• (Khác biệt giữa các bản)
  (Di, di d?n, di t?i)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 18: Dòng 18:
  ::thử làm việc gì
  ::thử làm việc gì
  -
  =====L?n, hoi, cú=====
  +
  =====Lần, hơi, cú=====
  ::[[at]] [[one]] [[go]]
  ::[[at]] [[one]] [[go]]
  -
  ::m?t l?n, m?t hoi, m?t
  +
  ::một lần, một hơi, một
  ::[[to]] [[succeed]] [[at]] [[the]] [[first]] [[go]]
  ::[[to]] [[succeed]] [[at]] [[the]] [[first]] [[go]]
  -
  ::làm l?n d?u dã thành công ngay
  +
  ::làm lần đầu đã thành công ngay
  ::[[to]] [[blow]] [[out]] [[all]] [[the]] [[candles]] [[at]] [[one]] [[go]]
  ::[[to]] [[blow]] [[out]] [[all]] [[the]] [[candles]] [[at]] [[one]] [[go]]
  -
  ::th?i m?t cái t?t h?t các cây n?n
  +
  ::thổi một cái tắt hết các cây nến
  -
  =====Kh?u ph?n, su?t (d? an); c?c, chén, h?p (ru?u)=====
  +
  =====Khảu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)=====
  ::[[to]] [[have]] [[another]] [[go]]
  ::[[to]] [[have]] [[another]] [[go]]
  -
  ::l?y thêm m?t su?t an n?a, u?ng thêm m?t chén ru?u n?a
  +
  ::lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa
  -
  =====(thông t?c) vi?c khó x?, vi?c r?c r?i=====
  +
  =====(thông tục) việc khó xử việc rắc rối=====
  ::[[what]] [[a]] [[go]]!
  ::[[what]] [[a]] [[go]]!
  -
  ::sao mà r?c r?i th?!
  +
  ::sao mà rắc rối thế!
  -
  =====(thông t?c) s? thành công, s? th?ng l?i=====
  +
  =====(thông tục) sự thành công, sự thắng lợi=====
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[go]] [[of]] [[it]]
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[go]] [[of]] [[it]]
  -
  ::thành công (trong công vi?c gì...)
  +
  ::thành công (trong công việc gì...)
  -
  =====(thông t?c) s? b?n r?n, s? ho?t dông, s? tích c?c=====
  +
  =====(thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực=====
  ::[[a]] [[near]] [[go]]
  ::[[a]] [[near]] [[go]]
  -
  ::s? suýt ch?t
  +
  ::sự suýt chết
  ::[[all]] ([[quite]]) [[the]] [[go]]
  ::[[all]] ([[quite]]) [[the]] [[go]]
  -
  ::(thông t?c) h?p th?i trang
  +
  ::(thông tục) hợp thời trang
  =====It's no go=====
  =====It's no go=====
  -
  =====(thông t?c) vi?c ?y không xong dâu; không làm an du?c=====
  +
  =====(thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn được=====
  ::[[to]] [[be]] [[on]] [[the]] [[go]]
  ::[[to]] [[be]] [[on]] [[the]] [[go]]
  -
  ::b?n r?n ho?t d?ng
  +
  ::bận rộn hoạt động
  -
  =====Dang xu?ng d?c, dang suy=====
  +
  =====Đang xuống dốc, đang suy=====
  -
  ===N?i d?ng t? ( .went, .gone)===
  +
  ===Nội động từ ( .went, .gone)===
  -
  =====Di, di d?n, di t?i=====
  +
  =====Đi, đi đến, đi tới=====
  ::[[to]] [[go]] [[to]] Saigon
  ::[[to]] [[go]] [[to]] Saigon
  -
  ::di Sàigòn
  +
  ::đi Sàigòn
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[a]] [[journey]]
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[a]] [[journey]]
  -
  ::di du l?ch
  +
  ::đi du lịch
  ::[[to]] [[go]] [[bathing]]
  ::[[to]] [[go]] [[bathing]]
  -
  ::di t?m
  +
  ::đi tắm
  ::[[to]] [[go]] [[shopping]]
  ::[[to]] [[go]] [[shopping]]
  -
  ::di mua hàng
  +
  ::đi mua hàng
  =====Thành, thành ra, hoá thành=====
  =====Thành, thành ra, hoá thành=====
  ::[[to]] [[go]] [[mad]]
  ::[[to]] [[go]] [[mad]]
  -
  ::phát diên, hoá diên
  +
  ::phát điên, hoá điên
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[sea]]
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[sea]]
  -
  ::tr? thành thu? th?
