• (đổi hướng từ Overflowed)


  /v. ˌoʊvərˈfloʊ ; n. ˈoʊvərˌfloʊ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tràn ra (nước)
  Nước lụt
  Phần tràn ra, phần thừa
  Ống thoát nước (như) overflow pipe
  overflow meeting
  cuộc họp ngoài hội trường chính (vì thiếu chỗ)

  Ngoại động từ

  Tràn qua, làm tràn ngập

  Nội động từ

  Tràn ngập, chan chứa
  to overflow with love
  chan chứa tình yêu thương

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểm tra tràn
  overflow check
  sự kiểm tra tràn
  overflow check indicator
  bộ chỉ báo kiểm tra tràn
  dòng quá tải
  phần tràn
  tràn ra
  tràn bộ nhớ

  Giải thích VN: Tình trạng xảy ra khi một chương trình cố đưa quá nhiều dữ liệu vào một khu vực nhớ so với sức chứa của nó, do đó sinh ra một thông báo lỗi.

  buffer overflow
  sự tràn bộ nhớ đệm

  Xây dựng

  bộ phận tháo nước
  cống tháo nước tràn
  máng trào
  ống thoát chảy tràn

  Giải thích EN: A device or structure over or through which excess water is allowed to flow.

  Giải thích VN: Thiết bị hoặc công trình cho phép lượng nước lớn chảy bên trên hoặc chảy qua.

  sự tháo chảy
  sự tràn qua

  Điện lạnh

  chỗ thoát tràn

  Điện

  sự quá dòng (điện)

