• /prə´dʒekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phóng ra, sự bắn ra
  the projection of a torpedo
  việc phóng một ngư lôi
  (toán học) phép chiếu, sự chiếu, hình chiếu
  Sự chiếu, sự được chiếu; sự hiện hình, sự hình thành cụ thể (một ý nghĩ, một hình ảnh trong trí óc)
  film projection
  việc chiếu phim
  the projection of one's feelings onto others
  sự suy bụng ta ra bụng người
  Sự nhô ra, sự lồi ra; chỗ nhô ra, chỗ lồi ra
  a projection on the surface of the globe
  chỗ nhô ra trên mặt địa cầu
  Sự đặt kế hoạch, sự đặt đề án
  to undertake the projection of a new enterprise
  đặt kế hoạch cho một tổ chức kinh doanh mới
  Sự dự đoán (tương lai..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép chiếu; hình chiếu
  canonical projection
  phép chiếu chính tắc
  central projection
  phép chiếu xuyên tâm
  conformal projection
  phép chiếu bảo gián
  conical projection
  phép chiếu xuyên tâm, chiếu nón
  equidistant projection
  phép chiếu đẳng cự
  fibre projection
  phép chiếu thớ
  floor projection
  phép chiếu ngang
  isometric projection
  phép chiếu đẳng mêtric
  natural projection
  phép chiếu tự nhiên
  orthogonal projection
  phép chiếu trực giao
  parallel projection
  phép chiếu song song
  polyconic projection
  phép chiếu đa cônic
  stereographic projection
  phép chiếu đa cônic


  Cơ - Điện tử

  Sự chiếu, hìnhchiếu, phép chiếu, sự đặt kế hoạch 

  Hóa học & vật liệu

  sự đặt kế hoạch

  Xây dựng

  bộ phận nhô ra
  độ nhô ra (của bộ phận kết cấu)
  múi chiếu
  phép chiếu hình
  conical projection
  phép chiếu hinh nón
  cylindrical projection
  phép chiếu hình trụ
  tấm chìa
  tầm nhô ra (của bộ phận kết cấu)

  Y học

  gán hình

  Điện tử & viễn thông

  pháp chiếu

  Kỹ thuật chung

  hình chiếu
  cabinet projection
  hình chiếu căn phòng
  horizontal projection
  hình chiếu trên phương ngang
  oblique projection
  hình chiếu xiên
  orthographic projection
  hình chiếu trực giao
  perspective projection
  hình chiếu phối cảnh
  projection file
  tệp hình chiếu
  projection television
  truyền hình chiếu màn ảnh
  hình chiếu (của các véctơ)
  côngxon
  độ nhô
  đoạn chìa
  mái che
  mái đua
  mấu lồi
  mối hàn nổi
  phần nhô
  ô văng
  phép chiếu

  Giải thích VN: Xem map projection (phép chiếu bản đồ).

  arithmetic projection
  phép chiếu đẳng lượng
  axonometric oblique projection
  phép chiếu trục đo xiên góc
  axonometric orthogonal projection
  phép chiếu trục đo thẳng góc
  axonometric projection
  phép chiếu trục đo
  azimuthal projection
  phép chiếu phương vị
  canonical projection
  phép chiếu chính tắc
  canonical projection-subjection
  phép chiếu chính tắc
  central map projection
  phép chiếu bản đồ theo tâm
  central projection
  phép chiếu hình trụ
  central projection
  phép chiếu qua tâm
  central projection
  phép chiếu xuyên tâm
  circular projection
  phép chiếu tròn
  conformal projection
  phép chiếu bảo giác
  conic projection
  phép chiếu hình nón
  conical projection
  phép chiếu đẳng giác
  conical projection
  phép chiếu hinh nón
  conical projection
  phép chiếu xuyên tâm
  cylindrical projection
  phép chiếu hình trụ
  cylindrical projection
  phép chiếu nón
  diametrical projection
  phép chiếu xuyên tâm
  dimetric projection
  phép chiếu đimetric
  dimetric projection
  phép chiếu hai buồng
  dimetric projection
  phép chiếu hai phía
  dimetric projection
  phép chiếu nhị trắc
  direct projection
  phép chiếu trực tiếp
  equal area map projection
  phép chiếu bản đồ đồng diện tích
  equal area projection
  phép chiếu tương đương
  equal-angle projection
  phép chiếu đẳng giác
  equal-angle projection
  phép chiếu trực giao
  equatorial projection
  phép chiếu theo xích đạo
  equidistant projection
  phép chiếu đẳng cự
  equivalent projection
  phép chiếu tương đương
  fibre projection
  phép chiếu thớ
  floor projection
  phép chiếu ngang
  gnomostereo projection
  phép chiếu gnomo-stereo
  horizontal projection
  phép chiếu nằm ngang
  i perspective projection
  phép chiếu phối cảnh
  isometric projection
  phép chiếu đẳng cự
  isometric projection
  phép chiếu đẳng metric
  isometric projection
  phép chiếu đều đặn
  map projection
  phép chiếu bản đồ
  map projection
  phép chiếu đồ bản
  Mercator map projection
  phép chiếu mecato
  Mercator projection
  phép chiếu Mercator
  natural projection
  phép chiếu tự nhiên
  oblique axonometric projection
  phép chiếu trục đo phép xiên
  oblique parallel projection
  phép chiếu song song nghiêng
  oblique projection
  phép chiếu xiên
  optical projection
  phép chiếu quang học
  orthogonal projection
  phép chiếu song song
  orthogonal projection
  phép chiếu trực giao
  parallel projection
  phép chiếu song song
  perspective map projection
  phép chiếu phối cảnh bản đồ
  perspective projection
  phép chiếu phối cảnh
  planimetric projection
  phép chiếu đo diện tích
  polar projection
  phép chiếu cực
  polycomic map projection
  phép chiếu bản đồ nhiều đỉnh
  polyconic projection
  phép chiếu đa conic
  projection of view
  phép chiếu hình
  projection on coordinate axes
  phép chiếu lên hệ trục tọa độ
  projection on coordinate axes
  phép chiếu trên trục tọa độ
  right-angled axonometric projection
  phép chiếu trục đo vuông góc
  right-angled parallel projection
  phép chiếu song song vuông góc
  spherical projection
  phép chiếu (trên mặt) cầu
  stereographic map projection
  phép chiếu bản đồ lập thể
  stereographic projection
  phép chiếu chụp nổi
  stereographic projection
  phép chiếu nổi
  stereographic projection
  phép chiếu phối cảnh
  three-dimensional projection
  phép chiếu trên ba chiều
  trimetric projection
  phép chiếu ba hướng
  trimetric projection
  phép chiếu tam cự
  vanishing point projection
  phép chiếu điểm triệt tiêu
  water projection
  phép chiếu walter
  sự chiếu
  image projection
  sự chiếu hình (in litô)
  isometric projection
  sự chiếu đẳng cự
  projection stage illumination
  sự chiếu sáng sân khấu
  rầm hẫng
  sự đưa ra
  sự hàn nổi
  sự lập dự án
  sự lập kế hoạch
  sự nhô ra
  sự phóng xạ
  sự phun

  Kinh tế

  dự phòng
  dự báo
  sự dự đoán
  population projection
  sự dự đoán dân số
  population projection
  sự dự đoán dân số tương lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X