• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 82: Dòng 82:
  =====Phía, bên, hướng=====
  =====Phía, bên, hướng=====
  ::[[on]] [[all]] [[hands]]
  ::[[on]] [[all]] [[hands]]
  -
  ::t? phía, kh?p noi; t? kh?p noi
  +
  ::tứ phía, khắp nơi; từ khắp nơi
  ::[[on]] [[the]] [[right]] [[hand]]
  ::[[on]] [[the]] [[right]] [[hand]]
  -
  ::? phía tay ph?i
  +
  :: phía tay phải
  ::[[on]] [[the]] [[one]] [[hand]]..., [[on]] [[the]] [[other]] [[hand]]...
  ::[[on]] [[the]] [[one]] [[hand]]..., [[on]] [[the]] [[other]] [[hand]]...
  -
  ::m?t này..., m?t khác...
  +
  ::mặt này..., mặt khác...
  -
  =====(dánh bài) x?p bài có trên tay; ván bài; chân dánh bài=====
  +
  =====(đánh bài) sắp bài có trên tay; ván bài; chân đánh bài=====
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[hand]] [[at]] [[cards]]
  ::[[to]] [[take]] [[a]] [[hand]] [[at]] [[cards]]
  -
  ::dánh m?t ván bài
  +
  :: đánh một ván bài
  -
  =====(t? lóng) ti?ng v? tay hoan hô=====
  +
  =====(từ lóng) tiếng vỗ tay hoan hô=====
  ::[[big]] [[hand]]
  ::[[big]] [[hand]]
  -
  ::ti?ng v? tay vang lên
  +
  ::tiếng vỗ tay vang lên
   +
  ===IDIOMS===
  ::[[at]] [[hand]]
  ::[[at]] [[hand]]
  -
  ::g?n ngay, có th? v?i t?i du?c, r?t ti?n tay
  +
  ::gần ngay, có thể với tới được, rất tiện tay
  -
  =====S?p d?n, s?p t?i=====
  +
  =====Sắp đến, sắp tới=====
  ::[[at]] [[somebody's]] [[hands]]
  ::[[at]] [[somebody's]] [[hands]]
  -
  ::? tay ai, t? tay ai
  +
  :: tay ai, từ tay ai
  ::[[to]] [[receive]] [[something]] [[at]] [[somebody's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[receive]] [[something]] [[at]] [[somebody's]] [[hands]]
  -
  ::nh?n du?c cái gì t? tay ai
  +
  ::nhận được cái gì từ tay ai
  ::[[all]] [[hands]] [[to]] [[the]] [[pump]]
  ::[[all]] [[hands]] [[to]] [[the]] [[pump]]
  -
  ::m?i ngu?i ph?i chung vai gánh vác
  +
  ::mọi người phải chung vai gánh vác
  ::[[a]] [[bird]] [[in]] [[the]] [[hand]] [[is]] [[worth]] [[two]] [[in]] [[the]] [[bush]]
  ::[[a]] [[bird]] [[in]] [[the]] [[hand]] [[is]] [[worth]] [[two]] [[in]] [[the]] [[bush]]
  -
  ::thà r?ng du?c s? trên tay, còn hon du?c h?a trên mây h?c vàng
  +
  ::thà rằng được sờ trên tay, còn hơn được h?a trên mây h?c vàng
  ::[[to]] [[have]] [[sb's]] [[blood]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[have]] [[sb's]] [[blood]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::ch?u trách nhi?m v? cái ch?t c?a ai
  +
  ::chịu trách nhiệm về cái chết của ai
  ::[[by]] [[one's]] [[own]] [[fair]] [[hand]]
  ::[[by]] [[one's]] [[own]] [[fair]] [[hand]]
  -
  ::do t? tay mình làm
  +
  ::do tự tay mình làm
  ::[[the]] [[dead]] [[hand]] [[of]] [[sth]]
  ::[[the]] [[dead]] [[hand]] [[of]] [[sth]]
  -
  ::?nh hu?ng n?ng n? c?a cái gì
  +
  :: ảnh hưởng nặng nề của cái gì
  ::[[from]] [[hand]] [[to]] [[hand]]
  ::[[from]] [[hand]] [[to]] [[hand]]
  -
  ::t? ngu?i này truy?n sang ngu?i khác
  +
  ::từ người này truyền sang người khác
  ::[[to]] [[win]] [[sb's]] [[hand]]
  ::[[to]] [[win]] [[sb's]] [[hand]]
  -
  ::làm cho ai h?a h?n l?y mình
  +
  ::làm cho ai hứa hẹn lấy mình
  ::[[to]] [[give]] [[one's]] [[hand]] [[on]] [[sth]]
  ::[[to]] [[give]] [[one's]] [[hand]] [[on]] [[sth]]
  -
  ::xi?t ch?t tay ai d? bi?u l? s? d?ng tình v? di?u
  +
  ::xiết chặt tay ai đó biểu lộ sự đồng tình về điều
  ::[[to]] [[hold]] [[hands]]
  ::[[to]] [[hold]] [[hands]]
  -
  ::n?m tay nhau d? bi?u l? s? trìu m?n
  +
  ::nắm tay nhau để biểu lộ sự trìu mến
  ::[[an]] [[iron]] [[hand]] [[in]] [[a]] [[velvet]] [[glove]]
  ::[[an]] [[iron]] [[hand]] [[in]] [[a]] [[velvet]] [[glove]]
  -
  ::qu? d?m s?t b?c nhung, s? cay nghi?t du?c che d?y m?t cách khéo léo
  +
  ::quả đấm sắt bọc nhung, sự cay nghiệt được che đậy một cách khéo léo
  ::[[to]] [[know]] [[sth]] [[like]] [[the]] [[back]] [[of]] [[one's]] [[hand]]
  ::[[to]] [[know]] [[sth]] [[like]] [[the]] [[back]] [[of]] [[one's]] [[hand]]
  -
  ::bi?t nhu trên lòng bàn tay c?a mình
  +
  ::biết như trên lòng bàn tay của mình
  ::[[to]] [[lift]] [[one's]] [[hands]] [[against]] [[sb]]
  ::[[to]] [[lift]] [[one's]] [[hands]] [[against]] [[sb]]
  -
