• (đổi hướng từ Streams)
  /stri:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng suối
  suối Yến
  small stream running through the woods
  Một dòng suối nhỏ chảy qua rừng
  Dòng, luồng (chất lỏng, người, vật..)
  stream of people
  dòng người
  the stream of time
  dòng thời gian
  a stream of cold air
  luồng không khí lạnh
  a stream of light
  luồng ánh sáng
  Chiều nước chảy, hướng chuyển động
  against the stream
  ngược dòng
  to go with the stream
  theo dòng; (bóng) làm theo những người khác
  Lớp, phân lớp (cho trẻ em cùng lứa tuổi và trình độ năng lực)
  the A,B,C...stream
  lớp A, B, C..
  go up/down stream
  đi ngược/xuôi dòng sông
  on stream
  đi vào hoạt động tích cực hoặc sản xuất

  Nội động từ

  Chảy, chuyển động như một dòng nước; chảy ra, trào ra, tuôn ra
  eyes streaming with tears
  mắt trào lệ
  light streamed through the window
  ánh sáng ùa vào qua cửa sổ
  sweat streamed down his face
  mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt nó
  Phấp phới, phất phơ (cờ, tóc)
  her hair streamed (out) in the wind
  tóc cô ta bay phấp phới trong gió

  Ngoại động từ

  Làm chảy ra như suối, làm chảy ròng ròng; làm chảy ra, làm trào ra, làm tuôn ra
  wounds streaming blood
  vết thương trào máu
  Đưa (học sinh) vào lớp cùng trình độ
  children are streamed according to ability
  trẻ em được đưa vào các lớp theo năng lực của chúng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  theo dòng

  Giải thích VN: Ví dụ như truyền dữ liệu của một file giữa ổ đĩa và bộ nhớ được thực hiện theo một dòng liên tục.

