?y thôi; nh?n d?n m?c nhu v?y thôi
  to draw the line
  ng?ng l?i (? m?t gi?i h?n nào) không ai di xa hon n?a
  draw it mild!

  Xem mild

  to draw one's pen against somebody
  vi?t d? kích ai
  to draw one's sword against somebody
  t?n công ai
  to draw an analogy, a comparison, a parallel between sth and sth
  so sánh cái gì v?i cái gì
  at daggers drawn with sb
  d?i ch?i, thù ngh?ch
  to draw sb's attention to sth
  luu ý ai v? di?u gì
  to draw a distinction between sth and sth
  phân bi?t rõ cái gì v?i cái gì
  to draw stumps
  (môn crickê) nh? c?c cho bi?t k?t thúc cu?c choi
  to draw sb's teeth
  làm cho tr? nên vô h?i
  to draw oneself up to one's full height
  vuon th?ng ngu?i
  to draw a veil on sth
  không nh?c t?i di?u gì (do t? nh?)

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  kéo duỗi
  kéo giãn

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  thảo ra

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  họa đồ

  Nguồn khác

  • draw : Chlorine Online

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  rút (bài)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  họa
  hút
  kéo
  kéo ra
  kéo sợi
  kéo, dãn

  Giải thích EN: 1. to haul a load of material.to haul a load of material.2. to pull an object out to a greater length; stretch.to pull an object out to a greater length; stretch.

  Giải thích VN: 1. kéo một trọng tải 2. kéo một vật cho dài ra, dãn ra.

  lực kéo
  sự chuốt
  ram (thép)
  rút
  rút khuôn
  rút ra
  sự hút
  sự kéo
  sự phác họa
  sự ram (thép)
  vạch
  vẽ

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cái đinh
  điểm thu hút
  hối phiếu
  authority to draw
  ủy quyền viết (hối phiếu)
  rút (tiền)
  authority to draw
  ủy quyền rút tiền
  draw at sight (to...)
  rút tiền ngay
  số tiền rút ra
  ứng chi
  viết
  authority to draw
  ủy quyền viết (hối phiếu)
  draw up a report (to...)
  viết một báo cáo

  Nguồn khác

  • draw : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Pull, tug, tow, drag, haul, lug: The gypsy caravan wasdrawn by two horses.
  Pull or take out, extract; unsheathe,unholster: The cowboy drew his gun and began firing.
  Drawoff; pour; drain off or out: She drew two pails of water forthe horses.
  Attract, gather, allure, lure, bring out orforth, elicit, Colloq pull: Anything will draw a crowd in NewYork.
  Depict, sketch, portray, outline, delineate, design,limn, paint: The artist was drawing pictures in chalk on thepavement.
  Devise, draw up, draft, create, contrive, frame,compose, prepare: The plans for the new civic centre have notyet been drawn.
  Inhale, breathe (in), inspire; suck in:She's very ill and may draw her last breath any minute.
  Drawout, withdraw, take, receive, get, acquire, obtain, secure,procure, extract, remove: I have to draw some money from mybank account for groceries.
  Choose, pick, select, take: Itis your turn to draw a card.
  Draw back. retreat, recoil,shrink (from), withdraw: He drew back quickly when he saw thesnake.
  Draw in. arrive, pull in: The train drew in to thestation.
  Draw off. a tap, pour: The barmaid drew off twolarge beers from the keg. b withdraw, draw or go away, depart,leave: The Indians drew off and waited to see what we would do.13 draw on. a employ, use, make use of, exploit, have resort orrecourse to, resort to, fall back on, rely or depend on: Shedrew on her years of experience as a doctor. b come close ornear, near, draw nigh, approach, advance: With the cold seasondrawing on, we had to get in the crops.
  Draw out. a extend,drag out, prolong, protract, lengthen, stretch, spin out: Hervisit has been drawn out to a week. b elicit, evoke, induce totalk: I drew him out on his feelings about social security. cSee 8, above.
  Draw up. a halt, stop, pull up or over: Ataxi drew up and I got in. b draft, compose, prepare, put down(in writing), frame, compile, put together, formulate: We drewup the agreement only yesterday. c arrange, deploy, position,order, rank, marshal: The troops were drawn up in full battlearray.
  N.
  Magnetism, attraction, lure, enticement, Colloq pull,drawing power: The draw of the rock concert was extraordinary.17 tie, stalemate, dead heat, deadlock: The race ended in adraw for second place.