  ::de do? ho?c t?n công ai
  +
  :: để đỡ? hoặc tấn công ai
  ::[[to]] [[live]] [[from]] [[hand]] [[to]] [[mouth]]
  ::[[to]] [[live]] [[from]] [[hand]] [[to]] [[mouth]]
  ::s?ng l?n h?i, s?ng c?m hoi
  ::s?ng l?n h?i, s?ng c?m hoi
  ::[[to]] [[make]] [[money]] [[hand]] [[over]] [[fist]]
  ::[[to]] [[make]] [[money]] [[hand]] [[over]] [[fist]]
  -
  ::v? b?, thu l?i k?ch
  +
  ::vớ bở, thu lợi kếch
  ::[[to]] [[overplay]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[overplay]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::li?u l?nh quá tr?n
  +
  ::liều lĩnh quá trớn
  ::[[many]] [[hands]] [[make]] [[light]] [[work]]
  ::[[many]] [[hands]] [[make]] [[light]] [[work]]
  -
  ::nhi?u ngu?i chung s?c chung lòng thì d? thành công
  +
  ::nhiều người chung sức chung lòng thì dễ thành công
  ::[[to]] [[play]] [[into]] [[sb's]] [[hand]]
  ::[[to]] [[play]] [[into]] [[sb's]] [[hand]]
  -
  ::làm l?i cho d?i th? c?a mình
  +
  ::làm lợi cho đối thủ của mình
  ::[[to]] [[put]] [[one's]] [[hands]] [[into]] [[one's]] [[pocket]]
  ::[[to]] [[put]] [[one's]] [[hands]] [[into]] [[one's]] [[pocket]]
  -
  ::s?n sàng chi ti?n
  +
  ::sẵn sàng chi tiền
  ::[[to]] [[set]] [[one's]] [[hands]] [[to]] [[sth]]
  ::[[to]] [[set]] [[one's]] [[hands]] [[to]] [[sth]]
  -
  ::d?t bút ký k?t cái gì
  +
  :: đặt bút ký kết cái gì
  ::[[to]] [[show]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[show]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::ti?t l? ý d?nh c?a mình
  +
  ::tiết lộ ý định của mình
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[courage]] [[in]] [[both]] [[hands]]
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[courage]] [[in]] [[both]] [[hands]]
  -
  ::l?y h?t can d?m
  +
  ::lấy hết can đảm
  ::[[to]] [[take]] [[the]] [[law]] [[into]] [[one's]] [[own]] [[hands]]
  ::[[to]] [[take]] [[the]] [[law]] [[into]] [[one's]] [[own]] [[hands]]
  -
  Xem [[thu?ng lu?t pháp]]
  +
  Xem [[thường luật pháp]]
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[life]] [[in]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[life]] [[in]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::có nguy co m?t m?ng
  +
  ::có nguy co mất mạng
  ::[[to]] [[win]] [[hands]] [[down]]
  ::[[to]] [[win]] [[hands]] [[down]]
  -
  ::th?ng l?n, th?ng d?m
  +
  ::thắng lớn, thắng đậm
  ::[[to]] [[bear]] ([[give]], [[lend]]) [[a]] [[hand]] [[to]] [[someone]]
  ::[[to]] [[bear]] ([[give]], [[lend]]) [[a]] [[hand]] [[to]] [[someone]]
  -
  ::giúp d? ai m?t tay
  +
  ::giúp đỡ ai một tay
  ::[[to]] [[be]] [[hand]] [[in]] [[glove]] [[with]]
  ::[[to]] [[be]] [[hand]] [[in]] [[glove]] [[with]]
  Xem [[glove]]
  Xem [[glove]]
  ::[[to]] [[bite]] [[the]] [[hand]] [[that]] [[feeds]] [[you]]
  ::[[to]] [[bite]] [[the]] [[hand]] [[that]] [[feeds]] [[you]]
  -
  ::(t?c ng?) an cháo bát
  +
  ::(tục ngữ) ăn cháo đá bát
  ::[[brought]] [[up]] [[by]] [[hand]]
  ::[[brought]] [[up]] [[by]] [[hand]]
  -
  ::nuôi b?ng s?a bò (tr? con)
  +
  ::nuôi bằng sữa bò (trẻ con)
  ::[[with]] [[a]] [[high]] [[hand]]
  ::[[with]] [[a]] [[high]] [[hand]]
  -
  ::h?ng hách; kiêu cang, ng?o m?n
  +
  ::hống hách; kiêu căng, ngạo mạn
  ::[[to]] [[chuck]] [[one's]] [[hand]] [[in]]
  ::[[to]] [[chuck]] [[one's]] [[hand]] [[in]]
  -
  ::d?u hàng, h? vu khí, ch?u thua (cu?c)
  +
  :: đầu hàng, hạ vũ khí, chịu thua (cuộc)
  ::[[a]] [[clean]] [[hand]] [[wants]] [[no]] [[washing]]
  ::[[a]] [[clean]] [[hand]] [[wants]] [[no]] [[washing]]
  -
  ::(t?c ng?) vô t?i thì ch?ng vi?c gì mà ph?i thanh minh
  +
  ::(tục ngữ) vô tội thì chẳng việc gì mà phải thanh minh
  ::[[a]] [[clean]] [[hand]]
  ::[[a]] [[clean]] [[hand]]
  -
  ::(nghia bóng) s? trong tr?ng, s? t?i
  +
  ::(nghia bóng) sự trong trắng, sự tội
  ::[[to]] [[come]] [[to]] [[hand(s]])
  ::[[to]] [[come]] [[to]] [[hand(s]])
  -
  ::d?n tay dã nh?n (thu t?...)
  +
  :: đến tay đã nhận (thư từ...)
  ::[[to]] [[do]] [[a]] [[hand's]] [[turn]]
  ::[[to]] [[do]] [[a]] [[hand's]] [[turn]]
  -
  ::làm m?t c? g?ng nh?, tr? bàn tay ( (thu?ng), ph? d?nh)
  +
  ::làm một cố gắng nhỏ, trở bàn tay ( (thường), phủ định)
