• (đổi hướng từ Composited)
  /'kɔmpəzit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp lại; ghép, ghép lại
  a composite photograph
  ảnh ghép
  (thực vật học) (thuộc) kiểu hoa cúc
  (kiến trúc) theo kiểu hỗn hợp
  (hàng hải) làm bằng gỗ và sắt (tàu)
  (ngành đường sắt) đủ các hạng
  a composite carriage
  toa xe có ghế đủ các hạng
  (toán học) đa hợp
  a composite function
  hàm đa hợp

  Danh từ

  (hoá học) hợp chất
  (thực vật học) cây thuộc họ cúc
  (kiến trúc) kiến trúc hỗn hợp
  (toán học) hợp tử
  composite of field
  hợp tử của trường

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hợp phần, đa hợp, phức hợp

  Cơ - Điện tử

  Hợp chất, vật liệu kết hợp, hợp, ghép

  Cơ khí & công trình

  vật liệu (kết) hợp

  Xây dựng

  Thức Composite

  Giải thích EN: A Roman order combining elements of the Corinthian and Ionic.

  Giải thích VN: Một kiểu kiến trúc của La mã kết hợp các thành phần của kiến trúc Ionic và Corin.

  Điện

  chất phức hợp
  nhựa phức hợp
  composite cable
  cáp bọc nhựa phức hợp

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  hợp
  hợp chất
  fibrous composite
  hợp chất sợi
  resin-bonded composite
  hợp chất gắn bằng nhựa tổng hợp
  hợp phần
  composite separation
  sự phân chia hợp phần
  composite separation
  sự tách ly hợp phần
  hợp thành
  composite floor
  sàn hợp thành
  composite relation
  quan hệ hợp thành
  method of composite models
  phương pháp mô hình hợp thành
  hợp thể
  kết hợp
  đa hợp
  được ghép
  ghép
  composite aircraft
  máy bay ghép
  composite conductor
  thanh dẫn ghép
  composite construction
  kết cấu ghép
  composite cylinder
  ống ghép lồng
  composite frame
  khung ghép
  composite girder
  dầm ghép
  composite girder
  rầm ghép
  composite Gothic column
  cột gôtic (kép, ghép)
  composite lens
  thấu kính ghép
  composite pillar
  cột ghép
  composite pillar
  trụ ghép
  composite pole
  cột ghép
  composite pole
  trụ ghép
  composite post
  cột ghép
  composite post
  trụ ghép
  composite section
  mặt cắt ghép
  composite wall
  tường ghép
  slenderness ratio of composite section
  độ mảnh của tiết diện ghép
  phần
  composite component
  thành phần tổng hợp
  composite data element
  phần tử dữ liệu hỗn hợp
  composite matrix
  ma trận thành phần
  composite reaction
  phản ứng phức tạp
  composite reaction
  phản ứng thuận nghịch
  composite separation
  sự phân chia hợp phần
  composite separation
  sự phân chia phức hợp
  composite separation
  sự tách ly hợp phần
  composite structure
  kết cấu thành phần
  phối hợp
  composite excitation
  kích thích phối hợp
  composite excitation
  sự kích từ phối hợp
  composite test
  thử phối hợp
  phức hợp
  anticlinal composite
  phức hợp nếp lồi
  CESD (compositeexternal symbol dictionary)
  từ điển kí hiệu ngoài phức hợp
  CISC (CompositeInstruction Set Computer)
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  composite absorber
  chất hấp thụ phức hợp
  composite aircraft
  may bay phức hợp
  composite assembly drawing
  bản vẽ lắp ráp phức hợp
  composite cable
  cáp bọc nhựa phức hợp
  composite cable
  cáp phức hợp
  composite circuit
  mạch phức hợp
  composite color signal
  tín hiệu màu phức hợp
  composite colour signal
  tín hiệu phức hợp màu sắc
  composite cone
  nón phức hợp
  composite console
  bàn giao tiếp phức hợp
  composite dialing
  sự quay số phức hợp
  composite display
  màn hình phức hợp
  composite external symbol dictionary (CESD)
  từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
  composite fault
  đứt gãy phức hợp
  composite file
  tập tin phức hợp
  composite filter
  bộ lọc phức hợp
  composite fold
  nếp uốn phức hợp
  composite glacier
  sông băng phức hợp
  composite gneiss
  gơnai phức hợp
  composite graph
  đồ thị phức hợp
  composite head
  đầu (đọc/ghi) phức hợp
  composite key
  khóa phức hợp
  composite line
  vạch phức hợp
  composite logical object
  đối tượng lôgic phức hợp
  composite loss
  suy giảm phức hợp
  composite matrix
  ma trận phức hợp
  composite modulation voltage
  điện áp điều chế phức hợp
  composite module
  môđun phức hợp
  composite module data set
  tập dữ liệu modul phức hợp
  composite monitor
  bộ giám sát phức hợp
  composite object
  đối tượng phức hợp
  composite PAL signal
  tín hiệu phức hợp PAL
  composite passband
  dải thông phức hợp
  composite picture signal
  tín hiệu hình phức hợp
  composite sample
  mẫu phức hợp
  Composite Second Order (CSO)
  phức hợp bậc hai
  composite section
  mặt cắt phức hợp
  composite separation
  sự phân chia phức hợp
  composite separation
  sự tách ly phức hợp
  composite symbol
  ký hiệu phức hợp
  composite syncline
  nếp lõm phức hợp
  composite test
  thử nghiệm phức hợp
  composite video
  video phức hợp
  composite video display
  màn hình video phức hợp
  composite video signal
  tín hiệu hình phức hợp
  composite video waveform
  dạng sóng thị tần phức hợp
  composite video waveform
  tín hiệu thị tần phức hợp
  composite wave
  sóng phức hợp
  composite wave filter
  bộ lọc sóng phức hợp
  composite window
  cửa sổ phức hợp
  total composite error
  sai số phức hợp tổng cộng
  thành phần
  composite component
  thành phần tổng hợp
  composite matrix
  ma trận thành phần
  composite structure
  kết cấu thành phần
  vật liệu hỗn hợp

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  phức hợp, gồm nhiều bộ phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X