• (đổi hướng từ Deformations)
  /¸di:fɔ:´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho méo mó, sự làm biến dạng, sự làm xấu đi; sự méo mó, sự biến dạng
  (ngôn ngữ học) biến dạng (của một từ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự biến dạng
  deformation of a surfface
  biến dạng của một mặt
  angular deformation
  biến dạng góc
  chain deformation
  biến dạng dây chuyền
  continuos deformation
  biến dạng liên tục
  finit deformation
  biến dạng hữu hạn
  homogeneous deformation
  biến dạng thuần nhất
  irrotational deformation
  biến dạng không rôta
  linear deformation
  biến dạng dài, biến dạng tuyến tính
  non-homogeneous deformation
  biến dạng không thuần nhất
  plane deformation
  biến dạng phẳng
  plastic deformation
  biến dạng dẻo
  pure deformation
  biến dạng thuần tuý
  tangent deformation
  biến dạng tiếp xúc
  topological deformation
  biến dạng tôpô

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự biến dạng

  Xây dựng

  phép biến hình

  Y học

  sự biến dạng, biến hình

  Điện

  méo dạng

  Kỹ thuật chung

  biến dạng
  absolute deformation
  biến dạng tuyệt đối
  allowable deformation
  biến dạng cho phép
  alternating deformation
  sự biến dạng đổi đầu
  anchorage deformation
  biến dạng của cọc neo
  angular deformation
  biến dạng góc
  angular deformation
  sự biến dạng góc
  axes of deformation
  trục biến dạng
  axial deformation
  biến dạng dọc trục
  bending deformation
  biến dạng do uốn
  bending deformation
  biến dạng uốn
  breaking deformation
  sự biến dạng do gãy
  chain deformation
  biến dạng dây chuyền
  classic deformation method
  phương pháp biến dạng cổ điển
  clastic deformation
  biến dạng đàn hồi
  coefficient of deformation
  hệ số biến dạng
  component of deformation
  thành phần biến dạng
  compression deformation
  biến dạng nén
  compression modulus of deformation
  môđun biến dạng nén
  compressive deformation
  biến dạng nén
  continuity of deformation
  tính liên tục của biến dạng
  continuous deformation
  biến dạng hữu hạn
  continuous deformation
  biến dạng liên tục
  creep deformation
  biến dạng do từ biến
  creep deformation
  biến dạng từ biến
  creep deformation
  sự biến dạng rão
  critical deformation
  biến dạng tới hạn
  critical deformation
  biến dạng tới hạng
  critical deformation
  sự biến dạng tới hạn
  deep creep deformation
  biến dạng trượt sâu
  deformation (dueto buckling)
  biến dạng do mất ổn định
  deformation (dueto fatigue)
  biến dạng do mỏi
  deformation (underload)
  biến dạng do tải trọng
  deformation calculation
  tính toán biến dạng
  deformation capacity
  khả năng biến dạng
  deformation condition
  điều kiện biến dạng
  deformation diagram
  biểu đồ biến dạng
  deformation due to bending
  biến dạng do uốn
  deformation due to creep
  biến dạng do từ biến
  deformation due to fatigue
  sự biến dạng mỏi
  deformation due to shear
  biến dạng do lực cắt
  deformation energy
  năng lượng biến dạng
  deformation equation
  phương trình biến dạng
  deformation field
  miền biến dạng
  deformation gap
  khe biến dạng
  deformation gradient
  građien biến dạng
  deformation increment
  lượng tăng biến dạng
  deformation matrix
  ma trận biến dạng
  deformation modulus
  suất biến dạng
  deformation of a surface
  biến dạng của một mặt
  DEFORMATION OF A SURFACE
  phép biến dạng của một mặt
  deformation of foundation
  sự biến dạng của nền
  deformation of river bed
  sự biến dạng lòng sông
  deformation per unit of length
  biến dạng trên đơn vị dài
  deformation point
  điểm biến dạng
  deformation process
  quá trình biến dạng
  deformation range