  +
  ::trở thành thuỷ thủ
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[the]] [[stage]]
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[the]] [[stage]]
  -
  ::tr? thành di?n viên
  +
  ::trở thành diễn viên
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[the]] [[streets]]
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[the]] [[streets]]
  -
  ::làm di
  +
  ::làm đi
  ::[[to]] [[go]] [[native]]
  ::[[to]] [[go]] [[native]]
  -
  ::tr? thành nhu ngu?i d?a phuong
  +
  ::trở thành như người địa phương
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[bar]]
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[bar]]
  -
  ::tr? thành lu?t su
  +
  ::trở thành luật sư
  -
  =====Trôi qua, trôi di (th?i gian)=====
  +
  =====Trôi qua, trôi đi (thời gian)=====
  ::[[how]] [[quickly]] [[time]] [[goes]]!
  ::[[how]] [[quickly]] [[time]] [[goes]]!
  -
  ::sao mà th?i gian trôi nhanh th?!
  +
  ::sao mà thơì gian trôi nhanh thế!
  -
  =====Ch?t, tiêu tan, ch?m d?t, m?t h?t, y?u di=====
  +
  =====Chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi=====
  ::[[all]] [[hope]] [[is]] [[gone]]
  ::[[all]] [[hope]] [[is]] [[gone]]
  -
  ::m?i hy v?ng d?u tiêu tan
  +
  ::mọi hy vọng đều tiêu tan
  ::[[my]] [[sight]] [[is]] [[going]]
  ::[[my]] [[sight]] [[is]] [[going]]
  -
  ::m?t tôi y?u di
  +
  ::mắt tôi yếu đi
  -
  =====B?t d?u (làm gì...)=====
  +
  =====Bắt đầu (làm gì...)=====
  ::[[one]], [[two]], [[three]] [[go]]!
  ::[[one]], [[two]], [[three]] [[go]]!
  -
  ::m?t, hai, ba b?t d?u m?t, hai, ba ch?y! (ch?y thi)
  +
  ::một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  ::[[here]] [[goes]]!
  ::[[here]] [[goes]]!
  -
  ::nào b?t d?u nhé!
  +
  ::nào bắt đầu nhé!
  -
  =====Ch?y (máy móc)=====
  +
  =====Chặy (máy móc)=====
  ::[[does]] [[your]] [[watch]] [[go]] [[well]]?
  ::[[does]] [[your]] [[watch]] [[go]] [[well]]?
  -
  ::d?ng h? c?a anh ch?y t?t không?
  +
  ::đồng hồ của anh chặy tốt không?
  ::[[the]] [[machine]] [[goes]] [[by]] [[electricity]]
  ::[[the]] [[machine]] [[goes]] [[by]] [[electricity]]
  -
  ::máy ch?y b?ng di?n
  +
  ::máy chạy bằng điện
  ::[[to]] [[set]] [[an]] [[engine]] [[going]]
  ::[[to]] [[set]] [[an]] [[engine]] [[going]]
  -
  ::cho máy ch?y
  +
  ::cho máy chạy
  -
  =====Di?m dánh (d?ng h?, chuông, k?ng); n? (súng, pháo...)=====
  +
  =====Điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)=====
  ::[[the]] [[clock]] [[has]] [[just]] [[gone]] [[three]]
  ::[[the]] [[clock]] [[has]] [[just]] [[gone]] [[three]]
  -
  ::d?ng h? v?a di?m ba gi?
  +
  ::đồng hồ vừa điểm ba giờ
  -
  =====? vào tình tr?ng, s?ng trong tình tr?ng...=====
  +
  =====vào tình trạng, sống trong tình trạng...=====
  ::[[to]] [[go]] [[hungry]]
  ::[[to]] [[go]] [[hungry]]
  -
  ::s?ng dói kh?
  +
  ::sống đói khổ
  ::[[to]] [[go]] [[with]] [[young]]
  ::[[to]] [[go]] [[with]] [[young]]
  -
  ::có ch?a (súc v?t)
  +
  ::có chửa (súc vật)
  ::[[to]] [[be]] [[going]] [[with]] [[child]]
  ::[[to]] [[be]] [[going]] [[with]] [[child]]
  -
  ::có mang (ngu?i)
  +
  ::có mang (người)
  ::[[to]] [[go]] [[bankrupt]]
  ::[[to]] [[go]] [[bankrupt]]
  -
  ::b? phá s?n, roi vào tình c?nh s?t nghi?p
  +
  ::bị phá sản, rơi vào tình cảnh sạt nghiệp
  -
  =====Làm theo, hành d?ng theo, hành d?ng phù h?p v?i, xét theo=====
  +
  =====Làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo=====
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[appearances]]
  ::[[to]] [[go]] [[on]] [[appearances]]
  -
  ::xét b? ngoài, xét hình th?c
  +
  ::xét bề ngoài, xét hình thức
  ::[[to]] [[go]] [[by]] [[certain]] [[principles]]
  ::[[to]] [[go]] [[by]] [[certain]] [[principles]]
  -
  ::hành d?ng theo m?t s? nguyên t?c nh?t d?nh
  +
  ::hành động theo một số nguyên tắc nhất định
  ::[[to]] [[go]] [[with]] [[the]] [[tide]] ([[times]])
  ::[[to]] [[go]] [[with]] [[the]] [[tide]] ([[times]])
  -
  ::làm nhu m?i ngu?i, theo th?i
  +
  ::làm như mọi người, theo thời
  -
  =====D?, s?p, gãy, v? n?, phá s?n=====
  +
  =====Đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản=====
  ::[[the]] [[bridge]] [[might]] [[go]] [[under]] [[such]] [[a]] [[weight]]
  ::[[the]] [[bridge]] [[might]] [[go]] [[under]] [[such]] [[a]] [[weight]]
  -
  ::n?ng nhu v?y c?u th? gãy
  +
  ::nặng như vậy cầu thể gãy
  ::[[bank]] [[goes]]
  ::[[bank]] [[goes]]
  -
  ::ngân hàng v? n?
