• (Khác biệt giữa các bản)
  (Đề mục)
  (Coi nhu, cho là, cho r?ng)
  Dòng 116: Dòng 116:
  ::nhượng bộ, lùi bước
  ::nhượng bộ, lùi bước
  -
  =====Coi nhu, cho là, cho r?ng=====
  +
  =====Coi nhu, cho là, cho rằng=====
  ::[[he]] [[was]] [[given]] [[for]] [[dead]]
  ::[[he]] [[was]] [[given]] [[for]] [[dead]]
  ::người ta coi như là hắn ta đã chết
  ::người ta coi như là hắn ta đã chết

  18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008

  /giv/

  Thông dụng

  Động từ.gave, .given

  Cho, biếu, tặng, ban
  to give a handsome present
  tặng một món quà đẹp
  cho, sinh ra, đem lại
  to give profit
  sinh lãi
  the sun gives us warmth and light
  mặt trời cho chúng ta sức nóng và ánh sáng
  nêu cho; đưa cho, trao cho, đem cho, chuyển cho
  to give a good example
  nêu một tấm gương tốt
  give me my hat, please
  xin anh làm ơn đưa cho tôi một cái mũ
  to give one's wishes
  gửi lời chúc mừng, chuyển lời chúc mừng
  truyền cho, làm lây sang
  he was given consumption by his inmate
  anh ta bị người bạn ở chung lây bệnh ho lao
  trả (tiền...); trao đổi
  how much did you give for it?
  anh trả cái đó bao nhiêu?
  to give a horse for a cow
  đổi con ngựa lấy con bò cái
  to give as good as one gets
  ăn miếng trả miếng; ăn miếng chả trả miếng bùi
  (đi đôi với danh từ thanh một cụm từ)
  to give a cry
  kêu lên
  to give a loud laugh
  cười to, cười vang
  to give a look
  nhìn
  to give a jump
  nhảy lên
  to give a sigh
  thở dài
  to give a push
  đẩy
  to give a groan
  rên rỉ
  to give a start
  giật mình
  to give encouragement
  động viên, khuyến khích
  to give permission
  cho phép
  to give an order
  ra lệnh
  to give birth to
  sinh ra
  to give one's attention to sth
  chú ý đến cái gì
  Làm cho, gây ra
  he gave me to understand that...
  hắn làm cho tôi hiểu rằng
  to give someone much trouble
  gây lo lắng cho ai, gây phiền hà cho ai
  cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm
  to give one's life to one's country
  hiến dâng đời mình cho tổ quốc
  to give one's mind to study
  miệt mài nghiên cứu; chuyên tâm học tập

  Đề mục

  tổ chức, mở, thết (một buổi dạ hội...); biểu diễn, diễn (kịch), đóng (một vai tuồng); hát dạo (một bản nhạc...), ngâm (một bài thơ...)
  to give a concert
  tổ chực một buổi hoà nhạc
  mở tiệc, thết tiệc
  to give a song
  hát một bài
  give us Chopin, please
  anh hãy dạo cho chúng tôi nghe những bản nhạc của Sô-panh
  to give Hamlet
  diễn vở Ham-lét
  tan, vỡ, sụp đổ; lún xuống, trĩu xuống; có thể nhún nhẩy, co giãn (như lò xo)
  the frost is giving
  sương giá đang tan
  the branch gave but did not break
  cành cây trĩu xuống nhưng không gãy
  the marshy ground gave under our feet
  đất lấy lún xuống dưới chân chúng tôi
  quay ra, nhìn ra, dẫn
  this window gives upon the street
  cửa sổ này nhìn ra đường phố
  this corridor gives into the back yard
  hành lang này dẫn vào sân sau
  chỉ, đưa ra, để lộ ra
  the thermometer gives 23o in the shade
  nhiệt biểu chỉ 23o trong bóng râm
  to give no signs of life
  không lộ ra một dấu hiệu nào của sự sống
  newspapers give these facts
  các báo hằng ngày đưa ra các sự kiện đó
  đồng ý, thoả thuận; nhường, nhượng bộ
  I give you that point
  tôi đồng ý với anh điểm ấy; tôi nhượng bộ anh điểm ấy
  to give ground
  nhượng bộ, lùi bước
  Coi nhu, cho là, cho rằng
  he was given for dead
  người ta coi như là hắn ta đã chết
  quyết định xử
  to give the case for the defendant
  xử cho bị cáo được kiện
  to give the case against the defendant
  xử cho bị cáo thua kiện

  danh từ

  tính đàn hồi, tính co giân, tính nhún nhảy được
  there is no give in a stone floor
  sàn đá thì không thể nhún nhảy được

