• (Khác biệt giữa các bản)
  (Danh t?)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  =====Hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); t?m vóc, dáng, tu th? (người)=====
  =====Hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); t?m vóc, dáng, tu th? (người)=====
  Dòng 26: Dòng 26:
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người ăn nằm với mình=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người ăn nằm với mình=====
   +
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  04:02, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); t?m vóc, dáng, tu th? (người)
  Sự chế tạo, kiểu chế tạo
  is this your own make?
  cái này có phải tự anh làm lấy không?
  Thể chất; tính cách
  (điện học) công tắc, cái ngắt điện
  to be on the make
  (thông tục) thích làm giàu
  Đang tăng, đang tiến
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người ăn nằm với mình

  Ngoại động từ

  Làm, chế tạo
  to make bread
  làm bánh
  to make verses
  làm thơ
  made in Vietnam
  chế tạo ở Việt Nam
  made of ivory
  làm bằng ngà
  Sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
  to make the bed
  dọn giường
  to make tea
  pha trà
  Kiếm được, thu
  to make money
  kiếm tiền
  to make a profit
  kiếm lãi
  to make good marks at school
  được điểm tốt ở trường
  Làm, gây ra
  to make a noise
  làm ồn
  Làm, thực hiện, thi hành
  to make one's bow
  cúi đầu chào
  to make a journey
  làm một cuộc hành trình
  Khiến cho, làm cho
  to make somebody happy
  làm cho ai sung sướng
  Bắt, bắt buộc
  make him repeat it
  bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó
  Phong, bổ nhiệm, lập, tôn
  they wanted to make him president
  họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch
  Ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận
  to make the distance at 10 miles
  ước lượng quãng đường ấy độ 10 dặm
  Đến; tới; (hàng hải) trông thấy
  to make the land
  trông thấy đất liền
  the train leaves at 7.35, can we make it?
  xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
  Hoàn thành, d?t du?c, làm du?c, di du?c
  to make 30 kilometers an hour
  đi được 30 kilômét một giờ
  Thành, là, bằng
  two and two make four
  hai cộng với hai là bốn
  Trở thành, trở nên
  if you work hard, you will make a good teacher
  nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở thành một giáo viên giỏi
  Nghi, hiểu
  I do not know what to make of it
  tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao
  I could not make head or tail of it
  tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao

  Nội động từ

  Đi, tiến (về phía)
  to make for the door
  đi ra cửa
  Lên, xuống (thủy triều)
  the tide is making
  nước thủy triều dâng lên
  Làm, ra ý, ra vẻ
  Sửa soạn, chuẩn bị

  Idioms

  (từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi
  bất lợi, có hại cho
  vội vàng ra di
  huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử
  đi mất, chuồn, cuốn gói
  xoáy, ăn cắp
  đặt, dựng lên, lập
  to make out a plan
  đặt kế họach
  to make out a list
  lập một danh sách
  to make out a cheque
  viết một tờ séc
  Hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được=====
  I cannot make out what he has written
  tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết
  Phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
  to make out a figure in the distance
  nhìn thấy một bóng người đằng xa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
  how are things making out?
  sự việc diễn biến ra sao?
  chuyển, nhượng, giao, để lại
  to make over all one 's property to someone
  để lại tất cả của cải cho ai
  làm thành, cấu thành, gộp thành, hợp lại, gói ghém, thu vén
  to make all things up into a bundle
  gói ghém tất cả lại thành một bó
  Lập, dựng
  to make up a list
  lập một danh sách
  Bịa, bịa đặt
  It's all a made-up story
  Đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt
  Hoá trang
  to make up an actor
  hoá trang cho một diễn viên
  Thu xếp, dàn xếp, dàn hoà
  the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up
  hai người bạn xích mích với nhau, nhung rồi họ sẽ dàn hoà ngay thôi
  Đền bù, bồi thường
  to make some damage up to somebody
  bồi thường thiệt hại cho ai
  Bổ khuyết, bù, bù đắp
  (từ lóng) sử dụng
  Làm nhu thể, hành động như thể
  tiếp đãi tự nhiên không khách sáo
  Đùa cợt, chế nhạo, giễu
  tự nhiên nhu ở nhà, không khách sáo
  coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến
  chuẩn bị sẵn sàng
  nhường chỗ cho
  gương buồm, căng buồm
  lẩn đi, trốn đi
  chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu nhãn hiệu

  Nguồn khác

  • make : Chlorine Online

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mác kiểu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn thành
  kiểu
  make-and-break ignition
  sự đánh lửa kiểu đóng-ngắt
  standard make
  kiểu tiêu chuẩn
  dạng
  làm
  làm sản xuất
  mác
  mẫu
  mô hình
  sự chế tạo
  sự sản xuất
  sản xuất
  make oil
  sản xuất dầu
  make run
  sự vận hành sản xuất