  Xây dựng

  chiều nước chảy
  tuôn ra

  Y học

  dòng,luồng, thông lượng

  Kỹ thuật chung

  chảy
  adjustment of stream
  sự điều chỉnh dòng chảy
  adjustment of stream
  sự điều tiết dòng chảy
  area of stream evaporation
  diện tích bốc hơi của dòng chảy
  average stream flow
  lưu lượng trung bình dòng chảy
  barrels per stream day
  thùng/dòng chảy ngày
  continuous stream
  dòng chảy liên tục
  controlled stream of water
  dòng chảy nắn hướng
  coolant stream
  dòng chảy chất tải lạnh
  copious stream
  dòng chảy xiêt
  direction of stream
  hướng dòng chảy
  down stream
  dòng chảy xuống
  dynamics of stream
  động lực học dòng chảy
  established stream
  dòng chảy đã xác lập
  feeding of stream
  sự tiếp nước cho dòng chảy
  flowability of a stream
  tính chất chảy của sông ngòi
  force from stream current on pier (abutment)
  lực do dòng chảy tác dụng vào mố trụ
  free stream
  dòng chảy tự do
  free stream velocity
  vận tốc dòng chảy tự do
  glacial river stream
  dòng chảy băng hà
  jet stream
  dòng (chảy) tia
  jet stream
  dòng chảy khí quyển hẹp
  low stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  minimum stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  mountain stream
  dòng chảy miền núi
  mud stream
  dòng chảy mang bùn
  on stream time
  giai đoạn chạy máy chính thức
  recharge by seepage of stream
  sự bổ sung do dòng chảy thấm qua
  running stream
  dòng chảy
  speed of stream
  vận tốc dòng chảy
  stream bank erosion
  sự xói bờ dòng chảy
  stream bed
  tầng chảy
  stream bed erosion
  sự xói đáy dòng chảy
  stream channel
  dòng chảy
  stream channel
  dòng sông, dòng chảy
  stream day
  một ngày chảy
  stream deposit
  trầm tích do dòng chảy
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  stream erosion
  sự xói dòng chảy
  stream flow
  lưu lượng dòng chảy
  stream flow
  dòng chảy
  stream flow
  dòng chảy ở sông
  stream flow data
  số liệu dòng chảy sông
  stream flow depletion
  sự cản dòng chảy
  stream flow gauging
  sự đo lưu lượng dòng chảy
  stream flow pressure
  áp lực dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  stream flow, stream current
  dòng nước chảy
  stream function
  hàm dòng chảy
  stream gauge
  trạm đo dòng chảy
  stream gravity
  trọng lực dòng chảy
  stream line
  đường dòng (chảy)
  stream placer
  sa khoáng do dòng chảy
  stream profile
  mặt cắt dọc dòng chảy
  stream terrace
  thềm tạo nhờ dòng chảy
  stream velocity
  vận tốc chảy
  stream velocity
  vận tốc dòng chảy
  subterranean stream
  dòng chảy ngầm
  uniform stream
  dòng chảy đều
  volume of stream flow
  thể tích lượng dòng chảy
  water stream
  dòng chảy
  water stream path
  đường chảy dòng nước
  water stream path
  lối dòng nước chảy
  chảy ra
  chảy thành dòng
  chuỗi dữ liệu
  digital stream
  chuỗi dữ liệu digital
  dòng
  adjustment of stream
  sự điều chỉnh dòng chảy
  adjustment of stream
  sự điều tiết dòng chảy
  air stream
  dòng không khí
  air stream curling
  sự xoáy dòng không khí
  arc stream
  dòng hồ quang
  area of stream evaporation
  diện tích bốc hơi của dòng chảy
  audio stream
  dòng (luồng) âm thanh
  audio stream
  dòng âm thanh
  average stream flow
  lưu lượng trung bình dòng chảy
  barrels per stream day
  thùng/dòng chảy ngày
  binary stream
  dòng nhị phân
  bit stream
  dòng bit
  bit stream generator
  bộ tạo dòng bit
  block stream
  dòng đá (tảng)
  boulder stream
  dòng đá tảng
  catalyst stream
  dòng xúc tác
  channel of main stream
  kênh của dòng chính
  circulating refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh tuần hoàn
  circulating refrigerant stream
  dòng môi chất lỏng tuần hoàn
  cold air stream
  dòng gió lạnh
  cold stream
  dòng lạnh
  composed text data stream
  dòng dữ liệu văn bản soạn thảo
  compressed gas stream