  Oxford

  V. & n.

  V. (past drew; past part. drawn) 1 tr. pull orcause to move towards or after one.
  Tr. pull (a thing) up,over, or across.
  Tr. pull (curtains etc.) open or shut.
  Tr. take (a person) aside, esp. to talk to.
  Tr. attract;bring to oneself or to something; take in (drew a deep breath; Ifelt drawn to her; drew my attention to the matter; draw himinto conversation; the match drew large crowds).
  Intr. (foll.by at, on) suck smoke from (a cigarette, pipe, etc.).
  Tr.(also absol.) take out; remove (e.g. a tooth, a gun from aholster, etc.).
  Tr. obtain or take from a source (draw asalary; draw inspiration; drew œ100 from my account).
  Tr.trace (a line, mark, furrow, or figure).
  A tr. produce (apicture) by tracing lines and marks. b tr. represent (a thing)by this means. c absol. make a drawing.
  Tr. (also absol.)finish (a contest or game) with neither side winning.
  Intr.make one's or its way, proceed, move, come (drew near thebridge; draw to a close; the second horse drew level; drew aheadof the field; the time draws near).
  Tr. infer, deduce (aconclusion).
  Tr. a elicit, evoke. b bring about, entail(draw criticism; draw ruin upon oneself). c induce (a person)to reveal facts, feelings, or talent (refused to be drawn). d(foll. by to + infin.) induce (a person) to do something. eCards cause to be played (drew all the trumps).
  Tr. haul up(water) from a well.
  Tr. bring out (liquid from a vessel orblood from a wound).
  Tr. extract a liquid essence from.
  Intr. (of a chimney or pipe) promote or allow a draught.
  Intr. (of tea) infuse.
  A tr. obtain by lot (drew thewinner). b absol. draw lots.
  Intr. (foll. by on) make ademand on a person, a person's skill, memory, imagination, etc.22 tr. write out (a bill, cheque, or draft) (drew a cheque onthe bank).
  Tr. frame (a document) in due form, compose.
  Tr. formulate or perceive (a comparison or distinction).
  Tr.(of a ship) require (a specified depth of water) to float in.26 tr. disembowel (hang, draw, and quarter; draw the fowl beforecooking it).
  Tr. Hunting search (cover) for game.
  Tr.drag (a badger or fox) from a hole.
  Tr. a protract,stretch, elongate (long-drawn agony). b make (wire) by pullinga piece of metal through successively smaller holes.
  Tr. aGolf drive (the ball) to the left (or, of a left-handed player,the right) esp. purposely. b Bowls cause (a bowl) to travel ina curve to the desired point.
  Intr. (of a sail) swelltightly in the wind.
  N.
  An act of drawing.
  A a personor thing that draws custom, attention, etc. b the power toattract attention.
  The drawing of lots, esp. a raffle.
  Adrawn game.
  A suck on a cigarette etc.
  The act of removinga gun from its holster in order to shoot (quick on the draw).
  Strain, pull.
  US the movable part of a drawbridge.
  Persuade to join, entice.
  (of a train etc.) arrive at astation. draw in one's horns become less assertive orambitious; draw back. draw the line at set a limit (oftolerance etc.) at. draw lots see LOT. draw off withdraw(troops). draw on 1 approach, come near.
  Lead to, bringabout.
  Allure.
  Put (gloves, boots, etc.) on. draw out 1prolong.
  Elicit.
  Induce to talk.
  (of successive days)become longer because of the changing seasons.
  (of a trainetc.) leave a station etc.
  Write out in proper form.
  Leadout, detach, or array (troops). draw rein see REIN. draw-sheeta sheet that can be taken from under a patient without remakingthe bed. draw-string a string that can be pulled to tighten themouth of a bag, the waist of a garment, etc. draw stumpsCricket take the stumps out of the ground at the close of play.draw one's sword against attack. draw up 1 compose or draft (adocument etc.).
  Bring or come into regular order.
  Come toa halt.
  Make (oneself) stiffly erect.
  (foll. by with, to)gain on or overtake. draw-well a deep well with a rope and abucket. quick on the draw quick to act or react. [OE dragan f.Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X