• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'moumənt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'məum(ə)nt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 25: Dòng 25:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 35: Dòng 35:
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====lúc=====
  +
  =====lúc=====
  -
  =====mômen=====
  +
  =====mômen=====
  ''Giải thích VN'': Mômen là khoảng thời gian để hoàn thành mọi tác nhiệm của một toàn tác. Sự tạo thành hay xóa đi một đối tượng hoặc cập nhật ngày tháng đều bắt đầu mômen của một toàn tác.
  ''Giải thích VN'': Mômen là khoảng thời gian để hoàn thành mọi tác nhiệm của một toàn tác. Sự tạo thành hay xóa đi một đối tượng hoặc cập nhật ngày tháng đều bắt đầu mômen của một toàn tác.
  Dòng 755: Dòng 755:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=moment moment] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=moment moment] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=moment moment] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=moment moment] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  09:26, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /'məum(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ ( (thông tục) (cũng) .mo)

  Chốc, lúc, lát
  wait a moment
  đợi một lát
  at any moment
  bất cứ lúc nào
  the very moment that
  ngay lúc mà
  at the moment
  lúc này, bây giờ
  at that moment
  lúc ấy, lúc đó
  Tầm quan trọng, tính trọng yếu
  an affair of great moment
  một việc đó có tầm quan trọng lớn
  a matter of moment
  một vấn đề quan trọng
  (kỹ thuật), (vật lý) Mômen

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mômen, thời điểm

  Cơ - Điện tử

  Mômen, thời điểm

  Kỹ thuật chung

  lúc
  mômen

  Giải thích VN: Mômen là khoảng thời gian để hoàn thành mọi tác nhiệm của một toàn tác. Sự tạo thành hay xóa đi một đối tượng hoặc cập nhật ngày tháng đều bắt đầu mômen của một toàn tác.

