• (đổi hướng từ Solutions)
  /sə'lu:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoà tan
  the solution of sugar in tea
  sự hoà tan đường trong nước chè
  Dung dịch; trạng thái được hoà tan
  a solution of salt in water
  dung dịch muối trong nước
  Sự giải quyết; giải pháp, cách giải quyết; lời giải, bài giải (một vấn đề, câu hỏi, khó khăn..)
  she can find no solution to her financial troubles
  bà ta không tìm được cách giải quyết những khó khăn về tài chính
  Đáp án
  Sự phân tán, tình trạng phân tán
  Cao su hoà tan (như) rubber solution
  (y học) thuốc nước
  to be in solution
  ở trong tình trạng không ổn định (ý kiến...)

  Ngoại động từ

  Phủ một lớp cao su hoà tan

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dung dịch, lời giải, nghiệm, giải pháp

  Toán & tin

  cách giải quyết
  nghiệm (bài toán, phương trình)
  đáp số
  dung dịch, vữa
  phép giải
  elementary solution
  phép giải sơ cấp
  graphic (al) solution
  phép giải bằng đồ thị
  solution by inspection
  phép giải bằng cách chọn
  solution of a triangle
  phép giải một tam giác

  Xây dựng

  đáp án
  vữa nặng

  Điện lạnh

  cách giải

  Điện tử & viễn thông

  nghiệm số

  Kỹ thuật chung

  nghiệm
  accuracy of a solution
  độ chính xác của nghiệm
  algebraic solution
  nghiệm đại số
  approximate solution
  nghiệm xấp xỉ
  asymptotic solution
  nghiệm tiệm cận
  basic solution
  nghiệm chính
  basic solution
  nghiệm cơ sở
  closed form analytic solution
  nghiệm tích giải hoàn toàn
  elementary solution
  nghiệm cơ bản
  error of solution
  sai số của nghiệm
  extraneous solution
  nghiệm ngoại lai
  finite solution
  nghiệm hữu hạn
  formal solution
  nghiệm hình thức
  fundamental solution
  nghiệm cơ bản
  general solution
  nghiệm tổng quát
  homographic solution
  nghiệm đơn ứng
  integer solution
  nghiệm nguyên
  non trivial solution
  nghiệm không tầm thường
  numerical solution
  nghiệm bằng số
  numerical solution
  nghiệm số
  optimal solution
  nghiệm tối ưu
  partial solution
  nghiệm riêng
  particular solution
  nghiệm riêng
  periodic solution
  nghiệm tuần hoàn
  principal solution
  nghiệm chính
  Schwarzchild solution
  nghiệm Schwarzchild
  self-consistent solution
  nghiệm tự hợp
  singular solution
  nghiệm kỳ dị
  soliton solution
  nghiệm soliton
  solution graph
  đồ thị nghiệm
  solution of a differential equation
  nghiệm của phương trình vi phân
  solution of a linear programming problem
  nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính
  solution of an equation
  nghiệm của phương trình
  solution of an integral equation
  nghiệm của phương trình tích phân
  solution of Cauchy's problem
  nghiệm của bài toán côsi
  solution of inequalities
  nghiệm của bất đẳng thức
  solution table
  bảng nghiệm (số)
  stability of solution
  tính ổn định của nghiệm
  steady state solution
  nghiệm dừng
  steady-state solution
  nghiệm trạng thái dừng
  symbolic solution
  nghiệm ký hiệu
  symbolic solution
  nghiệm tượng trưng
  test solution
  dung dịch thí nghiệm
  trial solution
  phép thử, thí nghiệm
  trivial solution
  nghiệm tầm thường
  unique solution
  nghiệm duy nhất
  uniqueness of solution
  tính duy nhất của nghiệm
  zero solution
  nghiệm không
  dung dịch
  absorbent solution
  dung dịch hấp thụ
  absorption solution
  dung dịch hấp thụ
  acid solution
  dung dịch axit
  alkaline solution
  dung dịch kiềm
  amalgam solution
  dung dịch hỗn hống
  ammonia solution
  dung dịch amoniac
  ammonia solution
  dung dịch bằng amoniac
  ammonia solution diluted
  dung dịch amoniac loãng
  ammonia solution strong
  dung dịch amoniac mạnh
  ammonia silver nitrate solution
  dung dịch bạc nitrat amoniac
  anisotonic solution
  dung dịch không đẳng trương
  anodic solution
  dung dịch anôt
  anticorrosive solution
  dung dịch chống ăn mòn
  antifreeze solution
  dung dịch chống đông
  antifreeze solution
  dung dịch không đóng băng
  antifreezing solution
  dung dịch không đóng băng
  aqua-ammonia solution
  dung dịch amoniac-nước
  aqueous salt solution
  dung dịch nước muối
  aqueous solution
  dung dịch chứa nước
  aqueous solution
  dung dịch nước
  atropine sulfate ophthalmic solution
  dung dịch atropin sunfat nhãn khoa
  barren solution
  dung dịch không chứa quặng
  battery solution
  dung dịch trong bình điện
  boric acid solution
  dung dịch axit boric
  bright nickel plating solution
  dung dịch mạ kền sáng
  brine solution
  dung dịch nước muối
  buffer solution
  dung dịch đệm
  caustic potash solution
  dung dịch kiềm kali ăn da
  caustic soda solution
  dung dịch xút ăn da
