• /´æsfælt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa đường

  Ngoại động từ

  Rải nhựa đường

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bê tông atfan
  asphalt base course
  nền đường bê tông atfan
  asphalt binder course
  lớp kết dính bê tông atfan
  asphalt concrete
  bê tông atfan sỏi
  asphalt concrete base
  nền đường bê tông atfan
  asphalt concrete pavement
  mặt đường bê tông atfan
  asphalt overlay
  lớp mòn bê tông atfan
  asphalt-wearing course
  lớp mòn bê tông atfan
  cast asphalt concrete
  bê tông atfan (chảy) lỏng
  cast asphalt concrete
  bê tông atfan đúc
  coarse asphalt concrete
  bê tông atfan cốt liệu to
  coarse asphalt concrete
  bê tông atfan hạt lớn
  coarse-grained asphalt concrete
  bê tông atfan hạt lớn
  fine-grained asphalt concrete
  bê tông atfan hạt nhỏ
  full-depth asphalt pavement
  áo đường bằng bê tông atfan
  hard asphalt concrete
  bê tông atfan cứng
  hot-laid asphalt concrete
  bê tông atfan nóng
  plastic asphalt concrete
  bê tông atfan dẻo
  sand asphalt concrete
  bê tông atfan cát
  nhựa đường asphalt
  atfan
  asphalt base course
  nền đường bê tông atfan
  asphalt binder course
  lớp kết dính bê tông atfan
  asphalt block pavement
  mặt đường atfan tấm
  asphalt block pavement
  mặt đường lát phiến atfan
  asphalt block paving
  sự lát bằng phiến atfan
  asphalt cold mix
  hỗn hợp atfan nguội
  asphalt concrete
  bê tông atfan sỏi
  asphalt concrete base
  nền đường bê tông atfan
  asphalt concrete pavement
  mặt đường bê tông atfan
  asphalt finisher
  thợ máy là atfan
  asphalt grout
  atfan lỏng
  asphalt mastic
  ma tít atfan
  asphalt mattress
  lớp đệm atfan
  asphalt mixing plant
  trạm trộn atfan
  asphalt mortar
  vữa atfan
  asphalt overlay
  lớp mòn bê tông atfan
  asphalt paint
  sơn atfan
  asphalt paver
  máy rải bêtông atfan
  asphalt paving block
  phiến atfan lát đường
  asphalt paving mixture
  hỗn hợp atfan rải đường
  asphalt paving plant
  máy rải atfan
  asphalt plant
  máy trộn atfan
  asphalt plant
  máy trộn bêtông atfan
  asphalt powder
  bột atfan
  asphalt spreader
  máy rải bêtông atfan
  asphalt tar
  nhựa atfan
  asphalt tile
  gạch vuông atfan
  asphalt tile
  tấm vuông atfan
  asphalt varnish
  sơn bóng atfan
  asphalt varnish
  vécni atfan
  asphalt work
  công tác đổ atfan
  asphalt work
  sự rải atfan
  asphalt worker
  thợ bêtông atfan
  asphalt works
  công tác rải atfan
  asphalt-coated aggregate
  cốt liểu tẩm atfan
  asphalt-coated aggregate
  cốt liệu tẩm atfan
  asphalt-concrete
  bê tông atfan
  asphalt-concrete mixing plant
  máy trộn bêtông atfan
  asphalt-wearing course
  lớp mòn bê tông atfan
  bermuda asphalt
  atfan becmut
  cast asphalt concrete
  bê tông atfan (chảy) lỏng
  cast asphalt concrete
  bê tông atfan đúc
  coarse asphalt concrete
  bê tông atfan cốt liệu to
  coarse asphalt concrete
  bê tông atfan hạt lớn
  coarse-grained asphalt concrete
  bê tông atfan hạt lớn
  cold asphalt
  atfan nguội
  cold-laid asphalt
  atfan rải nguội
  cold-laid asphalt pavement
  mặt đường atfan rải nguội
  cold-mix asphalt
  hỗn hợp nguội atfan
  crude asphalt
  atfan thô
  cutback asphalt
  atfan pha loãng
  fine-grained asphalt concrete
  bê tông atfan hạt nhỏ
  foamed asphalt
  atfan bọt
  full-depth asphalt pavement
  áo đường bằng bê tông atfan
  hard asphalt
  atfan cứng
  hard asphalt concrete
  bê tông atfan cứng
  heavy asphalt
  atfan nặng
  heavy asphalt
  atfan quánh
  heavy asphalt
  atfan sệt
  hot-laid asphalt concrete
  bê tông atfan nóng
  lake asphalt
  atfan ở hồ
  mastic asphalt
  atfan chảy
  mastic asphalt
  atfan matít
  mastic asphalt
  ma tít atfan
  mastic asphalt
  vữa atfan
  native asphalt
  atfan thiên nhiên
  natural rock asphalt
  atfan bằng đá tự nhiên
  oil asphalt
  atfan dầu mỏ
  paving asphalt
  atfan làm đường
  petroleum asphalt
  atfan dầu mỏ
  plastic asphalt concrete
  bê tông atfan dẻo
  plate asphalt
  atfan phiến
  refined asphalt
  atfan sạch
  refined asphalt
  atfan thuần nhất
  refined asphalt
  atfan tinh chế
  road asphalt
  atfan dùng làn đường
  road asphalt
  atfan làm đường
  road asphalt
  atfan rải đường
  rock asphalt
  đá atfan
  rock asphalt
  atfan đá
  rolled asphalt
  atfan cuộn tròn
  rubberized asphalt
  atfan pha cao su
  sand asphalt
  atfan cát
  sand asphalt
  atfan pha cát
  sand asphalt
  atfan trộn cát
  sand asphalt concrete
  bê tông atfan cát
  sheet asphalt
  atfan cát
  sheet asphalt
  tấm atfan
  soil asphalt road
  đường đất-atfan
  soil-asphalt
  atfan trộn đất
  solid asphalt
  atfan rắn
  stright asphalt
  atfan sạch
  tar asphalt
  atfan nhựa đường
  viscous asphalt
  atfan mềm
  rải nhựa
  asphalt laying worker
  thợ rải nhựa đường
  asphalt overlay
  rải nhựa đường