  absolute maximum moment
  mômen tuyệt đối lớn nhất
  anomalous magnetic moment
  mômen từ dị thường
  anomalous moment
  mômen dị thường
  applied moment
  mômen được đặt vào
  applied moment
  mômen ứng dụng
  area moment
  mômen diện tích
  axial moment of inertia
  mômen quán tính (đối với) trục
  axial moment of inertia
  mômen quán tính trục
  axis of greatest moment of inertia
  trục có momen quán tính lớn nhất
  balanced moment
  mômen cân bằng
  balanced moment
  mômen cân bằng giới hạn
  bending and twisting moment
  mômen uốn xoắn
  bending moment
  kết cấu tàu thủy momen uốn
  bending moment
  mômen uốn
  bending moment (atmid-span)
  mômen uốn giữ nhịp
  bending moment area
  diện tích (biểu đồ) mômen uốn
  bending moment area
  diện tích mômen uốn
  bending moment coefficients
  hệ số mômen uốn
  bending moment curve
  đường cong mômen uốn
  bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  bending moment envelope
  đường bao mômen uốn
  bending-moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  bilinear moment
  mômen song tuyến tính
  blade moment of inertia
  mômen quán tính lá cánh quạt
  braking moment
  mômen hãm
  braking moment
  mômen hãm mômen phanh
  breaking bending moment
  mômen uốn phá hoại
  breaking moment
  mômen hãm
  breaking moment
  mômen làm gãy
  breaking moment
  mômen phá hoại
  breaking moment
  mômen phá hỏng
  cantilever moment
  mômen côngxon
  carrying (overof moment)
  sự truyền momen
  center of moment
  tâm momen
  central moment (ofinertia)
  mômen quán tính trung tâm
  centrifugal moment
  mômen ly tâm
  centrifugal moment (ofinertia)
  mômen quán tính ly tâm
  centrifugal moment of inertia
  mômen quán tính ly tâm
  centrifugal moment of inertia of volume
  mômen quán tính ly tâm của thể tích
  component of moment
  thành phần của momen
  concentrated moment
  mômen tập trung
  continuity moment
  mômen liên tục
  core moment
  mômen lõi
  corrected moment
  mômen đã hiệu chỉnh
  corrected moment
  mômen đã sửa
  counter balance moment
  mômen (của) đối trọng
  counter balance moment
  mômen cân bằng
  counter-balanced moment
  mômen do đối trọng
  cracking moment
  mômen gây nứt
  crank turning moment
  mômen tay quay
  critical moment
  mômen tới hạn
  crude moment
  mômen không trung tâm
  curve of maximum bending moment
  đường bao mômen
  curve of maximum bending moment
  đường cong mômen uốn lớn nhất
  dipolar moment
  mômen lưỡng cực
  dipole moment
  mômen lưỡng cực
  dipole moment
  mômen lưỡng cực điện
  dipole moment
  mômen lưỡng cực từ
  distributed moment
  mômen phân phối
  distribution moment
  mômen phân phối
  disturbing moment
  mômen nhiễu
  drag moment
  mômen lực cản
  driving moment
  mômen dẫn (động)
  driving moment
  mômen lật
  dummy unit moment
  mômen đơn vị đánh giá
  dummy unit moment
  mômen đơn vị giả tạo
  eccentric moment of vibrator moment
  mômen lệch tâm của máy đầm rung
  edge moment
  mômen biên
  electric dipole moment
  mômen lưỡng cực điện
  electric moment
  mômen điện
  electric octupole moment
  mômen bát cực điện
  electric quadrupole moment
  mômen tứ cực điện
  electromagnetic moment
  mômen điện từ
  electron magnetic moment
  mômen từ (của) electron
  end restraint moment
  mômen ngàm
  even turning moment
  mômen quay không đổi
  factorial moment
  mômen giai thừa
  failing moment
  mômen phá hoại
  failure moment
  mômen phá hoại
  final bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn cuối cùng
  five-moment theorem
  định lý năm mômen
  fixed end moment
  mômen ngàm
  fixing moment
  mômen ngàm
  flexural moment
  mômen uốn
  flywheel moment
  mômen bánh đà
  free bending moment diagram
  biều đồ mômen uốn rầm đơn giản
  geometrical moment of inertia
  mômen hình học
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính hình học
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính trục phẳng
  girder moment
  mômen dầm
  gross moment of inertia
  mômen quá trình nguyên
  group moment
  mômen nhóm
