• (đổi hướng từ Representations)
  /,reprizen'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay mặt, sự đại diện; sự làm phát ngôn viên cho; những người đại diện
  the firm needs more representation in Japan
  hãng đó cần thêm người đại diện ở Nhật
  Sự miêu tả, sự hình dung
  Sự trình bày
  Sự tuyên bố (cái gì (như) lời phản đối, (như) lời thỉnh cầu)
  Sự đóng (một vai kịch); sự diễn (một vở kịch)
  Sự đại diện cho, tình trạng là hình tượng của, sự tượng trưng cho; sự biểu trưng
  Sự tiêu biểu cho, tình trạng là mẫu mực, tình trạng là hiện thân của (cái gì); sự điển hình của
  Là kết quả của (cái gì); sự tương ứng với
  ( (thường) số nhiều) lời phản kháng
  to make representations to somebody
  phản kháng ai
  (toán học) sự biểu diễn
  graphical representation
  sự biểu diễn bằng đồ thị
  Sự đóng (một vai kịch); sự diễn (một vở kịch)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (phép) biểu diễn
  representation by matrices
  (hình học ) phép biểu diễn bằng ma trận
  representation of a group
  phép biểu diễn một nhóm
  representation of a surface
  phép biểu diễn một mặt
  adjoint representation
  (đại số ) biểu diễn liên hợp
  binary representation
  (máy tính ) phép biểu diễn nhị thức
  block representation
  (máy tính ) biểu diễn khối
  diagrammatic representation
  (máy tính ) biểu diễn sơ đồ
  equivalent representation
  biểu diễn tương đương
  faithful representation
  (đại số ) biểu diễn khớp
  geometric representation
  biểu diễn hình học
  graphic(al) representation
  biểu diễn đồ thị
  indecomposable representation
  (đại số ) biểu diễn không phân tích được
  induced representation
  biểu diễn cảm sinh
  integral representation
  (giải tích ) biểu diễn phân tích
  irreducible representation
  (đại số ) biểu diễn không khả quy
  irredundant primary representation
  (đại số ) biểu diễn bằng các idêan cực đại nguyên sơ
  monomial representation
  biểu diễn đơn thức
  octal representation
  (máy tính ) phép biểu diễn bát phân
  parallel representation
  (máy tính ) biểu diễn song song
  parametric representation
  biểu diễn tham số
  rational representation
  biểu diễn hữu tỷ
  regular representation
  biểu diễn chính quy
  serial representation
  biểu diễn chuỗi
  skew representation
  (đại số ) biểu diễn lệch
  spin representation
  biểu diễn spin
  ternary representation
  phép biểu diễn tam phân
  true representation
  biểu diễn chân thực, biểu diễn một ư một