  Kỹ thuật chung

  dầu hắc nhựa đường
  nhựa đường

  Giải thích EN: 1. a dark, tarry, bituminous material found naturally or distilled from petroleum.a dark, tarry, bituminous material found naturally or distilled from petroleum. 2. a mixture of this material with sand, gravel, or similar additives, used in paving.a mixture of this material with sand, gravel, or similar additives, used in paving. 3. to apply any of these materials.to apply any of these materials. 4. relating to or containing such materials. Thus, asphalt block, asphalt cement, asphalt paint, asphalt paper, asphalt paving, asphalt roofing, asphalt shingle, asphalt tile, and so on.relating to or containing such materials. Thus, asphalt block, asphalt cement, asphalt paint, asphalt paper, asphalt paving, asphalt roofing, asphalt shingle, asphalt tile, and so on.

  Giải thích VN: 1. Một loại vật chất giống hắc ín, màu tối có trong tự nhiên hay chưng cất từ dầu mỏ. 2. Hỗn hợp của nguyên liệu này với cát, sỏi hoặc những phụ gia tương tự, được dùng làm vật liệu lót đường. 3. Bất cứ loại nguyên liệu nào tương tự. 4. liên quan hoặc chứa những nguyên liệu như vậy. Do vậy, Nó có thể là khối nhựa đường, xi măng nhựa đường,sơn nhựa đường, giấy nhựa đường, vật liệu để lót đường, vật liệu nhựa đường dùng để lợp mái, tấm ốp nhựa đường, ngói nhựa đường.v.v.

