• (Khác biệt giữa các bản)
  (Cỡ, khổ, số (quần áo, được sản xuất))
  (Đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít))
  Dòng 46: Dòng 46:
  =====Đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít)=====
  =====Đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít)=====
  -
  ::[[to]] [[size]] [[somebody/something]] [[up]]
  +
  ::[[to]] [[size]] [[somebody]]/[[something]] [[up]]
  ::(thông tục) đánh giá; ước lượng
  ::(thông tục) đánh giá; ước lượng
   +
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  14:11, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quy mô; kích thước, độ lớn
  to take the size of something
  đo kích thước vật gì
  size matters less than quality
  to nhỏ không quan trọng bằng chất lượng
  to be the size of an egg
  lớn bằng quả trứng
  What's your size?
  Anh cao bao nhiêu?
  Cỡ, khổ, số (quần áo, được sản xuất)
  to be made in several sizes
  được sản xuất theo nhiều cỡ
  of a size
  cùng một cỡ
  to take size 40 in shoes
  đi giày số 40
  Dụng cụ (để) đo ngọc
  Suất ăn, khẩu phần (ở đại học Căm-brít) (như) sizing
  (sử học) chuẩn mực cân đo
  That's about the size of it; that's about it
  (thông tục) đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế

  Ngoại động từ

  Sắp xếp theo cỡ

  Nội động từ

  Đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít)
  to size somebody/something up
  (thông tục) đánh giá; ước lượng

  Danh từ

  Hồ (để dán, để hồ vải...)

  Ngoại động từ

  Phết hồ; hồ (quần áo)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  khuôn khổ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khổ cỡ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hồ

  Giải thích EN: 1. any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to books.any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to books. 2. an organic substance used to coat glass fibers to improve bonding and moisture resistance in fiberglass.an organic substance used to coat glass fibers to improve bonding and moisture resistance in fiberglass. 3. to apply any of these substances.to apply any of these substances. .

  Giải thích VN: 1. chất sền sệt hoặc gelatin như keo dính, nhựa dính hoặc hỗn hợp bột trộn được sử dụng để phủ ngoài, trám, hoặc làm cứng các vật liệu xốp như giấy, vải, da và chất dẻo, những chất này có thể được sử dụng làm thành phần chính cho chất kết dính trong việc gắn các lá vàng và sách. 2. chất hữu cơ được sử dụng để phủ ngoài sợi thủy tính nhằm tăng cường dính kết và chống ẩm trong sợi thủy tinh. 3. dùng cho bất kì chất nào thuộc dạng này.

