• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /hænd/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:56, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /hænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tay, bàn tay (ngừơi); bàn chân trước (loài vật bốn chân)
  hand in hand
  tay năm tay
  to shake hands
  bắt tay
  hands off!
  bỏ tay ra!; không được đụng vào; không được can thiệp vào!
  hands up!
  giơ tay lên (đầu hàng hoặc biểu quyết...)
  Quyền hành; sự có sẵn (trong tay); sự nắm giữ (trong tay); sự kiểm soát
  to have something on hand
  có sẵn cái gì trong tay
  to have the situation well in hand
  nắm chắc được tình hình
  in the hands of
  trong tay (ai), duới quyền kiêmr soát của (ai)
  to change hands
  sang tay người khác; thay tay đổi chủ (vật)
  to fall into the hands of
  rơi vào tay (ai)
  Sự tham gia, sự nhúng tay vào; phần tham gia
  to have (bear) a hand in something
  có tham gia vào việc gì, có nhúng tay vào việc gì
  Sự hứa hôn
  to give one's hand to
  hứa hôn với, bằng lòng lấy (ai)
  ( số nhiều) công nhân, nhân công (nhà máy, công trường...); thuỷ thủ
  all hands on deck!
  toàn thể thuỷ thủ lên boong!
  Người làm (một việc gì), một tay
  a good hand at fencing
  một tay đấu kiếm giỏi
  Nguồn
  to hear the information from a good hand
  nghe tin tức từ một nguồn đáng tin cậy
  to hear the news at first hand
  nghe tin trực tiếp (không qua một nguồn nào khác)
  Sự khéo léo, sự khéo tay
  to have a hand at pastry
  khéo làm bánh ngọt, làm bánh ngọt khéo tay
  Chữ viết tay; chữ ký
  to write a good hand
  viết tốt, viết đẹp
  a very clear hand
  chữ viết rất rõ
  under someone's hand and seal
  có chữ ký và đóng dấu của ai
  Kim (đồng hồ)
  long hand
  kim dài (kim phút)
  short hand
  kim ngắn (kim giờ)
  Nải (chuối)
  a hand of bananas
  nải chuối
  (một) buộc, (một) nắm
  a hand of tobacco leaves
  một nắm lá thuốc lá
  Gang tay (đơn vị đo chiều cao của ngựa, bằng 4 inso)
  Phía, bên, hướng
  on all hands
  t? phía, kh?p noi; t? kh?p noi
  on the right hand
  ? phía tay ph?i
  on the one hand..., on the other hand...
  m?t này..., m?t khác...
  (dánh bài) x?p bài có trên tay; ván bài; chân dánh bài
  to take a hand at cards
  dánh m?t ván bài
  (t? lóng) ti?ng v? tay hoan hô
  big hand
  ti?ng v? tay vang lên
  at hand
  g?n ngay, có th? v?i t?i du?c, r?t ti?n tay
  S?p d?n, s?p t?i
  at somebody's hands
  ? tay ai, t? tay ai
  to receive something at somebody's hands
  nh?n du?c cái gì t? tay ai
  all hands to the pump
  m?i ngu?i ph?i chung vai gánh vác
  a bird in the hand is worth two in the bush
  thà r?ng du?c s? trên tay, còn hon du?c h?a trên mây h?c vàng
  to have sb's blood on one's hands
  ch?u trách nhi?m v? cái ch?t c?a ai
  by one's own fair hand
  do t? tay mình làm
  the dead hand of sth
  ?nh hu?ng n?ng n? c?a cái gì
  from hand to hand
  t? ngu?i này truy?n sang ngu?i khác
  to win sb's hand
  làm cho ai h?a h?n l?y mình
  to give one's hand on sth
  xi?t ch?t tay ai d? bi?u l? s? d?ng tình v? di?u gì
  to hold hands
  n?m tay nhau d? bi?u l? s? trìu m?n
  an iron hand in a velvet glove
  qu? d?m s?t b?c nhung, s? cay nghi?t du?c che d?y m?t cách khéo léo
  to know sth like the back of one's hand
  bi?t rõ nhu trên lòng bàn tay c?a mình
  to lift one's hands against sb
  de do? ho?c t?n công ai
  to live from hand to mouth
  s?ng l?n h?i, s?ng c?m hoi
  to make money hand over fist
  v? b?, thu l?i k?ch xù
  to overplay one's hands
  li?u l?nh quá tr?n
  many hands make light work
  nhi?u ngu?i chung s?c chung lòng thì d? thành công
  to play into sb's hand
  làm l?i cho d?i th? c?a mình
  to put one's hands into one's pocket
  s?n sàng chi ti?n
  to set one's hands to sth
  d?t bút ký k?t cái gì
  to show one's hands
  ti?t l? ý d?nh c?a mình
  to take one's courage in both hands
  l?y h?t can d?m
  to take the law into one's own hands