  Xây dựng

  đại diện (thương mại)
  sự đại diện

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn
  adjoint representation
  biểu diễn liên hợp
  analog representation
  biểu diễn tương tự
  analog representation
  sự biểu diễn tương tự
  anti-representation
  phép phản biểu diễn
  binary representation
  phép biểu diễn nhị phân
  binary representation
  sự biểu diễn nhị phân
  binary-coded decimal representation
  biểu diễn BCD
  block representation
  biểu diễn khối
  character of representation
  đặc số của biểu diễn
  coded representation
  biểu diễn mã
  coded representation
  biểu diễn mã hóa
  complete representation
  biểu diễn đầy đủ
  data representation
  biểu diễn dữ liệu
  deleted representation
  biểu diễn bị trễ
  detailed representation
  biểu diễn chi tiết
  diagrammatic representation
  biểu diễn sơ đồ
  digital representation
  biểu diễn dạng số
  digital representation
  biểu diễn số
  Digital Representation of Graphic Products (DRGP)
  biểu diễn số các sản phẩm đồ họa
  dimensionality of a representation
  bậc của phép biểu diễn
  discrete representation
  biểu diễn rời rạc
  equal mass representation
  biểu diễn khối lượng bằng nhau
  equivalent representation
  biểu diễn tương đương
  expressive representation
  sự biểu diễn diễn cảm
  external data representation (XDR)
  biểu diễn dữ liệu ngoài
  faithful representation
  biểu diễn trung thành
  faithful representation
  biểu diễn trung thực
  floating point representation system
  hệ biểu diễn số dấu phẩy động
  floating-point representation
  biểu diễn dấu chấm động
  floating-point representation
  biểu diễn số phẩy động
  floating-point representation)
  biểu diễn số phẩy động
  frame representation language (FRL)
  ngôn ngữ biểu diễn khung
  FRL (framerepresentation language)
  ngôn ngữ biểu diễn khung
  geometric representation
  biểu diễn hình học
  graphic (al) representation
  biểu diễn đồ thị
  graphic representation
  biểu diễn bằng đồ thị
  graphical representation
  biểu diễn đồ họa
  graphical representation of [[]]...
  biểu diễn đồ thị của ..
  hardware representation
  biểu diễn phần cứng
  harmonic representation
  biểu diễn điều hòa
  incremental representation
  sự biểu diễn tăng
  induced representation
  biểu diễn cảm sinh
  integral representation
  biểu diễn tích phân
  irreducible representation
  biểu diễn không khả quy
  knowledge representation
  biểu diễn tri thức
  knowledge representation language (KRL)
  ngôn ngữ biểu diễn tri thức
  KRL (knowledgerepresentation language)
  ngôn ngữ biểu diễn tri thức
  linear representation
  sự biểu diễn tuyến tính
  linear representation of a group
  biểu diễn tuyến tính một nhóm
  matrix representation
  biểu diễn ma trận
  mirror representation
  biểu diễn đối xứng gương
  modifiable representation system (MRS)
  hệ thống biểu diễn sửa đổi được
  monomial representation
  biểu diễn đơn thức
  MRS (modifiablerepresentation system)
  hệ thống biểu diễn sửa đổi được
  number representation
  biểu diễn số
  number representation
  sự biểu diễn số
  number representation system
  hệ thống biểu diễn số
  numeric representation
  biểu diễn số
  numeric representation
  sự biểu diễn số
  octal representation
  phép biểu diễn bát phân
  parallel representation
  biểu diễn song song
  parallel representation
  sự biểu diễn song song
  parametric representation
  biểu diễn tham số
  perspective representation
  sự biểu diễn phối cảnh
  phasor representation
  sự biểu diễn phaso
  portrait representation
  biểu diễn dọc dấy
  positional representation
  biểu diễn vị trí
  problem representation
  sự biểu diễn bài toán
  procedural representation
  sự biểu diễn thủ tục
  rational representation
  biểu diễn hữu tỷ
  reducible representation
  biểu diễn khả quy
  regular representation
  biểu diễn chính qui
  regular representation
  biểu diễn chính quy
  representation by matrices
  phép biểu diễn bằng ma trận
  representation of a group
  phép biểu diễn một nhóm
  representation of a surface
  phép biểu diễn một mặt
  representation of a thread
  sự biểu diễn ren
  representation of linear systems
  biểu diễn các hệ tuyến tính
  representation theorem
  định lý biểu diễn
  representation to scale
  sự biểu diễn theo tỷ lệ
  row binary representation
  biểu diễn nhị phân theo dòng
  scale representation
  sự biểu diễn (theo) tỉ lệ
  schema representation language (SRL)
  ngôn ngữ biểu diễn sơ đồ
  secondary representation
  sự biểu diễn phụ
  sectional representation
  biểu diễn mặt cắt
  serial representation
  biểu diễn chuỗi
  signed magnitude representation
  biểu diễn độ lớn có dấu
  skew representation
  biểu diễn lệch
  spin representation
  biểu diễn spin
  SRL (schemarepresentation language)
  ngôn ngữ biểu diễn sơ đồ
  ternary incremental representation
  biểu diễn gia số tam phân
  ternary incremental representation
  biểu diễn tăng tam phân
  ternary representation
  phép biểu diễn tam phân
  topographical representation
  sự biểu diễn địa hình
  true representation
  biểu diễn chân thực
  true representation
  biểu diễn một-một
  true-to-scale representation
  biểu diễn đúng tỷ lệ
  truncated representation
  biểu diễn bị cắt bớt
  wire frame representation
  sự biểu diễn khung dây
  XDR (externaldata representation)
  biểu diễn dữ liệu ngoài
  hình vẽ
  basic representation
  hình vẽ chính
  topographic (al) representation
  hình vẽ đo đạc địa hình
  miêu tả
  sự biểu diễn
  analog representation
  sự biểu diễn tương tự
  binary representation
  sự biểu diễn nhị phân
  expressive representation
  sự biểu diễn diễn cảm
  incremental representation
  sự biểu diễn tăng
  linear representation
  sự biểu diễn tuyến tính
  number representation
  sự biểu diễn số
  numeric representation
  sự biểu diễn số
  parallel representation
  sự biểu diễn song song
  perspective representation
  sự biểu diễn phối cảnh
  phasor representation
  sự biểu diễn phaso
  problem representation
  sự biểu diễn bài toán
  procedural representation
  sự biểu diễn thủ tục
  representation of a thread
  sự biểu diễn ren
  representation to scale
  sự biểu diễn theo tỷ lệ
  scale representation
  sự biểu diễn (theo) tỉ lệ
  secondary representation
  sự biểu diễn phụ
  topographical representation
  sự biểu diễn địa hình
  wire frame representation
  sự biểu diễn khung dây
  sự biểu hiện
  sự biểu thị
  representation of ground
  sự biểu thị địa hình
  representation of hill features
  sự biểu thị địa hình
  sự hiển thị
  sự mô hình hóa
  sự trình bày
  parallel representation
  sự trình bày song song
  small-scale representation
  sự trình bày (theo) tỷ lệ nhỏ
  trình bày
  Graphic Representation (GR)
  trình bày đồ họa
  parallel representation
  sự trình bày song song
  Phrase Representation (PR)
  trình bày cụm từ (cụm ký tự)
  small-scale representation
  sự trình bày (theo) tỷ lệ nhỏ
  Switching Domain Representation (SDR)
  trình bày miền chuyển mạch
  view representation
  hiển thị cách trình bày

  Kinh tế

  đại diện
  parity of representation
  sự tương đương đại diện
  power of representation
  quyền đại diện
  proportional representation
  đại diện theo tỉ lệ
  proportional representation
  đại diện theo tỷ lệ
  right of representation
  quyền đại diện
  trade representation
  cơ quan đại diện thương mại
  worker representation
  những người đại diện công nhân viên chức
  đại lý
  điều trình bày
  sự đại diện
  sự tái xuất trình
  sự thay mặt
  sự tuyên bố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X