  phạm vi biến dạng
  deformation rate
  tốc độ biến dạng
  deformation ratio
  tỷ số biến dạng
  deformation retract
  co rút biến dạng
  deformation retract
  so rút biến dạng
  deformation space
  khoảng biến dạng
  deformation temperature
  nhiệt độ biến dạng
  deformation test
  sự thử biến dạng
  deformation texture
  cấu tạo biến dạng
  deformation thermometer
  nhiệt kế biến dạng
  deformation work
  công gây biến dạng
  deformation zone
  vùng biến dạng
  deformation-free continuum
  continum không biến dạng
  density of work of deformation
  tỷ trọng công biến dạng
  downslope deformation
  biến dạng theo mái
  eccentric compression deformation
  sự biến dạng nén lệch tâm
  effective deformation
  biến dạng thực tế
  elastic deformation
  biến dạng đàn hồi
  elastic deformation
  sự biến dạng đàn hồi
  elastic deformation modulus
  môđun biến dạng đàn hồi
  elastoplastic deformation
  biến dạng đàn hồi dẻo
  energy of deformation
  công biến dạng
  energy of deformation
  năng lượng biến dạng
  excessive deformation
  biến dạng quá mức
  extensional deformation
  biến dạng giãn dài
  failure deformation
  sự biến dạng phá hoại
  final deformation
  sự biến dạng hữu hạn
  finite deformation
  biến dạng hữu hạn
  flexible and torsional deformation of the deck
  biến dạng xoắn và uốn của mặt cầu
  flexion deformation
  biến dạng do uốn
  flexural deformation
  biến dạng do uốn
  flexural deformation
  biến dạng uốn
  flowing deformation
  biến dạng chảy
  foundation deformation
  biến dạng móng
  general deformation modulus
  môđun biến dạng đàn hồi
  hardening by deformation
  sự tăng bền do biến dạng
  hereditary deformation
  sự biến dạng di truyền
  hereditary deformation
  sự biến dạng truyền lại
  homogeneous deformation
  biến dạng thuần nhất
  homogeneous deformation
  sự biến dạng đồng nhất
  horizontal deformation of foundation
  sự biến dạng ngang của nền
  hyperelastic deformation
  biến dạng siêu đàn hồi
  immediate deformation
  biến dạng tức thời
  inelastic deformation
  biến dạng không đàn hồi
  inelastic deformation
  biến dạng phi đàn hồi
  instantaneous deformation
  biến dạng tức thời
  internal deformation
  biến dạng trong
  invariants of deformation
  lượng bất biến của biến dạng
  irrotational deformation
  biến dạng không rota
  lagging deformation
  sự biến dạng chậm
  lagging deformation
  sự biến dạng trễ
  lateral deformation
  biến dạng hông
  lateral deformation
  biến dạng ngang
  lateral deformation
  biến dạng trên phương ngang
  lattice deformation
  sự biến dạng mạng
  limit of deformation
  giới hạn biến dạng
  limiting deformation
  biến dạng giới hạn
  linear deformation
  biến dạng dài
  linear deformation
  biến dạng thẳng
  linear deformation
  biến dạng tuyến tính
  linear deformation
  sự biến dạng tuyến tính
  linear deformation diagram
  biểu đò biến dạng tuyến tính
  linear deformation medium
  môi trường biến dạng tuyến tính
  local deformation
  biến dạng cục bộ
  long-term deformation
  biến dạng dài hạn
  longitudinal deformation
  biến dạng dọc
  loss of pre tress due to deformation of anchorage device
  mất mát ứng suất trước do neo biến dạng
  method of total deformation
  phương pháp biến dạng tổng quát
  modulus of deformation
  môđun biến dạng
  modulus of soil deformation
  môđun biến dạng đất
  modulus of total deformation
  môđun biến dạng toàn bộ
  Modulus, General deformation
  môđun biến dạng đàn hồi
  mushroom-shaped column deformation
  sự biến dạng cột hình nấm
  non-clastic deformation
  biến dạng phi đàn hồi
  non-homogeneous deformation
  biến dạng không thuần nhất
  nuclear deformation