  +
  ::ngân hàng vỡ nợ
  -
  =====Di?n ra, x?y ra, ti?p di?n, ti?n hành, di?n bi?n; k?t qu?=====
  +
  =====Diễn ra, xaỷ ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả=====
  ::[[how]] [[does]] [[the]] [[affair]] [[go]]?
  ::[[how]] [[does]] [[the]] [[affair]] [[go]]?
  -
  ::công vi?c ti?n hành ra sao?
  +
  ::công việc tiến hành ra sao?
  ::[[the]] [[play]] [[went]] [[well]]
  ::[[the]] [[play]] [[went]] [[well]]
  -
  ::v? k?ch thành công t?t d?p
  +
  ::vở kijch thành công tốt đẹp
  -
  =====Dang luu hành (ti?n b?c)=====
  +
  =====Đang lưu hành (tiền bạc)=====
  -
  =====D?t d?, kê; d? v?a vào, v?a v?i, có ch?, d? ch?=====
  +
  =====Đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ=====
  ::[[where]] [[is]] [[this]] [[table]] [[to]] [[go]]?
  ::[[where]] [[is]] [[this]] [[table]] [[to]] [[go]]?
  -
  ::kê c? cái bàn này vào dâu?
  +
  ::kê cả cái bàn này vào đâu?
  ::[[your]] [[clothes]] [[can't]] [[go]] [[into]] [[this]] [[small]] [[suitcase]]
  ::[[your]] [[clothes]] [[can't]] [[go]] [[into]] [[this]] [[small]] [[suitcase]]
  -
  ::áo qu?n c?a anh không d? v?a vào chi?c va li nh? này dâu
  +
  ::áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu
  ::[[six]] [[into]] [[twelve]] [[goes]] [[twice]]
  ::[[six]] [[into]] [[twelve]] [[goes]] [[twice]]
  -
  ::mu?i hai chia cho sáu v?a dúng du?c hai
  +
  ::mười hai chia cho sáu vừa đúng được hai
  -
  =====H?p v?i, x?ng v?i, thích h?p v?i=====
  +
  =====Hợp với, xứng với, thích hợp với=====
  ::[[red]] [[goes]] [[well]] [[with]] [[brown]]
  ::[[red]] [[goes]] [[well]] [[with]] [[brown]]
  -
  ::màu d? r?t h?p v?i màu nâu
  +
  ::màu đỏ rất hợp với màu nâu
  -
  =====Nói nang, cu x?, làm d?n m?c là=====
  +
  =====Nói năng, cư xử, làm đến mức là=====
  ::[[to]] [[have]] [[gone]] [[too]] [[far]]
  ::[[to]] [[have]] [[gone]] [[too]] [[far]]
  -
  ::dã di quá xa r?i, nói quá r?i
  +
  ::đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi
  ::[[to]] [[go]] [[so]] [[far]] [[to]] [[say]]...
  ::[[to]] [[go]] [[so]] [[far]] [[to]] [[say]]...
  -
  ::nói d?n m?c là...
  +
  ::nói đến mức là...
  ::[[what]] [[he]] [[says]] [[is]] [[true]] [[as]] [[far]] [[as]] [[it]] [[goes]]
  ::[[what]] [[he]] [[says]] [[is]] [[true]] [[as]] [[far]] [[as]] [[it]] [[goes]]
  -
  ::trong ch?ng m?c nào thì di?u anh nói là dúng
  +
  ::trong chừng mực nào đó thì điều anh nói là đúng
  -
  =====Tr? (giá...); tiêu vào (ti?n...); bán=====
  +
  =====Trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán=====
  ::[[to]] [[go]] [[as]] [[far]] [[as]] [[100]] [[d]]
  ::[[to]] [[go]] [[as]] [[far]] [[as]] [[100]] [[d]]
  -
  ::dã tr? t?i 100 d?ng
  +
  ::đã trả tới 100 đồng
  ::[[all]] [[her]] [[pocket-money]] [[goes]] [[in]] [[books]]
  ::[[all]] [[her]] [[pocket-money]] [[goes]] [[in]] [[books]]
  -
  ::có bao nhiêu ti?n tiêu v?t là cô ta mua sách h?t
  +
  ::có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết
  ::[[to]] [[go]] [[cheap]]
  ::[[to]] [[go]] [[cheap]]
  -
  ::bán r?