  dòng khí nén
  conditioned air stream
  dòng không khí (được) điều hòa
  continuous stream
  dòng chảy liên tục
  controlled stream of water
  dòng chảy nắn hướng
  coolant stream
  dòng chảy chất tải lạnh
  cooled vapour stream
  dòng hơi được làm lạnh
  copious stream
  dòng chảy xiêt
  copious stream
  dòng lũ
  copious stream
  dòng thác
  cryptographic bit stream
  dòng bit mật mã
  data stream
  dòng dữ kiện
  data stream
  dòng dữ liệu
  Data Stream Capability (DSC)
  dung lượng dòng số liệu
  data-stream interface (DSL)
  giao diện dòng dữ liệu
  digital stream
  dòng dữ liệu digital
  direction of stream
  hướng dòng chảy
  discharge air stream
  dòng không khí cấp
  discharging stream
  dòng đẩy
  down stream
  dòng chảy xuống
  DSI (DataStream Interface)
  giao diện dòng dữ liệu
  dynamics of stream
  động lực học dòng chảy
  ebb stream
  dòng triều xuống
  ebb-tide stream stream
  dòng chiều xuống
  electron stream
  dòng electron
  established stream
  dòng chảy đã xác lập
  expanded coolant gas stream
  dòng hơi lạnh tiết lưu
  expanded coolant gas stream
  dòng khí lạnh được giãn nở
  expanded vapour stream
  dòng hơi lạnh tiết lưu
  expanded vapour stream
  dòng khí lạnh được giãn nở
  feeding of stream
  sự tiếp nước cho dòng chảy
  flood-stream
  dòng lũ
  force from stream current on pier (abutment)
  lực do dòng chảy tác dụng vào mố trụ
  free stream
  dòng chảy tự do
  free stream velocity
  vận tốc dòng chảy tự do
  freezant stream
  dòng môi chất kết đông
  freezant stream
  dòng tác nhân kết đông
  gaining stream
  dòng (có) sinh thủy ngầm
  gas stream
  dòng khí
  gaseous refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh thể khí
  GDS (generaldata stream)
  dòng dữ liệu chung
  GDS (generaldata stream)
  dòng dữ liệu tổng quát
  general data stream
  dòng dữ liệu chung
  general data stream (GDS)
  dòng dữ liệu chung
  general data stream (GDS)
  dòng dữ liệu tổng quát
  generation input stream
  dòng nhập phát sinh
  generation input stream
  dòng vào phát sinh
  glacial river stream
  dòng chảy băng hà
  glacial stream
  dòng băng
  H.225-Media Stream Packetisation And Synchronization On Non -Guaranteed Quality Of Service ITU Recommendation (H.225)
  Khuyến nghị của ITU H.225 về gói hóa và đồng bộ hóa dòng phương tiện theo chất lượng dịch vụ không được đảm bảo
  hot air stream
  dòng không khí nóng
  Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
  Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
  incoming stream
  dòng hơi vào
  induced air stream
  dòng không khí hút vào
  inflow (ing) stream
  dòng phụ
  input stream
  dòng dữ liệu vào
  input stream
  dòng hơi vào
  input stream
  dòng nhập
  input stream control
  sự điều khiển dòng nhập
  input stream queue
  hàng dòng nhập
  instruction stream
  dòng lệnh
  Intelligent Printer Data Stream (IBM) (IPDS)
  Dòng dữ liệu máy in thông minh (IBM)
  intelligent printer data stream (IPDS)
  dòng dữ liệu máy thông minh
  IPDS (intelligentprinter data stream)
  dòng dữ liệu máy in thông tin
  jet stream
  dòng (chảy) tia
  jet stream
  dòng chảy khí quyển hẹp
  jet stream
  dòng tia
  job input stream
  dòng nhập công việc
  job output stream
  dòng xuất công việc
  job stream
  dòng công việc
  job stream
  dòng dữ liệu vào
  lava stream
  dòng dung nham
  lava stream
  dòng lava
  liquefied gas stream
  dòng khí hóa lỏng
  liquid refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh lỏng
  liquid-vapour stream
  dòng lỏng-hơi
  low stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  main stream
  dòng chính
  main stream
  dòng chủ
  minimum stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  mountain stream
  dòng chảy miền núi
  mountain stream control
  sự kiểm soát dòng lũ núi
  mud stream
  dòng chảy mang bùn
