• (đổi hướng từ Transactional)
  /træn'zæk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều transactions

  Sự thực hiện; sự giải quyết
  to spend much time on the transaction of the business
  mất nhiều thì giờ vào việc giải quyết công việc
  Sự quản lý kinh doanh, sự buôn bán; sự giao dịch
  we have had no transactions with that firm
  chúng tôi không có quan hệ kinh doanh (giao dịch) với hãng đó
  Công việc kinh doanh, công việc buôn bán; vụ giao dịch
  ( số nhiều) kỷ yếu hội nghị; văn kiện hội nghị chuyên môn
  the transactions of the Kent Archaeological Society
  kỷ yếu của Hội khảo cổ học Kent

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giao tác
  TP (transactionprocessing)
  sự xử lý giao tác
  sự chuyển tác
  sự giao tác
  sự toàn tác
  toàn tác

  Giải thích VN: Là đơn vị logic của một công việc tác động đến CSDL. Một toàn tác được kết thúc do hình thành tính ổn định hoặc do phục hồi lại tất cả mọi cập nhật.

  application transaction program
  chương trình toàn tác ứng dụng
  automatic transaction recorder
  bộ ghi toàn tác tự động
  top-level transaction
  toàn tác mức đỉnh
  transaction file
  tệp toàn tác
  transaction processing
  sự xử lý toàn tác
  transaction record
  bản ghi toàn tác

