• (Khác biệt giữa các bản)
  (Present đổi thành PéTy)
  Hiện nay (11:50, ngày 19 tháng 8 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (khôi phục)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  #redirect [[PéTy]]
  +
  =====/'''<font color="red">(v)pri'zent</font>'''/ và /'''<font color="red">(n)'prezәnt</font>'''/=====
   +
   
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
   +
   
   +
  =====Có mặt, hiện diện; có (có mặt tại một nơi, trong một chất..)=====
   +
  ::[[to]] [[be]] [[present]] [[at]]...
   +
  ::có mặt ở...
   +
  ::[[to]] [[be]] [[present]] [[to]] [[the]] [[mind]]
   +
  ::hiện ra trong trí
   +
   
   +
  =====Hiện nay, hiện tại, hiện thời (hiện đang xảy ra, đang tồn tại)=====
   +
  ::[[present]] [[boundaries]]
   +
  ::đường ranh giới hiện tại
   +
  ::[[the]] [[present]] [[volume]]
   +
  ::cuốn sách này
   +
   
   +
  =====Hiện đang xem xét, hiện đang giải quyết, hiện đang bàn bạc=====
   +
   
   +
  =====(ngôn ngữ học) hiện tại=====
   +
  ::[[present]] [[tense]]
   +
  ::thời hiện tại
   +
   
   +
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ=====
   +
  ::[[a]] [[very]] [[present]] [[help]] [[in]] [[trouble]]
   +
  ::sự sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn
   +
   
   +
  ===Danh từ===
   +
   
   +
  =====Hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ=====
   +
  ::[[at]] [[present]]
   +
  ::hiện tại, bây giờ, lúc này
   +
  ::[[for]] [[the]] [[present]]
   +
  ::trong lúc này, hiện giờ
   +
   
   +
  =====(pháp lý); (đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này=====
   +
  ::[[by]] [[these]] [[presents]]
   +
  ::do những tài liệu này
   +
   
   +
  =====(ngôn ngữ học) thời hiện tại=====
   +
   
   +
  =====Quà biếu, đồ tặng, tặng phẩm=====
   +
  ::[[to]] [[make]] [[somebody]] [[a]] [[present]] [[of]] [[something]]
   +
  ::biếu ai cái gì, tặng ai cái gì
   +
   
   +
  =====Tư thế giơ súng ngắm; tư thế bồng súng chào=====
   +
  ===ngoại động từ===
   +
   
   +
  =====Đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra=====
   +
  ::[[the]] [[case]] [[presents]] [[some]] [[difficulty]]
   +
  ::trường hợp này đưa ra một số khó khăn
   +
   
   +
  =====Đưa, trình, nộp, dâng (để ai (xem) xét)=====
   +
  ::[[to]] [[present]] [[the]] [[credentials]]
   +
  ::trình quốc thư
   +
  ::[[to]] [[present]] [[a]] [[petition]]
   +
  ::đưa một bản kiến nghị
   +
  ::[[to]] [[present]] [[a]] [[cheque]] [[for]] [[payment]]
   +
  ::nộp séc để lĩnh tiền
   +
   
   +
  =====Bày tỏ, trình bày, biểu thị, ngỏ lời=====
   +
  ::[[to]] [[present]] [[the]] [[question]] [[very]] [[clearly]]
   +
  ::trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng
   +
   
   +
  =====Trình diện (người); xuất hiện, ló ra, nảy ra (về một dịp, một giải pháp..)=====
   +
   
   +
  =====Trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắt=====
   +
  ::[[to]] [[present]] [[oneself]]
   +
  ::trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ ra
   +
  ::[[to]] [[present]] [[oneself]] [[before]] [[the]] [[jury]]
   +
  ::trình diện trước ban giám khảo
   +
  ::[[the]] [[idea]] [[presents]] [[itself]] [[to]] [[my]] [[mind]]
   +
  ::ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi
   +
   
   +
  =====Giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)=====
   +
  ::[[to]] [[be]] [[presented]] [[at]] [[court]]
   +
  ::được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua
   +
   