  sự biến dạng hạt nhân
  permanent deformation
  biến dạng dư
  permanent deformation
  biến dạng thường xuyên
  permanent deformation
  biến dạng vĩnh cửu
  permanent deformation
  độ biến dạng còn dư
  permanent deformation
  độ biến dạng dư
  permissible deformation
  biến dạng cho phép
  plane deformation
  biến dạng phẳng
  plastic (flow) deformation
  biến dạng dẻo
  plastic deformation
  biến dạng dẻo
  plastic deformation
  sự biến dạng chất dẻo
  plastic deformation
  sự biến dạng dẻo
  plastic deformation energy
  năng lượng biến dạng dẻo
  plastic deformation rate
  tốc độ biến dạng dẻo
  plastic deformation stage
  giai đoạn biến dạng dẻo
  plastic flow deformation
  biến dạng chảy dẻo
  post crystalline deformation
  biến dạng sau kết tinh
  potential of work of deformation
  thế năng (của) công biến dạng
  pre-crystalline deformation
  biến dạng trước kết tinh
  principal deformation
  sự biến dạng chính
  principle of foundation linear deformation
  nguyên lý nền biến dạng tuyến tính
  pure deformation
  biến dạng thuần thúy
  pure deformation
  biến dạng thuần túy
  pure deformation
  sự biến dạng thuần túy
  radial deformation
  biến dạng hướng tâm
  recoverable deformation
  biến dạng hai chiều
  recoverable deformation
  biến dạng phục hồi
  recoverable deformation
  biến dạng thuận nghịch
  relative deformation
  biến dạng tương đối
  relative modulus of deformation
  môđun biến dạng tương đối
  residual deformation
  biến dạng dư
  residual deformation
  sự biến dạng dư
  resilient deformation
  biến dạng đàn hồi
  resistance of deformation
  sức bền chống biến dạng
  resistance to deformation
  tính không biến dạng
  retract deformation
  biến dạng do co ngót
  reversible deformation
  biến dạng thuận nghịch
  reversible deformation
  sự biến dạng thuận nghịch
  ring deformation
  sự biến dạng vòng
  river bed deformation
  biến dạng lòng sông
  river deformation
  biến dạng lòng sông
  road-bed deformation
  sự biến dạng nền đường
  rock deformation
  biến dạng của đá
  shear deformation
  biến dạng do lực cắt
  shearing deformation
  biến dạng cắt
  shearing deformation
  biến dạng trượt
  shrinkage deformation
  biến dạng do co ngót
  single-stage deformation
  sự biến dạng một lần
  skew deformation
  biến dạng uốn
  small deformation
  sự biến dạng nhỏ
  soil deformation
  sự biến dạng của đất
  specific deformation
  biến dạng riêng
  stability of deformation
  độ ổn định của biến dạng
  stage of soil linear deformation
  giai đoạn biến dạng tuyến tính của đất
  state of deformation
  trạng thái biến dạng
  stress due to imposed deformation
  ứng suất do biến dạng cưỡng bức
  stress-deformation diagram
  biểu đồ ứng suất-biến dạng
  structural adsorptive deformation
  biến dạng nước hút cấu trúc
  structural deformation
  biến dạng cấu trúc
  structural deformation
  biến dạng kết cấu
  swelling deformation
  sự biến dạng nở
  tangent deformation
  biến dạng tiếp xúc
  tangential deformation
  biến dạng tiếp tuyến
  temperature deformation
  biến dạng do nhiệt độ
  tensile deformation
  biến dạng kéo
  tension deformation
  sự biến dạng kéo
  theory of partial elastic deformation
  lý thuyết biến dạng đàn hồi cục bộ
  thermal deformation
  biến dạng do nhiệt
  three-dimensional deformation
  sự biến dạng không gian
  tidal deformation
  biến dạng (do) triều
  tilting deformation
  biến dạng nghiêng
  time deformation curve
  đường biến dạng thời gian
  time-dependent deformation
  biến dạng theo thời gian
  topological deformation
  biến dạng topo
  torsional deformation
  biến dạng do xoắn
  torsional deformation
  biến dạng xoắn