  Xem thu?ng lu?t pháp

  to take one's life in one's hands
  có nguy co m?t m?ng
  to win hands down
  th?ng l?n, th?ng d?m
  to bear (give, lend) a hand to someone
  giúp d? ai m?t tay
  to be hand in glove with

  Xem glove

  to bite the hand that feeds you
  (t?c ng?) an cháo dá bát
  brought up by hand
  nuôi b?ng s?a bò (tr? con)
  with a high hand
  h?ng hách; kiêu cang, ng?o m?n
  to chuck one's hand in
  d?u hàng, h? vu khí, ch?u thua (cu?c)
  a clean hand wants no washing
  (t?c ng?) vô t?i thì ch?ng vi?c gì mà ph?i thanh minh
  a clean hand
  (nghia bóng) s? trong tr?ng, s? vô t?i
  to come to hand(s)
  d?n tay dã nh?n (thu t?...)
  to do a hand's turn
  làm m?t c? g?ng nh?, tr? bàn tay ( (thu?ng), ph? d?nh)
  to fight for one's own hand
  chi?n d?u vì l?i ích c?a b?n thân
  to gain (get, have) the upper hand
  o have the better hand
  Th?ng th?, chi?m uu th?
  to get something off one's hands
  g?t b? cái gì, t?ng kh? cái gì
  Giu trách nhi?m v? m?t vi?c gì
  to have the whip hand of someone

  Xem whip hand

  to give the glad hand to somebody

  Xem glad

  hand over hand
  and over fist
  Tay này b?t ti?p lên tay kia nhu lúc leo dây
  (nghia bóng) ti?n b? ch?c ch?n, ti?n b? nhanh
  to hang heavily on one's hands
  kéo dài ch?m ch?p, trôi di ch?m ch?p
  to have a free hand
  du?c hoàn toàn t? do hành d?ng, du?c hành d?ng hoàn toàn theo ý mình
  to have a hand like a foot
  lóng ngóng, h?u d?u
  to have an open hand
  hào phóng, r?ng rãi
  his hand is out
  anh ta chua quen tay, anh ta b? lâu không luy?n t?p
  to have (hold, keep) in hand (well in hand)
  n?m ch?c trong tay
  to have one's hands full
  b?n vi?c, không du?c m?t lúc nào r?nh r?i
  to have one's hands tied
  b? trói tay ( (nghia den) & (nghia bóng))
  heavy hand
  bàn tay s?t, s? d?c tài chuyên ch?
  a helping hand
  s? giúp d?
  to join hands

  Xem join

  to keep a tigh hand on somebody
  kh?ng ch? ai, ki?m ch? ai ch?t ch?
  to keep (have) one's hands in
  v?n t?p luy?n d?u
  to lay hands on
  d?t tay vào, d? tay vào, s? vào
  Chi?m l?y, n?m l?y (cái gì)
  Hành hung
  on one's hands
  trong tay, ch?u trách nhi?m ph?i cáng dáng
  out of hand
  ngay l?p t?c, không ch?m tr?
  Không chu?n b? tru?c; ?ng kh?u, tu? h?ng
  Không n?m du?c, không ki?m soát du?c n?a
  Don't put your hand between the bark and the tree
  D?ng dính vào chuy?n riêng c?a v? ch?ng ngu?i ta
  to put one's hand to the plough