  ::[[to]] [[fight]] [[for]] [[one's]] [[own]] [[hand]]
  ::[[to]] [[fight]] [[for]] [[one's]] [[own]] [[hand]]
  -
  ::chi?n d?u l?i ích c?a b?n thân
  +
  ::chiến đấu lợi ích của bản thân
  ::[[to]] [[gain]] ([[get]], [[have]]) [[the]] [[upper]] [[hand]]
  ::[[to]] [[gain]] ([[get]], [[have]]) [[the]] [[upper]] [[hand]]
  ::o have the better hand
  ::o have the better hand
  -
  =====Th?ng th?, chi?m uu th?=====
  +
  =====Thắng thế, chiếm ưu thế=====
  ::[[to]] [[get]] [[something]] [[off]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[get]] [[something]] [[off]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::g?t b? cái gì, t?ng kh? cái gì
  +
  ::gạt bỏ cái gì, tống khứ cái gì
  -
  =====Giu trách nhi?m v? m?t vi?c gì=====
  +
  =====Giữ trách nhiệm về một việc gì=====
  ::[[to]] [[have]] [[the]] [[whip]] [[hand]] [[of]] [[someone]]
  ::[[to]] [[have]] [[the]] [[whip]] [[hand]] [[of]] [[someone]]
  Xem [[whip hand]]
  Xem [[whip hand]]
  Dòng 188: Dòng 189:
  ::and over fist
  ::and over fist
  -
  =====Tay này b?t ti?p lên tay kia nhu lúc leo dây=====
  +
  =====Tay này bắt tiếp lên tay kia như lúc leo dây=====
  -
  =====(nghia bóng) ti?n b? ch?c ch?n, ti?n b? nhanh=====
  +
  =====(nghia bóng) tiến bộ chắc chắn, tiến bộ nhanh=====
  ::[[to]] [[hang]] [[heavily]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[hang]] [[heavily]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::kéo dài ch?m ch?p, trôi di ch?m ch?p
  +
  ::kéo dài chậm chạp, trôi đi chạm chạp
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[free]] [[hand]]
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[free]] [[hand]]
  -
  ::du?c hoàn toàn t? do hành d?ng, du?c hành d?ng hoàn toàn theo ý mình
  +
  :: được hoàn toàn tự do hành động, được hành động hoàn toàn theo ý mình
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[hand]] [[like]] [[a]] [[foot]]
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[hand]] [[like]] [[a]] [[foot]]
  -
  ::lóng ngóng, h?u d?u
  +
  ::lóng ngóng, hậu đậu
  ::[[to]] [[have]] [[an]] [[open]] [[hand]]
  ::[[to]] [[have]] [[an]] [[open]] [[hand]]
  -
  ::hào phóng, r?ng rãi
  +
  ::hào phóng, rộng rãi
  ::[[his]] [[hand]] [[is]] [[out]]
  ::[[his]] [[hand]] [[is]] [[out]]
  -
  ::anh ta chua quen tay, anh ta b? lâu không luy?n t?p
  +
  ::anh ta chưa quen tay, anh ta bỏ lâu không luyện tập
  ::[[to]] [[have]] ([[hold]], [[keep]]) [[in]] [[hand]] ([[well]] [[in]] [[hand]])
  ::[[to]] [[have]] ([[hold]], [[keep]]) [[in]] [[hand]] ([[well]] [[in]] [[hand]])
  -
  ::n?m ch?c trong tay
  +
  ::nắm chắc trong tay
  ::[[to]] [[have]] [[one's]] [[hands]] [[full]]
  ::[[to]] [[have]] [[one's]] [[hands]] [[full]]
  -
  ::b?n vi?c, không du?c m?t lúc nào r?nh r?i
  +
  ::bận việc, không được một lúc nào rảnh rỗi
  ::[[to]] [[have]] [[one's]] [[hands]] [[tied]]
  ::[[to]] [[have]] [[one's]] [[hands]] [[tied]]
  -
  ::b? trói tay ( (nghia den) & (nghia bóng))
  +
  ::bị trói tay ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  ::[[heavy]] [[hand]]
  ::[[heavy]] [[hand]]
  -
  ::bàn tay s?t, s? d?c tài chuyên ch?
  +
  ::bàn tay sắt, sự độc tài chuyên chế
  ::[[a]] [[helping]] [[hand]]
  ::[[a]] [[helping]] [[hand]]
  -
  ::s? giúp d?
  +
  ::sự giúp đỡ
  ::[[to]] [[join]] [[hands]]
  ::[[to]] [[join]] [[hands]]
  Xem [[join]]
  Xem [[join]]
  ::[[to]] [[keep]] [[a]] [[tigh]] [[hand]] [[on]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[keep]] [[a]] [[tigh]] [[hand]] [[on]] [[somebody]]
  -
  ::kh?ng ch? ai, ki?m ch? ai ch?t ch?
  +
  ::khống chế ai, kiềm chế ai chặt chẽ
  ::[[to]] [[keep]] ([[have]]) [[one's]] [[hands]] [[in]]
  ::[[to]] [[keep]] ([[have]]) [[one's]] [[hands]] [[in]]
  -
  ::v?n t?p luy?n d?u
  +
  ::vẫn tập luyện đều
  ::[[to]] [[lay]] [[hands]] [[on]]
  ::[[to]] [[lay]] [[hands]] [[on]]
  -
  ::d?t tay vào, d? tay vào, s? vào
  +
  :: đặt tay vào, để tay vào, sờ vào
  -
  =====Chi?m l?y, n?m l?y (cái gì)=====
  +
  =====Chiếm lấy, nắm lấy (cái gì)=====
  =====Hành hung=====
  =====Hành hung=====
  ::[[on]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[on]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::trong tay, ch?u trách nhi?m ph?i cáng dáng