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chế tạo (sản phẩm)
  chuẩn bị
  make-ready
  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
  make-up tank
  thùng chuẩn bị dung dịch hoặc hỗn hợp
  sản xuất
  make-ready
  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
  sự chế tạo
  sự làm việc
  sự sản xuất
  sự tạo hình

  Nguồn khác

  • make : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Build, assemble, construct, erect, put together, set up,fashion, form, mould, shape, frame, create, originate,fabricate, manufacture, produce, put out, forge, contrive,devise: She makes her own dresses. They make TV sets here. TheColossus of Rhodes was said to be made of bronze. 2 cause,compel, force, impel, coerce, provoke, urge, exhort, press,pressure, require, command, order, induce, persuade, prevailupon, insist upon, oblige, Brit pressurize: The devil made medo it.
  Bring about, occasion, cause, give rise to: The newregulation is going to make trouble for you.
  Make out or up,draw (up), create, write, sign, frame: I made a new willleaving everything to my children.
  Produce, cause, create,generate: The engine made a funny noise, then died.
  Enact,pass, frame, establish, institute: He thinks that laws weremade to be broken.
  Earn, return, reap, garner, take in, get,procure, gather, clear, realize, gross, net, pocket, get,acquire, obtain, receive; win, gain, Slang US pull down: Hasher invention made money? He makes a good living out of hisshop. He made œ25 playing poker. 8 amount to, constitute,represent, add up to, total, come to: He knows how many beansmake five. Three and two do not make four. One singer does notmake an opera. 9 change, turn, alter, modify, transform,convert; transmute, mutate, metamorphose: He made her into astar. The alchemists tried to make base metal into gold. 10become, be, change or turn or grow into, perform as: I thinkQuentin will make a brilliant surgeon one day.
  Serve as orfor, be suitable for, be, prove to be, turn out to be, turninto, become: This cut of meat will not make a good roast.
  Fetch, realize, earn, return: The locket made œ1000 at theauction.
  Score, earn, secure: The West Indies made 654 intheir first innings.
  Reach, arrive at, attain, get (to),win, achieve, accomplish; come in, Brit be placed, US place:Fran might make first place in the marathon.
  Prepare,arrange, rearrange, tidy (up), neaten (up): You have made yourbed, now you will have to lie on it.
  Record, arrange, fix,decide (on or upon), agree (to): I made an appointment to seethe doctor.
  Prepare, fix, cook: I made what you like fordinner.
  Deliver, present: Janet made a good speech.
  Traverse, cover, do, travel, navigate: We cannot make more than100 miles a day over this terrain.
  Do, go, travel or moveat, move: His old banger could hardly make 40 m.p.h.
  Judge,think, calculate, estimate, reckon, gauge, suppose: What do youmake of Sidney's new book?
  Establish, set up, organize: Wemade our headquarters in the farmhouse.
  Appoint, name,select, choose, elect, vote (in as), designate, authorize,commission, delegate, depute, deputize, assign, sanction,approve, affirm, certify, confirm: They made him their leader.24 seduce, make it with: Kenneth tried to make Sharon lastnight.
  Make as if or as though. pretend, feign, act as if oras though, affect, make a show or pretence of, give theimpression of: He made as if to strike me.
  Make away. runoff or away, flee, fly, make off, abscond, take to one's heels,decamp, beat a (hasty) retreat, Colloq run for it, make a runfor it, beat it, clear out, cut and run, skedaddle, take off,cut out, skip (town), make tracks, US fly the coop, Slang scram,vamoose, US hightail it, take a (run-out) powder: Taking thejewels, he made away as fast as he could run.
  Make awaywith. steal, rob, filch, pilfer, purloin, walk away or off with,Colloq borrow, liberate, boost, Slang pinch, hook, swipe, ripoff, lift, US boost: That boy has made away with my cherrytarts!