  Xem plough

  to serve (wait on) somebody hand and foot
  t?n tay ph?c v? ai, làm m?i vi?c l?t v?t d? ph?c v? ai
  a show of hands
  s? gio tay bi?u quy?t (b?u)
  to sit on one's hands
  (t? M?,nghia M?) du?c v? tay thua th?t
  Ng?i khoanh tay không làm gì
  to stop somebody's hand
  ch?n tay ai l?i (không cho làm gì)
  to take in hand
  nh?n làm, ch?u trách nhi?m làm, ch?u cáng dáng
  to take one's fate into one's hands
  t? mình n?m l?y v?n m?nh c?a mình
  to throw up one's hand
  b? cu?c
  to hand
  dã nh?n du?c, dã d?n tay (thu)
  your letter to hand
  b?c thu c?a ông mà chúng tôi dã nh?n du?c (trong thu thuong m?i)
  to wash one's hands

  Xem wash

  Ngo?i d?ng t?

  Dua, trao tay, chuy?n giao; truy?n cho
  to hand the plate round
  chuy?n tay nhau dua dia d? an di m?t vòng
  to hand something over to someone
  chuy?n (trao) cái gì cho ai
  to hand down (on) to posterity
  truy?n cho h?u th?
  Dua tay d?
  to hand someone into (out of) the carriage
  (dua tay) d? ai lên (ra kh?i) xe
  (hàng h?i) cu?n (bu?m) l?i
  to hand in one's check

  Xem check

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  người chơi

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phía mở cửa

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn tay
  công nhân
  kim chỉ
  kim đồng hồ
  right hand moment
  mômen theo chiều kim đồng hồ
  right hand rotation
  chiều quay bên phải (theo chiều kim đồng hồ)
  right-hand
  chiều kim đồng hồ
  kim trỏ
  tay quay
  elevating screw hand wheel
  tay quay lên xuống
  hand bull wheel
  đeric tay quay
  hand drive
  sự dẫn động tay quay
  starting hand crank or starting handle
  tay quay động cơ (để khởi động)
  thợ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn tay
  chân trước
  công nhân
  factory-hand
  công nhân nhà máy
  đã dùng
  second-hand
  đã dùng qua
  second-hand
  hàng đã dùng qua
  giò trước
  người làm
  người lao động chân tay
  nhân công
  thủy thủ
  thuyên viên
  thuyền viên