  +
  ::trong tay, chịu trách nhiệm phải cáng đáng
  ::[[out]] [[of]] [[hand]]
  ::[[out]] [[of]] [[hand]]
  -
  ::ngay l?p t?c, không ch?m tr?
  +
  ::ngay lập tức, không chậm trễ
  -
  =====Không chu?n b? tru?c; ?ng kh?u, tu? h?ng=====
  +
  =====Không chuẩn bị trước; ứng khẩu, tuỳ hứng=====
  -
  =====Không n?m du?c, không ki?m soát du?c n?a=====
  +
  =====Không nắm được, không kiểm soát được nữa=====
  =====Don't put your hand between the bark and the tree=====
  =====Don't put your hand between the bark and the tree=====
  -
  =====D?ng dính vào chuy?n riêng c?a v? ch?ng ngu?i ta=====
  +
  =====Đừng dính vào chuyện riêng của vợ chồng người ta=====
  ::[[to]] [[put]] [[one's]] [[hand]] [[to]] [[the]] [[plough]]
  ::[[to]] [[put]] [[one's]] [[hand]] [[to]] [[the]] [[plough]]
  Xem [[plough]]
  Xem [[plough]]
  ::[[to]] [[serve]] ([[wait]] [[on]]) [[somebody]] [[hand]] [[and]] [[foot]]
  ::[[to]] [[serve]] ([[wait]] [[on]]) [[somebody]] [[hand]] [[and]] [[foot]]
  -
  ::t?n tay ph?c v? ai, làm m?i vi?c l?t v?t d? ph?c v? ai
  +
  ::tận tay phục vụ ai, làm mọi việc lặt vặt để phục vụ ai
  ::[[a]] [[show]] [[of]] [[hands]]
  ::[[a]] [[show]] [[of]] [[hands]]
  -
  ::s? gio tay bi?u quy?t (b?u)
  +
  ::sự giơ tay biểu quyết (bầu)
  ::[[to]] [[sit]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[sit]] [[on]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::(t? M?,nghia M?) du?c v? tay thua th?t
  +
  ::(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được vỗ tay thưa thớt
  -
  =====Ng?i khoanh tay không làm gì=====
  +
  =====Ngồi khoanh tay không làm gì=====
  ::[[to]] [[stop]] [[somebody's]] [[hand]]
  ::[[to]] [[stop]] [[somebody's]] [[hand]]
  -
  ::ch?n tay ai l?i (không cho làm gì)
  +
  ::chặn tay ai lại (không cho làm gì)
  ::[[to]] [[take]] [[in]] [[hand]]
  ::[[to]] [[take]] [[in]] [[hand]]
  -
  ::nh?n làm, ch?u trách nhi?m làm, ch?u cáng dáng
  +
  ::nhận làm, chịu trách nhiệm làm, chịu cáng đáng
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[fate]] [[into]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[take]] [[one's]] [[fate]] [[into]] [[one's]] [[hands]]
  -
  ::t? mình n?m l?y v?n m?nh c?a mình
  +
  ::tự mình nắm lấy vận mệnh của mình
  ::[[to]] [[throw]] [[up]] [[one's]] [[hand]]
  ::[[to]] [[throw]] [[up]] [[one's]] [[hand]]
  -
  ::b? cu?c
  +
  ::bỏ cuộc
  ::[[to]] [[hand]]
  ::[[to]] [[hand]]
  -
  ::dã nh?n du?c, dã d?n tay (thu)
  +
  :: đã nhận được, đã đến tay (thư)
  ::[[your]] [[letter]] [[to]] [[hand]]
  ::[[your]] [[letter]] [[to]] [[hand]]
  -
  ::b?c thu c?a ông mà chúng tôi dã nh?n du?c (trong thu thuong m?i)
  +
  ::bức thư của ông mà chúng tôi đã nhận được (trong thư thương mại)
  ::[[to]] [[wash]] [[one's]] [[hands]]
  ::[[to]] [[wash]] [[one's]] [[hands]]
  Xem [[wash]]
  Xem [[wash]]
  -
  ===Ngo?i d?ng t?===
  +
  ===Ngoại động từ===
  -
  =====Dua, trao tay, chuy?n giao; truy?n cho=====
  +
  =====Đưa, trao tay, chuyển giao; truyền cho=====
  ::[[to]] [[hand]] [[the]] [[plate]] [[round]]
  ::[[to]] [[hand]] [[the]] [[plate]] [[round]]
  -
  ::chuy?n tay nhau dua dia d? an di m?t vòng
  +
  ::chuyền tay nhau đưa đĩa đồ ăn đi một vòng
  ::[[to]] [[hand]] [[something]] [[over]] [[to]] [[someone]]
  ::[[to]] [[hand]] [[something]] [[over]] [[to]] [[someone]]
  -
  ::chuy?n (trao) cái gì cho ai
  +
  ::chuyển (trao) cái gì cho ai
  ::[[to]] [[hand]] [[down]] ([[on]]) [[to]] [[posterity]]
  ::[[to]] [[hand]] [[down]] ([[on]]) [[to]] [[posterity]]
  -
  ::truy?n cho h?u th?
  +
  ::truyền cho hậu thế
  -
  =====Dua tay d?=====
  +
  =====Đưa tay đỡ=====
  ::[[to]] [[hand]] [[someone]] [[into]] ([[out]] [[of]]) [[the]] [[carriage]]
  ::[[to]] [[hand]] [[someone]] [[into]] ([[out]] [[of]]) [[the]] [[carriage]]
  -
  ::(dua tay) d? ai lên (ra kh?i) xe
  +
  ::( đưa tay) đỡ ai lên (ra khỏi) xe
  -
  =====(hàng h?i) cu?n (bu?m) l?i=====
  +
  =====(hàng hải) cuộn (buồm) lại=====
  ::[[to]] [[hand]] [[in]] [[one's]] [[check]]
  ::[[to]] [[hand]] [[in]] [[one's]] [[check]]
  Xem [[check]]
  Xem [[check]]

