• (đổi hướng từ Interrupting)
  /ɪntǝ'rʌpt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm gián đoạn, làm đứt quãng
  Ngắt lời
  Án ngữ, chắn (sự nhìn...)
  (điện học) ngắt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gián đoạn, đứt đoạn

  Xây dựng

  sự ngắt, ngắt, cắt

  Cơ - Điện tử

  Sự ngắt, (v) ngắt, cắt, làm gián đoạn

  Điện lạnh

  sự làm gián đoạn

  Điện tử & viễn thông

  sự ngưng dừng

  Kỹ thuật chung

  cắt
  ngắt
  (CPU) interrupt
  sự ngắt
  asynchronous interrupt
  ngắt dị bộ
  automatic interrupt
  ngắt tự động
  CICP (communicationinterrupt control program)
  chương trình điều khiển ngắt truyền thông
  class interrupt
  ngắt lớp
  command interrupt mode
  chế độ ngắt lênh
  command interrupt mode
  chế độ ngắt lệnh
  communication interrupt control program (CICP)
  chương trình điều khiển ngắt truyền thông
  contingency interrupt
  ngắt ngẫu nhiên
  daisy chain interrupt
  ngắt xích vòng
  disabled interrupt
  ngắt bị chặn
  EIB (externalinterrupt block)
  khối ngắt ngoài
  EIRV (errorinterrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt lỗi
  EIS (externalinterrupt support)
  sự hỗ trợ ngắt ngoài
  End Of Interrupt/ End Of Identify/ End of Image (EOI)
  Kết thúc ngắt/Kết thúc nhận dạng/Kết thúc ảnh
  error interrupt
  ngắt báo lỗi
  error interrupt
  ngắt do lỗi
  error interrupt request vector (EIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt lỗi
  external interrupt
  ngắt ngoài
  external interrupt
  ngắt ngoại bộ
  external interrupt support (EIS)
  sự hỗ trợ ngắt ngoài
  external-interrupt block (EIB)
  khối ngắt ngoài
  external-interrupt status word
  từ trạng thái ngắt ngoài
  First Level Interrupt Handler (FLIH)
  bộ xử lý ngắt mức thứ nhất
  first-level interrupt handler (FLIH)
  bộ xử lý ngắt mắc thứ nhất
  FLIH (first-level interrupt handler)
  bộ điều khiển ngắt mức thứ nhất
  hardware interrupt
  ngắt phần cứng
  hardware interrupt
  sự ngắt do phần cứng
  I/O interrupt request vector (IOIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt nhập/xuất
  ICB (interruptcontrol block)
  khối điều khiển ngắt
  idle interrupt
  ngắt idle
  idle interrupt
  ngắt không hoạt động
  idle interrupt
  ngắt rỗi
  IH (interrupthandler)
  bộ xử lý ngắt
  input/output interrupt
  ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt
  ngắt ra/vào
  input/output interrupt
  ngắt vào/ra
  input/output interrupt
  sự ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt ra/vào
  input/output interrupt indicator
  bộ chỉ báo ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt indicator
  bộ chỉ báo ngắt ra/vào
  internal interrupt
  ngắt trong
  Interrupt ( enable ) Flag (IF)
  cờ (cho phép) ngắt
  interrupt acknowledge
  báo nhận ngắt
  Interrupt Acknowledge (INTA)
  báo nhận ngắt
  interrupt confirmation
  sự xác nhận ngắt
  interrupt control block
  khối điều khiển ngắt
  Interrupt Control Block (ICB)
  khối điều khiển ngắt
  interrupt control routine
  đoạn chương trình điều khiển ngắt
  interrupt control routine
  thủ tục điều khiển ngắt
  interrupt control unit
  bộ điều khiển ngắt
  interrupt controller
  bộ điều khiển ngắt
  Interrupt Controller (IC)
  bộ điều khiển ngắt
  interrupt descriptor table
  bảng mô tả ngắt
  Interrupt Descriptor Table (IDT)
  bảng mô tả ngắt
  interrupt enable flip-flop
  lật cho phép ngắt
  interrupt flag
  cờ ngắt
  interrupt gate
  cổng ngắt
  interrupt handler
  bộ điều hành ngắt
  interrupt handler
  bộ điều khiển ngắt
  interrupt handler
  trình xử lý ngắt
  interrupt handler (IH)
  chương trình xử lý ngắt
  interrupt handling
  sự xử lý ngắt
  Interrupt if Overflow occurs (INTO)
  ngắt nếu xảy ra tràn
  interrupt level
  mức ngắt
  interrupt line
  dòng ngắt
  interrupt list
  danh sách ngắt
  interrupt location
  địa chỉ ngắt
  interrupt location
  vị trí ngắt
  interrupt mask
  mạng che ngắt
  interrupt mask
  mặt nạ ngắt
  interrupt mask bit
  bit có mặt nạ ngắt
  Interrupt Mask Registers (IMR)
  các bộ ghi màn chắn ngắt
  interrupt packet
  bó ngắt
  interrupt priorities
  quyền ưu tiên ngắt
  interrupt priorities
  ưu tiên ngắt
  interrupt priority
  sự ưu tiên ngắt
  interrupt priority
  ưu tiên ngắt
  interrupt priority level
  mức ưu tiên ngắt
  interrupt queue processor
  bộ xử lý hàng ngắt
  interrupt request
  sự yêu cầu ngắt
  interrupt request (IRQ)
  tín hiệu yêu cầu ngắt
  Interrupt ReQuest Level (IRQL)
  mức yêu cầu ngắt
  interrupt request line
  đường thỉnh cầu ngắt
  Interrupt ReQuest line (IRQ)
  đường dây yêu cầu ngắt
  interrupt request lines
  đường yêu cầu ngắt
  interrupt request register
  thanh ghi yêu cầu ngắt
