• (đổi hướng từ Commodities)
  /kə'mɔditi/

  Thông dụng

  Danh từ, thường dùng ở số nhiều

  Hàng hoá; loại hàng, mặt hàng
  (từ cổ,nghĩa cổ) tiện nghi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) hàng hoá

  Cơ khí & công trình

  mặt hàng thường dùng

  Kỹ thuật chung

  hàng hóa
  commodity credit
  tín dụng hàng hóa
  commodity group
  nhóm hàng hóa
  commodity product
  sản phẩm hàng hóa
  commodity temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  load [commodity] temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  perishable commodity
  hàng hóa chóng hỏng
  primary commodity
  hàng hóa cơ bản

  Kinh tế

  hàng hóa
  average balance of commodity fund
  số dư bình quân của quỹ hàng hóa
  basis commodity
  hàng hóa cơ bản
  bottleneck commodity
  hàng hóa yếu kém
  boxed commodity
  hàng hóa trong hộp
  commodity agreement
  hiệp định hàng hóa
  commodity balance
  cân bằng hàng hóa
  commodity boom
  hàng hóa phồn thịnh
  commodity broker
  người môi giới hàng hóa
  commodity broker
  người môi giới nguyên liệu (ở cơ sở giao dịch hàng hóa)
  commodity capital
  vốn hàng hóa
  commodity classification
  phân loại hàng hóa
  commodity coverage
  phạm vi hàng hóa
  commodity dealer
  người mua bán hàng hóa
  commodity dealing capital
  vốn kinh doanh hàng hóa
  commodity decoration
  trang hoàng hàng hóa
  commodity distribution expense
  chi phí phân phối hàng hóa
  commodity dollar
  đô-la hàng hóa
  commodity economy
  nền kinh tế hàng hóa
  commodity exchange
  sở giao dịch hàng hóa
  Commodity Exchange of New York
  Sở Giao dịch Hàng hóa Nữu Ước (thành lập năm 1933)
  commodity export
  xuất khẩu hàng hóa
  commodity flow analysis
  phân tích lưu động hàng hóa
  commodity for the home market
  hàng hóa tiêu thụ trong nước
  commodity futures
  giao dịch hàng hóa kỳ hạn
  commodity futures market
  thị tường hàng hóa kỳ hạn
  commodity group
  nhóm hàng hóa
  commodity inspection law
  pháp quy kiểm nghiệm hàng hóa
  commodity insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  commodity jobber
  người kinh doanh hàng hóa
  commodity lines
  chủng loại hàng hóa
  commodity list
  bảng liệt kê hàng hóa
  commodity list
  danh sách hàng hóa
  commodity market
  thị trường hàng hóa
  commodity market
  thị trường hàng hóa và nguyên liệu
  commodity marketing
  tiêu thụ hàng hóa
  commodity marketing
  tiếp thị hàng hóa
  commodity money
  đồng tiền hàng hóa
  commodity money
  tiền tệ hàng hóa
  commodity of labour-power
  hàng hóa sức lao động
  commodity operator
  người kinh doanh hàng hóa
  commodity output in value
  giá trị sản lượng hàng hóa
  commodity packaging
  đóng gói hàng hóa
  commodity paper
  chứng phiếu hàng hóa
  commodity price
  giá cả hàng hóa
  commodity price index
  chỉ số giá cả hàng hóa
  commodity producer
  người sản xuất hàng hóa
  commodity production
  sản xuất hàng hóa
  commodity purchasing power
  sức mua hàng hóa
  commodity rate
  suất cước hàng hóa
  commodity standard
  chế độ bản vi hàng hóa
  commodity standard
  chế độ bản vị hàng hóa
  commodity tax
  thuế hàng hóa
  commodity trading adviser (cta)
  Nhà tư vấn Mua bán hàng hóa (hợp đồng)
  commodity transaction
  giao dịch hàng hóa
  commodity turnover
  chu chuyển hàng hóa
  commodity value
  giá trị hàng hóa
  commodity wastage
  tổn hao hàng hóa
  commodity yearbook
  niêm giám hàng hóa
  commodity-backed bond
  trái phiếu có hàng hóa bảo đảm
  commodity-by-commodity approach
  phương pháp xử lý từng loại hàng hóa
  competitive commodity
  hàng hóa cạnh tranh
  controlled commodity
  hàng hóa chịu kiểm soát
  demand for commodity
  nhu cầu về hàng hóa
  domestic commodity market
  thị trường hàng hóa trong nước
  Dow Jones Commodity index
  chỉ số giá cả hàng hóa Dow Jones
  Dow Jones index of Commodity Prices
  chỉ số giá hàng hóa Dow Jones
  export commodity
  hàng hóa xuất khẩu
  general commodity rate
  suất cước hàng hóa thông thường
  homogeneous commodity
  hàng hóa đồng nhất
  Hong Kong Commodity Exchange
  giao dịch Hàng hóa Hồng Kông
  Hong Kong Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Hồng Kông
  international commodity
  hàng hóa, thương phẩm quốc tế
  international commodity agreement
  hiệp định hàng hóa quốc tế
  international commodity stock
  tồn trữ hàng hóa quốc tế
  key commodity
  hàng hóa chủ yếu
  London commodity exchange
  Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn
  marginal utility of commodity
  hiệu dụng biên tế của hàng hóa
  marginal value of commodity
  giá trị biên tế của hàng hóa
  most influential commodity
  hàng hóa chủ lực
  multiple commodity market
  thị trường nhiều loại hàng hóa
  name commodity
  tên gọi hàng hóa
  New York Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Nữu Ước
  non-processed commodity
  hàng hóa chưa gia công
  normal commodity
  hàng hóa bình thường
  particular commodity rate
  suất cước hàng hóa đặc biệt
  perishable commodity
  hàng hóa dễ hỏng
  physical commodity
  hàng hóa hiện vật
  physical commodity
  hàng hóa vật thể
  rate of loss and wastage of commodity
  tỷ lệ hư hao hàng hóa
  rate of waste commodity
  tỉ lệ hàng hóa thải ra
  rate of waste commodity
  tỷ lệ hàng hóa thải ra
  relative commodity price
  giá cả hàng hóa tương đối
  relative commodity price
  giá tương đối của hàng hóa
  retail commodity
  hàng hóa bán lẻ
  Reuter's index of Commodity Prices
  Chỉ số Giá cả Hàng hóa của Thông tấn xã Reuter
  specific commodity rate
  suất cước hàng hóa đặc biệt
  standard commodity
  hàng hóa chuẩn
  surplus commodity
  hàng hóa dư thừa
  taxed commodity
  hàng hóa đã đóng thuế
  total commodity export
  tổng số xuất khẩu hàng hóa
  total commodity import
  tổng số nhập khẩu hàng hóa
  twofold character of commodity
  tính chất đôi của hàng hóa
  hàng nguyên liệu
  hàng nguyên liệu...
  thế phẩm
  tên hàng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X