  +
  ::bán rẻ
  ::[[this]] [[goes]] [[for]] [[one]] [[shilling]]
  ::[[this]] [[goes]] [[for]] [[one]] [[shilling]]
  -
  ::cái này giá m?t silinh
  +
  ::cái này giá một silinh
  -
  =====Thu?c v?=====
  +
  =====Thuộc về=====
  ::[[the]] [[house]] [[went]] [[to]] [[the]] [[elder]] [[son]]
  ::[[the]] [[house]] [[went]] [[to]] [[the]] [[elder]] [[son]]
  -
  ::cái nhà thu?c v? ngu?i con l?n
  +
  ::cái nhà thuộc về người con lớn
  ::[[the]] [[price]] [[went]] [[to]] [[the]] [[winner]]
  ::[[the]] [[price]] [[went]] [[to]] [[the]] [[winner]]
  -
  ::gi?i thu?ng thu?c v? ngu?i th?ng cu?c
  +
  ::giải thưởng thuộc về người thắng cuộc
  -
  =====Du?c bi?t, du?c th?a nh?n; truy?n di, nói, truy?n mi?ng=====
  +
  =====Được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng=====
  ::[[as]] [[the]] [[story]] [[goes]]
  ::[[as]] [[the]] [[story]] [[goes]]
  -
  ::nhu ngu?i ta nói, có chuy?n r?ng
  +
  ::như ngùơi ta nói, có chuyện rằng
  ::[[it]] [[goes]] [[without]] [[saying]]
  ::[[it]] [[goes]] [[without]] [[saying]]
  -
  ::kh?i ph?i nói, t?t nhiên là có, c? nhiên là
  +
  ::khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là
  -
  =====H?p nh?p di?u; ph? theo (tho, nh?c...)=====
  +
  =====Hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)=====
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[tune]] [[of]]...
  ::[[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[tune]] [[of]]...
  -
  ::ph? theo di?u...
  +
  ::phổ theo điệu...
  -
  ===Ngo?i d?ng t?===
  +
  ===Ngoại động từ===
  -
  =====(dánh bài) di, dánh, ra (quân bài), d?t (ti?n)=====
  +
  =====(đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)=====
  ::[[to]] [[go]] "[[two]] [[spades]]"
  ::[[to]] [[go]] "[[two]] [[spades]]"
  -
  ::dánh quân bài "hai bích"
  +
  ::đánh quân bài "hai bích"
   +
   
  ::[[to]] [[be]] [[going]] [[to]]
  ::[[to]] [[be]] [[going]] [[to]]
  -
  ::s?p s?a; có ý d?nh
  +
  ::sắp sửa; có ý định
  =====It's going to rain=====
  =====It's going to rain=====
  -
  =====Tr?i s?p mua=====
  +
  =====Trời sắp mưa=====
  =====I'm not going to sell it=====
  =====I'm not going to sell it=====
  -
  =====Tôi không có ý d?nh bán cái =====
  +
  =====Tôi không có ý định bán cái đó=====
  ::[[to]] [[go]] [[about]]
  ::[[to]] [[go]] [[about]]
  -
  ::di dây di dó, di ch? này, ch? n?; di kh?p noi
  +
  ::đi đây đi đó, đi chỗ này, chỗ nọ; đi khắp nơi
  ::[[to]] [[go]] [[about]] [[the]] [[country]]
  ::[[to]] [[go]] [[about]] [[the]] [[country]]
  -
  ::di choi kh?p x?
  +
  ::đi chơi khắp xứ
  -
  =====Truy?n di, lan truy?n, truy?n kh?u (l?i d?n, câu chuy?n)=====
  +
  =====Truyền đi, lan truyền, truyền khắp (lời dẫn, câu chuyện)=====
  ::[[a]] [[rumour]] [[is]] [[going]] [[about]] [[that]]...
  ::[[a]] [[rumour]] [[is]] [[going]] [[about]] [[that]]...
  -
  ::có tin d?n r?ng...
  +
  ::có tin đồn rằng...
  -
  =====Kh?i công, làm, lo (công vi?c), b?t tay vào vi?c=====
  +
  =====Khởi công, làm, lo (công việc), bắt tay vào việc=====
  =====You're going about it in the right way=====
  =====You're going about it in the right way=====
  -
  =====Anh b?t d?u làm dúng cách d?y=====
  +
  =====Anh bắt đầu làm đúng cách đấy=====
  ::[[go]] [[about]] [[your]] [[business]]!
  ::[[go]] [[about]] [[your]] [[business]]!
  -
  ::anh c? lo l?y vi?c c?a mình di!; hãy lo l?y vi?c c?a anh !
