• (đổi hướng từ Carriers)
  BrE /'kæriə(r)/
  NAmE /'kæriər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hoặc vật chở cái gì
  Hãng vận tải
  common carrier
  hãng vận tải đường bộ, đường sắt và đường thuỷ
  Cái đèo hàng (ở xe đạp...)
  to strap a parcel to the carrier
  buộc một bưu kiện vào cái đèo hàng
  (y học) người mang mầm bệnh; vật mang mầm bệnh
  Tàu chuyên chở
  Như aircraft-carrier
  Như carrier-pigeon
  (kỹ thuật) vật mang, vật đỡ, giá đỡ
  (vật lý) chất mang, phần tử mang
  charge carrier
  phần tử mang điện tích

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái đèo hàng
  tàu (thủy) vận tải

  Dệt may

  chất mang thuốc nhuộm
  đầu mang (mạng sợi)
  giá mang

  Giao thông & vận tải

  người chuyên chở
  free carrier
  giao cho người chuyên chở
  nhà vận tải
  máy bay vận tải
  phương tiện vận tải
  thiết bị chuyển tải

  Hóa học & vật liệu

  hãng vận tải

  Toán & tin

  giá (mang)
  PLCC (plasticleaderless chip carrier)
  giá mang chip không chân bằng chất dẻo

  Xây dựng

  cấu kiện mang
  bearing carrier
  cấu kiện mang lực
  tầu sân bay

  Y học

  người mang mầm bệnh
  temporary carrier
  người mang mầm bệnh nhất thởi

  Điện lạnh

  hạt mang
  carrier recombination
  tái hợp hạt mang
  free carrier density
  mật độ hạt mang tự do
  negative carrier
  hạt mang âm
  hạt tải
  phần tử tải
  charge carrier
  phần tử tải (điện)

  Điện

  tải ba
  vật tải

  Kỹ thuật chung

  bàn trượt
  bệ đỡ
  cái chặn
  chất mang
  catalytic carrier
  chất mang xúc tác
  chốt cài
  khung
  shoe carrier
  khung đế
  dầm
  đế
  giá
  giá dao
  giá đỡ
  giàn
  discrete carrier
  sóng mang gián đoạn
  intermediate image carrier
  bộ chuyển ảnh trung gian
  intermediate image carrier
  thiết bị chuyển ảnh trung gian
  hàng không mẫu hạm
  hãng truyền thông

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng.

  common carrier
  hãng truyền thông công cộng
  hạt tải (điện)
  charge carrier
  hạt tải điện (tích)
  minor carrier
  hạt tải điện thiểu số
  phân tử mang
  charge carrier
  phần tử mang
  toner carrier
  phần tử mang mực
  sóng mang

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng.

