• (đổi hướng từ Administrations)
  /ədmini'streiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trông nom, sự quản lý; sự cai quản, sự cai trị
  business administration school
  trường quản trị kinh doanh
  Chính phủ, chính quyền
  Sự thi hành; việc áp dụng
  administration of justice
  sự thi hành công lý
  Sự cho uống thuốc
  administration of remedies
  sự cho uống thuốc
  Sự làm lễ (tuyên thệ); sự cho ai (tuyên thệ)
  administration of the oath
  sự làm lễ tuyên thệ
  Sự phân phối, sự phân phát (của cứu tế...)
  (pháp lý) sự quản lý tài sản (của vị thành niên hoặc người đã chết)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hành chính
  port administration office
  văn phòng hành chính cảng

  Toán & tin

  cơ quan chủ quản
  quản trị
  address administration
  quản trị địa chỉ
  Administration Directory Management Domain (ADDMD)
  Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
  administration domain name
  tên vùng quản trị
  administration port
  cổng quản trị
  computer aided administration (CCA)
  sự quản trị bằng máy tính
  data administration language (DAL)
  ngôn ngữ quản trị dữ liệu
  free space administration
  sự quản trị vùng tự do
  global administration
  sự quản trị toàn bộ
  local address administration
  quản trị địa chỉ cục bộ
  local administration
  sự quản trị cục bộ
  local administration
  sự quản trị vùng
  network administration
  sự quản trị mạng
  office administration software
  phần mềm quản trị văn phòng
  telecommunication administration
  sự quản trị viễn thông
  universal administration
  sự quản trị đa năng
  universal administration
  sự quản trị phổ dụng
  sự quản trị
  computer aided administration (CCA)
  sự quản trị bằng máy tính
  free space administration
  sự quản trị vùng tự do
  global administration
  sự quản trị toàn bộ
  local administration
  sự quản trị cục bộ
  local administration
  sự quản trị vùng
  network administration
  sự quản trị mạng
  telecommunication administration
  sự quản trị viễn thông
  universal administration
  sự quản trị đa năng
  universal administration
  sự quản trị phổ dụng

  Kỹ thuật chung

  cục
  quản lý
  address administration
  quản lý địa chỉ
  address administration
  sự quản lý địa chỉ
  administration and management expenses
  chi phí quản lý hành chính
  Administration Centre (AC)
  Trung tâm quản lý Hành chính
  administration cost
  chi phí quản lý
  Administration Directory Management Domain (ADDMD)
  Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
  administration expense
  chi phí quản lý
  administration expense budget
  dự toán chi phí quản lý
  Administration Management Domain (ADMD)
  miền quản lý hành chính
  Administration Management Domain (ADMD)
  Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD
  administration of the Fund (UNJSPF)
  sự quản lý quỹ lương bổng
  CAA (computer-aided administration)
  sự quản lý bằng máy tính
  co-administration
  cùng quản lý
  construction administration
  sự quản lý thi công
  environmental administration
  sự quản lý môi trường
  Federal Aviation Administration (FAA)
  cục quản lý hàng không liên bang
  General Services Administration (GSA)
  quản lý các dịch vụ thông dụng
  global address administration
  quản lý địa chỉ toàn cục
  Maintenance Administration Panel (MAP)
  panen quản lý bảo dưỡng
  Maintenance, Administration and Operations (MAO)
  bảo dưỡng quản lý và khai thác
  Message Administration Service Element (MASE)
  thành phần dịch vụ quản lý tin báo
  National Aeronautics and space administration (NASA)
  Cơ quan quản lý hàng không và vũ trụ quốc gia (Mỹ)
  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  quản lý khí quyển và đại dương quốc gia
  National Telecommunication and Information Administration (NTIA)
  Cơ quan quản lý Viễn thông và Thông tin quốc gia
  network administration
  sự quản lý mạng
  Number Portability Administration Centre (NPAC)
  trung tâm quản lý di động mã số
  Operations, Administration and Maintenance (OA&M)
  khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration and Maintenance (OAM)
  khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration and Maintenance Centre (OAMC)
  trung tâm khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning (OAM&P)
  khai thác, quản lý, bảo dưỡng và cung ứng
  Order Administration (OA)
  quản lý đơn đặt hàng
  Over-the-Air Parameter Administration (OTAPA)
  quản lý tham số vô tuyến
  Remote Memory Administration System (RMAS)
  hệ thống quản lý bộ nhớ đặt xa
  T-Carrier Administration System (TCAS)
  Hệ thống quản lý luồng truyền dẫn T
  universal address administration
  quản lý địa chỉ toàn cục
  Zero Administration for Windows (Microsoft) (ZAW)
  Quản lý zero cho Windows (Microsoft)
  sự quản lý
  address administration
  sự quản lý địa chỉ
  administration of the Fund (UNJSPF)
  sự quản lý quỹ lương bổng
  CAA (computer-aided administration)
  sự quản lý bằng máy tính
  construction administration
  sự quản lý thi công
  environmental administration
  sự quản lý môi trường
  network administration
  sự quản lý mạng

  Kinh tế

  chính phủ (ở nước theo chế độ tổng thống)
  hành chánh
  administration appeal
  sự khiếu lại hành chánh
  administration audit
  sự thẩm tra quản lý hành chánh
  administration department
  phòng hành chánh
  administration expenses
  chi phí hành chánh
  quản trị
  administration department
  phòng quản trị
  salary administration
  quản trị tiền lương
  quản lý
  administration audit
  sự thẩm tra quản lý hành chánh
  administration bond
  giấy cam kết quản lý
  administration expenses
  chi phí quản lý
  administration management cost
  chi phí quản lý hành chính
  administration of manufactures
  quản lý nhà xưởng
  administration of production
  quản lý sản xuất
  administration of research (activities)
  quản lý hoạt động nghiên cứu
  administration of the fund
  quản lý vốn
  administration office
  phòng quản lý bến (tàu)
  administration section
  bộ phận quản lý
  chief administration
  trưởng phòng quản lý
  enterprise's administration
  sự quản lý của xí nghiệp
  expenditure on administration
  phí quản lý hành chính
  Federal Housing Administration
  quản lý nhà liên bang
  Foreign Operations Administration
  Cục quản lý Hoạt động Viện trợ Nước ngoài (Mỹ)
  general administration
  cơ quan quản lý chung
  general administration cost
  chi phí quản lý chung
  general and administration expenses
  chi phí tổng quát và quản lý
  International Cooperation Administration
  ban quản lý hợp tác quốc tế
  International Cooperation Administration
  Cơ quan quản lý Hợp tác Quốc tế
  letter of administration
  thư ủy nhiệm quản lý di sản (người chết)
  mandatory administration
  quản lý ủy thác
  manual of administration
  quy trình quản lý
  mortgage administration
  quản lý thế chấp
  personnel administration
  quản lý nhân sự
  Small Business Administration
  cục quản lý các doanh nghiệp nhỏ
  Small business Administration
  Cục Quản lý Xí nghiệp nhỏ
  Small Business Administration
  Cục quản quản lý Xí nghiệp nhỏ
  sự quản lý (kinh doanh)

  Địa chất

  sự quản lý, sự cai quản, bộ phận quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X