• (Khác biệt giữa các bản)
  (N?i d?ng t?)
  (( + to) lại gần, tới gần)
  Dòng 312: Dòng 312:
  ::phân biệt rõ cái gì với cái gì
  ::phân biệt rõ cái gì với cái gì
  ::[[to]] [[draw]] [[stumps]]
  ::[[to]] [[draw]] [[stumps]]
  -
  ::(môn crickê) nh? c?c cho biết kết thúc cuộc chơi
  +
  ::(môn crickê) nhổ cọc cho biết kết thúc cuộc chơi
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[teeth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[teeth]]
  ::làm cho trở nên vô hình
  ::làm cho trở nên vô hình

  00:33, ngày 24 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
  Sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; nguời có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
  Sự rút thăm; sự mở số; sự trúng
  (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
  Câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
  Động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
  to be quick on the draw
  vảy súng nhanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất

  Ngoại đông từ .drew; .drawn

  Kéo
  to draw a net
  kéo luới
  to draw the curtain
  kéo màn
  to draw a cart
  kéo xe bò
  to draw a plough
  kéo cày
  Kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn
  to draw somebody aside
  kéo ai ra một chỗ
  to draw attention
  thu hút sự chú ý
  to draw customers
  lôi kéo được khách hàng
  Đưa
  to draw a pen across paper
  đưa quản bút lên trang giấy
  to draw one's hand over one's eyes
  đưa tay lên che mặt
  Hít vào
  to draw a long breath
  hít một hơi dài
  Co rúm, cau lại
  with drawn face
  với nét mặt cau lại
  Gò (cuong ngựa); giuơng (cung)
  to draw the rein (bridle)
  gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
  Kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)
  to draw consequences
  kéo theo những hậu quả
  to draw trouble upon oneself
  chuốc lấy điều khó chịu vào thân
  Kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
  to draw water from the well
  kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
  to draw a tooth
  nhổ răng
  to draw a nail
  nhổ đinh
  with drawn sword
  gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
  to draw blood from the vein
  trích máu ở tĩnh mạch
  Rút ra, suy ra, dua ra, v?ch ra, nêu ra
  to draw a lesson from failure
  rút ra một bài học từ thất bại
  to draw conclusions
  rút ra những kết luận
  to draw comparisons
  đưa ra những di?m so sánh; so sánh
  to draw distinctions
  vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
  Mở(số), rút (thăm); được, trúng (số...)
  to draw lots
  mở số
  to draw a prize
  trúng số
  to draw the winner
  rút thăm trúng
  Lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ?
  to draw one's salary
  lĩnh lương
  to draw information from...
  lấy tin tức ?...
  to draw comfort (consolation) from...
  tìm thấy nguồn an ủi ở...
  to draw inspiration from...
  tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
  (đánh bài) moi
  to draw all the trumps
  moi tất cả những quân bài chủ của đối thủ, làm cho đối thủ điêu đứng vì hết quân bài chủ
  Moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn
  hanged, drawn and quartered
  bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
  calf draws cow
  bò con bú cạn sữa bò cái
  to draw fowl
  mổ moi lòng gà
  Pha (trà), rút lấy nước cốt
  to draw the tea
  pha trà
  (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn
  Kéo dài
  to draw wire
  kéo dài sợi dây thép
  Vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)
  to draw a straight line
  vạch một đường thẳng
  to draw a portrait
  vẽ một bức chân dung
  to draw a plan
  dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
  to draw a furrow
  vạch một luống cày
  Viết (séc) lĩnh tiền
  to draw a cheque on a banker
  viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
  Hoà, không phân được hơn thua
  to draw a game with someone
  hoà một trận đấu với ai
  a drawn game
  trận đấu hoà
  a drawn battle
  cuộc chiến đấu không phân được hơn thua, trận đánh bất phân thắng bại
  (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét)
  the ship draws two meters
  con tàu có mức chìm hai mét
  (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái

  Nội động từ

  Kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra
  Hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút
  the play still draws
  vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
  Thông (lò sửoii, ống khói...)
  Ngấm nước cốt (trà, , , )
  (hàng hải) căng gió (buồm)
  Kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến
  to draw round somebody
  túm tụm kéo đến quanh ai
  đi
  to draw towards the door
  đi về phía cửa
  to draw to an end (a close)
  đi đến chỗ kết thúc
  Vẽ
  (hàng hải) trở (gió)
  the wind draws aft
  gió trở thuận
  (thuong nghiêp) ( (thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra
  to draw upon one's banker
  lấy tiền ở chủ ngân hàng
  (nghia bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gửi đến
  to draw on one's memory
  nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
  (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)
  to draw ahead
  dẫn đầu

