• (đổi hướng từ Researches)
  /ri'sз:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghiên cứu
  to be engaged in research work
  đi vào công tác nghiên cứu
  to carry out a research into something
  tiến hành nghiên cứu vấn đề gì
  scientific research
  nghiên cứu khoa học

  nội động từ

  Nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu
  to research into the causes of cancer
  người nghiên cứu nguyên nhân của bệnh ung thư
  to researching into/on the spread of AIDS
  nghiên cứu về sự lan truyền của bệnh AIDS

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nghiên cứu, (v) nghiên cứu, khảo sát

  Xây dựng

  tìm tòi

  Kỹ thuật chung

  sự khảo sát
  sự nghiên cứu
  forestry research
  sự nghiên cứu rừng
  fundamental research
  sự nghiên cứu cơ bản
  geothermal research
  sự nghiên cứu địa nhiệt
  operational research
  sự nghiên cứu sản xuất
  operational research
  sự nghiên cứu tác nghiệp
  research engineer
  kỹ sư nghiên cứu
  space research
  sự nghiên cứu không gian

  Kinh tế

  điều tra
  appeal point research
  điều tra điểm thỉnh cầu
  business research
  điều tra tình hình doanh nghiệp
  consumer research
  điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng
  market Research Corporation of America
  Công ty điều tra thị trường Mỹ
  marketing research
  điều tra nghiên cứu tiếp thị
  statistical research
  điều tra, nghiên cứu thống kê
  nghiên cứu
  administration of research (activities)
  quản lý hoạt động nghiên cứu
  advertising research
  nghiên cứu quảng cáo
  applied research
  nghiên cứu ứng dụng
  applied research
  sự nghiên cứu ứng dụng
  audience research
  sự nghiên cứu dư luận
  basic research
  nghiên cứu cơ bản
  British market research bureau
  Cục nghiên cứu Thị trường Anh
  commercial research
  sự nghiên cứu thương mại
  consumer research
  điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng
  consumer research
  nghiên cứu tiêu dùng
  cooperative research project
  dự án nghiên cứu hợp tác
  desk research
  sự nghiên cứu tại bàn (về thị trường qua các tài liệu)
  development research
  nghiên cứu phát triển
  director of research
  giám đốc nghiên cứu (công ty quảng cáo)
  economic research institute
  viện nghiên cứu kinh tế
  empirical research
  nghiên cứu thực nghiệm
  experimental research
  nghiên cứu thực nghiệm
  exploration research
  nghiên cứu có tính thăm dò
  fundamental research
  sự nghiên cứu cơ bản
  industrial marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị công nghiệp
  industrial research
  nghiên cứu công nghiệp
  market research
  nghiên cứu thị trường
  market research
  sự nghiên cứu thị trường
  market research director
  giám đốc nghiên cứu thị trường
  market research insurance
  bảo hiểm nghiên cứu thị trường
  market research manager
  giám đốc nghiên cứu tiếp thị
  Market Research Society
  Hội nghiên cứu thị trường (Anh quốc)
  marketing research
  điều tra nghiên cứu tiếp thị
  medical research
  nghiên cứu y tế
  motivational research
  nghiên cứu động cơ mua
  off- the-peg research
  nghiên cứu thị trường trên dữ liệu có sẵn
  operation research
  nghiên cứu tác nghiệp
  operation research
  nghiên cứu vận toán
  operational research
  nghiên cứu nghiệp vụ
  opinion research
  nghiên cứu dư luận
  pioneer research
  sự nghiên cứu cải cách, cách tân
  product research
  nghiên cứu sản phẩm
  pure research
  nghiên cứu cơ bản
  qualitative market research
  nghiên cứu định tính thị trường
  qualitative marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị định tính
  qualitative research
  nghiên cứu định tính
  quantitative market research
  nghiên cứu định lượng thị trường
  quantitative marketing research
  nghiên cứu tiếp thị định lượng
  quantitative research
  sự nghiên cứu định lượng
  radio all dimension audience research
  nghiên cứu thính giá nghe đài (rađio)
  research and development
  nghiên cứu và phát triển
  research and development
  nghiên cứu và triển khai
  Research and development (R&D)
  nghiên cứu triển khai
  research and development cost
  chi phí nghiên cứu và phát triển
  research and development department
  bộ phận, phòng ban nghiên cứu và phát triển
  research assistant
  phụ tá nghiên cứu
  research brief
  hồ sơ nghiên cứu
  research brief
  hồ sơ nghiên cứu (thị trường)
  research budget
  ngân sách nghiên cứu
  research centre
  trung tâm nghiên cứu
  research department
  ban (phòng) nghiên cứu
  research department
  phòng, bộ phận nghiên cứu
  research establishment
  trung tâm nghiên cứu
  research expenditure
  chi tiêu nghiên cứu
  research findings
  thành quả nghiên cứu
  research grant
  tiền trợ cấp nghiên cứu khoa học
  research institute
  viện nghiên cứu
  research laboratory
  phòng thí nghiệm nghiên cứu
  research manager
  giám đốc nghiên cứu
  research of markets
  nghiên cứu thị trường
  research on products
  điều nghiên, nghiên cứu sản phẩm
  research on sales methods
  sự nghiên cứu phương pháp bán
  research on sales policy
  sự nghiên cứu sách lược bán hàng
  research student
  nghiên cứu sinh
  research to product process
  nghiên cứu quá trình phát triển của sản phẩm
  research work
  công việc nghiên cứu
  research worker
  nhà nghiên cứu
  research-intensive
  cần nhiều công tác nghiên cứu
  research-intensive
  tập trung nhiều vào việc nghiên cứu
  scientific research
  sự nghiên cứu khoa học
  statistical research
  điều tra, nghiên cứu thống kê
  strategic research
  nghiên cứu chiến lược (quảng cáo)
  syndicated research
  sự nghiên cứu liên hợp (về thị trường...)
  system research
  nghiên cứu hệ thống
  systems research
  nghiên cứu hệ thống
  telephone research
  việc nghiên cứu thị trường bằng điện thoại
  sự nghiên cứu
  applied research
  sự nghiên cứu ứng dụng
  audience research
  sự nghiên cứu dư luận
  commercial research
  sự nghiên cứu thương mại
  desk research
  sự nghiên cứu tại bàn (về thị trường qua các tài liệu)
  fundamental research
  sự nghiên cứu cơ bản
  industrial marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị công nghiệp
  market research
  sự nghiên cứu thị trường
  pioneer research
  sự nghiên cứu cải cách, cách tân
  qualitative marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị định tính
  quantitative research
  sự nghiên cứu định lượng
  research on sales methods
  sự nghiên cứu phương pháp bán
  research on sales policy
  sự nghiên cứu sách lược bán hàng
  scientific research
  sự nghiên cứu khoa học
  syndicated research
  sự nghiên cứu liên hợp (về thị trường...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X