  interrupt request-IRQ-lines
  đường dây yêu cầu ngắt
  Interrupt Sender Receiver (ISR)
  máy phát-máy thu ngắt
  interrupt service
  dịch vụ ngắt
  interrupt service routine
  thủ tục dịch vụ ngắt
  interrupt service routine
  thường trình dịch vụ ngắt
  Interrupt Service Routines (ISR)
  các thường trình dịch vụ ngắt
  interrupt signal
  tín hiệu ngắt
  Interrupt Status Register (ISR)
  bộ ghi trạng thái ngắt
  interrupt system
  hệ ngắt
  interrupt system
  hệ thống ngắt
  interrupt time
  thời gian ngắt
  interrupt trap
  bẫy ngắt
  interrupt vector
  hướng lượng ngắt
  interrupt vector
  vectơ ngắt
  interrupt vector table
  bảng vectơ ngắt
  interrupt vectoring
  sự tạo vectơ ngắt
  interrupt-driven
  điều khiển bằng ngắt
  interrupt-driven
  truyền động bằng ngắt
  interrupt-driven (a-no)
  phương thức ngắt
  interrupt-driven system
  hệ điều khiển bằng ngắt
  interrupt-driven system
  hệ kích bằng ngắt
  IOIRV (input/output interrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt nhập/xuất
  IOIRV (input/output interrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt vào/ ra
  IRQ (InterruptReQuest)
  ngắt (IRQ)
  Load Interrupt Descriptor Table (LIDT)
  bảng mô tả ngắt tải
  maskable interrupt
  ngắt chắn được
  maskable interrupt
  ngắt che được
  maskable interrupt
  ngắt có thể che
  maskable interrupt
  ngắt khả ngụy
  master control interrupt
  ngắt điều khiển chính
  nested interrupt
  ngắt lồng nhau
  NMI (nanmaskableinterrupt)
  ngắt không che được
  NMI (nonmaskableinterrupt)
  ngắt không che được
  non-maskable interrupt
  ngắt bất khả ngụy
  non-maskable interrupt
  ngắt không che được
  non-maskable interrupt (NMI)
  ngắt không chắn được
  Non-Maskable Interrupt (NMI)
  ngắt không che được
  non-priority interrupt
  ngắt không ưu tiên
  operator interrupt
  ngắt người thao tác
  operator-initiated interrupt
  ngắt do người thao tác
  parity interrupt
  ngắt chẵn lẻ
  PCL (programcontrolled interrupt)
  ngắt điều khiển bằng chương trình
  PIC (Programmableinterrupt controller)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  PIRV (programmedinterrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt được lập trình
  polled interrupt
  ngắt (khỏi) vòng
  power interrupt
  sự ngắt nguồn điện
  power supply interrupt
  sự ngắt nguồn nuôi
  priority interrupt
  ngắt ưu tiên
  Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
  Bộ điều khiển ngắt ưu tiên/Bộ điều khiển ngắt có thể lập trình
  priority interrupt level
  mức ngắt ưu tiên
  priority interrupt table
  bảng ngắt ưu tiên
  Procedure Interrupt - End - Of - Message (PRI-EOM)
  ngắt thủ tục - kết thúc tin báo
  Procedure Interrupt - Multipage Signal (PRI-MPS)
  ngắt thủ tục - tín hiệu nhiều trang
  process interrupt
  sự ngắt quá trình
  process interrupt signal
  tín hiệu ngắt quá trình
  process interrupt signal
  tín hiệu ngắt tiến trình
  processing interrupt
  ngắt xử lý
  processor error interrupt
  ngắt lỗi bộ xử lý
  processor interrupt
  ngắt bộ xử lý
  program check interrupt
  ngắt kiểm tra chương trình
  program controlled interrupt (PCI)
  ngắt điều khiển bằng chương trình
  programmable interrupt controller (PIC)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  programmed interrupt request vector (PIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt được lập trình
  recovery interrupt
  ngắt khôi phục
  relocation interrupt
  ngắt định vị lại
  reverse interrupt
  ngắt ngược
  Reverse Interrupt (RVI)
  ngắt nghịch đảo
  reverse interrupt character
  ký tự ngắt ngược
  second-level interrupt handler (SLIH)
  bộ xử lý ngắt cấp hai
  Set Interrupt Flag (STI)
  cờ xác lập ngắt
  SLIH (second-level interrupt handler)
  bộ xử lý ngắt cấp hai
  software interrupt
  ngắt phần mềm
  supervisor interrupt
  ngắt chương trình giám sát
  system interrupt
  ngắt hệ thống
  task interrupt control
  điều khiển ngắt tác vụ
  transmission interrupt
  ngắt truyền
  Un-numbered Interrupt (UI)
  ngắt không đánh số
  unsolicited interrupt
  ngắt không theo yêu cầu
  vector interrupt
  ngắt theo vectơ
  vectored interrupt
  ngắt theo hướng
  vectored interrupt
  ngắt theo vectơ
  VEIB (virtualexternal interrupt block)
  khối ngắt ảo ngoài
  virtual external interrupt block (VEIB)
  khối ngắt ảo ngoài
  ngắt (cung lửa điện)
  ngắt điện
  ngừng (tarô)
  làm đứt quãng
  làm gián đoạn
  sự cắt mạch
  sự ngắt
  hardware interrupt
  sự ngắt do phần cứng
  input/output interrupt
  sự ngắt nhập/xuất
  power interrupt
  sự ngắt nguồn điện
  power supply interrupt
  sự ngắt nguồn nuôi
  process interrupt
  sự ngắt quá trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X