  hồ sợi
  calip
  cỡ lỗ
  keo
  keo dán
  khổ
  khối cơ sở
  kích cỡ
  bit size
  kích cỡ bit
  code size
  kích cỡ mã
  full size (computer, e.g.)
  đầy đủ kích cỡ
  mesh size
  kích cỡ của mắt lưới sàng
  page size
  kích cỡ trang
  rim size
  kích cỡ niềng
  same size
  cùng kích cỡ
  sort by size
  sắp xếp theo kích cỡ
  kích thước
  A size
  Kích thước A
  actual size
  kích thước thực
  actual size
  kích thước thực tế
  actual size
  kích thước tự nhiên
  aggregate size
  kích thước cốt liệu
  alternate screen size
  kích thước màn hình thay thế
  apparent size
  kích thước biểu kiến
  array size
  kích thước mảng
  assumed-size array
  mảng kích thước dự kiến
  basic size
  kích thước cơ bản
  basis size
  kích thước chuẩn
  basis size
  kích thước danh nghĩa
  batch size
  kích thước theo lô
  block size
  kích thước khối
  building size
  kích thước thi công
  burst size
  kích thước truyền loạt
  cluster size
  kích thước cụm
  cluster size
  kích thước liên cung
  cluster size
  kích thước nhóm
  code size
  kích thước của mã
  code size
  kích thước mã
  Committed Burst Size (FR)
  kích thước chùm xung được qui ước
  core size
  kích thước lõi nhớ
  default array size
  kích thước mảng mặc định
  design size
  kích thước thiết kế
  diamond size
  kích thước kim cương ở dụng cụ cắt
  DIN size
  kích thước theo DIN
  display size
  kích thước màn hình
  effective gain size
  kích thước hạt hiệu dụng
  effective size
  kích thước có hiệu
  effective size
  kích thước thực
  envelope size
  kích thước phong bì
  error of size
  sai số kích thước
  Excess Burst Size (FR)
  kích thước quá cỡ của nhóm bit
  file size
  kích thước tệp
  file size
  kích thước tệp tin
  finished size
  kích thước hoàn thành
  finished size
  kích thước thành phẩm
  Frame Size/Frame Status (FS)
  Kích thước khung/Trạng thái khung
  full size
  kích thước thực
  full size
  kích thước tự nhiên
  grain size
  kích thước hạt
  grain size of ballast
  kích thước đá ba-lát
  image size
  kích thước ảnh
  image size
  kích thước hình ảnh
  increment size
  kích thước gia số
  incremental size
  kích thước tăng
  insulation size
  kích thước cách điện
  intended size
  kích thước danh nghĩa
  item size
  kích thước mục
  large size
  có kích thước lớn
  limit of size
  kích thước giới hạn
  limit size
  kích thước giới hạn
  limit size
  giới hạn kích thước
  lot size
  kích thước lô
  lower limit size
  kích thước cực tiểu
  lower limit size
  kích thước nhỏ nhất
  matrix size
  kích thước ma trận
  maximum aggregate size
  kích thước cốt liệu lớn nhất
  maximum burst size
  kích thước truyền loạt tối đa
  Maximum Burst Size (ATM) (MBS)
  kích thước chùm xung cực đại
  maximum frame size
  kích thước khung cực đại
  maximum frame size
  kích thước khung tối đa
  maximum size
  kích thước cực đại
  maximum size
  kích thước giới hạn trễ
  maximum size
  kích thước giới hạn trên
  maximum size
  kích thước lớn nhất
  maximum size of aggregate
  kích thước lớn nhất của cốt liệu
  memory size
  kích thước bộ nhớ
  mesh size
  kích thước lỗ sàng
  minimum size
  kích thước giới hạn dưới
  minimum size
  kích thước nhỏ nhất
  minimum size
  kích thước tối thiểu
  modular size
  kích thước theo môđun
  molecular size
  kích thước phân tử
  natural size
  kích thước tự nhiên
  Next Receive Buffer Size (NXT-FD-SIZE)
  kích thước bộ nhớ đệm thu tiếp theo
  nominal page size
  kích thước trang danh định
  nominal size
  kích thước danh định
  nominal size
  kích thước danh nghĩa
  non standard size paper
  giấy có kích thước không chuẩn
  normal size
  kích thước bình thường
  of ample size
  có kích thước lớn
  out of size
  không đúng kích thước
  overall size
  kích thước bao trùm
  overall size
  kích thước chung
  overall size
  kích thước khuôn khổ
  overall size
  kích thước toàn phần
  overall size
  kích thước tổng cộng
  overall size
  tổng kích thước
  packet size
  kích thước bó
  packet size
  kích thước gói
  partial size
  kích thước hạt
  particle size
  kích thước hạt
  particle size distribution
  phân bố hạt theo kích thước
  particle-size distribution
  sự phân bố theo kích thước hạt
  partition size
  kích thước vách ngăn
  pel size
  kích thước điểm ảnh
  picture size
  kích thước ảnh
  picture size
  kích thước hình
  plotter step size
  kích thước bước trên máy vẽ
  point size
  kích thước con trỏ
  point size