   +
  =====Đặt ra, bộc lộ (cái gì cho ai biết)=====
   +
   
   +
  =====(tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo)=====
   +
   
   +
  =====Trao tặng (ai cái gì)=====
   +
   
   +
  =====Đưa ra (hoá đơn..)=====
   +
   
   +
  =====(quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chào=====
   +
  ::[[to]] [[present]] [[arms]]
   +
  ::bồng súng chào
   +
  ===Cấu trúc từ ===
   +
  =====[[the]] [[present]] [[day]] =====
   +
  ::thời nay, thời đại ngày nay
   +
   
   +
  == Toán & tin ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  =====hiện nay=====
   +
   
   +
  =====trình diễn=====
   +
   
   +
  == Kỹ thuật chung ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  =====hiện tại=====
   +
  ::[[at]] [[the]] [[present]] [[time]]
   +
  ::vào thời điểm hiện tại
   +
  ::[[present]] [[value]]
   +
  ::giá trị hiện tại
   +
  ::[[Present]] [[Working]] [[Directory]] [Unix] (PWD)
   +
  ::thư mục làm việc hiện tại [Unix]
   +
  =====trình bày=====
   +
   
   +
  === Nguồn khác ===
   +
  *[http://foldoc.org/?query=present present] : Foldoc
   +
   
   +
  == Kinh tế ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
   
   +
  =====bày tỏ=====
   +
   
   +
  =====đưa=====
   +
   
   +
  =====nộp=====
   +
   
   +
  =====trình=====
   +
  ::[[failure]] [[to]] [[present]]
   +
  ::sự chưa thể trình (phiếu khoán)
   +
  ::[[present]] [[a]] [[cheque]] [[for]] [[payment]] ([[to]]...)
   +
  ::xuất trình chi phiếu để lãnh tiền
   +
  ::[[present]] [[a]] [[letter]] [[for]] [[signature]] ([[to]]...)
   +
  ::trình thư để ký tên
   +
  ::[[re-present]]
   +
  ::tái xuất trình
   +
   
   +
  =====trình bày=====
   +
   
   +
  =====xuất trình=====
   +
  ::[[present]] [[a]] [[cheque]] [[for]] [[payment]] ([[to]]...)
   +
  ::xuất trình chi phiếu để lãnh tiền
   +
  ::[[re-present]]
   +
  ::tái xuất trình
   +
   
   +
  === Nguồn khác ===
   +
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=present&searchtitlesonly=yes present] : bized
   +
   
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[ad hoc]] , [[already]] , [[at this moment]] , [[begun]] , [[being]] , [[coeval]] , [[commenced]] , [[contemporaneous]] , [[contemporary]] , [[current]] , [[even now]] , [[existent]] , [[extant]] , [[for the time being]] , [[going on]] , [[immediate]] , [[in duration]] , [[in process]] , [[instant]] , [[just now]] , [[modern]] , [[nowadays]] , [[present-day]] , [[prompt]] , [[started]] , [[today]] , [[topical]] , [[under consideration]] , [[up-to-date]] , [[accounted for]] , [[at hand]] , [[attendant]] , [[available]] , [[in attendance]] , [[in view]] , [[made the scene]] , [[near]] , [[on board]] , [[on deck]] , [[on hand]] , [[on-the-spot]] , [[ready]] , [[show up]] , [[there]] , [[there with bells on]] , [[within reach]] , [[existing]] , [[new]] , [[now]]
   +
  =====noun=====
   +
  :[[here and now]] , [[instant]] , [[nonce]] , [[now]] , [[present moment]] , [[the time being]] , [[this day]] , [[this time]] , [[today]] , [[benefaction]] , [[benevolence]] , [[boon]] , [[bounty]] , [[compliment]] , [[donation]] , [[endowment]] , [[favor]] , [[gifting]] , [[giveaway]] , [[goodie]] , [[grant]] , [[gratuity]] , [[handout]] , [[largess]] , [[lump]] , [[offering]] , [[stake]] , [[write-off]] , [[nowadays]] , [[presentation]] , [[douceur]] , [[gift]] , [[status quo]] , [[temporality]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[acquaint]] , [[adduce]] , [[advance]] , [[allege]] , [[cite]] , [[declare]] , [[display]] , [[do]] , [[do the honors]] , [[exhibit]] , [[expose]] , [[expound]] , [[extend]] , [[fix up]] , [[get together]] , [[give]] , [[give an introduction]] , [[hold out]] , [[imply]] , [[infer]] , [[intimate]] , [[lay]] , [[make a pitch]] , [[make known]] , [[manifest]] , [[mount]] , [[offer]] , [[open to view]] , [[perform]] , [[pitch]] , [[pose]] , [[produce]] , [[proffer]] , [[proposition]] , [[put forward]] , [[put on]] , [[raise]] , [[recount]] , [[relate]] , [[roll out]] , [[show]] , [[stage]] , [[state]] , [[submit]] , [[suggest]] , [[tender]] , [[trot out]] , [[award]] , [[bestow]] , [[come up with]] , [[confer]] , [[devote]] , [[donate]] , [[entrust]] , [[furnish]] , [[gift]] , [[give away]] , [[grant]] , [[hand out]] , [[kick in ]]* , [[lay on]] , [[put at disposal]] , [[put forth]] , [[introduce]] , [[act]] , [[dramatize]] , [[enact]] , [[accord]] , [[volunteer]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[absent]] , [[former]] , [[future]] , [[past]] , [[previous]] , [[away]] , [[distant]] , [[far]]
   +
  =====noun=====
   +
  :[[future]] , [[past]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[refrain]] , [[subdue]] , [[withhold]] , [[take]]