  chemical solution
  dung dịch hóa chất
  cleaning solution
  dung dịch làm sạch
  cleaning solution
  dung dịch làm trong
  coal tar solution
  dung dịch hắc
  cold solution
  dung dịch lạnh
  colloid solution
  dung dịch keo
  colloidal solution
  dung dịch keo
  concentrated solution
  dung dịch cô đặc
  concentrated solution
  dung dịch đông đặc
  congealed solution
  dung dịch đông lạnh
  conjugate solution
  dung dịch liên hợp
  contrast solution
  dung dịch tương phản
  cool solution
  dung dịch lạnh
  cooled solution
  dung dịch được làm lạnh
  copper solution
  dung dịch muối đồng
  cryoprotective solution
  dung dịch bảo vệ cryo
  dampening solution
  dung dịch thẩm thấu
  descending solution
  dung dịch rót xuống
  dietylene glycol solution
  dung dịch đietylen glycol
  differential heat of solution
  nhiệt dung dịch vi sai
  dilute solution
  dung dịch loãng
  dipping solution
  dung dịch nhúng
  doctor solution
  dung dịch hòa tan điều chỉnh
  doctor solution
  dung dịch plumbit
  Dualayer solution
  dung dịch Dualayer
  electrolytic solution
  dung dịch điện phân
  etch solution
  dung dịch axit
  etching solution
  dung dịch khắc mòn
  etching solution
  dung dịch tẩm thực
  ethereal solution
  dung dịch ête
  eutectic solution
  dung dịch cùng tinh
  eutectic solution
  dung dịch eutectic
  eutectic solution
  dung dịch ơtecti
  eutectic solution insert
  bổ sung dung dịch cùng tinh
  eutectic solution insert
  bổ sung dung dịch ơtecti
  evolution of gas from solution
  thoát khí từ dung dịch
  Fehilng s solution
  dung dịch Fehling
  foam solution
  dung dịch (tạo) bọt
  foul solution
  dung dịch thổi
  freezing solution
  dung dịch kết đông
  frozen eutectic solution
  dung dịch cùng tinh kết đông
  gentian violet solution
  dung dịch tím gentian
  glaze solution
  dung dịch làm băng
  glaze solution
  dung dịch tạo băng
  heat of solution
  nhiệt của dung dịch
  heat of solution
  nhiệt dung dịch
  hyperbaric solution
  dung dịch tỷ trọng cao
  hypertonic solution
  dung dịch ưu trương
  hypobaric solution
  dung dịch tỷ trọng thấp
  iodine solution
  dung dịch iôt
  isotonic solution
  dung dịch đẳng trương
  leaching solution
  dung dịch tẩy rửa
  liquid solution
  dung dịch lỏng
  liquld solution
  dung dịch lỏng
  lithium bromide solution
  dung dịch brommua liti
  lithium bromide solution
  dung dịch bromua lithi
  lithium chloride brine (solution)
  dung dịch muối clorua liti
  lithium chloride solution
  dung dịch muối bromua lithi
  metal-precipitating solution
  dung dịch tách kim loại
  molar solution
  dung dịch mol
  molar solution
  dung dịch phân tử
  molar solution
  dung dịch phân tử lít
  molecular solution
  dung dịch phân tử
  mother solution
  dung dịch mẹ
  mud solution
  dung dịch bùn khoan
  neutral solution
  dung dịch trung hòa
  nickel stripping solution
  dung dịch lấy lớp mạ kền
  nonfreezing solution
  dung dịch không đóng băng
  nonfreezing solution
  dung dịch không đông đặc
  normal gas solution
  dung dịch khí tiêu chuẩn
  normal saline solution
  dung dịch Nacl đẳng trương
  oil-freon solution
  dung dịch dầu-freon
  ordered solid solution
  dung dịch rắn có trật tự
  original solution
  dung dịch ban đầu
  pass into solution
  chuyển thành dung dịch
  perfect solution
  dung dịch lý tưởng
  phosphating solution
  dung dịch phôt phát kẽm (chống ăn mòn)
  pickling solution
  dung dịch chống rỉ
  pickling solution
  dung dịch tẩm thực
  pickling solution
  dung dịch tẩy gỉ
  pickling solution
  dung dịch tẩy rửa
  plating solution
  dung dịch mạ (bằng cách điện phân)
  polishing solution
  dung dịch đánh bóng
  propylene glycol solution
  dung dịch glycol propylene
  propylene glycol solution
  dung dịch propylen glycol
  pseudo-solution
  dung dịch giả
  quenching solution
  dung dịch tôi
  random solution
  dung dịch ngẫu nhiên
  reagent solution
  dung dịch (chất) phản ứng
  reagent solution
  dung dịch thuốc thử
  refrigerant solution
  dung dịch môi chất lạnh
  refrigerant-oil solution
  dung dịch môi chất lạnh-dầu
  rich solution
  dung dịch đậm đặc
  rich solution
  dung dịch giàu
  Rohrbach solution
  dung dịch Rohrbach
  rubber solution
  dung dịch cao su
  saline solution
  dung dịch muối
  saline solution
  dung dịch nước muối
  salt solution
  dung dịch muối
  salt solution
  dung dịch nước muối
  saturated solution
  dung dịch bão hòa
  semi-normal solution
  dung dịch nửa đương lượng
  soap and water solution
  dung dịch xà phòng và nước
  soap solution
  dung dịch xà phòng
  soda solution
  dung dịch sôđa
  solid solution
  dung dịch đặc
