• (đổi hướng từ Posts)
  /poʊst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cột trụ
  Vỉa cát kết dày
  (ngành mỏ) cột than chống
  Thư, bưu kiện..; bưu điện (như) mail
  to send by post
  gửi qua bưu điện
  Sở bưu điện, phòng bưu điện; hòm thư, thùng thư
  to take a letter to the post
  đem thư ra phòng bưu điện, đem thư bỏ vào hòm thư
  Chuyến thư
  the post has come
  chuyến thư vừa về
  by return of post
  gửi theo chuyến thư về
  the general post
  chuyến thư phát đầu tiên buổi sớm
  (sử học) trạm thư; người bưu trạm, người đưa thư, xe thư
  Khổ giấy 50 x 40 cm; giấy viết thư khổ 50 x 40 cm
  (quân sự) vị trí đứng gác; vị trí đóng quân, đồn, bốt; quân đóng ở đồn (bốt)
  to be on post
  đang đứng gác
  Vị trí công tác; chức vụ; nhiệm vụ
  to die at one's post
  chết trong khi đang làm nhiệm vụ
  to be given a post abroad
  được giao một chức vụ ở nước ngoài
  Trạm thông thương buôn bán (ở những nước chậm tiến) (như) trading post
  (hàng hải), (sử học) chức vị chỉ huy một thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)
  (bóng đá) cột cầu môn
  Kèn đưa đám

  Ngoại động từ

  Đi du lịch bằng ngựa trạm
  Đi du lịch vội vã
  Vội vàng, vội vã
  ( + up) dán (yết thị, thông báo...); thông báo (việc gì, cho ai...) bằng thông cáo, yết công khai
  Dán yết thị lên, dán thông cáo lên (tường)
  Yết tên (học sinh thi hỏng...)
  Công bố tên (tàu bị mất tích, tàu về chậm...)
  Gửi (thư...) qua bưu điện; bỏ (thư...) ở trạm bưu điện, bỏ (thư) vào hòm thư
  (kế toán) vào sổ cái
  Thông báo đầy đủ tin tức cho (ai), cung cấp đầy đủ tin tức cho (ai) (như) to post up;
  to be well posted up in a question
  được thông báo đầy đủ về một vấn đề gì
  Đặt, bố trí (lính gác)
  (hàng hải), (sử học) bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy (thuyền chiến..)

  Cấu trúc từ

  first post
  (quân sự) lệnh kêu thu quân (về đêm)
  last post
  (quân sự) như first post
  deaf as a post
  như deaf
  from pillar to post
  như pillar
  (be) first past the post
  thắng với đa số tương đối
  keep somebody posted
  thông báo kịp thời

  Hình thái từ

  Giao thông & vận tải

  thanh chống (định vị)

  Ô tô

  cọc bình ắcqui
  thanh chống (giữa một bên xe và trục bánh)

  Toán & tin

  bổ sung dữ liệu

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là động tác bổ sung thêm dữ liệu vào một bản ghi dữ liệu. Trong nhóm thông tin máy tính, đây là việc gửi đi một thông báo tin tức sao cho bất kỳ ai thâm nhập vào nhóm đều đọc được.

  gửi dữ liệu

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là động tác bổ sung thêm dữ liệu vào một bản ghi dữ liệu. Trong nhóm thông tin máy tính, đây là việc gửi đi một thông báo tin tức sao cho bất kỳ ai thâm nhập vào nhóm đều đọc được.

  gửi thông báo

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là động tác bổ sung thêm dữ liệu vào một bản ghi dữ liệu. Trong nhóm thông tin máy tính, đây là việc gửi đi một thông báo tin tức sao cho bất kỳ ai thâm nhập vào nhóm đều đọc được.

  to post (toa newsgroup) (vs)
  gửi thông báo (tới một nhóm tin)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  cọc bảo hiểm (bên đương)
  cọc đường
  cọc neo tàu
  cột trụ

  Giải thích EN: A structural member placed vertically as support..