  14:56, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /hænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tay, bàn tay (ngừơi); bàn chân trước (loài vật bốn chân)
  hand in hand
  tay năm tay
  to shake hands
  bắt tay
  hands off!
  bỏ tay ra!; không được đụng vào; không được can thiệp vào!
  hands up!
  giơ tay lên (đầu hàng hoặc biểu quyết...)
  Quyền hành; sự có sẵn (trong tay); sự nắm giữ (trong tay); sự kiểm soát
  to have something on hand
  có sẵn cái gì trong tay
  to have the situation well in hand
  nắm chắc được tình hình
  in the hands of
  trong tay (ai), duới quyền kiêmr soát của (ai)
  to change hands
  sang tay người khác; thay tay đổi chủ (vật)
  to fall into the hands of
  rơi vào tay (ai)
  Sự tham gia, sự nhúng tay vào; phần tham gia
  to have (bear) a hand in something
  có tham gia vào việc gì, có nhúng tay vào việc gì
  Sự hứa hôn
  to give one's hand to
  hứa hôn với, bằng lòng lấy (ai)
  ( số nhiều) công nhân, nhân công (nhà máy, công trường...); thuỷ thủ
  all hands on deck!
  toàn thể thuỷ thủ lên boong!
  Người làm (một việc gì), một tay
  a good hand at fencing
  một tay đấu kiếm giỏi
  Nguồn
  to hear the information from a good hand
  nghe tin tức từ một nguồn đáng tin cậy
  to hear the news at first hand
  nghe tin trực tiếp (không qua một nguồn nào khác)
  Sự khéo léo, sự khéo tay
  to have a hand at pastry
  khéo làm bánh ngọt, làm bánh ngọt khéo tay
  Chữ viết tay; chữ ký
  to write a good hand
  viết tốt, viết đẹp
  a very clear hand
  chữ viết rất rõ
  under someone's hand and seal
  có chữ ký và đóng dấu của ai
  Kim (đồng hồ)
  long hand
  kim dài (kim phút)
  short hand
  kim ngắn (kim giờ)
  Nải (chuối)
  a hand of bananas
  nải chuối
  (một) buộc, (một) nắm
  a hand of tobacco leaves
  một nắm lá thuốc lá
  Gang tay (đơn vị đo chiều cao của ngựa, bằng 4 inso)
  Phía, bên, hướng
  on all hands
  tứ phía, khắp nơi; từ khắp nơi
  on the right hand
  ở phía tay phải
  on the one hand..., on the other hand...
  mặt này..., mặt khác...
  (đánh bài) sắp bài có trên tay; ván bài; chân đánh bài
  to take a hand at cards
  đánh một ván bài
  (từ lóng) tiếng vỗ tay hoan hô
  big hand
  tiếng vỗ tay vang lên