  Make believe. pretend, fancy, play-act, dream,fantasize, imagine, act as if: We used to make believe we weregrown-ups.
  Make do. get by or along, cope, scrape by oralong, manage, muddle through, survive, Colloq make out: Wehave to make do on the pittance Randolph gets from theuniversity.
  Make for. a head for or towards, aim for, steer(a course) for, proceed towards, be bound for: After this isdone, I am making for the nearest pub. b assault, attack, setupon, charge, rush (at), pounce upon, fall upon or on, go for,lunge at, storm, assail: The big fellow was making for me witha knife when the lights went out. c promote, contribute to, beconducive to, favour, facilitate: Good fences make for goodneighbours.
  Make good. a make up (for), pay (for),compensate for, recompense (for), repay, offset, makerestitution for, settle, square, rectify, put to rights, setright, remedy, correct, restore: He agreed to make good anylosses. b succeed, prosper, flourish, thrive, Colloq make it:In later life he made good as a property developer. c fulfil,carry out, Colloq deliver (the goods): She made good on herpromise to return my book.
  Make it. a succeed, prosper,triumph, win, make good, Colloq make the grade: Do you thinkshe will make it as a doctor? b arrive, get (somewhere), showup, appear, turn up: They are hoping to catch the 5:03 toIpswich but I doubt if they will make it. 33 make known. tellof, impart, disclose, reveal, divulge, mention, communicate,announce, declare, promulgate, publish, let slip, Colloq tipoff: She made known her demands.
  Make much of. aexaggerate, overstate, colour, hyperbolize, Colloq make a bigdeal of, blow up: He made much of his new title. b coddle,cosset, baby, pamper, dote on, flatter, toady (up) to, cajole,humour, indulge, Colloq butter up: Henry makes much of hisgrandchildren.
  Make off. See make, 26, above.
  Make offwith. See make, 27, above.
  Make out. a see, discern,descry, espy, detect, discover, distinguish, perceive: I madeout a dim figure in the gloom. b complete, fill in, Brit fillup, US and Canadian fill out: I made out an application for thejob. c draw (up), write (out or down), record, Colloq US cut:Please make out a list of your complaints. Make out the chequeto me, personally. d understand, fathom, comprehend, figure out,perceive, follow, grasp, see, decipher, read: She mumbles so, Icannot make out what she's saying. Can you make out this name? esuggest, imply, hint, insinuate, indicate, impute, intimate,make to appear, pretend, make as if or as though, represent;present, show, demonstrate, establish: She tried to make outthat I was a fool. He made out a strong case for dog licensing.f get on, survive, manage, fare, thrive, succeed: How are youmaking out in your new house?
  Make over. a do over,remodel, redecorate, alter: We are making over our kitchen. btransfer, hand over, sign over, convey, assign, turn over: Theproperty has been made over to me.
  Make up. a complete,fill out, finish (out), flesh out: We need another player tomake up the team. b compose, form, constitute, be comprised of:The gang is made up of ex-convicts. c hatch, invent, concoct,devise, create, construct, dream up, originate, coin, compose,Colloq cook up: He made up that story about the murder. d bereconciled, make peace, settle amicably, come to terms, bury thehatchet: The litigants have kissed and made up. e construct,build: The shack is made up of scrap boards.
  Make up for.compensate, redress, make good, atone, make amends: How can Imake up for all the bad things I said about you?
  Make way.move aside, clear the way, allow to pass, make room or space:Make way for the Lord High Executioner!
  N.
  Kind, brand, style, sort, type, mark: Foreign makes ofcar currently dominate the market-place.
  On the make.aggressive, assertive, go-ahead, enterprising, vigorous,energetic, Colloq pushy: The book is about a young man on themake in today's financial world.