  Idioms

  to draw away
  lôi di, kéo di
  (thể dục,thể thao) bỏ xa
  to draw back
  kéo lùi, giật lùi
  Rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)
  to draw down
  kéo xuống (màn, mành, rèm...)
  Hít vào, hút vào (thuốc lá...)
  Gây ra (cơn tức giận...)
  to draw in
  thu vào (sừng, móng sắc...)
  Kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)
  Xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)
  to draw off
  rút (quân đội); rút lui
  Lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ủng...)
  Làm lạc (hướng chú ý...)
  to draw on
  dẫn tới, đưa tới
  đeo (găng...) vào
  Quyến rũ, lôi cuốn
  Tới gần
  spring is drawing on
  mùa xuân tới gần
  (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
  (thương nghiệp) rút tiền ra
  Cầu đến, nhờ đến, gửi đến
  to draw out
  nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
  Kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)
  (quân sự) bệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận
  Khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra
  Vẽ ra, thảo ra
  to draw out a plan
  thảo ra một kế hoạch
  to draw up
  kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
  ( động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ
  (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng
  Thảo (một văn kiện)
  ( + with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp
  đỗ lại, dừng lại (xe)
  the carriage drew up before the door
  xe ngựa đỗ lại ở truớc cửa
  ( + to) lại gần, tới gần
  to draw up to the table
  lại gần bàn
  to draw a bead on

  Xem bead

  to draw blank
  lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì
  to draw the long bow

  Xem bow

  to draw one's first breath
  sinh ra
  to draw one's last breath
  trút hơi thở cuối cùng, chết
  to draw the cloth
  dọn bàn (sau khi ăn xong)
  to draw it fine
  (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư
  to draw to a head
  chín (mụn nhọt...)
  to draw in one's horns
  thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
  to draw a line at that
  làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
  to draw the line
  ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai di xa hơn nữa
  draw it mild!

  Xem mild

  to draw one's pen against somebody
  viết đả kích ai
  to draw one's sword against somebody
  tấn công ai
  to draw an analogy, a comparison, a parallel between sth and sth
  so sánh cái gì với cái gì
  at daggers drawn with sb
  đối thủ, thù nghịch
  to draw sb's attention to sth
  lưu ý ai về điều gì
  to draw a distinction between sth and sth
  phân biệt rõ cái gì với cái gì
  to draw stumps
  (môn crickê) nhổ cọc cho biết kết thúc cuộc chơi
  to draw sb's teeth
  làm cho trở nên vô hình
  to draw oneself up to one's full height
  vươn thẳng người
  to draw a veil on sth
  không nhắc tới điều gì (do tế nhị)

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  kéo duỗi
  kéo giãn

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  thảo ra

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  họa đồ

  Nguồn khác

  • draw : Chlorine Online

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  rút (bài)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  họa
  hút
  kéo
  kéo ra
  kéo sợi
  kéo, dãn

  Giải thích EN: 1. to haul a load of material.to haul a load of material.2. to pull an object out to a greater length; stretch.to pull an object out to a greater length; stretch.

  Giải thích VN: 1. kéo một trọng tải 2. kéo một vật cho dài ra, dãn ra.

  lực kéo
  sự chuốt
  ram (thép)
  rút
  rút khuôn
  rút ra
  sự hút
  sự kéo
  sự phác họa
  sự ram (thép)
  vạch
  vẽ

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cái đinh
  điểm thu hút
  hối phiếu
  authority to draw
  ủy quyền viết (hối phiếu)
  rút (tiền)
  authority to draw
  ủy quyền rút tiền
  draw at sight (to...)
  rút tiền ngay
  số tiền rút ra
  ứng chi
  viết
  authority to draw
  ủy quyền viết (hối phiếu)
  draw up a report (to...)
  viết một báo cáo

  Nguồn khác

  • draw : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Pull, tug, tow, drag, haul, lug: The gypsy caravan wasdrawn by two horses.
  Pull or take out, extract; unsheathe,unholster: The cowboy drew his gun and began firing.
  Drawoff; pour; drain off or out: She drew two pails of water forthe horses.
  Attract, gather, allure, lure, bring out orforth, elicit, Colloq pull: Anything will draw a crowd in NewYork.
  Depict, sketch, portray, outline, delineate, design,limn, paint: The artist was drawing pictures in chalk on thepavement.
  Devise, draw up, draft, create, contrive, frame,compose, prepare: The plans for the new civic centre have notyet been drawn.
  Inhale, breathe (in), inspire; suck in:She's very ill and may draw her last breath any minute.
  Drawout, withdraw, take, receive, get, acquire, obtain, secure,procure, extract, remove: I have to draw some money from mybank account for groceries.
  Choose, pick, select, take: Itis your turn to draw a card.
  Draw back. retreat, recoil,shrink (from), withdraw: He drew back quickly when he saw thesnake.
  Draw in. arrive, pull in: The train drew in to thestation.
  Draw off. a tap, pour: The barmaid drew off twolarge beers from the keg. b withdraw, draw or go away, depart,leave: The Indians drew off and waited to see what we would do.13 draw on. a employ, use, make use of, exploit, have resort orrecourse to, resort to, fall back on, rely or depend on: Shedrew on her years of experience as a doctor. b come close ornear, near, draw nigh, approach, advance: With the cold seasondrawing on, we had to get in the crops.
  Draw out. a extend,drag out, prolong, protract, lengthen, stretch, spin out: Hervisit has been drawn out to a week. b elicit, evoke, induce totalk: I drew him out on his feelings about social security. cSee 8, above.
  Draw up. a halt, stop, pull up or over: Ataxi drew up and I got in. b draft, compose, prepare, put down(in writing), frame, compile, put together, formulate: We drewup the agreement only yesterday. c arrange, deploy, position,order, rank, marshal: The troops were drawn up in full battlearray.
  N.
  Magnetism, attraction, lure, enticement, Colloq pull,drawing power: The draw of the rock concert was extraordinary.17 tie, stalemate, dead heat, deadlock: The race ended in adraw for second place.