  IDIOMS

  at hand
  gần ngay, có thể với tới được, rất tiện tay
  Sắp đến, sắp tới
  at somebody's hands
  ở tay ai, từ tay ai
  to receive something at somebody's hands
  nhận được cái gì từ tay ai
  all hands to the pump
  mọi người phải chung vai gánh vác
  a bird in the hand is worth two in the bush
  thà rằng được sờ trên tay, còn hơn được h?a trên mây h?c vàng
  to have sb's blood on one's hands
  chịu trách nhiệm về cái chết của ai
  by one's own fair hand
  do tự tay mình làm
  the dead hand of sth
  ảnh hưởng nặng nề của cái gì
  from hand to hand
  từ người này truyền sang người khác
  to win sb's hand
  làm cho ai hứa hẹn lấy mình
  to give one's hand on sth
  xiết chặt tay ai đó biểu lộ sự đồng tình về điều gì
  to hold hands
  nắm tay nhau để biểu lộ sự trìu mến
  an iron hand in a velvet glove
  quả đấm sắt bọc nhung, sự cay nghiệt được che đậy một cách khéo léo
  to know sth like the back of one's hand
  biết rõ như trên lòng bàn tay của mình
  to lift one's hands against sb
  để đỡ? hoặc tấn công ai
  to live from hand to mouth
  s?ng l?n h?i, s?ng c?m hoi
  to make money hand over fist
  vớ bở, thu lợi kếch xù
  to overplay one's hands
  liều lĩnh quá trớn
  many hands make light work
  nhiều người chung sức chung lòng thì dễ thành công
  to play into sb's hand
  làm lợi cho đối thủ của mình
  to put one's hands into one's pocket
  sẵn sàng chi tiền
  to set one's hands to sth
  đặt bút ký kết cái gì
  to show one's hands
  tiết lộ ý định của mình
  to take one's courage in both hands
  lấy hết can đảm
  to take the law into one's own hands

  Xem thường luật pháp

  to take one's life in one's hands
  có nguy co mất mạng
  to win hands down
  thắng lớn, thắng đậm
  to bear (give, lend) a hand to someone
  giúp đỡ ai một tay
  to be hand in glove with

  Xem glove

  to bite the hand that feeds you
  (tục ngữ) ăn cháo đá bát
  brought up by hand
  nuôi bằng sữa bò (trẻ con)
  with a high hand
  hống hách; kiêu căng, ngạo mạn
  to chuck one's hand in
  đầu hàng, hạ vũ khí, chịu thua (cuộc)
  a clean hand wants no washing
  (tục ngữ) vô tội thì chẳng việc gì mà phải thanh minh
  a clean hand
  (nghia bóng) sự trong trắng, sự vô tội
  to come to hand(s)
  đến tay đã nhận (thư từ...)
  to do a hand's turn
  làm một cố gắng nhỏ, trở bàn tay ( (thường), phủ định)
  to fight for one's own hand
  chiến đấu vì lợi ích của bản thân
  to gain (get, have) the upper hand
  o have the better hand
  Thắng thế, chiếm ưu thế
  to get something off one's hands
  gạt bỏ cái gì, tống khứ cái gì
  Giữ trách nhiệm về một việc gì
  to have the whip hand of someone

