• (đổi hướng từ Ratios)
  /´reiʃiou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều ratios

  'rei‘iouz
  tỷ số, tỷ lệ
  ratio of similitude
  (toán học) tỷ số đồng dạng
  in the ratio of 5 to 10
  theo tỷ lệ 5 trên 10
  to be in direct ratio to
  theo tỷ lệ thuận với
  to be in inverse ratio to
  theo tỷ lệ nghịch với
  (kỹ thuật) số truyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tỷ số, tỷ lệ, số truyền, hệ số

  Cơ - Điện tử

  Tỷ số, tỷ lệ, suất, hệ số

  Cơ khí & công trình

  số truyền
  gear ratio
  số truyền (tốc độ)
  gear ratio
  tỉ số truyền
  reduction ratio
  độ giảm tỷ số truyền

  Toán & tin

  tỷ số, tỷ lệ

  Kỹ thuật chung

  độ
  hệ số
  mức
  mức độ
  quan hệ
  suất
  activity ratio
  suất hoạt động
  availability ratio
  suất khả dụng
  brake gear ratio
  bội suất hãm
  energy efficiency ratio
  hệ số hiệu suất năng lượng
  energy efficiency ratio
  tỷ số hiệu suất năng lượng
  energy efficiency ratio (airconditioning)
  hệ số hiệu suất năng lượng
  incremental ratio
  gia suất
  Noise Power Ratio (NPR)
  tỷ lệ công suất tạp âm
  numerical power ratio
  tỉ số công suất bằng số
  power ratio
  hệ số công suất
  power ratio
  tỷ số công suất (ở ống dẫn sóng)
  ratio meter
  tỷ suất kế
  ratio of wanted-to-ratio of wanted interfering signal power
  tỉ số công suất có ích và công suất nhiễu
  recovery ratio
  suất hồi phục
  residual power ratio
  tỉ số công suất dư
  road area ratio
  suất diện tích đường (đô thị)
  Sequential Probability Ratio Test (SpreadSpectrum) (SPRT)
  đo thử xác suất liên tiếp (Kỹ thuật trải phổ)
  steam volume ratio
  hiệu suất thể tích hơi
  stress ratio
  ứng suất tỷ lệ
  weight power ratio
  tỉ lệ công suất-trọng lượng