  half-integer moment
  mômen bán nguyên
  heeling moment
  mômen nghiêng (trong đóng tàu)
  hinge moment
  mômen bản lề
  hinge moment
  mômen khớp xoay trụ
  hinge moment
  mômen tiếp hợp
  hogging moment
  mômen âm
  incomplete moment
  mômen khuyết
  induced moment
  mômen cảm ứng
  inertia moment
  mômen quán tính
  influence line for bending moment
  đường ảnh hưởng mômen uốn
  influence line for moment
  đường ảnh hưởng mômen
  initial moment
  mômen ban đầu
  instantaneous electric dipole moment
  mômen lưỡng cực điện tức thời
  internal moment
  mômen lực
  joint moment
  mômen hỗn tạp
  kinetic moment
  mômen động
  least moment of inertia
  mômen quán tính bé nhất
  left-handed moment
  mômen quay trái
  lifting moment
  mômen nâng
  limiting moment
  mômen giới hạn
  line of zero moment
  đường có mômen bằng không
  live load moment
  mômen uốn do hoạt tải
  live-load moment
  mômen do hoạt tải
  live-load moment
  mômen hoạt tải
  live-load moment
  mômen tải trọng tạm thời
  load moment
  mômen do tải trọng
  load moment
  mômen tải trọng
  loading moment limiter
  bộ khống chế mômen tải trọng
  locking moment
  mômen chốt
  locking moment
  mômen không cân bằng
  magnetic area moment
  mômen từ ampe
  magnetic dipole moment
  mômen lưỡng cực
  magnetic dipole moment
  mômen lưỡng cực từ
  magnetic dipole moment
  mômen từ
  magnetic dipole moment
  mômen từ lưỡng cực
  magnetic moment
  mômen lưỡng cực
  magnetic moment
  mômen lưỡng cực từ
  magnetic moment
  mômen từ
  magnetic moment
  mômen từ lưỡng cực
  magnetic octupole moment
  mômen bát cực từ
  magnetizing moment
  mômen từ hóa
  magnified moment
  mômen tăng thêm
  mass moment of inertia
  mômen quán tính khối
  maximum bending moment
  mômen uốn cực đại
  mechanical moment
  mômen cơ
  method of moment
  phương pháp momen
  method of moment distribution
  phương pháp phân phối momen
  method of zero moment point
  phương pháp các điểm mômen (bằng) không
  midspan moment
  mômen giữa nhịp
  minimum moment of inertia
  mômen quán tính tối thiểu
  moment about point
  mômen lấy đối với một điểm
  moment alloy
  hợp kim momen
  moment along shorter span
  mômen dọc theo nhịp ngắn của bản
  moment area
  biểu đồ mômen
  moment area
  diện tích biểu đồ mômen
  moment at fixed end
  mômen ngàm
  moment at fixed ends
  mômen ngàm ở các đầu thanh
  moment at support
  mômen gối
  moment at support
  mômen ở gối tựa
  moment center
  cực mômen
  moment center
  tâm mômen
  moment coefficient
  hệ số momen
  moment curve
  biểu đồ mômen
  moment curve
  đường cong mômen
  moment curve
  đường mômen
  moment diagram
  biểu đồ mômen
  moment distribution
  phân phối mômen
  moment distribution method
  phương pháp phân phối momen
  moment distribution method
  phương pháp phân phối mômen
  moment due to crane loading
  mômen do tải trọng của máy trục
  moment generating function
  hàm sinh các momen
  moment generating function
  hàm sinh các mômen
  moment influence line
  đường ảnh hưởng của mômen
  moment line
  đường mômen
  moment line
  tuyến momen
  moment magnification factor
  hệ số phóng đại mômen
  moment of a family of curves
  mômen của một họ đường cong
  moment of a force
  mômen của một lực
  moment of a frequency distribution
  mômen của phân phối tần số
  moment of couple
  mômen ngẫu lực
  moment of couple of forces
  mômen ngẫu lực
  moment of deflection
  mômen uốn
  moment of deviation
  mômen lệch
  moment of flexure
  mômen uốn
  moment of force
  mômen của lực
  moment of force
  mômen lực
  moment of force about an axis
  mômen lực đối với một trục
  moment of forces tending to capsize
  mômen lật
  moment of friction
  mômen ma sát
  moment of gyration
  mômen bánh đà
  moment of gyration
  mômen quán tính
  moment of inertia
  mômen quán tính
  moment of inertia about one axis
  mômen quán tính quanh trục
  moment of inertia of area
  mômen quán tính của diện tích
  moment of inertia of fish-plates
  mômen quán tính mặt cắt ngang ray
  moment of inertia of mass