  +
  ::anh cứ lo lấy việc của mình đi!; hãy lo lấy việc của anh đã!
  -
  =====(hàng h?i) tr? bu?m, ch?y sang du?ng khác=====
  +
  =====(hàng hải) trở buồm, chạy sang đường khác=====
  -
  =====C? g?ng=====
  +
  =====Cố gắng=====
  ::[[to]] [[go]] [[about]] [[to]] [[do]] [[something]]
  ::[[to]] [[go]] [[about]] [[to]] [[do]] [[something]]
  -
  ::c? g?ng làm vi?c
  +
  ::cố gắng làm việc
  ::[[to]] [[go]] [[abroad]]
  ::[[to]] [[go]] [[abroad]]
  -
  ::di ra nu?c ngoài; di ra ngoài; di ra kh?i nhà
  +
  ::đi ra nước ngoài; đi ra ngoài; đi ra khỏi nhà
  -
  =====Truy?n di, lan di (câu chuy?n...)=====
  +
  =====Truyền đi, lan di (câu chuyện...)=====
  ::[[to]] [[go]] [[across]]
  ::[[to]] [[go]] [[across]]
  -
  ::di qua, bang qua, vu?t qua; vu?t (bi?n), qua (c?u)
  +
  ::đi qua, băng qua, vượt qua; vượt (biển), qua (cầu)
  ::[[to]] [[go]] [[after]]
  ::[[to]] [[go]] [[after]]
  -
  ::theo sau; theo sau tán t?nh, tán, ve vãn (con gái)
  +
  ::theo sau; theo sau tán tỉnh, tán, ve vãn (con gái)
  -
  =====Xin (vi?c làm); tìm ki?m (cái gì)=====
  +
  =====Xin (việc làm); tìm kiếm (cái gì)=====
  ::[[to]] [[go]] [[against]]
  ::[[to]] [[go]] [[against]]
  -
  ::di ngu?c
  +
  ::đi ngược
  ::[[to]] [[go]] [[against]] [[the]] [[stream]] ([[tide]])
  ::[[to]] [[go]] [[against]] [[the]] [[stream]] ([[tide]])
  -
  ::di ngu?c dòng, không theo th?i
  +
  ::đi ngược dòng, không theo thói
  -
  =====Làm trái ý mu?n (c?a ai)=====
  +
  =====Làm trái ý muốn (của ai)=====
  -
  =====Có h?i (cho ai)=====
  +
  =====Cơ hội (cho ai)=====
  ::[[to]] [[go]] [[ahead]]
  ::[[to]] [[go]] [[ahead]]
  -
  ::ti?n lên, th?ng ti?n
  +
  ::tiến lên, thăng tiến
  ::[[to]] [[go]] [[along]]
  ::[[to]] [[go]] [[along]]
  -
  ::ti?n tri?n; ti?p t?c
  +
  ::tiến triển; tiếp tục
  ::[[you]] [[may]] [[meet]] [[with]] [[difficulties]] [[at]] [[first]], [[but]] [[you'll]] [[find]] [[it]] [[easier]] [[as]] [[you]] [[go]] [[along]]
  ::[[you]] [[may]] [[meet]] [[with]] [[difficulties]] [[at]] [[first]], [[but]] [[you'll]] [[find]] [[it]] [[easier]] [[as]] [[you]] [[go]] [[along]]
  -
  ::có th? là lúc d?u anh s? g?p khó khan d?y nhung c? ti?p t?c anh s? th?y d? dàng hon
  +
  ::có thể là lúc đầu anh sẽ gặp khó khăn đây nhưng cứ tiếp tục anh sẽ thấy dễ dàng hơn
  -
  =====( + with) di cùng=====
  +
  =====( + with) đi cùng=====
  ::[[he]] [[will]] [[go]] [[along]] [[with]] [[you]] [[as]] [[far]] [[as]] [[the]] [[station]]
  ::[[he]] [[will]] [[go]] [[along]] [[with]] [[you]] [[as]] [[far]] [[as]] [[the]] [[station]]
  -
  ::nó s? cùng di v?i anh d?n t?n ga
  +
  ::nó sẽ cùng đi với anh đến tận ga
  =====Go along with you! cút di!=====
  =====Go along with you! cút di!=====
  ::[[to]] [[go]] [[among]]
  ::[[to]] [[go]] [[among]]
  -
  ::di gi?a (dám dông, doàn bi?u tình...)
  +
  ::đi giữa (đám đông, đoàn biểu tình...)