  acoustic carrier
  sóng mang âm thanh
  angle-modulated carrier
  sóng mang góc
  authorized carrier frequency
  tần số sóng mang được phép
  carrier acquisition
  sự thu nhận sóng mang
  carrier amplifier
  bộ khuếch đại sóng mang
  carrier amplitude regulation
  sự điều chỉnh bộ sóng mang
  carrier balance
  sự cân bằng sóng mang
  carrier band
  dải (tần) sóng mang
  carrier bandwidth
  dải thông sóng mang
  carrier channel
  kênh sóng mang
  carrier code
  mã sóng mang
  carrier current
  dòng sóng mang
  carrier cycle
  chu kỳ sóng mang
  carrier detect
  dò sóng mang
  Carrier Detect (V24) (CD)
  Phát hiện sóng mang (V24)
  carrier detect light (CD)
  đèn báo dò sóng mang
  carrier detect light (CD)
  đèn phát hiện sóng mang
  carrier detection (CD)
  dò sóng mang
  carrier deviation
  sự lệch hướng sóng mang
  carrier difference system
  hệ hiệu sóng mang
  carrier filter
  bộ lọc sóng mang
  carrier frame
  mành sóng mang
  Carrier Frequency (CF)
  tần số sóng mạng
  carrier frequency offset
  độ dịch tần số sóng mang
  carrier generation
  sự tạo sóng mang
  carrier generator
  bộ phát sinh sóng mang
  Carrier Group Alarm (CGA)
  cảnh báo nhóm sóng mang
  carrier insertion oscillator
  bộ dao động chèn sóng mang
  carrier isolating choke coil
  cuộn cản cách ly sóng mang
  carrier leak
  chỗ rò của sóng mang
  carrier level
  mức sóng mang
  carrier line
  đường sóng mang
  carrier line
  đường truyền sóng mang
  carrier loading
  gia cảm sóng mang
  carrier modulation
  sự điều biến sóng mang
  carrier noise
  nhiễu sóng mang
  carrier noise
  tiếng ồn sóng mang
  carrier noise test set
  máy thử tạp nhiễu sóng mang
  carrier power
  công suất sóng mang
  carrier power flux density
  công suất bề mặt của sóng mang
  carrier re-injection filter
  bộ lọc triệt tiêu sóng mang
  carrier recovery
  hồi phục sóng mang
  carrier recovery circuit
  mạch phục hồi sóng mang
  carrier reduction
  sự làm giảm sóng mang
  carrier regeneration
  sự tạo lại sóng mang
  carrier reinsertion operator
  toán tử chèn lại sóng mang
  carrier repeater
  bộ chuyển tiếp sóng mang
  carrier repeater
  bộ lặp sóng mang
  carrier replenishment
  sự bổ sung sóng mang
  carrier scanner
  máy quét sóng mang
  carrier sense
  cảm nhận sóng mang
  carrier sense
  sự dò tìm sóng mang
  carrier sense
  sự nhận biết sóng mang
  carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)
  đa truy cập nhận biết sóng mang dò tìm xung đột
  carrier sense signal
  tín hiệu cảm biến sóng mang
  carrier sense signal-COR
  tín hiệu phát hiện sóng mạng
  carrier sense system
  hệ cảm biến sóng mang
  carrier sense system
  hệ thống cảm biến sóng mạng
  carrier sense system
  hệ thống phát hiện sóng mạng
  carrier shift
  dịch sóng mang
  carrier signal
  tín hiệu sóng mang
  carrier signaling
  sự báo hiệu sóng mang
  carrier suppressed
  khử sóng mang
  carrier suppression
  sự triệt sóng mang
  carrier suppression
  sự triệt sóng mạng
  carrier suppression
  sự xóa sóng mạng
  carrier system
  hệ sóng mang
  carrier system
  hệ thống sóng mang
  carrier terminal equipment (CTE)
  thiết bị đầu cuối sóng mang
  Carrier to Intermodulation Noise Ratio (C/IM)
  tỷ số sóng mang trên tạp âm điều chế giao thoa
  Carrier To Noise Ratio (C/N)
  tỷ số sóng mang trên tạp âm
  Carrier to Noise Ratio (CNR)
  tỷ số sóng mang trên tạp âm
  carrier transfer filter
  bộ lọc chuyển sóng mang
  carrier transmission
  sự truyền sóng mang
  carrier voltage
  điện sóng mạng
  carrier wave
  sóng mạng
  carrier way
  đường sóng mang
  carrier-frequency beat
  phách sóng mạng
  carrier-frequency separation
  sự tách biệt sóng mạng
  carrier-side
  phía sóng mang
  carrier-wave generator
  máy tạo sóng mang
  carrier-wave modulation
  sự điều biến sóng mang
  CD (carrierdetect light)
  đèn phát hiện sóng mang
  centred carrier
  sóng mang tập trung
  chrominance carrier
  sóng mang màu
  chrominance carrier output
  đầu ra sóng mang màu
  color carrier
  sóng mang màu
  colour sub-carrier
  sóng mang phụ màu sắc
  common carrier
  sóng mang chung
  communication common carrier
  sóng mang truyền thông chung
  continuous carrier
  sóng mang liên tục
  CSMA (carriersense multiple access)
  sự đa truy nhập cảm biến sóng mang
  CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  CTE (carrierterminal equipment)
  thiết bị đầu cuối sóng mang
  data carrier
  sóng mang dữ liệu
  Data Carrier Detect (DCD)
  phát hiện sóng mang số liệu
  data carrier detect (DCD)
  sự tách sóng mang dữ liệu
  data carrier detector (DCD)
  bộ dò sóng mang dữ liệu
  DCD (datacarrier detect)
  sự tách sóng mang dữ liệu
  DCD (datacarrier detector)
  bộ dò sóng mang dữ liệu
  digital carrier module
  môđun sóng mang số
  Digital Carrier Module (DCM)
  môđun sóng mang số
  digital loop carrier
  sóng mang vòng số
  discrete carrier
  sóng mang gián đoạn
  Double - Sideband Suppressed Carrier (DSSC)
  sóng mang triệt hai biên
  Double Sideband Full Carrier (DSBFC)
  sóng mang đầy đủ hai dải biên
  Double Sideband Suppressed Carrier (DSBFC)
  sóng mang nén hai dải biên
  excursion of the carrier-frequency
  sự sai lệch tần số sóng mang
  facsimile carrier
  sóng mang của các facximile
  floating carrier modulation
  sự điều chế sóng mang động
  FM carrier
  sóng mang điều tần
  FM carrier
  sóng mang FM
  frequency offset carrier offset
  sự lệch sóng mang
  frequency offset carrier offset
  sự xê dịch sóng mang
  frequency separation of the carrier
  sự sai lệch tần số của sóng mang
  full carrier
  sóng mang hoàn toàn
  high spectral density carrier
  sóng mang có mật độ lớn
  image carrier
  sóng mang hình