  mômen quán tính của khối lượng
  moment of load
  mômen của tải trọng
  moment of load
  mômen do tải trọng
  moment of load
  mômen trọng tải
  moment of mass
  mômen tĩnh
  moment of momentum
  mômen động
  moment of momentum
  mômen động lực
  moment of momentum
  mômen động lượng
  moment of momentum
  mômen xung lượng
  moment of resistance
  mômen cản
  moment of resistance
  mômen kháng
  moment of resistance
  mômen nội lực
  moment of rotation
  mômen quay
  moment of rupture
  mômen phá hoại
  moment of rupture
  mômen phá hỏng
  moment of shearing
  mômen cắt
  moment of span
  mômen nhịp
  moment of stability
  mômen chống lật
  moment of stability
  mômen chống trượt
  moment of stability
  mômen giữ
  moment of stability
  mômen ổn (định)
  moment of stability
  mômen ổn định
  moment of torsion
  mômen vặn
  moment of torsion
  mômen xoắn
  moment of wind pressure
  mômen do áp lực gió
  moment operator
  toán tử momen
  moment problem
  bài toán mômen
  moment resulting from sideway
  mômen do chuyển vị ngang
  moment sequence
  dãy mômen
  moment theory of shell analysis
  lý thuyết tính toán mômen vỏ mỏng
  moment zero point
  điểm mômen bằng không
  moment-rotation hysteresis curve
  đường cong mômen chuyển động quay
  multiple moment
  mômen đa cực
  multiplet magnetic moment
  mômen từ đa cực
  multipole moment
  mômen đa cực
  multivariate moment
  mômen hỗn tạp
  muyon magnetic moment
  mômen từ của muyon
  negative bending moment
  mômen uốn âm
  negative moment
  mômen âm
  negative moment reinforcement
  cốt thép chịu mômen âm
  nominal moment strength of a section
  sức chịu mômen danh định của một mặt cắt
  nuclear moment
  mômen từ hạt nhân
  nuclear quadrupole moment
  mômen tứ cực hạt nhân
  over-over moment
  mômen truyền
  overturning moment
  mômen lật
  overturning moment
  mômen lật đổ
  pitching moment
  mômen dọc
  pitching moment
  mômen lắc dọc
  plastic moment
  mômen dẻo
  plastic moment distribution method
  phương pháp phân phối mômen dẻo
  point of zero moment
  điểm mômen bằng không
  point of zero moment
  điểm mômen uốn triệt tiêu
  polar moment of inertia
  mômen cực quán tính
  polar moment of inertia
  mômen quán tính cực
  polar moment of inertia
  mômen quán tính độc cực
  population moment
  mômen của phân phối
  population moment
  mômen tổng quát
  positive and negative moment section
  mặt cắt mômen dương và âm
  positive bending moment
  mômen uốn dương
  positive moment
  mômen dương
  principal moment
  mômen quán tính chính
  principal moment of inertia
  mômen quán tính chính
  principle of moment of momentum
  nguyên lý momen động lượng
  principle of moment of momentum
  nguyên lý mômen động lượng
  product moment
  mômen hỗn tạp
  product moment
  mômen tích
  product moment correlation
  tương quan momen tích
  quadrupole electrical moment
  mômen điện tứ cực
  quadrupole moment
  mômen tứ cực
  reaction moment
  mômen phản lực
  reaction moment
  mômen phản tác dụng
  redistribution of moment
  phân bố lại mômen
  reduced moment of inertia
  mômen quán tính quy đổi
  resisting moment
  mômen cản
  resisting moment
  mômen chống
  resisting moment
  mômen kháng
  resisting moment
  mômen nội lực
  restoring moment
  mômen hồi phục
  restoring moment
  mômen kéo về
  restoring moment
  mômen khôi phục (khí động lực học)
  restraining moment
  mômen ngàm
  resultant moment
  mômen tổng của hệ lực
  resultant moment
  mômen tổng hợp
  resulting moment
  hợp mômen
  resulting moment
  mômen tổng
  right hand moment
  mômen theo chiều kim đồng hồ
  right-handed moment
  mômen quay phải
  righting moment
  mômen giữ chống lật đổ
  righting moment
  mômen hồi phục
  righting moment
  mômen kéo thẳng đứng lại
  righting moment
  mômen lấy thăng bằng (đóng tàu)
  rolling moment
  mômen nghiêng
  rolling moment
  mômen xoay
  rotating moment
  mômen quay
  rotational friction moment
  mômen ma sát quay
  rotational moment
  mômen quán tính
  rotational moment
  mômen quay