  ::[[to]] [[go]] [[at]]
  ::[[to]] [[go]] [[at]]
  -
  ::(thông t?c) c? l?i, ch?ng l?i, dánh l?i, xông vào dánh
  +
  ::(thông tục) cố lại, chống lại, đánh lại, xông vào dánh
  ::[[to]] [[go]] [[at]] [[the]] [[enemy]]
  ::[[to]] [[go]] [[at]] [[the]] [[enemy]]
  -
  ::xông vào dánh k? thù
  +
  ::xông vào đánh kẻ thù
  ::[[they]] [[went]] [[at]] [[it]] [[tooth]] [[and]] [[nail]]
  ::[[they]] [[went]] [[at]] [[it]] [[tooth]] [[and]] [[nail]]
  ::h? ch?ng c? l?i k?ch li?t di?u dó
  ::h? ch?ng c? l?i k?ch li?t di?u dó
  -
  =====Làm vi?c hang hái=====
  +
  =====Làm việc hăng hái=====
  ::[[he]] [[went]] [[at]] [[it]] [[with]] [[all]] [[his]] [[heart]]
  ::[[he]] [[went]] [[at]] [[it]] [[with]] [[all]] [[his]] [[heart]]
  -
  ::nó chuyên tâm làm vi?c dó, nó d?c h?t tâm trí vào vi?c dó
  +
  ::nó chuyên tâm làm việc dó, nó d?c h?t tâm trí vào vi?c dó
  ::[[to]] [[go]] [[away]]
  ::[[to]] [[go]] [[away]]
  ::di noi khác; di kh?i, ra di, r?i (noi nào)
  ::di noi khác; di kh?i, ra di, r?i (noi nào)

  01:54, ngày 24 tháng 11 năm 2007

  /gou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều goes

  Sự đi
  Sức sống; nhiệt tình, sự hăng hái
  full of go
  đầy sức sống; đầy nhiệt tình
  Sự làm thử
  to have a go to do something
  thử làm việc gì
  Lần, hơi, cú
  at one go
  một lần, một hơi, một cú
  to succeed at the first go
  làm lần đầu đã thành công ngay
  to blow out all the candles at one go
  thổi một cái tắt hết các cây nến
  Khảu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)
  to have another go
  lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa
  (thông tục) việc khó xử việc rắc rối
  what a go!
  sao mà rắc rối thế!
  (thông tục) sự thành công, sự thắng lợi
  to make a go of it
  thành công (trong công việc gì...)
  (thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực
  a near go
  sự suýt chết
  all (quite) the go
  (thông tục) hợp thời trang
  It's no go
  (thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn gì được
  to be on the go
  bận rộn hoạt động
  Đang xuống dốc, đang suy

  Nội động từ ( .went, .gone)

  Đi, đi đến, đi tới
  to go to Saigon
  đi Sàigòn
  to go on a journey
  đi du lịch
  to go bathing
  đi tắm
  to go shopping
  đi mua hàng
  Thành, thành ra, hoá thành
  to go mad
  phát điên, hoá điên
  to go to sea
  trở thành thuỷ thủ
  to go on the stage
  trở thành diễn viên
  to go on the streets
  làm đi
  to go native
  trở thành như người địa phương
  to go to the bar
  trở thành luật sư
  Trôi qua, trôi đi (thời gian)
  how quickly time goes!
  sao mà thơì gian trôi nhanh thế!
  Chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi
  all hope is gone
  mọi hy vọng đều tiêu tan
  my sight is going
  mắt tôi yếu đi
  Bắt đầu (làm gì...)
  one, two, three go!
  một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  here goes!
  nào bắt đầu nhé!
  Chặy (máy móc)
  does your watch go well?
  đồng hồ của anh chặy có tốt không?
  the machine goes by electricity
  máy chạy bằng điện
  to set an engine going
  cho máy chạy
  Điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)
  the clock has just gone three
  đồng hồ vừa điểm ba giờ
  ở vào tình trạng, sống trong tình trạng...
  to go hungry
  sống đói khổ
  to go with young
  có chửa (súc vật)
  to be going with child
  có mang (người)
  to go bankrupt
  bị phá sản, rơi vào tình cảnh sạt nghiệp
  Làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo
  to go on appearances
  xét bề ngoài, xét hình thức
  to go by certain principles
  hành động theo một số nguyên tắc nhất định
  to go with the tide (times)
  làm như mọi người, theo thời
  Đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản
  the bridge might go under such a weight
  nặng như vậy cầu có thể gãy
  bank goes
  ngân hàng vỡ nợ
  Diễn ra, xaỷ ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả
  how does the affair go?
  công việc tiến hành ra sao?
  the play went well
  vở kijch thành công tốt đẹp
  Đang lưu hành (tiền bạc)
  Đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ
  where is this table to go?
  kê cả cái bàn này vào đâu?
  your clothes can't go into this small suitcase
  áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu
  six into twelve goes twice
  mười hai chia cho sáu vừa đúng được hai
  Hợp với, xứng với, thích hợp với
  red goes well with brown
  màu đỏ rất hợp với màu nâu
  Nói năng, cư xử, làm đến mức là
  to have gone too far
  đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi
  to go so far to say...
  nói đến mức là...
  what he says is true as far as it goes
  trong chừng mực nào đó thì điều anh nói là đúng
  Trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán
  to go as far as 100 d
  đã trả tới 100 đồng
  all her pocket-money goes in books
  có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết
  to go cheap
  bán rẻ
  this goes for one shilling
  cái này giá một silinh
  Thuộc về
  the house went to the elder son
  cái nhà thuộc về người con lớn
  the price went to the winner
  giải thưởng thuộc về người thắng cuộc
  Được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng
  as the story goes
  như ngùơi ta nói, có chuyện rằng
  it goes without saying
  khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là
  Hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)
  to go to the tune of...
  phổ theo điệu...