  information carrier
  sóng mạng thông tin
  inter-carrier spacing
  khoảng cách giữa sóng mang
  interfered-with carrier
  sóng mang bị nhiễu
  interfering carrier
  sóng mang nhiễu
  interfering signal carrier
  sóng mang của tín hiệu nhiễu
  interrupted carrier wave-ICW
  sóng mang bị cắt mạch
  keyed carrier
  sóng mang được thao tác
  local carrier
  sóng mang nội bộ
  long-haul carrier system
  hệ thống sóng mang tầm xa
  loss of carrier signal
  sự biến mất tín hiệu sóng mang
  luminance carrier
  sóng mang độ chói
  luminance carrier output
  đầu ra sóng mang độ chói
  main carrier
  sóng mang chính
  main carrier frequency
  tần số của sóng mang chính
  major carrier
  sóng mang chính
  mean carrier frequency
  tần số sóng mang trung bình
  modulated carrier
  sóng mang đã điều biến
  modulated carrier
  sóng mang điều chế
  modulated carrier
  sóng mang được biến điệu
  modulation depth of the sub-carrier
  độ sâu biến điệu của sóng mang con
  modulation depth of the sub-carrier
  mức biến điệu của sóng mang con
  Multi-Carrier Modulation (MCM)
  điều chế đa sóng mang
  multi-channel carrier
  sóng mang nhiều kênh
  multi-destination carrier
  sóng mang đến nhiều nơi
  multidestination carrier
  sóng mang nhiều địa chỉ
  Multiple Channel Per Carrier (MCPC)
  đa kênh trên một sóng mang
  multiplex carrier telephony
  điện thoại sóng mang ghép kênh
  network carrier
  sóng mang của mạng
  nominal carrier frequency
  tần số sóng mang danh định
  normal sound carrier
  sóng mang âm bình thường
  offset carrier system
  hệ sóng mang dịch vị
  on-plus-one carrier system
  hệ sóng mang một cộng một
  open-wire carrier system
  hệ thống sóng mang dây trần
  optical carrier
  sóng mang quang
  Optical Carrier level-n (OC-n) (OC-N)
  Sóng mang quang mức (OC-n)
  peak modulation of the main carrier
  sự biến điệu đỉnh của sóng mạng chính
  phase coherent carrier frequency
  tần số sóng mạng pha nhất quán
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  phase modulation of carrier
  sự biến điệu pha của sóng mang
  picture carrier
  sóng mang hình
  picture carrier filter
  bộ lọc sóng mang hình
  pilot carrier
  sóng mạng hướng dẫn
  pilot carrier
  sóng mang thử
  pulse carrier
  sóng mang xung
  pulsed non-sinusoidal carrier
  sóng mang động không hình Sin
  quadrature carrier
  sóng mang phép cầu phương
  quadrature carrier
  sóng mang phép vuông pha
  radiated carrier power
  công suất sóng mang bức xạ
  Radio Common Carrier (RCC)
  sóng mang vô tuyến chung
  radio-frequency carrier
  sóng mang vô tuyến điện
  received carrier level
  mức thu nhận của sóng mang
  Receiver Carrier Detector (RCD)
  bộ tách sóng mang máy thu
  reduced carrier
  sóng mang (bị) giảm
  reduced carrier single-side band emission
  sự phát xạ sóng mang giảm bớt
  reduced carrier system
  hệ thống sóng mang thu hẹp
  reduction in carrier level during modulation
  sự khử nhạy mức sóng mang trong biến điệu
  Remote Carrier Module (RCM)
  môđun sóng mang đầu xa
  repeater carrier station
  trạm sóng mang chuyển tiếp
  repeater carrier station
  trạm tăng âm sóng mang
  residual carrier
  sóng mang còn dư
  residual deviation (ofa carrier)
  sự lệch hướng còn dư (của sóng mang)
  residual sub-carrier
  sóng mang phụ còn dư
  residual sub-carrier
  sóng mang phụ còn sót
  RF carrier
  sóng mang RF
  second carrier pulse
  giây xung sóng mang
  second sound carrier
  giấy sóng mang âm
  separate sound carrier
  sóng mang âm bị tách rời
  separation of carrier frequencies
  sự phân tách tần số sóng mang
  signal carrier
  sóng mang của tín hiệu
  signal carrier
  sóng mang tín hiệu
  Signal Conditioning Carrier (SCC)
  sóng mang điều tiết tín hiệu
  Signal Conditioning Carrier System (SCCS)
  hệ thống sóng mang điều tiết tín hiệu
  Single - Carrier Modulation (SCM)
  điều chế một sóng mang
  Single - Channel - Per - Carrier (SCPC)
  mỗi kênh một sóng mang
  single channel carrier
  sóng mang kênh đơn (vô tuyến vũ trụ)
  single channel per carrier
  hệ kênh đơn trên sóng mang
  single channel per carrier
  một kênh mỗi sóng mang
  single-channel carrier
  sóng mang kênh đơn
  Single-Sideband Suppressed Carrier (SSBSC)
  đơn biên không có sóng mang
  sound carrier
  sóng mang âm thanh
  spectrum of the modulator sub-carrier
  phổ của sóng mang phụ được biến điệu
  stable carrier
  sóng mang được ổn định
  Sub Carrier (SC)
  sóng mang phụ
  sub-carrier
  sóng mang con
  sub-carrier amplitude
  biên độ sóng mang phụ
  sub-carrier channel
  đường kênh sóng mang con
  Sub-Carrier Frequency Modulation (SCFM)
  điều tần sóng mang phụ
  sub-carrier level
  mức của sóng mang con
  sub-carrier monitoring instrument
  máy kiểm soát sóng mang phụ
  sub-carrier monitoring instrument
  máy kiểm tra sóng mang phụ
  sub-carrier signal
  tín hiệu sóng mang con
  suppressed carrier
  sóng mang (bị) triệt
  suppressed carrier system
  hệ triệt sóng mang
  suppressed carrier transmission
  sự truyền triệt sóng mang
  suppressed carrier transmitter
  máy phát triệt sóng mang
  suppression of the sub-carrier
  sự triệt sóng mang phụ
  suppression of the sub-carrier
  sự xóa sóng mang phụ
  teconditioned carrier
  sóng mang phục hồi
  telegraph carrier
  sóng mang điện báo
  telephone carrier current
  dòng sóng mang điện thoại
  telephony carrier
  sóng mang của điện thoại
  television carrier power
  công suất sóng mang thị tần
  television carrier power
  công suất sóng mang video
  video carrier
  sóng mang hình
  vision carrier
  sóng mang hình
  zero carrier
  sóng mang zero
  zero carrier
  sóng mang số không
  rầm
  tàu thủy chở hàng
  tàu vận tải
  vật đỡ
  vật mang