  Kỹ thuật chung

  bước chuyển
  giao dịch
  AppleTalk Transaction Protocol (ATP)
  Giao thức giao dịch AppleTalk
  application transaction program
  chương trình giao dịch ứng dụng
  Application Transaction Program (ATP)
  chương trình giao dịch ứng dụng
  automatic transaction recorder
  bộ ghi giao dịch tự động
  business transaction
  sự giao dịch thương mại
  current transaction
  giao dịch hiện hành
  current transaction
  giao dịch hiện thời
  distributed transaction
  giao dịch phân tán
  Distributed Transaction Processing Middleware (DTPM)
  phần sụn (phần trung) xử lý giao dịch phân tán
  End Of Transaction (EOT)
  kết thúc giao dịch
  end-transaction
  giao dịch cuối
  fast path exclusive transaction
  giao dịch riêng truyền nhanh
  fast path potential transaction
  giao dịch có thể truyền nhanh
  financial transaction
  sự giao dịch tài chính
  global transaction
  giao dịch chung
  Input Transaction accepted for Delivery (ITD)
  giao dịch đầu vào được chấp nhận để phát
  input/output transaction area (IOTA)
  miền giao dịch ra/vào
  input/output transaction area (IOTA)
  vùng giao dịch nhập/xuất
  inquiry transaction
  sự giao dịch hỏi tin
  IOTA (input/output transaction area)
  miền giao dịch vào/ra
  IOTA (input/output transaction area)
  vùng giao dịch nhập/xuất
  Java Transaction Service (technology) (JTS)
  Dịch vụ giao dịch Java (công nghệ)
  local transaction
  giao dịch cục bộ
  local transaction program
  chương trình giao dịch cục bộ
  nested transaction
  sự giao dịch lồng nhau
  non transaction application
  ứng dụng không giao dịch
  Object Oriented Transaction Processor
  bộ xử lý giao dịch định hướng đối tượng
  Object Transaction Middleware (OTM)
  phần sụn giao dịch đối tượng
  OLTP (on-line transaction processing)
  sự xử lý giao dịch trực tuyến
  on-line transaction
  giao dịch trực tuyến
  on-line transaction processing (OLTP)
  sự xử lý giao dịch trực tuyến
  parent transaction
  giao dịch cha
  personal electronic transaction (PET)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  PET (Personalelectronic transaction)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  recoverable transaction
  giao dịch khôi phục được
  remote transaction
  sự giao dịch từ xa
  remote transaction program
  chương trình giao dịch từ xa
  sales transaction
  sự giao dịch bán hàng
  secure electronic transaction (SET)
  giao dịch điện tử an toàn
  Secure Transaction Technology (Microsoft) (STT)
  Công nghệ giao dịch an toàn (Microsoft)
  service transaction program
  chương trình giao dịch dịch vụ
  Services transaction Program (IBM) (STP)
  Chương trình giao dịch các dịch vụ (IBM)
  Services transaction Program Interface (IBM) (STPI)
  Giao diện chương trình giao dịch các dịch vụ (IBM)
  Standard Transaction Format (STF)
  khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
  TDS (transaction-driven system)
  hệ thống định hướng giao dịch
  Telephone/Transaction Number (TN)
  Số điện thoại/Giao dịch
  terminal transaction facility (TTF)
  chương trình giao dịch đầu cuối
  termination phase of a transaction
  giai đoạn kết thúc của một giao dịch
  top-level transaction
  giao dịch mức cao nhất
  TP (transactionprocessing)
  sự xử lý giao dịch
  TP (transactionprogram)
  chương trình giao dịch
  TPC (TransactionProcessing Council)
  bộ quản lý xử lý giao dịch
  TPF (transactionprocessing facility)
  chương trình xử lý giao dịch
  transaction branch
  nhánh giao dịch
  transaction branch identifier
  số nhánh giao dịch
  Transaction Capabilities (TC)
  các khả năng giao dịch
  transaction capabilities application part
  bên ứng dụng khả năng giao dịch
  Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
  phần ứng dụng các khả năng giao dịch
  transaction code
  mã giao dịch
  transaction command security
  tính an toàn lệnh giao dịch
  transaction commitment
  sự cam kết giao dịch
  transaction data
  dữ liệu giao dịch
  transaction date
  ngày tháng giao dịch
  transaction display
  màn hình giao dịch (kinh doanh)
  transaction display
  sự hiển thị giao dịch
  transaction file
  tệp giao dịch
  transaction file
  tập tin giao dịch
  Transaction ID (TID)
  nhận dạng giao dịch
  transaction identifier
  số giao dịch
  Transaction Interface Definition Language (TIDL)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện giao dịch
  Transaction Internet Protocol (TIP)
  Giao thức giao dịch Internet
  transaction journal
  nhật ký giao dịch
  transaction key
  khóa giao dịch
  Transaction Language 1 (SONET)
  Ngôn ngữ giao dịch số 1 (SONET)
  Transaction List Table
  bảng danh mục giao dịch
  transaction load balancing
  sự cân bằng tải giao dịch
  transaction log
  nhật ký giao dịch
  transaction logging
  đăng nhập giao dịch
  transaction management
  sự quản lý giao dịch
  transaction management software
  phần mềm quản lý giao dịch
  transaction processing (TP)
  sự xử lý giao dịch
  transaction processing benchmark
  chuẩn xử lý giao dịch
  Transaction Processing channel
  kênh xử lý giao dịch
  Transaction Processing Facility (IBM) (TPF)
  Phương tiện xử lý giao dịch (IBM)
  transaction processing facility (TPF)
  chương trình xử lý giao dịch
  transaction processing facility (TPF)
  phương tiện xử lý giao dịch
  Transaction Processing Language (TPL)
  ngôn ngữ xử lý giao dịch
  Transaction Processing Protocol Machine (TPPM)
  máy xử lý giao dịch
  Transaction Processing Service Provider (TPSP)
  nhà cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch
  Transaction Processing Service User (TPSU)
  người dùng dịch vụ xử lý giao dịch-TPSU
  Transaction Processing Service User (TPSU)
  người sử dụng dịch vụ xử lý giao dịch
  transaction processing system
  hệ thống xử lý giao dịch
  Transaction Processing System (TPS)
  hệ thống xử lý giao dịch
  transaction processor
  bộ xử lý giao dịch
  transaction program (TP)
  chương trình giao dịch
  transaction rate
  tỷ lệ giao dịch
  transaction record
  bản ghi giao dịch
  transaction record header
  tiêu đề bản ghi giao dịch
  transaction recovery
  phục hồi giao dịch
  transaction rollback
  hủy giao dịch
  transaction routing
  sự truyền giao dịch
  transaction services
  các dịch vụ giao dịch
  transaction services layer
  lớp các dịch vụ giao dịch
  transaction tape
  băng giao dịch
  transaction tree constraint
  giàng buộc của cây giao dịch
  transaction type
  loại giao dịch
  transaction-based routing
  sự truyền theo giao dịch
  transaction-driven system (TDS)
  hệ thống định hướng giao dịch
  Transaction/Transit Network Service (TNS)
  dịch vụ mạng giao dịch/quá giang
  TTF (terminaltransaction facility)
  chương trình giao dịch đầu cuối
  TTF (terminaltransaction facility)
  phương tiện giao dịch đầu cuối
  update transaction
  giao dịch cập nhật
  voided transaction
  giao dịch trống
  voided-transaction log
  nhật ký giao dịch trống
  sự giao dịch
  business transaction
  sự giao dịch thương mại
  financial transaction
  sự giao dịch tài chính
  inquiry transaction
  sự giao dịch hỏi tin
  nested transaction
  sự giao dịch lồng nhau
  personal electronic transaction (PET)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  PET (Personalelectronic transaction)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  remote transaction
  sự giao dịch từ xa
  sales transaction
  sự giao dịch bán hàng

