• (đổi hướng từ Boundaries)
  /'baundəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường biên giới, ranh giới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biên, biên giới, giới hạn
  boundary of a chain
  biên giới của một dây chuyển
  acceptance boundary
  giới hạn thu nhận
  glued boundary ies
  (tôpô học ) biên bị dán
  homotopy boundary
  biên đồng luân
  ideal boundary
  (giải tích ) biên lý tưởng
  lower boundary
  biên dưới
  natural boundary of afuntion
  cận tự nhiên của một hàm


  Cơ - Điện tử

  Giới hạn, ranh giới, hạn chế

  Xây dựng

  đường phân giới

  Điện tử & viễn thông

  đường điện

  Kỹ thuật chung

  biên
  accessible boundary point
  điểm biên đạt được
  Amazon Boundary Layer Experiment (ABLE)
  Thử nghiệm tần biên Amazon
  antiphase boundary (APB)
  biên (giới) đối pha
  Arctic Boundary Layer Expedition (USNASA) (ABLE)
  thẩm kiểm tầng biên bắc cực
  array boundary
  biên mảng
  Autonomous System Boundary Router (ASBR)
  bộ định tuyến biên của hệ thống độc lập
  BEM (BoundaryElement Method)
  phương thức phần tử biên
  BFT (boundaryfunction table)
  bảng chức năng biên
  BNN (boundarynet node)
  nút mạng ở biên
  boundary action
  điều kiện biên
  boundary alignment
  căn chỉnh biên
  boundary alignment
  chuẩn trực biên
  boundary angle
  gióc biên
  boundary angle
  góc biên
  boundary beam
  dầm biên
  boundary behaviour
  dáng điệu ở biên
  boundary component
  thành phần biên
  boundary condition
  biên kiện
  boundary condition
  điều kiện biên
  boundary condition
  điều kiện biến
  boundary conditions
  điều kiện biên
  boundary control
  sự khống chế lớp biên
  boundary correspondence
  tương ứng ở biên
  boundary curve
  đường biên giới
  boundary dimensions
  kích thước biên
  boundary effect
  hiệu ứng biên
  boundary element
  phần tử biên
  boundary element method
  phương pháp phần tử biên
  boundary event
  biến cố giới hạn
  boundary fault
  đứt gãy biên
  boundary fence
  tường biên
  boundary fill
  điền đầy biên
  boundary fill
  tô màu biên
  boundary film
  lớp biên
  boundary force
  lực ở biên
  boundary friction
  ma sát biên
  boundary function
  chức năng biên
  boundary function
  hàm biên
  boundary function table
  bảng chức năng biên
  boundary joist
  dầm biên
  boundary lathe
  lớp biên
  boundary layer
  lớp biên
  boundary layer effect
  hiệu ứng lớp biên
  boundary layer equation
  phương trình lớp biên
  boundary layer film
  lớp màng biên
  boundary layer formation
  sự hình thành lớp biên
  boundary layer separation
  sự tách lớp biên
  boundary layer stability
  độ ổn định của lớp biên
  boundary layer thickness
  độ dày lớp biên
  boundary light
  đèn biên
  boundary limit frontier
  đường giới hạn biên
  boundary line
  dòng biên
  boundary line
  đường biên
  boundary line
  đường chia biên giới
  boundary lubrication
  bôi trơn ngoại biên
  boundary lubrication
  sự bôi trơn lớp biên
  boundary marker
  dấu hiệu biên
  boundary member
  phần tử biên
  boundary network node
  nút biên mạng
  Boundary Network Node (SNA) (BNN)
  Nút mạng đường biên (SNA)
  boundary node
  nút biên
  boundary of a chain
  biên của một dây chuyền
  boundary parameter
  thông số biên
  boundary pH
  pha biên
  boundary plane
  mặt biên
  boundary point
  điểm biên
  boundary pressure
  áp suất biên
  boundary register
  thanh ghi biên
  boundary scan
  sự quét biên
  boundary stone
  cột mốc biên giới
  boundary stress
  ứng suất biên
  boundary surface
  mặt biên
  boundary surface temperature
  nhiệt độ bề mặt biên
  boundary trap riser
  ống đứng của xiphông biên
  boundary tube gage
  áp kế ống biên
  boundary tube gauge
  áp kế ống biên
  boundary value
  giá trị biên
  boundary value analysis
  sự phân tích giá trị biên
  boundary value problem
  bài toán giá trị biên
  boundary value problem
  bài toán biên
  boundary value problem
  bài toán biên trị
  boundary value problem
  vấn đề giá trị biên
  boundary violation
  sự vi phạm biên
  boundary violation
  sự vượt qua biên
  boundary wall
  tường biên
  boundary wall
  vách biên
  boundary wave
  sóng biên
  boundary-layer approximation
  phép gần đúng lớp biên
  boundary-layer flow
  dòng chảy lớp biên
  boundary-layer region
  vùng lớp biên
  boundary-layer thickness
  bề dày lớp biên
  cell boundary
  biên giới của ô lục giác
  cell boundary
  biên vùng
  cell boundary
  biên ô
  character boundary
  biên ký tự
  co-boundary
  đối biến
  coherent boundary
  biên liền
  coherent boundary
  biên phù hợp
  compressible boundary layers
  lớp biên nén được
  continuous boundary
  đường biên vô hạn
  domain boundary
  biến (giới) đomen
  domain boundary
  biên (giới) miền
  double word boundary
  biên từ kép
  essential boundary con.
  điều kiện biên đặc biệt
  event-word boundary
  biên từ chẵn
  full word boundary
  biên toàn từ
  grain boundary
  biên hạt
  grain boundary diffusion
  sự khuếch tán qua biên hạt
  grain boundary migration
  sự dịch chuyển biên hạt