  Kinh tế

  hệ số
  hệ suất
  suất
  advance ratio
  tỉ suất tiền ứng trước
  assets-income ratio
  tỉ suất lãi trên tích sản
  average liquidity ratio
  tỉ suất chu chuyển bình quân
  bad debt ratio
  tỉ suất nợ khó đòi
  balance sheet ratio
  tỉ suất tài sản và nợ
  benefit-cost ratio
  tỉ suất phí tổn-lợi ích
  burning ratio
  tỉ suất rủi ro hỏa hoạn
  capacity ratio
  tỉ suất sử dụng năng suất
  capital and liabilities ratio
  tỉ suất vốn và nợ
  capital ratio
  tỉ suất vốn
  capital to debt ratio
  tỉ suất vốn trên nợ
  capital turnover ratio
  tỉ suất chu chuyển tư bản
  capital-labour ratio
  tỉ suất tư bản-lao động
  capitalization ratio
  tỉ suất vốn hóa
  cash to current liability ratio
  tỉ suất tiền mặt và nợ lưu động
  component ratio
  tỉ suất hợp thành
  composite ratio
  tỉ suất tổng hợp
  concentration ratio
  tỉ suất tập trung
  cost ratio
  tỉ suất phí tổn
  cost-benefit ratio
  hiệu suất kinh tế
  cost-benefit ratio
  tỉ suất lợi ích-phí tổn
  coverage ratio
  tỉ suất năng lực trả nợ
  cube-to-weight ratio
  tỉ suất thể tích và trọng lượng thích đương
  debt ratio
  tỉ suất nợ
  debt service coverage ratio
  tỉ suất bảo đảm trả nợ
  debt service ratio
  tỉ suất trả nợ
  debt to total assets ratio
  tỉ suất nợ đối với tổng tài sản
  debt-equity ratio
  tỉ suất vốn và nợ
  debt-equity ratio
  tỉ suất nợ
  delinquency ratio
  tỉ suất nợ quá hạn
  differential profit ratio
  tỉ suất lợi nhuận sai biệt
  dividend payout ratio
  tỉ suất trả cổ tức (so với tổng số lãi)
  earning ratio
  tỉ suất lợi nhuận xí nghiệp
  effectiveness ratio
  tỉ suất hữu hiệu
  equity ratio
  tỉ suất quyền lợi cổ đông
  equity ratio
  tỉ suất quyền lợi theo luật công bằng
  equity-debt ratio
  tỉ suất tài sản-nợ
  expense ratio
  suất chi phí
  expense ratio
  tỷ suất phí tổn
  export import ratio
  tỉ suất xuất nhập khẩu
  financial ratio
  tỷ suất tài chính
  financial ratio analysis
  phân tích tỷ suất tài chính
  freight ratio
  tỉ suất vận phí
  gold ratio
  tỉ suất vàng
  gross profit ratio
  tỉ suất lãi gộp
  hog-corn ratio
  tỷ suất giá heo và bắp
  income ratio
  tỉ suất thu nhập
  inventory-sales ratio
  tỉ suất tiêu thụ tồn kho
  liquid ratio
  tỉ suất thanh toán
  liquidity ratio
  tỉ suất tính lưu động
  loan-value ratio
  tỉ suất giá trị vay
  manpower ratio
  tỉ suất sức lao động
  manpower ratio
  tỷ suất sức lao động
  margin ratio
  tỉ suất tiền bảo chứng
  merchandise receivables ratio
  tỉ suất tiền bán hàng phải thu
  merchandise receivables ratio
  tỷ suất tiền bán hàng phải thu
  net profit ratio
  tỉ suất lợi nhuận ròng
  net-profit ratio
  tỷ suất lợi nhuận thực
  operating ratio
  tỉ suất doanh nghiệp
  order/call ratio
  tỉ suất đơn đặt hàng/ chào hàng
  parity ratio
  tỉ suất bình giá
  payout ratio
  tỉ suất cổ tức lợi nhuận
  payout ratio
  tỉ suất phân phối
  payout ratio
  tỷ suất lợi nhuận
  performance-cost ratio
  tỉ suất hiệu năng phí tổn
  price-dividend ratio
  tỉ suất giá có phần cổ tức
  price-dividend ratio
  tỉ suất giá cổ phần-cổ tức
  price-performance ratio
  tỉ suất giá thành quả
  price-performance ratio
  tỉ lệ giữa hiệu suất và giá
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng-giá cả
  primary capital ratio
  tỉ suất vốn cơ bản
  probability ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  productivity ratio
  tỉ lệ năng suất
  profit and loss ratio
  tỉ suất lời lỗ
  profit earning ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  profit margin ratio
  tỷ suất lợi nhuận biên
  profit ratio
  tỉ suất doanh lợi, lợi nhuận
  profit ratio of sales
  tỉ suất lợi nhuận bán hàng
  profit to sales ratio
  tỷ suất lợi nhuận tính trên doanh thu
  profit-earnings ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  profit-to sales ratio
  tỉ suất lợi nhuận-doanh thu
  profit-to-sales ratio
  tỉ suất lợi nhuận doanh thu
  profit-to-sales ratio
  tỷ suất lợi nhuận-doanh thu
  profitability ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  quality-price ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  quality-price ratio
  tỷ suất chất lượng-giá cả
  quick assets ratio
  tỉ suất tài sản có thể chuyển nhanh thành tiền mặt
  quick ratio
  tỉ suất tiền mặt sử dụng ngay
  ratio analysis
  phân tích tỉ suất
  ratio analysis
  phân tích tỷ suất
  ratio of adjusted stock price
  tỷ suất giá cổ phiếu đã điều chỉnh
  ratio of bad debts to credit sales