  Kinh tế

  công việc kinh doanh
  doanh vụ
  abnormal transaction
  doanh vụ khác thường
  cash transaction
  doanh vụ tiền mặt
  net transaction
  doanh vụ ròng
  giao dịch
  arbitrage transaction
  sự giao dịch mua bán ngoại tệ
  artificial transaction
  vụ giao dịch giả tạo
  balance of transaction
  sự cân bằng giao dịch
  bargain transaction
  giao dịch mua bán
  bogus transaction
  giao dịch ma giáo
  bona transaction
  giao dịch công bình
  business transaction
  giao dịch thương mại
  capital transaction
  giao dịch vốn
  cash transaction
  giao dịch tiền mặt
  cash transaction market
  thị trường giao dịch tiền mặt
  commercial transaction
  giao dịch thương mại
  commission transaction
  giao dịch tính trên hoa hồng
  commission transaction
  giao dịch ủy thác
  commodity transaction
  giao dịch hàng hóa
  compensation transaction
  giao dịch bù trừ
  contingent transaction
  việc giao dịch có thể có
  credit transaction
  các giao dịch có
  credit transaction
  các giao dịch thu
  credit transaction
  giao dịch tín dụng
  credit-sale transaction
  giao dịch bán chịu
  current international transaction
  giao dịch quốc tế thông thường
  current transaction
  giao dịch lưu động
  daily transaction
  giao dịch thường ngày
  engineered swap transaction
  giao dịch hoán đổi được thiết kế
  equity transaction
  giao dịch vốn
  ex pit transaction
  giao dịch ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  ex-pit transaction
  giao dịch ngoài lề
  extensive transaction
  giao dịch làm ăn lớn
  Financial Times transaction
  giao dịch tài chính
  foreign currency transaction
  giao dịch ngoại tệ
  foreign exchange transaction
  giao dịch hối đoái
  foreign trade transaction
  giao dịch ngoại thương
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối giao sau
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối kỳ hạn
  freedom of transaction
  tự do giao dịch
  gold transaction service
  dịch vụ giao dịch vàng
  hedging transaction
  giao dịch đặt rào
  highly leveraged transaction
  giao dịch mua bán có hỗ trợ tài chánh cao
  incomplete transaction
  giao dịch chưa hoàn thành
  incomplete transaction
  giao dịch không hoàn toàn
  installment transaction
  giao dịch trả góp
  inter-company transaction
  giao dịch giữa các công ty
  international transaction
  giao dịch quốc tế
  intra-company transaction
  giao dịch nội bộ công ty
  invisible transaction
  giao dịch vô hình
  liberalization of capital transaction
  sự tự do hóa giao dịch vốn
  margin transaction
  giao dịch trên tiền bảo chứng
  matched sale-purchase transaction
  giao dịch bán-mua kết hợp
  matched sale-purchase transaction
  giao dịch đối ứng
  matched sale-purchase transaction
  Giao dịch mua bán kết hợp (ở Hoa Kỳ)
  mixed transaction
  giao dịch hỗn hợp
  money transaction
  giao dịch tiền tệ
  net transaction
  giao dịch ròng
  nominal transaction
  giao dịch danh nghĩa
  non-transaction deposits
  tiền gửi không giao dịch
  normal transaction
  giao dịch bình thường
  official reserve transaction account
  tài khoản giao dịch dự trữ chính thức
  official reserve transaction balance
  cán cân giao dịch dự trữ chính thức
  on-the-spot transaction
  giao dịch tại hiện trường
  open transaction
  giao dịch công khai
  opening transaction
  giao dịch mở đầu (đối với người mua quyền chọn)
  partial cash transaction
  giao dịch tiền mặt một phần
  physical transaction
  giao dịch hàng hóa có sẵn
  premium transaction
  giao dịch có tiền bù
  principal to principal transaction
  giao dịch trực tiếp giữa hai bên mua bán
  protected transaction
  các giao dịch được bảo vệ
  protected transaction
  giao dịch được bảo vệ khi có sự cố
  pure swap transaction
  giao dịch hoán đổi thuần túy
  pure swap transaction
  giao dịch soap (hoán đổi) thuần túy
  reciprocity transaction
  giao dịch có qua có lại
  reciprocity transaction
  giao dịch hỗ huệ
  sales transaction
  giao dịch bán hàng
  short-term transaction
  giao dịch ngắn hạn
  simple transaction
  giao dịch đơn nhất
  speculative transaction
  giao dịch đầu cơ
  spot transaction
  giao dịch (giao ngay và trả) tiền mặt
  spot transaction
  giao dịch giao ngay
  swap transaction
  giao dịch hoán đổi
  swap transaction
  giao dịch soap
  take-transaction
  giao dịch tự lấy hàng
  telegraphic transaction
  giao dịch điện báo
  time transaction
  giao dịch kỳ hạn
  total transaction cost
  tổng phí tổn giao dịch
  trade transaction
  giao dịch (thương mại)
  transaction account
  tài khoản giao dịch
  transaction at buyer's option
  giao dịch bên mua có quyền chọn lựa
  transaction charge
  phí (Sở) giao dịch
  transaction charge
  tiền môi giới giao dịch (mua bán chứng khoán)
  transaction control header record
  phiếu hồ sơ có tiêu đề để kiểm soát giao dịch mua bán
  transaction cost
  giá phí giao dịch mua bán
  transaction costs
  chi phí giao dịch
  transaction costs
  chi phí giao dịch (chứng khoán)
  transaction demand
  nhu cầu giao dịch
  transaction demand for money
  nhu cầu (về) tiền giao dịch
  transaction demand for money
  nhu cầu tiền tệ của các giao dịch
  transaction demand for money
  nhu cầu về tiền giao dịch
  transaction equation
  phương trình giao dịch, trao đổi
  transaction exposure
  rủi ro giao dịch
  transaction exposure
  rủi ro giao dịch (hối đoái)
  transaction for cash
  giao dịch tiền mặt
  transaction for forward delivery
  giao dịch kỳ hạn
  transaction motive
  động cơ giao dịch
  transaction on change
  Giao dịch trong Sở giao dịch chứng khoán
  transaction on credit
  giao dịch cho chịu
  transaction on exchange
  giao dịch trong sở giao dịch chứng khoán
  transaction statement
  tài liệu diễn đạt giao dịch mua bán
  transaction status
  tình trạng (tiến triển của các) giao dịch
  transaction tax
  thuế giao dịch (chứng khoán)
  transaction through agent
  giao dịch thông qua người đại lý
  transaction value
  giá trị giao dịch
  transaction velocity
  vận tốc giao dịch
  uncompleted transaction
  giao dịch chưa hoàn thanh
  uncompleted transaction
  giao dịch chưa hoàn thành
  underlying transaction
  giao dịch cơ sở
  when issued transaction
  giao dịch khi đã phát hành (cổ phiếu)
  without letter of credit transaction
  giao dịch không có thư tín dụng
  giao dịch mua bán