  Hiện nay

  /(v)pri'zent/ và /(n)'prezәnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có mặt, hiện diện; có (có mặt tại một nơi, trong một chất..)
  to be present at...
  có mặt ở...
  to be present to the mind
  hiện ra trong trí
  Hiện nay, hiện tại, hiện thời (hiện đang xảy ra, đang tồn tại)
  present boundaries
  đường ranh giới hiện tại
  the present volume
  cuốn sách này
  Hiện đang xem xét, hiện đang giải quyết, hiện đang bàn bạc
  (ngôn ngữ học) hiện tại
  present tense
  thời hiện tại
  (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ
  a very present help in trouble
  sự sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn

  Danh từ

  Hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ
  at present
  hiện tại, bây giờ, lúc này
  for the present
  trong lúc này, hiện giờ
  (pháp lý); (đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này
  by these presents
  do những tài liệu này
  (ngôn ngữ học) thời hiện tại
  Quà biếu, đồ tặng, tặng phẩm
  to make somebody a present of something
  biếu ai cái gì, tặng ai cái gì
  Tư thế giơ súng ngắm; tư thế bồng súng chào

  ngoại động từ

  Đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra
  the case presents some difficulty
  trường hợp này đưa ra một số khó khăn
  Đưa, trình, nộp, dâng (để ai (xem) xét)
  to present the credentials
  trình quốc thư
  to present a petition
  đưa một bản kiến nghị
  to present a cheque for payment
  nộp séc để lĩnh tiền
  Bày tỏ, trình bày, biểu thị, ngỏ lời
  to present the question very clearly
  trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng
  Trình diện (người); xuất hiện, ló ra, nảy ra (về một dịp, một giải pháp..)
  Trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắt
  to present oneself
  trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ ra
  to present oneself before the jury
  trình diện trước ban giám khảo
  the idea presents itself to my mind
  ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi
  Giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)
  to be presented at court
  được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua
  Đặt ra, bộc lộ (cái gì cho ai biết)
  (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo)
  Trao tặng (ai cái gì)
  Đưa ra (hoá đơn..)
  (quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chào
  to present arms
  bồng súng chào

  Cấu trúc từ

  the present day
  thời nay, thời đại ngày nay

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hiện nay
  trình diễn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hiện tại
  at the present time
  vào thời điểm hiện tại
  present value
  giá trị hiện tại
  Present Working Directory [Unix] (PWD)
  thư mục làm việc hiện tại [Unix]
  trình bày

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bày tỏ
  đưa
  nộp
  trình
  failure to present
  sự chưa thể trình (phiếu khoán)
  present a cheque for payment (to...)
  xuất trình chi phiếu để lãnh tiền
  present a letter for signature (to...)
  trình thư để ký tên
  re-present
  tái xuất trình
  trình bày
  xuất trình
  present a cheque for payment (to...)
  xuất trình chi phiếu để lãnh tiền
  re-present
  tái xuất trình

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  absent , former , future , past , previous , away , distant , far
  noun
  future , past

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X