  Oxford

  V. & n.

  V. (past and past part. made) 1 tr. construct;create; form from parts or other substances (made a table; madeit out of cardboard; made him a sweater).
  Tr. (foll. by to +infin.) cause or compel (a person etc.) to do something (makehim repeat it; was made to confess).
  Tr. a cause to exist;create; bring about (made a noise; made an enemy). b cause tobecome or seem (made an exhibition of myself; made him angry).c appoint; designate (made him a Cardinal).
  Tr. compose;prepare; draw up (made her will; made a film about Japan).
  Tr. constitute; amount to (makes a difference; 2 and 2 make 4;this makes the tenth time).
  Tr. a undertake or agree to (anaim or purpose) (made a promise; make an effort). b execute orperform (a bodily movement, a speech, etc.) (made a face; made abow).
  Tr. gain, acquire, procure (money, a profit, etc.)(made œ20,000 on the deal).
  Tr. prepare (tea, coffee, a dish,etc.) for consumption (made egg and chips).
  Tr. a arrangebedclothes tidily on (a bed) ready for use. b arrange and lightmaterials for (a fire).
  Intr. a proceed (made towards theriver). b (foll. by to + infin.) begin an action (he made togo).
  Tr. colloq. a arrive at (a place) or in time for (atrain etc.) (made the border before dark; made the six o'clocktrain). b manage to attend; manage to attend on (a certain day)or at (a certain time) (couldn't make the meeting last week; canmake any day except Friday). c achieve a place in (made thefirst eleven; made the six o'clock news). d US achieve the rankof (made colonel in three years).
  Tr. establish or enact (adistinction, rule, law, etc.).
  Tr. consider to be; estimateas (what do you make the time?; do you make that a 1 or a 7?).14 tr. secure the success or advancement of (his mother madehim; it made my day).
  Tr. accomplish (a distance, speed,score, etc.) (made 60 m.p.h. on the motorway).
  Tr. a becomeby development or training (made a great leader). b serve as (alog makes a useful seat).
  Tr. (usu. foll. by out) representas; cause to appear as (makes him out a liar).
  Tr. form inthe mind; feel (I make no judgement).
  Tr. (foll. by it +compl.) a determine, establish, or choose (let's make itTuesday; made it my business to know). b bring to (a chosenvalue etc.) (decided to make it a dozen).
  Tr. sl. havesexual relations with.
  Tr. Cards a win (a trick). b play(a card) to advantage. c win the number of tricks that fulfils(a contract). d shuffle (a pack of cards) for dealing.
  Tr.Cricket score (runs).
  Tr. Electr. complete or close (acircuit) (opp. BREAK).
  Intr. (of the tide) begin to flow orebb.
  N.
  (esp. of a product) a type, origin, brand, etc. ofmanufacture (different make of car; our own make).
  A kind ofmental, moral, or physical structure or composition.
  An actof shuffling cards.
  Electr. a the making of contact. b theposition in which this is made.
  Squander. make-believe (or -belief) 1 pretence.
  Pretended.make believe pretend. make conversation talk politely. make aday (or night etc.) of it devote a whole day (or night etc.) toan activity. make do 1 manage with the limited or inadequatemeans available.
  (foll. by with) manage with (something) asan inferior substitute. make an example of punish as a warningto others. make a fool of see FOOL(1). make for 1 tend toresult in (happiness etc.).
  Proceed towards (a place).
  Assault; attack.
  Confirm (an opinion). make friends (oftenfoll. by with) become friendly. make fun of see FUN. make goodsee GOOD. make a habit of see HABIT. make a hash of seeHASH(1). make hay see HAY(1). make head or tail of see HEAD.make a House Polit. secure the presence of enough members for aquorum or support in the House of Commons. make it colloq.
  Succeed in reaching, esp. in time.
  Be successful.
  (usu.foll. by with) sl. have sexual intercourse (with). make it up 1be reconciled, esp. after a quarrel.
  Fill in a deficit. makeit up to remedy negligence, an injury, etc. to (a person). makelight of see LIGHT(2). make love see LOVE. make a meal of seeMEAL(1). make merry see MERRY. make money acquire wealth or anincome. make the most of see MOST. make much (or little or thebest) of 1 derive much (or little etc.) advantage from.
  Givemuch (or little etc.) attention, importance, etc., to. make aname for oneself see NAME. make no bones about see BONE. makenothing of 1 do without hesitation.
  Treat as a trifle.
  Beunable to understand, use, or deal with. make of 1 constructfrom.
  Conclude to be the meaning or character of (can youmake anything of it?). make off = make away. make off withcarry away; steal. make oneself scarce see SCARCE. make orbreak (or mar) cause the success or ruin of. make out 1 adistinguish by sight or hearing. b decipher (handwriting etc.).2 understand (can't make him out).
  Assert; pretend (made outhe liked it).
  Colloq. make progress; fare (how did you makeout?).
  (usu. foll. by to, in favour of) draw up; write out(made out a cheque to her).
  Prove or try to prove (how do youmake that out?). make over 1 transfer the possession of (athing) to a person.
  Refashion (a garment etc.). make a pointof see POINT. make sail Naut.
  Spread a sail or sails.
  Start a voyage. make shift see SHIFT. make so bold as to seeBOLD. make time 1 (usu. foll. by for or to + infin.) find anoccasion when time is available.
  (usu. foll. by with) esp.US sl. make sexual advances (to a person). make-up 1 cosmeticsfor the face etc., either generally or to create an actor'sappearance or disguise.
  The appearance of the face etc. whencosmetics have been applied (his make-up was not convincing).
  Printing the making up of a type.
  Printing the type made up.5 a person's character, temperament, etc.
  The composition orconstitution (of a thing). make up 1 serve or act to overcome(a deficiency).
  Complete (an amount, a party, etc.).
  Compensate.
  Be reconciled.
  Put together; compound; prepare(made up the medicine).
  Sew (parts of a garment etc.)together.
  Get (a sum of money, a company, etc.) together.
  Concoct (a story).
  (of parts) compose (a whole).
  A applycosmetics. b apply cosmetics to.
  Settle (a dispute).
  Prepare (a bed) for use with fresh sheets etc.
  Printingarrange (type) in pages.
  Compile (a list, an account, adocument, etc.).
  Arrange (a marriage etc.). make up one'smind decide, resolve. make up to curry favour with; court.make water 1 urinate.
  (of a ship) take in water. make way 1(often foll. by for) allow room for others to proceed.
  Achieve progress. make one's way proceed. make with US colloq.supply; perform; proceed with (made with the feet and left in ahurry). on the make colloq.
  Intent on gain.
  Looking forsexual partners. self-made man etc. a man etc. who hassucceeded by his own efforts.
  Makable adj. [OE macian f. WG:rel. to MATCH(1)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X