  mud stream
  dòng bùn
  mud stream
  dòng bùn sét
  mud stream
  dòng dung dịch sét
  normal stream flow
  lưu lượng dòng bình thường
  output stream
  dòng dữ liệu xuất
  output stream
  dòng xuất
  perennial stream
  dòng sông vĩnh cửu (không bao giờ cạn)
  perennial stream
  dòng thường xuyên
  ravine stream
  dòng lũng hẹp
  recharge by seepage of stream
  sự bổ sung do dòng chảy thấm qua
  recycling stream
  dòng tuần hoàn
  refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh
  refrigerated air stream
  dòng không khí lạnh
  refrigerated stream
  dòng được làm lạnh
  refrigerating air stream
  dòng gió lạnh
  refrigerating air stream
  dòng khí lạnh
  rising stream
  dòng lên
  rock stream
  dòng đá
  run stream
  dòng dữ liệu vào
  run stream
  dòng thực hiện (công việc)
  running stream
  dòng chảy
  sample stream
  dòng lấy mẫu (chất lưu)
  side stream
  dòng bên
  side stream
  dòng biên
  side stream
  dòng cạnh
  Single Program Transport Stream (ATM) (SPTS)
  Dòng chuyển tải (của MPEG-2) một chương trình
  single stream printing
  in dòng đơn
  speed of stream
  vận tốc dòng chảy
  speed of uprising air stream
  tốc độ gia tăng dòng khí
  steady stream
  dòng ổn định
  Stokes stream function
  hàm dòng Stokes
  stone stream
  dòng đá
  stone stream
  dòng lũ đá
  stream bank erosion
  sự xói bờ dòng chảy
  stream bed erosion
  sự xói đáy dòng chảy
  stream centre line
  đường trục dòng sông
  stream channel
  dòng chảy
  stream channel
  dòng sông
  stream channel
  dòng sông, dòng chảy
  stream coolant
  dòng tưới mát
  stream coolant
  dòng tưới nguội
  stream cross section
  mặt cắt ngang dòng nước
  stream cross-section
  mặt cắt ngang dòng sông
  stream deposit
  trầm tích do dòng chảy
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  stream erosion
  sự xói dòng chảy
  stream file
  tập tin dòng
  stream flow
  lưu lượng dòng sông
  stream flow
  lưu lượng dòng chảy
  stream flow
  dòng chảy
  stream flow
  dòng chảy ở sông
  stream flow
  dòng nước
  stream flow data
  số liệu dòng chảy sông
  stream flow depletion
  sự cản dòng chảy
  stream flow gauging
  sự đo lưu lượng dòng chảy
  stream flow pressure
  áp lực dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng sông
  stream flow, stream current
  dòng nước chảy
  stream function
  hàm dòng
  stream function
  hàm dòng chảy
  stream gauge
  trạm đo dòng chảy
  stream gravity
  trọng lực dòng chảy
  stream laid deposit
  trầm tích dòng sông
  stream life
  tuổi thọ dòng sông
  stream line
  đường dòng (chảy)
  stream mode
  chế độ dòng
  stream of water
  dòng nước
  stream placer
  sa khoáng do dòng chảy
  stream pollution
  sự nhiễm bẩn dòng nước
  stream pollution
  sự ô nhiễm dòng nước
  stream profile
  mặt cắt dọc dòng chảy
  stream self purification
  sự tự làm sạch của dòng
  stream terrace
  thềm tạo nhờ dòng chảy
  stream tube
  ống dòng
  stream velocity
  vận tốc dòng
  stream velocity
  vận tốc dòng chảy
  stream-guide dike
  đê hướng dòng
  strike stream
  dòng theo phương vỉa
  subterranean stream
  dòng chảy ngầm
  subterranean stream
  dòng dưới đất
  supply air stream
  dòng không khí cấp
  synchronous bit stream
  dòng bit đồng bộ
  text stream
  dòng văn bản
  theory of stream lines
  lý thuyết dòng
  tidal stream
  dòng triều
  tidal stream
  dòng triều lên
  tidal stream atlas
  atlat dòng triều
  tide water stream
  dòng sông thủy triều lên
  traffic stream
  dòng giao thông
  Transport Stream (TS)
  dòng chuyển tải
  turbulent stream
  dòng rối
  underground stream
  dòng nước ngầm
  uniform stream
  dòng chảy đều
  vehicle stream
  dòng xe
  volume of stream flow
  thể tích lượng dòng chảy
  water stream
  dòng chảy
  water stream path
  đường chảy dòng nước
  water stream path
  lối dòng nước chảy
  dòng chảy