  Giải thích VN: Kết cấu xây dựng được đặt thẳng đứng để chịu lực.

  thanh cứng (khuôn cửa)
  vỉa cát kết dầy

  Kỹ thuật chung

  bưu điện
  electronic post office
  bưu điện điện tử
  general post office
  tổng cục bưu điện
  POP (PostOffice Protocol)
  giao thức bưu điện
  POP3 (PostOffice Protocol 3)
  giao thức bưu điện 3
  post free
  miễn phí bưu điện
  post office
  nhà bưu điện
  Post Office box address
  địa chỉ hòm thư bưu điện
  Post Office bridge
  cầu đo kiểu bưu điện (một dạng cầu Wheatstone)
  post office bridge box
  hộp cầu điện bưu điện
  Post Office Code Standards Advisory Group (POCSAG)
  Nhóm tư vấn các tiêu chuẩn về mã Bưu điện
  Post Office Protocol (POP)
  giao thức bưu điện
  post wagon
  toa bưu điện
  post-office
  trạm bưu điện
  post-officetrạm bưu điện order
  măng đa bưu điện
  cọc bình
  cột chống
  fixing post
  cột chống lò
  middle post
  cột chống giữa
  cốt
  cột móng
  cột tháp
  derrick post
  cột tháp đeric
  trellis post
  cột tháp lưới mắt cáo
  đá cát kết
  đài
  điểm
  giá đỡ
  hệ chống đỡ
  trụ đỡ
  vị trí

  Kinh tế

  bỏ (thư) ở trạm bưu điện
  bổ cử (vào mức vụ)
  bổ nhiệm
  appointment to a post
  sự bổ nhiệm vào một chức vụ
  bỏ thư vào thùng thư
  bỏ vào thùng thư
  bưu chính
  General Post Office
  Tổng cục Bưu chính và Viễn thông
  post and telecommunication
  bưu chính và viễn thông
  post office box
  hộp thư bưu chính
  Post Office Department
  Bộ bưu chính và Viễn thông
  post office guide
  cẩm nang bưu chính
  post office savings bank
  ngân hàng tiết kiệm bưu chính
  post office savings deposits
  tiền gửi tiết kiệm bưu chính
  bưu cục
  bưu điện
  bank post remittance
  sự gửi tiền qua bưu điện của ngân hàng
  bank post remittance
  tiền gửi qua bưu điện của ngân hàng
  by post
  bằng đường bưu điện
  by post
  gửi qua bưu điện
  current account with the post office
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  general post office
  bưu điện trung tâm
  general post office
  sở bưu điện
  general post office
  tòa nhà bưu điện trung tâm
  letter post
  thư bưu điện
  offer by post
  chào giá qua đường bưu điện
  parcel post
  dịch vụ bưu điện
  per post
  qua đường bưu điện
  post office account
  tài khoản bưu điện
  post office annuity
  niên kim bưu điện
  post office cheque
  séc bưu điện
  post office cheque account
  séc bưu điện
  post office current account
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  post office directory
  niên giám bưu điện
  post office life insurance
  bảo hiểm nhân thọ giản dị (qua bưu điện)
  Post Office Savings Bank
  ngân hàng tiết kiệm của bưu điện
  post office stamp
  con dấu bưu điện
  post office transfer
  chuyển khoản bưu điện
  post parcel
  gói hàng gởi bưu điện
  post parcel
  gói hàng gửi bưu điện
  post parcel receipt
  biên lai bưu điện
  post restate
  hòm thư lưu (cho những người để địa chỉ tại bưu điện)
  post the mail
  bỏ thư ở bưu điện
  post the mail [[]] (to...)
  bỏ thư ở bưu điện
  postmark (post-mark)
  con dấu bưu điện
  send a parcel by post
  gửi một gói hàng qua bưu điện
  send a parcel by post [[]] (to...)
  gởi một gói hàng qua bưu điện
  bưu phẩm
  signing for the post
  sự ký nhận bưu phẩm
  chỗ làm
  chức vị
  extra-budgetary post
  chức vị ngoài ngân sách
  chức việc
  cơ quan bưu điện
  công bố (tàu) chìm hoặc mất tích
  dán (thông báo, áp-phích, quảng cáo)
  dán (thông cáo, áp -phích, quảng cáo)
  định vị
  ghi vào sổ cái
  gởi (thư) ở bưu cục
  gởi qua bưu điện
  hòm thư
  nhiệm sở
  sau
  thư tín
  trạm
  inactive post
  trạm không năng động
  trading post
  trạm giao dịch
  trading post
  trạm mậu dịch (đặt ở khu dân cư thưa thớt)
  vào sổ cái
  việc làm
  xe thư

  Nguồn khác

  • post : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Trụ, cột, bưu điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X