  Nguồn khác

  • hand : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Slang mitt, paw, US lunch-hook: Keep your hands off me,you oaf!
  Help, aid, assistance, helping hand, relief, boost;leg up: Please give me a hand with this trunk.
  Influence,agency, participation, involvement, part, share: Did you have ahand in my getting the appointment?
  (manual) labourer,worker, workman, man, help, employee: It's getting harder tofind hands for the farm.
  Pointer, indicator, index: Theminute hand covers the hour hand at noon and midnight.
  (roundof) applause, ovation, clap: Give the lad a hand for trying.
  Handwriting, penmanship, script; calligraphy: The writing wasin a hand that she could not recognize.
  Often, hands.control, hold, grasp, possession, custody, clutches, keeping,power, disposal, jurisdiction, authority, supervision,management, guardianship, care: At last, the government is inthe hands of the people.
  At hand. nearby, close, near, closeby, handy, (readily) available, to or on hand, at one'sfingertips, convenient, within (arm's) reach, accessible,present; approaching, imminent, around the corner: He alwayskept a pistol at hand. The Day of Judgement is at hand.
  Handin glove. hand in hand, in league, together, in collusion,collusively, connivingly, conspiringly, intimately, closely,jointly, Colloq in cahoots: An informer is working hand inglove with the police.
  Hand in hand. together, side by side,hand in glove: They walked hand in hand down the road.
  Hand-over-fist. quickly, speedily, rapidly, swiftly, steadily,like mad: He makes money hand-over-fist in the stock market.13 hands down. easily, readily, effortlessly: He can win themarathon hands down.
  V.
  Give, pass, deliver, present to or with: Please handme the hammer.
  Hand down or on or over. a bequeath, will,pass on; transfer, turn over: The farm has been handed downfrom father to son for seven generations. b See 18 (a), below.16 hand in. submit, give in, tender, proffer, offer: I handedin my resignation.
  Hand out. distribute, disseminate, passout or round or around, give out, deal (out), mete or dole out,dispense; disburse: She was handing out leaflets to passers-by.18 hand over. a deliver, submit, yield, give up, surrender,turn over; transfer: The man produced a gun and told thecashier to hand over the money. b See 15 (a), above.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A the end part of the human arm beyond thewrist, including the fingers and thumb. b in other primates,the end part of a forelimb, also used as a foot.
  A (often inpl.) control, management, custody, disposal (is in good hands).b agency or influence (suffered at their hands). c a share inan action; active support.
  A thing compared with a hand orits functions, esp. the pointer of a clock or watch.
  Theright or left side or direction relative to a person or thing.5 a a skill, esp. in something practical (a hand for makingpastry). b a person skilful in some respect.
  A person whodoes or makes something, esp. distinctively (a picture by thesame hand).
  An individual's writing or the style of this; asignature (a legible hand; in one's own hand; witness the handof ...).
  A person etc. as the source of information etc. (atfirst hand).
  A pledge of marriage.
  A person as a sourceof manual labour esp. in a factory, on a farm, or on board ship.11 a the playing-cards dealt to a player. b the player holdingthese. c a round of play.
  Colloq. applause (got a bighand).
  The unit of measure of a horse's height, equal to 4inches (10.16 cm).
  A forehock of pork.
  A bunch ofbananas.
  (attrib.) a operated or held in the hand(hand-drill; hand-luggage). b done by hand and not by machine(hand-knitted).
  V.tr.
  (foll. by in, to, over, etc.)deliver; transfer by hand or otherwise.
  Convey verbally(handed me a lot of abuse).
  Colloq. give away too readily(handed them the advantage).
  The entire workforce. at hand 1 close by.
  About tohappen. by hand 1 by a person and not a machine.
  Deliveredprivately and not by the public post. from hand to mouthsatisfying only one's immediate needs (also attrib.: ahand-to-mouth existence). get (or have or keep) one's hand inbecome (or be or remain) practised in something. give (or lend)a hand assist in an action or enterprise. hand and footcompletely; satisfying all demands (waited on them hand andfoot). hand cream an emollient for the hands. hand down 1 passthe ownership or use of to another.
  A transmit (a decision)from a higher court etc. b US express (an opinion or verdict).hand-grenade see GRENADE. hand in glove in collusion orassociation. hand in hand in close association. hand it tocolloq. acknowledge the merit of (a person). hand-me-down anarticle of clothing etc. passed on from another person. handoff Rugby Football push off (a tackling opponent) with the hand.hand on pass (a thing) to the next in a series or succession.hand out 1 serve, distribute.
  Award, allocate (the judgeshanded out stiff sentences). hand-out 1 something given free toa needy person.
  A statement given to the press etc. handover deliver; surrender possession of. hand-over n. the act oran instance of handing over. hand-over-fist colloq. with rapidprogress. hand-pick choose carefully or personally.hand-picked carefully or personally chosen. hand rounddistribute. hands down (esp. of winning) with no difficulty.hands off 1 a warning not to touch or interfere with something.2 Computing etc. not requiring manual use of controls. hands onComputing of or requiring personal operation at a keyboard.hands up! an instruction to raise one's hands in surrender orto signify assent or participation. hand-to-hand (of fighting)at close quarters. have (or take) a hand in share or take partin. have one's hands full be fully occupied. have one's handstied colloq. be unable to act. hold one's hand = stay one'shand (see HAND). in hand 1 receiving attention.
  In reserve;at one's disposal.
  Under one's control. lay (or put) one'shands on see LAY(1). off one's hands no longer one'sresponsibility. on every hand (or all hands) to or from alldirections. on hand available. on one's hands resting on oneas a responsibility. on the one (or the other) hand from one(or another) point of view. out of hand 1 out of control.
  Peremptorily (refused out of hand). put (or set) one's hand tostart work on; engage in. stay one's hand archaic or literaryrefrain from action. to hand 1 within easy reach.
  (of aletter) received. turn one's hand to undertake (as a newactivity).
  Handed adj. handless adj. [OE hand, hond]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X