  Giải thích VN: Ví dụ như truyền dữ liệu của một file giữa ổ đĩa và bộ nhớ được thực hiện theo một dòng liên tục.

  adjustment of stream
  sự điều chỉnh dòng chảy
  adjustment of stream
  sự điều tiết dòng chảy
  area of stream evaporation
  diện tích bốc hơi của dòng chảy
  average stream flow
  lưu lượng trung bình dòng chảy
  barrels per stream day
  thùng/dòng chảy ngày
  continuous stream
  dòng chảy liên tục
  controlled stream of water
  dòng chảy nắn hướng
  coolant stream
  dòng chảy chất tải lạnh
  copious stream
  dòng chảy xiêt
  direction of stream
  hướng dòng chảy
  down stream
  dòng chảy xuống
  dynamics of stream
  động lực học dòng chảy
  established stream
  dòng chảy đã xác lập
  feeding of stream
  sự tiếp nước cho dòng chảy
  force from stream current on pier (abutment)
  lực do dòng chảy tác dụng vào mố trụ
  free stream
  dòng chảy tự do
  free stream velocity
  vận tốc dòng chảy tự do
  glacial river stream
  dòng chảy băng hà
  jet stream
  dòng (chảy) tia
  jet stream
  dòng chảy khí quyển hẹp
  low stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  minimum stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  mountain stream
  dòng chảy miền núi
  mud stream
  dòng chảy mang bùn
  recharge by seepage of stream
  sự bổ sung do dòng chảy thấm qua
  speed of stream
  vận tốc dòng chảy
  stream bank erosion
  sự xói bờ dòng chảy
  stream bed erosion
  sự xói đáy dòng chảy
  stream channel
  dòng sông, dòng chảy
  stream deposit
  trầm tích do dòng chảy
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  stream erosion
  sự xói dòng chảy
  stream flow
  lưu lượng dòng chảy
  stream flow
  dòng chảy ở sông
  stream flow data
  số liệu dòng chảy sông
  stream flow depletion
  sự cản dòng chảy
  stream flow gauging
  sự đo lưu lượng dòng chảy
  stream flow pressure
  áp lực dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  stream function
  hàm dòng chảy
  stream gauge
  trạm đo dòng chảy
  stream gravity
  trọng lực dòng chảy
  stream line
  đường dòng (chảy)
  stream placer
  sa khoáng do dòng chảy
  stream profile
  mặt cắt dọc dòng chảy
  stream terrace
  thềm tạo nhờ dòng chảy
  stream velocity
  vận tốc dòng chảy
  subterranean stream
  dòng chảy ngầm
  uniform stream
  dòng chảy đều
  volume of stream flow
  thể tích lượng dòng chảy
  dòng dữ liệu
  composed text data stream
  dòng dữ liệu văn bản soạn thảo
  data-stream interface (DSL)
  giao diện dòng dữ liệu
  digital stream
  dòng dữ liệu digital
  DSI (DataStream Interface)
  giao diện dòng dữ liệu
  GDS (generaldata stream)
  dòng dữ liệu chung
  GDS (generaldata stream)
  dòng dữ liệu tổng quát
  general data stream
  dòng dữ liệu chung
  general data stream (GDS)
  dòng dữ liệu chung
  general data stream (GDS)
  dòng dữ liệu tổng quát
  Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
  Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
  input stream
  dòng dữ liệu vào
  Intelligent Printer Data Stream (IBM) (IPDS)
  Dòng dữ liệu máy in thông minh (IBM)
  intelligent printer data stream (IPDS)
  dòng dữ liệu máy thông minh
  IPDS (intelligentprinter data stream)
  dòng dữ liệu máy in thông tin
  job stream
  dòng dữ liệu vào
  output stream
  dòng dữ liệu xuất
  run stream
  dòng dữ liệu vào
  dòng sông
  perennial stream
  dòng sông vĩnh cửu (không bao giờ cạn)
  stream centre line
  đường trục dòng sông
  stream channel
  dòng sông, dòng chảy
  stream cross-section
  mặt cắt ngang dòng sông
  stream flow
  lưu lượng dòng sông
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng sông
  stream laid deposit
  trầm tích dòng sông
  stream life
  tuổi thọ dòng sông
  tide water stream
  dòng sông thủy triều lên
  luồng
  arc-stream voltage
  điện áp luồng hồ quang
  audio stream
  dòng (luồng) âm thanh
  average stream flow