  Cấu trúc từ

  to give away
  cho
  to give away all one's money
  cho hết tiền
  trao, phát (phần thưởng)
  to give away the prizes
  phát phần thưởng
  tố cáo, phát giác; để lộ, phản bội
  to give away a secret
  lộ bí mật
  to give away the show
  (từ lóng) để lộ điều bí mật, để lộ nhược điểm; để lòi cái dốt ra
  to give back
  hoàn lại, trả lại
  to give forth
  toả ra, phát ra, bốc (sức nóng, ánh sáng, mùi, tiếng...)
  công bố (tin tức...)
  to give in
  nhượng bộ, chịu thua
  nộp (tài liêu...)
  ghi vào, điền vào
  to give in one's name
  ghi tên vào
  to give off
  toả ra, phát ra, bốc ra, bốc lên, xông lên (mùi, hơi nóng, khói...)
  to give out
  chia, phân phối
  toả ra, phát ra, làm bay ra, bốc lên, xông lên (hơi nóng, mùi...)
  rao, công bố
  to give oneself out to be (for)
  tự xưng là, tự nhận là
  hết, cạn
  food supplies began to give out
  lương thực bắt đầu cạn
  bị hư, bị hỏng (máy móc); mệt, quỵ, kiệt đi (sức)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho (phỏng vấn)
  to give out an interview
  cho phỏng vấn
  to give over
  trao tay
  thôi, chấm dứt
  give over crying!
  nín đi! thôi dừng khóc nữa!
  to be given over to
  đâm mê, đắm đuối vào
  to be given over to gambling
  đam mê cờ bạc
  vứt bỏ, bỏ
  to give over a habit
  bỏ một thói quen
  to give up
  bỏ, từ bỏ
  to give up a habit
  bỏ một thói quen
  to give up one's work
  bỏ công việc
  to give up one's appointment
  từ chức
  to give up one's business
  thôi không kinh doanh nữa
  to give up a newspaper
  thôi không mua một tờ báo
  nhường
  to give up one's seat
  nhường ghế, nhường chỗ ngồi
  (y học) coi như là tuyệt vọng, cho như là không chữa được
  to be given up by the doctors
  bị các bác sĩ cho là không cứu chữa được nữa
  trao, nộp (cho nhà chức trách...)
  to give oneself up
  đầu thú, tự nộp mình
  khai báo (đồng bọn)
  đam mê, đắm đuối, miệt mài (học tập)
  to give oneself up to drinking
  rượu chè be bét, đam mê rượu chè
  to give a back

  Xem back

  to give a Roland for an Oliver
  ăn miếng chả, trả miếng bùi
  give me
  (chỉ lời mệnh lệnh) tôi thích, tôi phục
  give me an evening of classical drama
  tôi thích xem một buổi tuồng cổ
  To give somebody hot
  mắng mỏ ai, xỉ vả đánh đập ai
  to give someone what for
  ((từ lóng) mắng mỏ (chỉnh, xỉ vả) ai, trừng phạt ai nghiêm khắc
  to give to the public (world)
  công bố
  to give somebody the time of day

  Xem day

  to give way
  nhượng bộ; chịu thua
  to give way to someone
  chịu thua ai
  to give way to despair
  nản lòng, nản chí
  kiệt đi (sức khoẻ)
  cong, oằn, lún xuống, tan, gây, đứt
  the rope gave way
  dây thừng đứt
  the ice gave way
  băng tan ra
  (thương nghiệp) bị giảm giá, sụt xuống
  (hàng hải) rán sức chèo
  bị bật đi, bị thay thế
  would give the world (one's ears) for something (to get something)
  sãn sàng hy sinh hết để được cái gì
  give and take
  sự có đi có lại
  sự nhượng bộ lẫn nhau, sự thoả hiệp
  sự bông đùa qua lại

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cho
  đưa

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  And taken. compromise, cooperation, reciprocity, interaction, fairexchange, teamwork, joint effort, synergy: There is a lot ofgive and take in our relationship - I give and she takes.