  artificial asphalt
  nhựa đường nhân tạo
  asphalt distributor
  máy rải nhựa đường
  asphalt distributor
  máy trải nhựa đường
  asphalt grouting
  rải nhựa đường
  asphalt grouting
  việc quét nhựa đường
  asphalt heater
  máy nung nhựa đường
  asphalt kettle
  thùng nấu nhựa đường
  asphalt laying worker
  thợ rải nhựa đường
  asphalt leveling course
  vỉa nhựa đường
  asphalt overlay
  lớp phủ nhựa đường
  asphalt overlay
  rải nhựa đường
  asphalt revenue
  lớp áo nhựa đường
  asphalt soil stabilization
  gia cố đất sử dụng nhựa đường
  asphalt spreader
  máy rải nhựa đường
  coat of asphalt
  lớp nhựa đường
  mastic asphalt
  ma tít nhựa đường
  poured asphalt
  nhựa đường lỏng
  tar asphalt
  atfan nhựa đường
  atphan
  air blown asphalt
  atphan khí luyện
  artificial asphalt
  atphan nhân tạo
  asphalt base course
  lớp lót atphan
  asphalt base course
  lớp dưới bằng atphan
  asphalt base oil
  dầu gốc atphan
  asphalt base oil
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt base petroleum
  dầu gốc atphan
  asphalt base petroleum
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt binder course
  lớp gắn bằng atphan
  asphalt bottom
  đáy atphan
  asphalt cake
  tảng atphan
  asphalt coating
  phủ atphan
  asphalt coating
  trám atphan
  asphalt colour coat
  lớp phủ màu atphan
  asphalt content
  lượng chứa atphan
  asphalt content
  hàm lượng atphan
  asphalt crude oil
  dầu gốc atphan
  asphalt crude oil
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt deposit
  trầm tích atphan
  asphalt distributor
  máy rải atphan
  asphalt dust
  bột atphan
  asphalt filler
  chất chét khe bằng atphan
  asphalt flux
  chất trợ dung atphan
  asphalt flux
  dầu pha atphan
  asphalt grout
  vữa atphan
  asphalt jelly
  keo atphan
  asphalt paint
  sơn atphan
  asphalt pavement
  mặt lát bê tông atphan
  asphalt paving block
  gạch lát atphan
  asphalt paving block
  tấm lát bằng atphan
  asphalt paving plant
  phân xưởng lát bạc atphan
  asphalt plant
  máy trộn atphan
  asphalt powder
  bột atphan
  asphalt prime coat
  lớp phủ lót atphan
  asphalt residue
  cặn atphan
  asphalt saturated felt
  nỉ tẩm atphan
  asphalt sealing coat
  lớp phủ gắn atphan
  asphalt seepage
  sự thấm rỉ atphan
  asphalt shingle
  lớp cuội atphan
  asphalt slab
  tấm atphan
  asphalt softening point test
  phép xác định điểm mềm của atphan
  asphalt surface course
  lớp mặt bằng atphan
  asphalt tack coat
  lớp phủ atphan dính
  asphalt tar
  nhựa atphan
  asphalt tar pitch
  nhựa guđron atphan
  asphalt tile
  ngói atphan
  asphalt work
  công tác đổ atphan
  base asphalt
  lớp atphan nền
  Bermuda asphalt
  atphan Bermuda
  cold asphalt
  atphan lạnh
  cold laid asphalt pavement
  mặt lát bê tông atphan rải nguội
  cold mix asphalt
  hỗn hợp atphan nguội
  compressed asphalt
  atphan nén
  condensed asphalt
  atphan ngưng tụ
  consistency of asphalt
  độ đặc của atphan
  cut back asphalt
  atphan pha loãng
  emulsified asphalt
  atphan nhũ tương hóa
  fat asphalt
  hỗn hợp dư atphan
  fluxed asphalt
  atphan mềm
  hard asphalt
  atphan cứng
  lake asphalt
  atphan hồ
  land asphalt
  atphan đất
  liquid asphalt
  atphan lỏng
  mastic asphalt
  mattic atphan
  mineral filled asphalt
  atphan lẫn khoáng chất
  native asphalt
  atphan thiên nhiên
  natural asphalt
  atphan thiên nhiên
  oxidized asphalt
  atphan đã ôxi hóa
  paraffin asphalt petroleum
  dầu mỏ atphan-parafin
  paving asphalt
  atphan rải đường
  petroleum asphalt
  atphan dầu mỏ
  powdered asphalt
  atphan bột
  preformed asphalt joint filler
  lớp lót bằng atphan đúc sẵn
  pure asphalt
  atphan tinh khiết
  rapid-curing asphalt
  atphan đóng rắn nhanh
  rapid-curing cut back asphalt
  atphan pha loãng bảo dưỡng nhanh
  residual asphalt
  atphan cặn dầu
  rock asphalt
  atphan đá
  rock asphalt
  atphan tự nhiên
  rock asphalt pavement
  mắt đường atphan
  roofing asphalt
  atphan giấy lợp mái
  sand-asphalt
  atphan cát
  sheet asphalt
  atphan phiến
  sheet asphalt
  vỉa atphan
  soil asphalt
  đất atphan
  steam-refined asphalt
  atphan làm sạch bằng hơi
  stone filled sheet asphalt
  vỉa atphan lẫn đất đá
  straight asphalt
  atphan sạch
  rải atfan
  asphalt paving
  lớp rải atfan
  asphalt paving plant
  máy rải atfan
  asphalt work
  sự rải atfan
  asphalt works
  công tác rải atfan

  Địa chất

  atfan, nhựa đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bitumen , blacktop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X