  Xem whip hand

  to give the glad hand to somebody

  Xem glad

  hand over hand
  and over fist
  Tay này bắt tiếp lên tay kia như lúc leo dây
  (nghia bóng) tiến bộ chắc chắn, tiến bộ nhanh
  to hang heavily on one's hands
  kéo dài chậm chạp, trôi đi chạm chạp
  to have a free hand
  được hoàn toàn tự do hành động, được hành động hoàn toàn theo ý mình
  to have a hand like a foot
  lóng ngóng, hậu đậu
  to have an open hand
  hào phóng, rộng rãi
  his hand is out
  anh ta chưa quen tay, anh ta bỏ lâu không luyện tập
  to have (hold, keep) in hand (well in hand)
  nắm chắc trong tay
  to have one's hands full
  bận việc, không được một lúc nào rảnh rỗi
  to have one's hands tied
  bị trói tay ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  heavy hand
  bàn tay sắt, sự độc tài chuyên chế
  a helping hand
  sự giúp đỡ
  to join hands

  Xem join

  to keep a tigh hand on somebody
  khống chế ai, kiềm chế ai chặt chẽ
  to keep (have) one's hands in
  vẫn tập luyện đều
  to lay hands on
  đặt tay vào, để tay vào, sờ vào
  Chiếm lấy, nắm lấy (cái gì)
  Hành hung
  on one's hands
  trong tay, chịu trách nhiệm phải cáng đáng
  out of hand
  ngay lập tức, không chậm trễ
  Không chuẩn bị trước; ứng khẩu, tuỳ hứng
  Không nắm được, không kiểm soát được nữa
  Don't put your hand between the bark and the tree
  Đừng dính vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
  to put one's hand to the plough

  Xem plough

  to serve (wait on) somebody hand and foot
  tận tay phục vụ ai, làm mọi việc lặt vặt để phục vụ ai
  a show of hands
  sự giơ tay biểu quyết (bầu)
  to sit on one's hands
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được vỗ tay thưa thớt
  Ngồi khoanh tay không làm gì
  to stop somebody's hand
  chặn tay ai lại (không cho làm gì)
  to take in hand
  nhận làm, chịu trách nhiệm làm, chịu cáng đáng
  to take one's fate into one's hands
  tự mình nắm lấy vận mệnh của mình
  to throw up one's hand
  bỏ cuộc
  to hand
  đã nhận được, đã đến tay (thư)
  your letter to hand
  bức thư của ông mà chúng tôi đã nhận được (trong thư thương mại)
  to wash one's hands

  Xem wash

  Ngoại động từ

  Đưa, trao tay, chuyển giao; truyền cho
  to hand the plate round
  chuyền tay nhau đưa đĩa đồ ăn đi một vòng
  to hand something over to someone
  chuyển (trao) cái gì cho ai
  to hand down (on) to posterity
  truyền cho hậu thế
  Đưa tay đỡ
  to hand someone into (out of) the carriage
  ( đưa tay) đỡ ai lên (ra khỏi) xe
  (hàng hải) cuộn (buồm) lại
  to hand in one's check

  Xem check

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  người chơi

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phía mở cửa

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn tay
  công nhân
  kim chỉ
  kim đồng hồ
  right hand moment
  mômen theo chiều kim đồng hồ
  right hand rotation
  chiều quay bên phải (theo chiều kim đồng hồ)
  right-hand
  chiều kim đồng hồ
  kim trỏ
  tay quay
  elevating screw hand wheel
  tay quay lên xuống
  hand bull wheel
  đeric tay quay
  hand drive
  sự dẫn động tay quay
  starting hand crank or starting handle
  tay quay động cơ (để khởi động)
  thợ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn tay
  chân trước
  công nhân
  factory-hand
  công nhân nhà máy
  đã dùng
  second-hand
  đã dùng qua
  second-hand
  hàng đã dùng qua
  giò trước
  người làm
  người lao động chân tay
  nhân công
  thủy thủ
  thuyên viên
  thuyền viên