  Oxford

  V. & n.

  V. (past gave; past part. given) 1 tr. (alsoabsol.; often foll. by to) transfer the possession of freely;hand over as a present (gave them her old curtains; gives tocancer research).
  Tr. a transfer the ownership of with orwithout actual delivery; bequeath (gave him œ200 in her will).b transfer, esp. temporarily or for safe keeping; hand over;provide with (gave him the dog to hold; gave them a drink). cadminister (medicine). d deliver (a message) (give her my bestwishes).
  Tr. (usu. foll. by for) make over in exchange orpayment; pay; sell (gave him œ30 for the bicycle).
  Tr. aconfer; grant (a benefit, an honour, etc.). b accord; bestow(one's affections, confidence, etc.). c award; administer(one's approval, blame, etc.); tell, offer (esp. somethingunpleasant) (gave him a talking-to; gave him my blessing; gavehim the sack). d pledge, assign as a guarantee (gave his word).5 tr. a effect or perform (an action etc.) (gave him a kiss;gave a jump). b utter (gave a shriek).
  Tr. allot; assign;grant (was given the contract).
  Tr. (in passive; foll. by to)be inclined to or fond of (is given to speculation).
  Tr.yield as a product or result (the lamp gives a bad light; thefield gives fodder for twenty cows).
  Intr. a yield topressure; become relaxed; lose firmness (this elastic doesn'tgive properly). b collapse (the roof gave under the pressure).10 intr. (usu. foll. by of) grant; bestow (gave freely of histime).
  Tr. a commit, consign, or entrust (gave him intocustody; give her into your care). b sanction the marriage of(a daughter etc.).
  Tr. devote; dedicate (gave his life totable tennis; shall give it my attention).
  Tr. (usu.absol.) colloq. tell what one knows (What happened? Come on,give!).
  Tr. present; offer; show; hold out (gives no sign oflife; gave her his arm; give him your ear).
  Tr. Theatr.read, recite, perform, act, etc. (gave them Hamlet's soliloquy).16 tr. impart; be a source of (gave him my sore throat; gave itsname to the battle; gave me much pain; gives him a right tocomplain).
  Tr. allow (esp. a fixed amount of time) (can giveyou five minutes).
  Tr. (usu. foll. by for) value (something)(gives nothing for their opinions).
  Tr. concede; yield (Igive you the victory).
  Tr. deliver (a judgement etc.)authoritatively (gave his verdict).
  Tr. Cricket (of anumpire) declare (a batsman) out or not out.
  Tr. toast (aperson, cause, etc.) (I give you our President).
  Tr. provide(a party, meal, etc.) as host (gave a banquet).
  N.
  Capacity to yield or bend under pressure; elasticity (there isno give in a stone floor).
  Ability to adapt or comply (nogive in his attitudes).
  N. an exchange of words etc.; acompromise. give as good as one gets retort adequately in wordsor blows. give away 1 transfer as a gift.
  Hand over (abride) ceremonially to a bridegroom.
  Betray or expose toridicule or detection.
  Austral. abandon, desist from, giveup, lose faith or interest in. give-away n. colloq.
  Aninadvertent betrayal or revelation.
  An act of giving away.
  A free gift; a low price. give back return (something) to itsprevious owner or in exchange. give a person the best see BEST.give birth (to) see BIRTH. give chase pursue a person, animal,etc.; hunt. give down (often absol.) (of a cow) let (milk)flow. give forth emit; publish; report. give the game (orshow) away reveal a secret or intention. give a hand see HAND.give a person (or the devil) his or her due acknowledge, esp.grudgingly, a person's rights, abilities, etc. give in 1 ceasefighting or arguing; yield.
  Hand in (a document etc.) to anofficial etc. give in marriage sanction the marriage of (one'sdaughter etc.). give it to a person colloq. scold or punish.give me I prefer or admire (give me the Greek islands). giveoff emit (vapour etc.). give oneself (of a woman) yieldsexually. give oneself airs act pretentiously or snobbishly.give oneself up to 1 abandon oneself to an emotion, esp.despair.
  Addict oneself to. give on to (or into) (of awindow, corridor, etc.) overlook or lead into. give or takecolloq. add or subtract (a specified amount or number) inestimating. give out 1 announce; emit; distribute.
  Cease orbreak down from exhaustion etc.
  Run short. give over 1colloq. cease from doing; abandon (a habit etc.); desist (giveover sniffing).
  Hand over.
  Devote. give rise to cause,induce, suggest. give tongue 1 speak one's thoughts.
  (ofhounds) bark, esp. on finding a scent. give a person tounderstand inform authoritatively. give up 1 resign; surrender.2 part with.
  Deliver (a wanted person etc.).
  Pronounceincurable or insoluble; renounce hope of.
  Renounce or cease(an activity). give up the ghost archaic or colloq. die. giveway see WAY. give a person what for colloq. punish or scoldseverely. give one's word (or word of honour) promise solemnly.not give a damn (or monkey's or toss etc.) colloq. not care atall. what gives? colloq. what is the news?; what's happening?would give the world (or one's ears, eyes, etc.) for covet orwish for desperately.
  Giveable adj. giver n. [OE g(i)efanf. Gmc]

  Tham khảo chung

  • give : National Weather Service
  • give : amsglossary
  • give : Corporateinformation
  • give : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X