  rotative moment
  mômen bánh đà
  rotative moment
  mômen quay
  rupture moment
  mômen phá hoại
  sag moment
  mômen dương (do dầm võng xuống)
  sampling moment
  mômen mẫu
  second moment
  mômen cấp hai
  second moment of area
  mômen quán tính
  secondary moment
  mômen phụ
  secondary moment due to prestressing
  mômen thứ cấp do dự ứng lực
  section moment
  mômen tiết diện
  section of maximum moment
  mặt cắt có mômen cực đại
  sectorial linear moment
  mômen quạt đường thẳng
  sectorial moment of inertia
  mômen quán tính hình quạt
  sectorial moment of inertia
  mômen quán tính quạt
  sectorial static moment
  mômen tĩnh quạt
  semi-moment theory of shell analysis
  lý thuyết nửa mômen tính vỏ mỏng
  shearing moment
  mômen cắt ngang
  smaller end moment
  mômen bé hơn tại đầu mút
  stability moment
  mômen (giữ, duy trì)
  stabilizing moment
  mômen ổn định
  starting moment
  mômen khởi động
  static (al) moment
  mômen tĩnh
  static moment
  mômen tĩnh
  statical moment
  mômen tĩnh
  statical moment of area
  mômen tĩnh
  stiffness moment
  mômen kháng
  summary bending moment
  tổng mômen uốn
  support moment
  mômen gối
  support moment
  mômen gối tựa
  theorem of three moment
  đinh lý ba mômen
  thin shell with zero bending moment
  vỏ mỏng trong đó mômen uốn triệt tiêu
  three moment equation
  phương trình ba momen
  tilting moment
  mômen lật
  titling moment
  mômen lật
  torque moment
  mômen xoắn
  torsional moment
  mômen xoắn
  trigonometric moment problem
  bài toán mômen lượng giác
  turning moment
  mômen lật
  turning moment
  mômen quay
  turning moment
  mômen xoắn
  turning moment
  mômen xoay
  twist moment
  mômen gây xoắn
  twisting moment
  lực xoắn, mômen xoắn
  twisting moment
  mômen xoắn
  twisting moment diagram
  biểu đồ mômen xoắn
  ultimate bending moment
  mômen uốn giới hạn
  ultimate bending moment
  mômen uốn tới hạn
  ultimate moment
  mômen cực hạn
  unbalanced moment
  mômen không cân bằng
  upsetting moment
  mômen lật
  variable moment of inertia
  mômen quán tính thay đổi
  variable moment of inertia
  sự thay đổi mômen quán tính
  variable moment of inertia model
  mô hình mômen quán tính biến đổi
  vehicle overturning moment
  mômen lật ngang toa xe
  virtual moment
  mômen ảo
  virtual moment
  mômen khả dĩ
  wedging moment
  mômen tháo nêm
  yawing moment
  mômen đảo
  yawing moment
  mômen làm trệch hướng
  zero moment
  mômen triệt tiêu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Instant, second, minute, half a second, two seconds,flash, twinkling, blink or wink of an eye, twinkling of an eye,trice, Colloq jiffy, shake, two shakes (of a lamb's tail),before you can say 'Jack Robinson', Brit mo, half a mo, tick:I'll be with you in a moment, Madam.
  Instant, time, second,minute, hour, point (in time), juncture, stage: At that verymoment, the phone rang.
  Importance, weight, consequence,significance, import, gravity, seriousness, prominence, concern,note, interest, consideration: What you decide to do is of nogreat moment.

  Oxford

  N.
  A very brief portion of time; an instant.
  A shortperiod of time (wait a moment) (see also MINUTE(1)).
  An exactor particular point of time (at last the moment arrived; I camethe moment you called).
  Importance (of no great moment).
  Physics & Mech. etc. a the turning effect produced by a forceacting at a distance on an object. b this effect expressed asthe product of the force and the distance from its line ofaction to a point.
  Instantly. man (or woman etc.) of themoment the one of importance at the time in question. moment ofinertia Physics the quantity by which the angular accelerationof a body must be multiplied to give corresponding torque.moment of truth a time of crisis or test (orig. the finalsword-thrust in a bullfight). not for a (or one) moment never;not at all. this moment immediately; at once (come here thismoment). [ME f. OF f. L momentum: see MOMENTUM]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X