  solid solution
  dung dịch rắn
  solution addition
  bổ sung dung dịch
  solution addition
  sự bổ sung dung dịch
  solution annealing
  sự ủ dung dịch rắn
  solution ceramic
  gốm dung dịch (phủ cách điện dây dẫn)
  solution charge
  nạp dung dịch
  solution charge
  sự nạp dung dịch
  solution charging
  sự nạp dung dịch
  solution circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) dung dịch
  solution circuit
  sơ đồ dung dịch
  solution circuit
  vòng tuần hoàn dung dịch
  solution composition
  thành phần dung dịch
  solution concentration
  nồng độ dung dịch
  solution concentrator
  máy cô dung dịch
  solution consumption
  nhu cầu dung dịch
  solution consumption
  mức tiêu thụ dung dịch
  solution consumption
  sự tiêu thụ dung dịch
  solution contamination
  tạp chất dung dịch
  solution cooler
  bộ làm mát dung dịch
  solution cooling
  làm mát dung dịch
  solution cooling
  sự làm mát dung dịch
  solution cycle
  chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
  solution cycle
  chu trình dung dịch
  solution cycle
  vòng tuần hoàn dung dịch
  solution escape
  sự thất thoát dung dịch
  solution escape
  thất thoát dung dịch
  solution feed-back
  đường hồi của dung dịch
  solution leak
  rò rỉ dung dịch
  solution level
  mức dung dịch
  solution line
  đường ống dung dịch
  solution melting
  chảy lỏng của dung dịch
  solution melting
  hóa lỏng của dung dịch
  solution melting
  sự tan chảy dung dịch
  solution melting
  tan chảy dung dịch
  solution of caustic potash
  dung dịch kali ăn da
  solution polymerization
  sự polyme hóa (trong) dung dịch
  solution process
  quy trình lọc dầu dùng dung dịch
  solution pump
  bơm dung dịch
  solution receiver
  bình chứa dung dịch
  solution recirculation
  tái tuần hoàn dung dịch
  solution strength
  nồng độ dung dịch
  solution transfer apparatus
  máy truyền dung dịch
  solution transfer apparatus
  thiết bị vận chuyển (truyền) dung dịch
  solution transfer apparatus
  thiết bị vận chuyển dung dịch
  sprayed solution
  dung dịch phun sương
  standard solution
  dung dịch chuẩn
  standard solution
  dung dịch tiêu chuẩn
  standardized test solution
  dung dịch thử tiêu chuẩn hóa
  stock solution
  dung dịch gốc
  strong solution
  dung dịch đậm đặc
  strong solution
  dung dịch giàu
  strong solution
  dung dịch giầu
  substitutional solid solution
  dung dich rắn thế chỗ
  supersaturated solution
  dung dịch quá bão hòa
  test solution
  dung dịch thí nghiệm
  test solution
  dung dịch thử
  test solution
  dung dịch thuốc khử
  test solution
  dung dịch tiêu chuẩn
  triethylene glycol solution
  dung dịch tricloetylen glycol
  triethylene glycol solution
  dung dịch trietylen glycol
  true solution
  dung dịch thực
  unfrozen solution
  dung dịch không đóng băng
  unfrozen solution
  dung dịch không kết đông
  volumetric solution
  dung dịch thể tích
  water-salt solution
  dung dịch nước muối
  weak solution
  dung dịch loãng
  lời giải
  boundedness of solution
  tính bị chặn của lời giải
  closed form analytic solution
  lời giải giải tích hoàn toàn
  collinear solution
  lời giải cộng tuyến
  complete solution
  lời giải đầy đủ
  conjugate eigen solution
  lời giải riêng liên hợp
  feasible solution
  lời giải chấp nhận được
  general solution
  lời giải tổng quát
  graphical solution
  lời giải bằng đồ thị
  indicating solution
  lời giải chỉ dẫn
  mother solution
  lời giải gốc
  mother solution
  lời giải thích
  numerical solution
  lời giải số
  particular solution
  lời giải riêng
  solution graph
  đồ thị lời giải
  solution repeating computer
  máy tính lặp lời giải
  synchronous solution
  lời giải đồng bộ
  lời giải thích
  giải pháp
  approximate solution
  giải pháp xấp xỉ
  basic solution
  giải pháp cơ bản
  choice of design solution
  sự chọn giải pháp thiết kế
  construction phasing solution
  giải pháp phân kỳ xây dựng
  network solution
  giải pháp mạng
  non-optimal solution
  giải pháp không tối ưu
  optimal solution
  giải pháp tối ưu
  optimum solution
  giải pháp tối ưu
  problem solution
  giải pháp cho vấn đề
  SAA solution
  giải pháp SAA
  solution (toa problem)
  giải pháp (cho một vấn đề)
  solution based modeling
  mô hình hóa theo giải pháp
  solution from the control systems
  giải pháp từ các hệ có điều khiển
  solution integration center
  trung tâm tích hợp giải pháp
  solution pf a problem
  giải pháp của một vấn đề
  solution provider
  nhà cung ứng giải pháp
  technical solution
  giải pháp kỹ thuật
  typology of design solution
  điển hình luận giải pháp thiết kế
  sự hòa tan
  vữa