  Oxford

  V. & n.

  V. (past drew; past part. drawn) 1 tr. pull orcause to move towards or after one.
  Tr. pull (a thing) up,over, or across.
  Tr. pull (curtains etc.) open or shut.
  Tr. take (a person) aside, esp. to talk to.
  Tr. attract;bring to oneself or to something; take in (drew a deep breath; Ifelt drawn to her; drew my attention to the matter; draw himinto conversation; the match drew large crowds).
  Intr. (foll.by at, on) suck smoke from (a cigarette, pipe, etc.).
  Tr.(also absol.) take out; remove (e.g. a tooth, a gun from aholster, etc.).
  Tr. obtain or take from a source (draw asalary; draw inspiration; drew œ100 from my account).
  Tr.trace (a line, mark, furrow, or figure).
  A tr. produce (apicture) by tracing lines and marks. b tr. represent (a thing)by this means. c absol. make a drawing.
  Tr. (also absol.)finish (a contest or game) with neither side winning.
  Intr.make one's or its way, proceed, move, come (drew near thebridge; draw to a close; the second horse drew level; drew aheadof the field; the time draws near).
  Tr. infer, deduce (aconclusion).
  Tr. a elicit, evoke. b bring about, entail(draw criticism; draw ruin upon oneself). c induce (a person)to reveal facts, feelings, or talent (refused to be drawn). d(foll. by to + infin.) induce (a person) to do something. eCards cause to be played (drew all the trumps).
  Tr. haul up(water) from a well.
  Tr. bring out (liquid from a vessel orblood from a wound).
  Tr. extract a liquid essence from.
  Intr. (of a chimney or pipe) promote or allow a draught.
  Intr. (of tea) infuse.
  A tr. obtain by lot (drew thewinner). b absol. draw lots.
  Intr. (foll. by on) make ademand on a person, a person's skill, memory, imagination, etc.22 tr. write out (a bill, cheque, or draft) (drew a cheque onthe bank).
  Tr. frame (a document) in due form, compose.
  Tr. formulate or perceive (a comparison or distinction).
  Tr.(of a ship) require (a specified depth of water) to float in.26 tr. disembowel (hang, draw, and quarter; draw the fowl beforecooking it).
  Tr. Hunting search (cover) for game.
  Tr.drag (a badger or fox) from a hole.
  Tr. a protract,stretch, elongate (long-drawn agony). b make (wire) by pullinga piece of metal through successively smaller holes.
  Tr. aGolf drive (the ball) to the left (or, of a left-handed player,the right) esp. purposely. b Bowls cause (a bowl) to travel ina curve to the desired point.
  Intr. (of a sail) swelltightly in the wind.
  N.
  An act of drawing.
  A a personor thing that draws custom, attention, etc. b the power toattract attention.
  The drawing of lots, esp. a raffle.
  Adrawn game.
  A suck on a cigarette etc.
  The act of removinga gun from its holster in order to shoot (quick on the draw).
  Strain, pull.
  US the movable part of a drawbridge.
  Persuade to join, entice.
  (of a train etc.) arrive at astation. draw in one's horns become less assertive orambitious; draw back. draw the line at set a limit (oftolerance etc.) at. draw lots see LOT. draw off withdraw(troops). draw on 1 approach, come near.
  Lead to, bringabout.
  Allure.
  Put (gloves, boots, etc.) on. draw out 1prolong.
  Elicit.
  Induce to talk.
  (of successive days)become longer because of the changing seasons.
  (of a trainetc.) leave a station etc.
  Write out in proper form.
  Leadout, detach, or array (troops). draw rein see REIN. draw-sheeta sheet that can be taken from under a patient without remakingthe bed. draw-string a string that can be pulled to tighten themouth of a bag, the waist of a garment, etc. draw stumpsCricket take the stumps out of the ground at the close of play.draw one's sword against attack. draw up 1 compose or draft (adocument etc.).
  Bring or come into regular order.
  Come toa halt.
  Make (oneself) stiffly erect.
  (foll. by with, to)gain on or overtake. draw-well a deep well with a rope and abucket. quick on the draw quick to act or react. [OE dragan f.Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X