  Giải thích VN: Kế tóan: sự kiện hay tình trạng được thừa nhận bởi một thực thể trong sổ sách kế tóan. Chứng khóan: thi hành một lệnh mua hay bán chứng khóan hay hợp đồng futures hàng hóa. Sau khi người mua và người bán đồng ý giá cả, người bán có bổn phận cung ứng chứng khóan hay hàng hóa liên quan, và người mua có bổn phận nhận nó. Xem : Trade.

  arbitrage transaction
  sự giao dịch mua bán ngoại tệ
  highly leveraged transaction
  giao dịch mua bán có hỗ trợ tài chánh cao
  matched sale-purchase transaction
  Giao dịch mua bán kết hợp (ở Hoa Kỳ)
  transaction charge
  tiền môi giới giao dịch (mua bán chứng khoán)
  transaction control header record
  phiếu hồ sơ có tiêu đề để kiểm soát giao dịch mua bán
  transaction cost
  giá phí giao dịch mua bán
  transaction statement
  tài liệu diễn đạt giao dịch mua bán
  nghiệp vụ
  buy-build-sell-lease transaction
  nghiệp vụ mua -xây dựng-bán-cho thuê
  foreign exchange transaction
  nghiệp vụ hối đoái
  internal transaction
  nghiệp vụ kế toán
  pawn transaction
  nghiệp vụ cầm đồ
  việc giao dịch
  contingent transaction
  việc giao dịch có thể có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X