  tow dimensional deformation
  biến dạng hai chiều
  transverse deformation
  biến dạng trên phương ngang
  two-dimensional deformation
  biến dạng hai chiều
  two-dimensional deformation
  biến dạng phẳng
  ultimate permissible deformation
  sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
  unit deformation
  biến dạng đơn vị
  unit deformation
  biến dạng nghiêng
  unit deformation
  biến dạng riêng
  unit deformation
  biến dạng tỷ đối
  unit deformation
  sự biến dạng riêng
  unit deformation
  sự biến dạng tương đối
  unrecoverable deformation
  biến dạng không phục hồi
  vertical deformation of foundation
  sự biến dạng thẳng của nền
  vertical shear deformation
  biến dạng cắt thẳng đứng
  virtual deformation
  biến dạng ảo
  virtual deformation
  biến dạng khả dĩ
  virtual deformation
  sự biến dạng ảo
  virtual deformation
  sự biến dạng khả dĩ
  viscous deformation
  sự biến dạng nhớt
  volume deformation
  biến dạng thể tích
  volumetric deformation
  biến dạng thể tích
  wave deformation
  biến dạng sóng
  work of deformation
  công biến dạng
  độ biến dạng
  deformation diagram
  biểu đồ biến dạng
  deformation rate
  tốc độ biến dạng
  deformation temperature
  nhiệt độ biến dạng
  linear deformation diagram
  biểu đò biến dạng tuyến tính
  permanent deformation
  độ biến dạng còn dư
  permanent deformation
  độ biến dạng dư
  plastic deformation rate
  tốc độ biến dạng dẻo
  sự biến dạng
  alternating deformation
  sự biến dạng đổi đầu
  angular deformation
  sự biến dạng góc
  breaking deformation
  sự biến dạng do gãy
  creep deformation
  sự biến dạng rão
  critical deformation
  sự biến dạng tới hạn
  deformation due to fatigue
  sự biến dạng mỏi
  deformation of foundation
  sự biến dạng của nền
  deformation of river bed
  sự biến dạng lòng sông
  eccentric compression deformation
  sự biến dạng nén lệch tâm
  elastic deformation
  sự biến dạng đàn hồi
  failure deformation
  sự biến dạng phá hoại
  final deformation
  sự biến dạng hữu hạn
  hereditary deformation
  sự biến dạng di truyền
  hereditary deformation
  sự biến dạng truyền lại
  homogeneous deformation
  sự biến dạng đồng nhất
  horizontal deformation of foundation
  sự biến dạng ngang của nền
  lagging deformation
  sự biến dạng chậm
  lagging deformation
  sự biến dạng trễ
  lattice deformation
  sự biến dạng mạng
  linear deformation
  sự biến dạng tuyến tính
  mushroom-shaped column deformation
  sự biến dạng cột hình nấm
  nuclear deformation
  sự biến dạng hạt nhân
  plastic deformation
  sự biến dạng chất dẻo
  plastic deformation
  sự biến dạng dẻo
  principal deformation
  sự biến dạng chính
  pure deformation
  sự biến dạng thuần túy
  residual deformation
  sự biến dạng dư
  reversible deformation
  sự biến dạng thuận nghịch
  ring deformation
  sự biến dạng vòng
  road-bed deformation
  sự biến dạng nền đường
  single-stage deformation
  sự biến dạng một lần
  small deformation
  sự biến dạng nhỏ
  soil deformation
  sự biến dạng của đất
  swelling deformation
  sự biến dạng nở
  tension deformation
  sự biến dạng kéo
  three-dimensional deformation
  sự biến dạng không gian
  ultimate permissible deformation
  sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
  unit deformation
  sự biến dạng riêng
  unit deformation
  sự biến dạng tương đối
  vertical deformation of foundation
  sự biến dạng thẳng của nền
  virtual deformation
  sự biến dạng ảo
  virtual deformation
  sự biến dạng khả dĩ
  viscous deformation
  sự biến dạng nhớt
  sự biến hình
  sự đổi dạng
  sự méo
  sự méo mó

  Địa chất

  sự biến dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X