  Kỹ thuật chung

  chạy vượt quá
  công trình xả nước
  đập tràn
  clear overflow weir
  đập tràn tự do
  clear overflow weir
  đập tràn hở
  clear overflow weir
  đập tràn không chìm
  overflow buttress
  trụ chống đập tràn
  overflow discharge
  lưu lượng của đập tràn
  overflow discharge
  lưu lượng tại đập tràn
  overflow discharge
  sự xả qua đập tràn
  overflow gate
  cửa van đập tràn
  overflow height
  cột nước đập tràn
  overflow rockfill dam
  đập tràn đá đổ
  overflow spillway
  đập tràn trên bề mặt
  overflow spillway rollway
  phần đỉnh tràn của đập tràn
  overflow weir
  đập tràn ngập lặng
  overflow weir
  đập tràn chìm
  overflow weir
  đập tràn cột nước thấp
  overflow-type spillway
  đập tràn ở đỉnh
  spillway overflow
  dòng chảy qua đập tràn
  dòng chảy tràn
  dòng tràn
  nước lũ
  high-water overflow
  dòng nước lũ chảy tràn
  high-water overflow
  sự tràn nước lũ
  nước lụt
  máng tràn
  ống tràn
  overflow hose/pipe
  ống thoát/ống xả/ống tràn
  overflow pipe
  ống thoát, ống tràn
  overflow pipe
  ống tràn (thiết bị lạnh)
  sự cất tải
  sự dỡ tải
  sự phun
  sự tràn
  arithmetic overflow
  sự tràn số học
  buffer overflow
  sự tràn bộ nhớ đệm
  chaining overflow
  sự tràn trên chuỗi
  high-water overflow
  sự tràn nước lũ
  progressive overflow
  sự tràn dần dần
  stack overflow
  sự tràn ngăn xếp
  sự xả
  sự xả nước
  emergency water overflow
  sự xả nước cấp cứu
  emergency water overflow
  sự xả nước sự cố
  tràn
  arithmetic overflow
  sự tràn số học
  arithmetic overflow
  tràn trên số học
  automatic overflow gate
  cửa van tràn tự động
  buffer overflow
  sự tràn bộ nhớ đệm
  chaining overflow
  sự tràn trên chuỗi
  characteristic overflow
  tràn trên phần đặc tính
  clear overflow weir
  đập tràn tự do
  clear overflow weir
  đập tràn hở
  clear overflow weir
  đập tràn không chìm
  high-water overflow
  dòng nước lũ chảy tràn
  high-water overflow
  sự tràn nước lũ
  Interrupt if Overflow occurs (INTO)
  ngắt nếu xảy ra tràn
  No Overflow (NO)
  không tràn
  no-overflow dam
  đập không tràn
  no-overflow dam
  đập ngăn nước tràn
  non-overflow dam
  đập không tràn
  OSAM (overflowsequential access method)
  phương pháp truy cập tuần tự tràn
  overflow (e.g. in calculators)
  tràn bộ nhớ
  overflow area
  vùng tràn
  overflow bit
  bit tràn
  overflow buttress
  trụ chống đập tràn
  overflow capacity
  dung tích tràn
  overflow chamber
  bể tràn
  overflow channel
  kênh chảy tràn
  overflow check
  kiểm tra tràn
  overflow check
  kiểm tràn
  overflow check
  sự kiểm tra tràn
  overflow check indicator
  bộ chỉ báo kiểm tra tràn
  overflow condition
  điều kiện tràn
  overflow condition
  tình trạng tràn
  overflow dam
  đập chảy tràn
  overflow dam
  đập tràn
  overflow discharge
  lưu lượng của đập tràn
  overflow discharge
  lưu lượng tại đập tràn
  overflow discharge
  sự xả qua đập tràn
  overflow error
  lỗi tràn
  overflow exception
  ngoại lệ tràn
  overflow exception
  ngoại lệ tràn dương
  overflow field
  trường tràn
  overflow flag
  cờ hiệu tràn
  overflow flag
  cờ tràn
  Overflow Flag (OF)
  cờ hiệu tràn lưu lượng
  overflow gate
  cửa tràn
  overflow gate
  cửa van đập tràn
  overflow height
  cột nước đập tràn
  overflow hole
  lỗ thoát tràn
  overflow hose/pipe
  ống thoát/ống xả/ống tràn
  overflow indication
  chỉ thị tràn
  overflow indication
  dấu hiệu tràn
  overflow indication
  sự chỉ báo tràn
  overflow indicator
  bộ chỉ báo tràn
  overflow indicator
  chỉ báo tràn
  overflow length
  chiều dài nước tràn
  overflow line
  dòng tràn
  overflow lip
  kênh tràn
  overflow lip
  miệng tràn
  overflow page
  bảng tràn
  overflow pipe
  ống xả tràn
  overflow pipe
  ống thoát nước tràn
  overflow pipe
  ống thoát, ống tràn
  overflow pipe
  ống tràn
  overflow pipe
  ống tràn (thiết bị lạnh)
  overflow port
  lỗ tràn
  overflow port
  rãnh tràn
  overflow position
  vị trí tràn
  overflow position
  vị trí tràn đầy
  overflow process
  quá trình tràn
  overflow record
  bản ghi tràn
  overflow relief gully
  rãnh tháo tràn
  overflow rockfill dam
  đập tràn đá đổ
  overflow route
  định tuyến tràn
  overflow route
  tìm đường tràn
  overflow routing
  sự định tuyến tràn
  overflow routing
  sự tìm đường tràn
  overflow section
  đê tràn
  overflow section
  đoạn đê tràn
  overflow sequential access method (OSAM)
  phương pháp truy cập tuần tự tràn
  overflow spillway
  đập tràn trên bề mặt
  overflow spillway rollway
  phần đỉnh tràn của đập tràn
  overflow spout
  miệng tràn máng nước
  overflow spring
  mạch chảy tràn
  overflow storage
  bộ nhớ tràn
  overflow summit
  đỉnh tràn
  overflow surface
  mặt nước tràn
  overflow tank
  thùng chứa nước tràn
  overflow traffic
  lưu lượng tràn
  overflow type
  kiểu tràn
  overflow valve
  van chảy tràn
  overflow valve
  van tràn
  overflow weight
  ngưỡng tràn
  overflow weir
  đập tràn ngập lặng
  overflow weir
  đập tràn chìm
  overflow weir
  đập tràn cột nước thấp
  overflow weir
  ngưỡng tràn
  overflow-type spillway
  đập tràn ở đỉnh
  progressive overflow
  sự tràn dần dần
  spillway overflow
  dòng chảy qua đập tràn
  spillway overflow
  dòng chảy qua đỉnh tràn
  stack overflow
  sự tràn ngăn xếp
  tràn ngập
  overflow weir
  đập tràn ngập lặng

  Kinh tế

  sự đầy tràn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X