  tỉ suất giữa nợ khó đòi và số bán chịu
  ratio of bad debts to credit sales
  tỷ suất giá ngoại hối đã điều chỉnh
  ratio of capital stock to net worth
  tỉ suất vốn cổ phần và giá trị tịnh tài sản
  ratio of capital stock to net worth
  tỷ suất giữa nợ khó đòi và bán chịu
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa ngân quỹ và nợ ngắn hạn
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  ratio of capital to current liabilities
  tỷ suất giữa vốn cổ phần và giá trị tịnh tài sản
  ratio of cash to current liabilities
  tỷ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  ratio of current asset to fixed assets
  tỉ suất giữa tài sản cố định và vốn
  ratio of current assets to fixed assets
  tỷ suất giữa tài sản lưu động và tài sản cố định
  ratio of expenses to revenue
  tỷ suất thu chi
  ratio of fixed assets to capital
  tỷ suất giữa tài sản cố định và vốn
  ratio of fixed to deposits
  tỉ suất giữa tiền gởi và tiền cho vay
  ratio of loans to deposits
  tỷ suất giữa tiền gửi và tiền cho vay
  ratio of net income to net sales
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net sales
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net worth
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và giá trị tự trả ròng
  ratio of net income to net worth
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và giá trị vốn ròng
  real capital ratio
  tỷ suất vốn thực tế
  reserve-assets ratio
  tỉ suất nợ và tiền dự trữ
  saving-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm- thu nhập
  savings ratio
  tỉ suất tiết kiệm
  savings-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm-thu nhập
  self-financing ratio
  tỉ suất tự huy động vốn, tự lo vốn
  stock- sale ratio
  tỉ suất hàng bán
  stock- sale ratio
  tỉ suất hàng trữ
  stock-sales ratio
  tỉ suất hàng trữ-hàng bán
  transportation ratio
  tỉ suất phí vận chuyển
  turnover ratio
  tỉ suất doanh số giá trị tài sản cố định
  turnover ratio
  tỉ suất chu chuyển
  turnover ratio of capital
  tỉ suất chu chuyển vốn
  turnover ratio of inventories
  tỉ suất chu chuyển hàng trữ
  weight ratio
  tỉ suất trọng lượng
  working capital ratio
  tỉ suất vốn lưu động
  worth to current debt ratio
  tỉ suất vốn và nợ lưu động
  tỉ
  tỉ lệ
  tỉ lệ phần trăm
  tỉ suất
  advance ratio
  tỉ suất tiền ứng trước
  assets-income ratio
  tỉ suất lãi trên tích sản
  average liquidity ratio
  tỉ suất chu chuyển bình quân
  bad debt ratio
  tỉ suất nợ khó đòi
  balance sheet ratio
  tỉ suất tài sản và nợ
  benefit-cost ratio
  tỉ suất phí tổn-lợi ích
  burning ratio
  tỉ suất rủi ro hỏa hoạn
  capacity ratio
  tỉ suất sử dụng năng suất
  capital and liabilities ratio
  tỉ suất vốn và nợ
  capital ratio
  tỉ suất vốn
  capital to debt ratio
  tỉ suất vốn trên nợ
  capital turnover ratio
  tỉ suất chu chuyển tư bản
  capital-labour ratio
  tỉ suất tư bản-lao động
  capitalization ratio
  tỉ suất vốn hóa
  cash to current liability ratio
  tỉ suất tiền mặt và nợ lưu động
  component ratio
  tỉ suất hợp thành
  composite ratio
  tỉ suất tổng hợp
  concentration ratio
  tỉ suất tập trung
  cost ratio
  tỉ suất phí tổn
  cost-benefit ratio
  tỉ suất lợi ích-phí tổn
  coverage ratio
  tỉ suất năng lực trả nợ
  cube-to-weight ratio
  tỉ suất thể tích và trọng lượng thích đương
  debt ratio
  tỉ suất nợ
  debt service coverage ratio
  tỉ suất bảo đảm trả nợ
  debt service ratio
  tỉ suất trả nợ
  debt to total assets ratio
  tỉ suất nợ đối với tổng tài sản
  debt-equity ratio
  tỉ suất vốn và nợ
  debt-equity ratio
  tỉ suất nợ
  delinquency ratio
  tỉ suất nợ quá hạn
  differential profit ratio
  tỉ suất lợi nhuận sai biệt
  dividend payout ratio
  tỉ suất trả cổ tức (so với tổng số lãi)
  earning ratio
  tỉ suất lợi nhuận xí nghiệp
  effectiveness ratio
  tỉ suất hữu hiệu
  equity ratio
  tỉ suất quyền lợi cổ đông
  equity ratio
  tỉ suất quyền lợi theo luật công bằng
  equity-debt ratio
  tỉ suất tài sản-nợ
  export import ratio
  tỉ suất xuất nhập khẩu
  freight ratio
  tỉ suất vận phí
  gold ratio
  tỉ suất vàng
  gross profit ratio
  tỉ suất lãi gộp
  income ratio
  tỉ suất thu nhập
  inventory-sales ratio
  tỉ suất tiêu thụ tồn kho
  liquid ratio
  tỉ suất thanh toán
  liquidity ratio
  tỉ suất tính lưu động
  loan-value ratio
  tỉ suất giá trị vay
  manpower ratio
  tỉ suất sức lao động
  margin ratio
  tỉ suất tiền bảo chứng
  merchandise receivables ratio