  Ngoại động từ

  (đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)
  to go "two spades"
  đánh quân bài "hai bích"
  to be going to
  sắp sửa; có ý định
  It's going to rain
  Trời sắp mưa
  I'm not going to sell it
  Tôi không có ý định bán cái đó
  to go about
  đi đây đi đó, đi chỗ này, chỗ nọ; đi khắp nơi
  to go about the country
  đi chơi khắp xứ
  Truyền đi, lan truyền, truyền khắp (lời dẫn, câu chuyện)
  a rumour is going about that...
  có tin đồn rằng...
  Khởi công, làm, lo (công việc), bắt tay vào việc
  You're going about it in the right way
  Anh bắt đầu làm đúng cách đấy
  go about your business!
  anh cứ lo lấy việc của mình đi!; hãy lo lấy việc của anh đã!
  (hàng hải) trở buồm, chạy sang đường khác
  Cố gắng
  to go about to do something
  cố gắng làm việc gì
  to go abroad
  đi ra nước ngoài; đi ra ngoài; đi ra khỏi nhà
  Truyền đi, lan di (câu chuyện...)
  to go across
  đi qua, băng qua, vượt qua; vượt (biển), qua (cầu)
  to go after
  theo sau; theo sau tán tỉnh, tán, ve vãn (con gái)
  Xin (việc làm); tìm kiếm (cái gì)
  to go against
  đi ngược
  to go against the stream (tide)
  đi ngược dòng, không theo thói
  Làm trái ý muốn (của ai)
  Cơ hội (cho ai)
  to go ahead
  tiến lên, thăng tiến
  to go along
  tiến triển; tiếp tục
  you may meet with difficulties at first, but you'll find it easier as you go along
  có thể là lúc đầu anh sẽ gặp khó khăn đây nhưng cứ tiếp tục anh sẽ thấy dễ dàng hơn
  ( + with) đi cùng
  he will go along with you as far as the station
  nó sẽ cùng đi với anh đến tận ga
  Go along with you! cút di!
  to go among
  đi giữa (đám đông, đoàn biểu tình...)
  to go at
  (thông tục) cố lại, chống lại, đánh lại, xông vào dánh
  to go at the enemy
  xông vào đánh kẻ thù
  they went at it tooth and nail
  h? ch?ng c? l?i k?ch li?t di?u dó
  Làm việc hăng hái
  he went at it with all his heart
  nó chuyên tâm làm việc dó, nó d?c h?t tâm trí vào vi?c dó
  to go away
  di noi khác; di kh?i, ra di, r?i (noi nào)
  to go away with something
  l?y v?t gì di, mang v?t gì di
  to go back
  tr? v?, v?, tr? l?i
  to go back to one's homeland
  v? quê quán, tr? v? quê huong
  Lui
  to go back two paces
  lui hai bu?c, bu?c lui hai bu?c

  Xem xét l?i, làm l?i, tr? l?i

  to go back to a beginning
  làm l?i t? d?u
  to go back to a subject
  tr? l?i v?n d?
  Di ngu?c l?i, truy nguyên
  to go back to the past
  nh? l?i nh?ng vi?c dã qua, nh? l?i di vãng
  Không gi? (l?i h?a)
  to go back on (upon) one's word
  không gi? l?i h?a
  to go before
  di tru?c, di lên tru?c
  Vu?t lên trên (ngu?i nào)
  to go behind
  xét l?i, nh?n d?nh l?i, nghiên c?u, tìm hi?u (v?n d? gì)
  to go behind a decision
  xét l?i m?t quy?t d?nh
  Soát l?i, ki?m tra l?i
  to go behind the returns of an election
  ki?m tra l?i k?t qu? m?t cu?c b?u c?
  to go between
  làm môi gi?i, làm m?i, vu?t quá (gi?i h?n)
  to go by
  di qua; trôi qua (th?i gian)
  to see somebody go by
  trông th?y ai di qua
  time goes by quickly
  th?i gian trôi nhanh
  Làm theo, xét theo
  to go by someone's advice
  làm theo l?i khuyên c?a ai
  to go by appearances
  xét ngu?i theo b? ngoài
  to go down
  xu?ng, di xu?ng
  Chìm (tàu thu?); l?n (m?t tr?i, m?t trang...)