  homogeneous boundary condition
  điều kiện biên thuần nhất
  homogenous boundary condition
  điều kiện biến thuần nhất
  homotopy boundary
  biên đồng luân
  hydraulic boundary conditions
  điều kiện biên thủy lực
  ideal boundary
  biên lý tưởng
  interface boundary
  biên phân cách
  laminar boundary layer
  lớp biên phân tầng
  laminar boundary-layer
  lớp biên phân lớp
  long word boundary
  biên từ dài
  lower boundary
  biên dưới
  lower boundary
  biên giới
  mixed boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên hỗn hợp đối với phương trình laplaxơ
  moving boundary problem
  bài toán có biên di động
  natural boundary condition
  điều kiện biên tự nhiên
  neumann's boundary problem for poisson's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình poatxông
  neumann's boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình laplaxơ
  non-homogeneous boundary condition
  điều kiện biên không thuần nhất
  non-homogeneous boundary problem
  bài toán biên không thuần nhất
  one point boundary condition
  điều kiện biên một điểm
  page boundary
  biên trang
  page boundary
  biên trang in
  phase boundary
  biên pha
  Prandl's boundary layer theory
  lý thuyết lớp biên Prandl
  Response Document Page Boundary Negative (RDPBN)
  biên giới trang văn bản hồi đáp không tích cực
  Response Document Page Boundary Positive (RDPBP)
  biên giới trang văn bản hồi đáp tích cực
  sense of describing the boundary
  chiều đi trên biên
  slow-moving boundary layer
  lớp biên chuyển chậm
  temperature of boundary layer
  nhiệt độ lớp biên
  thermal boundary con.
  điều kiện biên nhiệt
  thickness of boundary layer
  chiều dầy lớp biên
  tilt boundary
  đường biên nghiêng
  turbulent boundary layer
  lớp biên chảy rối
  turbulent boundary layer
  lớp biên rối loạn
  turbulent boundary layer friction
  ma sát biên rối
  twin boundary
  biên kép
  word boundary
  biên từ
  zone boundary
  biên vùng
  biên giới
  antiphase boundary (APB)
  biên (giới) đối pha
  boundary curve
  đường biên giới
  boundary line
  đường chia biên giới
  boundary stone
  cột mốc biên giới
  cell boundary
  biên giới của ô lục giác
  domain boundary
  biến (giới) đomen
  domain boundary
  biên (giới) miền
  Response Document Page Boundary Negative (RDPBN)
  biên giới trang văn bản hồi đáp không tích cực
  Response Document Page Boundary Positive (RDPBP)
  biên giới trang văn bản hồi đáp tích cực
  bờ
  đường bao
  land boundary
  đường bao từng khu đất
  đường biên
  boundary curve
  đường biên giới
  Boundary Network Node (SNA) (BNN)
  Nút mạng đường biên (SNA)
  continuous boundary
  đường biên vô hạn
  tilt boundary
  đường biên nghiêng
  lề
  giới hạn
  acceptance boundary
  giới hạn thu nhận
  antenna shadow boundary
  giới hạn vùng tối của ăng ten
  boundary (ofsaturation)
  giới hạn bão hòa
  boundary dimensions
  kích thước giới hạn
  boundary dimensions
  giới hạn kích thước
  boundary event
  biến cố giới hạn
  boundary layer
  lớp giới hạn
  boundary layer noise
  tiếng ồn có tầm giới hạn
  boundary layer noise
  tạp âm có tầm giới hạn
  boundary limit frontier
  đường giới hạn biên
  boundary lubrication
  sự bôi trơn giới hạn
  boundary of compressed earth layer
  giới hạn bề dày chịu nén của đất
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại thị
  boundary of territory
  giới hạn lãnh thổ
  boundary plane
  mặt giới hạn
  boundary post
  cột giới hạn
  boundary surface
  mạch giới hạn
  boundary surface
  mặt giới hạn
  class boundary
  giới hạn cấp
  geographical boundary
  giới hạn địa chất
  geological boundary
  giới hạn địa chất
  natural boundary of territory
  giới hạn lãnh thổ tự nhiên
  page boundary
  giới hạn trang
  saturation boundary
  giới hạn bão hòa
  sewerage boundary
  giới hạn (khu vực) thoát nước
  mép
  phạm vi
  roadway boundary line
  phạm vi của dải đường
  ranh giới
  administrative boundary
  ranh giới hành chính
  area boundary
  ranh giới vùng
  Boundary Access Node (SNA) (BAN)
  Nút truy nhập ranh giới (SNA)
  boundary layer
  lớp ranh giới
  boundary line
  đường chia ranh giới
  boundary mark
  mốc ranh giới
  boundary of territory
  ranh giới lãnh thổ
  boundary post
  cột mốc ranh giới
  boundary post
  cột ranh giới
  boundary stone
  mốc ranh giới
  boundary tube gage
  áp kế ống ranh giới
  boundary tube gauge
  áp kế ống ranh giới
  cell boundary
  ranh giới ô
  character boundary
  ranh giới ký tự
  city boundary
  ranh giới thành phố
  civil boundary
  ranh giới hành chính
  Command Document Page Boundary (CDPB)
  ranh giới trang văn bản lệnh
  fault boundary fault breccia
  ranh giới đứt gãy
  formation boundary
  ranh giới thành hệ
  interface boundary
  ranh giới phân cách
  phase boundary
  ranh giới giữa các pha
  record boundary character
  ký tự ranh giới bản ghi
  Subnetwork Access Boundary (SAB)
  ranh giới truy nhập mạng con

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  giới hạn, biên giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X