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng.

  acoustic carrier
  vật mang âm
  automatic carrier
  vật mang tự động
  charge carrier
  vật mang điện
  chip carrier
  vật mang chip
  common network carrier
  vật mang chung của mạng
  data carrier
  vật mang dữ liệu
  heat carrier
  vật mang nhiệt
  image carrier
  vật mang ảnh
  mask carrier
  vật mang mạng che
  negative carrier
  vật mang âm bản
  primary heat carrier
  vật mang nhiệt sơ cấp
  secondary heat carrier
  vật mang nhiệt thứ cấp
  stem carrier
  vật mang có cán
  type carrier
  vật mang con chữ
  vấu

  Kinh tế

  băng tải
  grain carrier
  băng tải hạt
  chủ hãng vận tải
  dây chuyền
  giá đỡ
  hãng vận tải
  carrier pack
  bao bì của hãng vận tải (mang theo)
  highway carrier
  hãng vận tải đường bộ
  limited carrier
  hãng vận tải hữu hạn
  principal carrier
  hãng vận tải chính
  private carrier
  hãng vận tải tư nhân
  public carrier
  hãng vận tải công cộng
  người chở hàng
  carrier manifest
  bản kê khai hàng chở của người chở hàng
  original carrier
  người chở hàng đầu tiên
  original carrier
  người chở hàng thứ nhất
  weight ascertained by carrier
  trọng lượng do người chở hàng xác nhận
  nhà chuyên chở
  tàu chở hàng
  bulk carrier
  tàu chở hàng rời
  multipurpose bulk carrier
  tàu chở hàng rời đa dạng
  multipurpose bulk carrier
  tàu chở hàng rời đa dụng
  vật mang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X