  kích thước điểm
  pore size
  kích thước hạt
  pore size distribution
  phân bố kích thước lỗ hổng
  queue size
  kích thước hàng đợi
  record size
  kích thước bản ghi
  region size
  kích thước miền
  repair size
  kích thước sửa chữa
  sample size
  kích thước mẫu
  screen size
  kích thước lỗ sàng
  sieve size
  kích thước lỗ sàng
  size control
  kiểm tra kích thước
  size control
  sự điều khiển kích thước
  size control
  sự kiểm tra kích thước
  size dimension
  chiều đo kích thước
  size effect
  ảnh hưởng kích thước
  size effect factor
  hệ số kích thước
  size enlargement
  làm tăng kích thước
  size field
  trường kích thước
  size grading
  sự phân loại theo kích thước (hạt)
  size limit
  kích thước giới hạn
  size limit
  giới hạn kích thước
  size loss
  giảm kích thước
  size loss
  hao hụt kích thước
  size margin
  lượng thừa kích thước
  size margin
  dung sai kích thước
  size margin
  lượng dư kích thước
  size of mesh
  kích thước lỗ rây
  size of mesh
  kích thước lỗ sàng
  size of record paper chart
  kích thước giấy ghi
  size of section
  kích thước lỗ mặt cắt
  size reduction
  sự giảm kích thước
  size threshold
  ngưỡng kích thước
  size tolerance
  lượng thừa kích thước
  size tolerance
  dung sai kích thước
  size tolerance
  lượng dư kích thước
  size with allowance
  kích thước có phần chừa
  size with allowance
  kích thước để dôi
  small-size
  kích thước nhỏ
  specified size
  kích thước danh nghĩa
  standard size
  kích thước chuẩn
  standard size paper
  giấy kích thước chuẩn
  standard size specimen
  mẫu thử kích thước chuẩn
  starting size
  kích thước khởi đầu
  step size
  kích thước bước
  stock size
  kích thước vật liệu
  storage size
  kích thước bộ nhớ
  to maximize a window size
  tăng tối đa kích thước cửa sổ
  to restore the window to normal size
  khôi phục lại kích thước bình thường cho cửa sổ
  to set to exact size
  gá ở kích thước chính xác
  tolerance in size
  lượng thừa kích thước
  tolerance in size
  dung sai kích thước
  tolerance in size
  lượng dư kích thước
  total size
  kích thước toàn bộ
  trim size
  kích thước sau xén
  trimmed size
  kích thước đã cắt biên (giấy)
  trimmed size
  kích thước sau khi xén
  trimmed size
  kích thước sau xén
  true-to-size
  kích thước chính xác
  twice size
  kích thước tăng gấp đôi
  ultimate size
  kích thước giới hạn
  up to size
  có kích thước cho trước
  up to size
  có kích thước danh nghĩa
  upper-limit size
  kích thước cực đại
  upper-limit size
  kích thước lớn nhất
  volume size factor
  hệ số kích thước thể tích
  weld size
  kích thước đường hàn
  Window Size (WS)
  kích thước cửa sổ
  word size
  kích thước từ
  word size
  kích thước từ, cỡ từ
  kích thước danh nghĩa
  up to size
  có kích thước danh nghĩa
  định cỡ
  size classification
  sự định cỡ
  độ lớn
  dung dịch hồ
  acrylic size
  dung dịch hồ acrylic
  polyvinyl alcohol size
  dùng dịch hồ rượu polyvinyl
  dung dịch hồ sợi
  đường kính danh nghĩa
  nhúng hồ
  phân loại
  size grading
  phân loại theo cỡ hạt
  size grading
  sự phân loại theo kích thước (hạt)
  sort by size
  phân loại theo cỡ
  phết hồ
  quy cách
  error of size
  sai quy cách
  quy mô
  số
  số liệu
  số hiệu sợi (dệt)
  sàng (theo cỡ)
  thể tích
  volume size factor
  hệ số kích thước thể tích
  tiết diện
  ước lượng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bề rộng
  ca lip
  chuẩn
  standard size
  cỡ tiêu chuẩn
  stock size
  cỡ tiêu chuẩn
  cỡ
  đại lượng
  diện tích
  độ lớn nhỏ
  dung lượng
  dung tích
  phạm vi
  phân loại theo độ lớn
  quy mô
  số
  sắp xếp theo cỡ lớn nhỏ
  sự định cỡ
  tầm
  thể tích
  thước tấc

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Magnitude, largeness, bigness, bulk, extent, scope, range,dimensions, proportions, measurement(s), expanse, area, squarefootage, volume, mass, weight; hugeness, immensity, greatness,vastness, enormousness: How do astronomers determine thedistance and size of stellar objects? A shape of extraordinarysize suddenly loomed up in the darkness.
  V.
  Dimension, measure: The furnishings are sized inproportion to these miniature room displays. 3 size up. assess,judge, evaluate, measure, take the measure of, appraise, assay,make an estimate of, estimate, value, gauge, rate: She lookedhim up and down, sizing him up as a prospective husband.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X