  lưu lượng trung bình dòng chảy
  bit stream
  luồng bit
  Continuous Bit Stream Oriented (CBO)
  định hướng luồng bit liên tục
  data stream
  luồng số liệu
  data stream
  luồng dữ liệu
  Data Stream Capability (DSC)
  dung lượng dòng số liệu
  data stream format
  khuôn luồng dữ liệu
  digital pulse stream
  luồng xung số
  discharge of main stream
  lưu lượng sông
  electron stream
  luồng điện tử
  Elementary Stream Clock Reference (ESCR)
  chuẩn đồng hồ luồng cơ bản
  exhaust air stream
  luồng không khí thải
  free-stream velocity
  tốc độ luồng tự do
  free-stream velocity
  vận tốc luồng tự do
  gas stream
  luồng khí
  gaseous refrigerant stream
  luồng hơi môi chất lạnh
  Generalized Data Stream (GDS)
  luồng dữ liệu tổng quát hóa
  H.225-Media Stream Packetisation And Synchronization On Non -Guaranteed Quality Of Service ITU Recommendation (H.225)
  Khuyến nghị của ITU H.225 về gói hóa và đồng bộ hóa dòng phương tiện theo chất lượng dịch vụ không được đảm bảo
  hot-air stream
  luồng không khí nóng
  hot-air stream
  luồng gió nóng
  in free stream
  trong luồng tự do
  information stream
  luồng thông tin
  input stream
  luồng nhập
  input stream
  luồng vào
  instruction stream
  luồng lệnh
  ion stream
  luồng ion
  jet stream
  khí lưu (luồng khí quyển hẹp)
  job stream
  luồng vào
  job stream
  luồng công việc
  leaving a traffic stream
  sự rời luồng giao thông
  low stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  minimum stream flow
  lưu lượng kiệt của dòng chảy
  Multiple Instruction stream, Multiple Data stream (MIMD)
  Luồng đa lệnh/Luồng đa dữ liệu
  normal stream flow
  lưu lượng dòng bình thường
  optimization of empty wagon stream
  tối ưu hóa luồng toa xe hàng rỗng
  Packet Switch Stream (PSS)
  luồng chuyển mạch gói
  Packetised Elementary Stream (PES)
  luồng cơ bản được gói hóa
  Personal Printer Data Stream [IBM] (PPDS)
  luồng dữ liệu máy in cá nhân
  refrigerated air stream
  luồng không khí lạnh
  refrigerating air stream
  luồng gió lạnh
  return air stream
  luồng không khí hồi lưu
  rotor stream
  luồng roto (trực thăng)
  run stream
  luồng vào
  sample stream
  luồng lấy mẫu
  Stream - Oriented Editor
  bộ biên tập định hướng luồng
  stream borne material discharge
  lưu lượng vật liệu trong sông
  stream cipher
  mật mã luồng
  stream data transmission
  sự truyền dữ liệu theo luồng
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  stream flow
  lưu lượng dòng sông
  stream flow
  lưu lượng dòng chảy
  stream flow
  lưu lượng sông
  stream flow gauging
  sự đo lưu lượng dòng chảy
  stream flow record
  số liệu ghi lưu lượng sông
  stream gauging network
  lưới trạm đo lưu lượng
  stream of passenger traffic
  luồng vận tải hành khách
  stream of wagons
  luồng toa xe hàng
  stream velocity
  vận tốc luồng
  stream-oriented file
  tập tin định hướng luồng
  supply air stream
  luồng không khí cấp
  text stream
  luồng văn bản
  thought-stream analysis
  phân tích luồng tư duy
  tidal stream
  luồng triều
  traffic stream
  luồng giao thông
  turbulence guide of air stream
  thiết bị tạo xoáy luồng không khí
  variability of stream flow
  tính biến đổi lưu lượng
  volume of stream flow
  thể tích lượng dòng chảy
  waste stream
  luồng rác thải
  waste stream
  luồng chất thải
  luồng chảy
  luồng dữ liệu
  data stream format
  khuôn luồng dữ liệu
  Generalized Data Stream (GDS)
  luồng dữ liệu tổng quát hóa
  Personal Printer Data Stream [IBM] (PPDS)
  luồng dữ liệu máy in cá nhân
  sự chảy
  suối
  stream gravel
  sỏi suối

  Kinh tế

  dòng
  crossing stream
  dòng nguyên liệu giao nhau (trong quá trình sản xuất)
  split stream
  bộ phận chia dòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  flow into

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X