  Kinh tế

  dung dịch
  antifreezing solution
  dung dịch kỵ lạnh
  aqueous solution
  dung dịch nước
  clarifying solution
  dung dịch sạch
  clarifying solution
  dung dịch sau lắng trong
  congested solution
  dung dịch đóng băng
  detergent solution
  dung dịch rửa
  eutectic solution
  dung dịch ơtecti
  Fehling's solution
  Dung dịch Fehling
  hyper-tonic solution
  dung dịch có nồng độ cao
  hypo-tonic solution
  dung dịch có nồng độ thấp
  inverted sugar solution
  dung dịch đường chuyển hóa
  inverted sugar solution
  dung dịch đường khử
  molar solution
  dung dịch chuẩn (dung dịch phân tử gam)
  raw sugar solution
  dung dịch đường khô
  Rich ammonia solution
  Dung dịch giàu Amoniac
  saline solution
  dung dịch rắn
  solution tank
  thùng chứa dung dịch
  standard solution
  dung dịch chuẩn
  Strong ammonia solution
  Dung dịch giàu Amoniac (trong máy hấp thụ)
  true solution
  dung dịch chuẩn thực
  Weak ammonia solution
  Dung dịch nghèo Amoniac (trong máy hấp thụ)
  sự giải quyết (một vấn đề)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X