  Nguồn khác

  • hand : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Slang mitt, paw, US lunch-hook: Keep your hands off me,you oaf!
  Help, aid, assistance, helping hand, relief, boost;leg up: Please give me a hand with this trunk.
  Influence,agency, participation, involvement, part, share: Did you have ahand in my getting the appointment?
  (manual) labourer,worker, workman, man, help, employee: It's getting harder tofind hands for the farm.
  Pointer, indicator, index: Theminute hand covers the hour hand at noon and midnight.
  (roundof) applause, ovation, clap: Give the lad a hand for trying.
  Handwriting, penmanship, script; calligraphy: The writing wasin a hand that she could not recognize.
  Often, hands.control, hold, grasp, possession, custody, clutches, keeping,power, disposal, jurisdiction, authority, supervision,management, guardianship, care: At last, the government is inthe hands of the people.
  At hand. nearby, close, near, closeby, handy, (readily) available, to or on hand, at one'sfingertips, convenient, within (arm's) reach, accessible,present; approaching, imminent, around the corner: He alwayskept a pistol at hand. The Day of Judgement is at hand.
  Handin glove. hand in hand, in league, together, in collusion,collusively, connivingly, conspiringly, intimately, closely,jointly, Colloq in cahoots: An informer is working hand inglove with the police.
  Hand in hand. together, side by side,hand in glove: They walked hand in hand down the road.
  Hand-over-fist. quickly, speedily, rapidly, swiftly, steadily,like mad: He makes money hand-over-fist in the stock market.13 hands down. easily, readily, effortlessly: He can win themarathon hands down.
  V.
  Give, pass, deliver, present to or with: Please handme the hammer.
  Hand down or on or over. a bequeath, will,pass on; transfer, turn over: The farm has been handed downfrom father to son for seven generations. b See 18 (a), below.16 hand in. submit, give in, tender, proffer, offer: I handedin my resignation.
  Hand out. distribute, disseminate, passout or round or around, give out, deal (out), mete or dole out,dispense; disburse: She was handing out leaflets to passers-by.18 hand over. a deliver, submit, yield, give up, surrender,turn over; transfer: The man produced a gun and told thecashier to hand over the money. b See 15 (a), above.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A the end part of the human arm beyond thewrist, including the fingers and thumb. b in other primates,the end part of a forelimb, also used as a foot.
  A (often inpl.) control, management, custody, disposal (is in good hands).b agency or influence (suffered at their hands). c a share inan action; active support.
  A thing compared with a hand orits functions, esp. the pointer of a clock or watch.
  Theright or left side or direction relative to a person or thing.5 a a skill, esp. in something practical (a hand for makingpastry). b a person skilful in some respect.
  A person whodoes or makes something, esp. distinctively (a picture by thesame hand).
  An individual's writing or the style of this; asignature (a legible hand; in one's own hand; witness the handof ...).
  A person etc. as the source of information etc. (atfirst hand).
  A pledge of marriage.
  A person as a sourceof manual labour esp. in a factory, on a farm, or on board ship.11 a the playing-cards dealt to a player. b the player holdingthese. c a round of play.
  Colloq. applause (got a bighand).
  The unit of measure of a horse's height, equal to 4inches (10.16 cm).
  A forehock of pork.
  A bunch ofbananas.
  (attrib.) a operated or held in the hand(hand-drill; hand-luggage). b done by hand and not by machine(hand-knitted).
  V.tr.
  (foll. by in, to, over, etc.)deliver; transfer by hand or otherwise.
  Convey verbally(handed me a lot of abuse).
  Colloq. give away too readily(handed them the advantage).
  The entire workforce. at hand 1 close by.
  About tohappen. by hand 1 by a person and not a machine.
  Deliveredprivately and not by the public post. from hand to mouthsatisfying only one's immediate needs (also attrib.: ahand-to-mouth existence). get (or have or keep) one's hand inbecome (or be or remain) practised in something. give (or lend)a hand assist in an action or enterprise. hand and footcompletely; satisfying all demands (waited on them hand andfoot). hand cream an emollient for the hands. hand down 1 passthe ownership or use of to another.
  A transmit (a decision)from a higher court etc. b US express (an opinion or verdict).hand-grenade see GRENADE. hand in glove in collusion orassociation. hand in hand in close association. hand it tocolloq. acknowledge the merit of (a person). hand-me-down anarticle of clothing etc. passed on from another person. handoff Rugby Football push off (a tackling opponent) with the hand.hand on pass (a thing) to the next in a series or succession.hand out 1 serve, distribute.
  Award, allocate (the judgeshanded out stiff sentences). hand-out 1 something given free toa needy person.
  A statement given to the press etc. handover deliver; surrender possession of. hand-over n. the act oran instance of handing over. hand-over-fist colloq. with rapidprogress. hand-pick choose carefully or personally.hand-picked carefully or personally chosen. hand rounddistribute. hands down (esp. of winning) with no difficulty.hands off 1 a warning not to touch or interfere with something.2 Computing etc. not requiring manual use of controls. hands onComputing of or requiring personal operation at a keyboard.hands up! an instruction to raise one's hands in surrender orto signify assent or participation. hand-to-hand (of fighting)at close quarters. have (or take) a hand in share or take partin. have one's hands full be fully occupied. have one's handstied colloq. be unable to act. hold one's hand = stay one'shand (see HAND). in hand 1 receiving attention.
  In reserve;at one's disposal.
  Under one's control. lay (or put) one'shands on see LAY(1). off one's hands no longer one'sresponsibility. on every hand (or all hands) to or from alldirections. on hand available. on one's hands resting on oneas a responsibility. on the one (or the other) hand from one(or another) point of view. out of hand 1 out of control.
  Peremptorily (refused out of hand). put (or set) one's hand tostart work on; engage in. stay one's hand archaic or literaryrefrain from action. to hand 1 within easy reach.
  (of aletter) received. turn one's hand to undertake (as a newactivity).
  Handed adj. handless adj. [OE hand, hond]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X