  tỉ suất tiền bán hàng phải thu
  net profit ratio
  tỉ suất lợi nhuận ròng
  operating ratio
  tỉ suất doanh nghiệp
  order/call ratio
  tỉ suất đơn đặt hàng/ chào hàng
  parity ratio
  tỉ suất bình giá
  payout ratio
  tỉ suất cổ tức lợi nhuận
  payout ratio
  tỉ suất phân phối
  performance-cost ratio
  tỉ suất hiệu năng phí tổn
  price-dividend ratio
  tỉ suất giá có phần cổ tức
  price-dividend ratio
  tỉ suất giá cổ phần-cổ tức
  price-performance ratio
  tỉ suất giá thành quả
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng-giá cả
  primary capital ratio
  tỉ suất vốn cơ bản
  probability ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  profit and loss ratio
  tỉ suất lời lỗ
  profit earning ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  profit ratio
  tỉ suất doanh lợi, lợi nhuận
  profit ratio of sales
  tỉ suất lợi nhuận bán hàng
  profit-earnings ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  profit-to sales ratio
  tỉ suất lợi nhuận-doanh thu
  profit-to-sales ratio
  tỉ suất lợi nhuận doanh thu
  profitability ratio
  tỉ suất khả năng sinh lợi
  quality-price ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  quick assets ratio
  tỉ suất tài sản có thể chuyển nhanh thành tiền mặt
  quick ratio
  tỉ suất tiền mặt sử dụng ngay
  ratio analysis
  phân tích tỉ suất
  ratio of bad debts to credit sales
  tỉ suất giữa nợ khó đòi và số bán chịu
  ratio of capital stock to net worth
  tỉ suất vốn cổ phần và giá trị tịnh tài sản
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa ngân quỹ và nợ ngắn hạn
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  ratio of current asset to fixed assets
  tỉ suất giữa tài sản cố định và vốn
  ratio of fixed to deposits
  tỉ suất giữa tiền gởi và tiền cho vay
  ratio of net income to net sales
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net worth
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và giá trị tự trả ròng
  reserve-assets ratio
  tỉ suất nợ và tiền dự trữ
  saving-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm- thu nhập
  savings ratio
  tỉ suất tiết kiệm
  savings-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm-thu nhập
  self-financing ratio
  tỉ suất tự huy động vốn, tự lo vốn
  stock- sale ratio
  tỉ suất hàng bán
  stock- sale ratio
  tỉ suất hàng trữ
  stock-sales ratio
  tỉ suất hàng trữ-hàng bán
  transportation ratio
  tỉ suất phí vận chuyển
  turnover ratio
  tỉ suất doanh số giá trị tài sản cố định
  turnover ratio
  tỉ suất chu chuyển
  turnover ratio of capital
  tỉ suất chu chuyển vốn
  turnover ratio of inventories
  tỉ suất chu chuyển hàng trữ
  weight ratio
  tỉ suất trọng lượng
  working capital ratio
  tỉ suất vốn lưu động
  worth to current debt ratio
  tỉ suất vốn và nợ lưu động
  tỷ lệ
  tỷ lệ phần trăm
  tỷ số
  tỷ suất
  expense ratio
  tỷ suất phí tổn
  financial ratio
  tỷ suất tài chính
  financial ratio analysis
  phân tích tỷ suất tài chính
  hog-corn ratio
  tỷ suất giá heo và bắp
  manpower ratio
  tỷ suất sức lao động
  merchandise receivables ratio
  tỷ suất tiền bán hàng phải thu
  net-profit ratio
  tỷ suất lợi nhuận thực
  payout ratio
  tỷ suất lợi nhuận
  profit margin ratio
  tỷ suất lợi nhuận biên
  profit to sales ratio
  tỷ suất lợi nhuận tính trên doanh thu
  profit-to-sales ratio
  tỷ suất lợi nhuận-doanh thu
  quality-price ratio
  tỷ suất chất lượng-giá cả
  ratio analysis
  phân tích tỷ suất
  ratio of adjusted stock price
  tỷ suất giá cổ phiếu đã điều chỉnh
  ratio of bad debts to credit sales
  tỷ suất giá ngoại hối đã điều chỉnh
  ratio of capital stock to net worth
  tỷ suất giữa nợ khó đòi và bán chịu
  ratio of capital to current liabilities
  tỷ suất giữa vốn cổ phần và giá trị tịnh tài sản
  ratio of cash to current liabilities
  tỷ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  ratio of current assets to fixed assets
  tỷ suất giữa tài sản lưu động và tài sản cố định
  ratio of expenses to revenue
  tỷ suất thu chi
  ratio of fixed assets to capital
  tỷ suất giữa tài sản cố định và vốn
  ratio of loans to deposits
  tỷ suất giữa tiền gửi và tiền cho vay
  ratio of net income to net sales
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net worth
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và giá trị vốn ròng
  real capital ratio
  tỷ suất vốn thực tế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X