  Trôi (th?c an, th?c u?ng...)
  this pill won't go down
  viên thu?c ?y không nu?t trôi du?c
  Du?c hoan nghênh, du?c hu?ng ?ng, du?c th?a nh?n (l?i gi?i thích, l?i xin l?i, câu chuy?n, v? k?ch...)
  the new play went down very well with the audiences
  v? k?ch m?i du?c ngu?i xem hoan nghênh nhi?t li?t
  Du?c ti?p t?c (cho d?n)
  B? dánh ngã, b?i tr?n
  to go down before an opponent
  b? d?ch th? dánh ngã
  to go down in an exam
  thi h?ng
  Ra tru?ng (d?i h?c)
  Yên tinh, l?ng di, d?u di (bi?n, gió...)
  H? (giá c?)
  Du?c ghi l?i, du?c ghi nh?
  to go down in history
  du?c ghi l?i trong l?ch s?
  to go for
  di m?i, di g?i
  to go for a doctor
  di m?i bác si
  Du?c coi nhu
  the work went for nothing
  công vi?c coi nhu không có k?t qu? gì; công c?c
  (t? lóng) t?n công, công kích, nh?y x? vào
  they went for him in the newspapers
  h? công kích anh ?y trên báo chí
  Du?c áp d?ng cho
  what I have said about him goes for you, too
  di?u tôi nói v? h?n áp d?ng du?c c? v?i anh
  to go forward
  ti?n t?i, ti?n tri?n
  the work is going forward well
  công vi?c dang ti?n tri?n t?t
  X?y ra
  what is going forward here?
  vi?c gì th?? có gì x?y ra th??
  to go in
  vào, di vào
  B? mây che, di vào dám mây (m?t tr?i, m?t trang)
  Xông vào, t?n công
  go in and win
  t?n công di!; h? di!
  to go in for
  tham gia, choi; mê; ham; ua chu?ng, chu?ng
  to go in for sports
  choi th? thao
  to go in for stamps
  mê choi tem
  to go in for somebody
  c?u hôn ai, theo sau ai tán t?nh
  Theo
  to go in for a principle
  theo m?t nguyên t?c
  to go in for a fashion
  theo m?t
  to go in with
  cùng chung v?i (ai), liên k?t v?i (ai)
  to go in with somebody in an undertaking
  cùng chung v?i ai làm công vi?c gì
  to go into
  vào
  to go into the room
  vào phòng
  to go into business
  di vào con du?ng kinh doanh
  to go into society
  hoà mình v?i m?i ngu?i, giao thi?p v?i d?i
  to go into the army
  vào quân d?i, nh?p ngu
  Di sâu
  to go into details (particulars)
  di sâu vào chi ti?t

  Xem xét, xét

  to go into a question
  xét m?t v?n d?
  Lâm vào, roi vào (tình tr?ng nào dó...)
  to go into mourning
  d? tang
  to go into fits of laughter
  cu?i r? lên
  to go off
  di ra, ra di, di m?t, di bi?n, chu?n, b? di
  (sân kh?u) vào (di?n viên)
  N? (súng)
  the gun went off
  súng n?
  the pistol did not go off
  súng l?c b?n không n?
  Ung, th?i, uon, ôi
  milk has gone off
  s?a dã chua ra
  Ng? say, l?m di, ng?t
  she went off into a faint
  cô ta ng?t l?m di
  Bán t?ng bán tháo, bán ch?y (hàng hoá)
  Du?c ti?n hành, di?n ra
  the concert went off very well
  bu?i hoà nh?c dã di?n ra r?t t?t d?p
  Phai, bay (màu); phai nh?t (tình c?m); xu?ng s?c (v?n d?ng viên); tr? nên ti?u tu?, xu?ng nu?c (ph? n?)
  Ch?t
  to go on
  di ti?p, ti?p t?c, làm ti?p
  go on!
  c? làm ti?p di!
  to go on with one's work
  ti?p t?c làm công vi?c c?a mình
  it will go on raining
  tr?i còn mua n?a
  we go on to the next item of the agenda
  chúng ta ti?p t?c qua m?c sau c?a chuong trình ngh? s?
  Trôi qua (th?i gian)
  X?y ra, di?n ra, ti?p di?n
  Ra (sân kh?u) (di?n viên)
  Cu x?, an ? (m?t cách dáng chê trách)
  Can c?, d?a vào
  what evidence are you going on?
  anh d?a vào ch?ng c? nào?
  V?a
  the lid won't go on (the pot )
  vung d?y không v?a
  these shoes are not going on my feet
  dôi giày này không v?a chân tôi
  to be going on for
  g?n t?i, x?p x?
  it is going on for lunch-time
  g?n d?n gi? an trua r?i
  to be going on for fifty
  g?n nam muoi tu?i
  to go on at
  ch?i m?ng, m?ng nhi?c
  to go on at somebody
  m?ng nhi?c ai
  go on with you!
  (thông t?c) d?ng có nói v? v?n!
  to go out
  ra, di ra, di ra ngoài
  go out
  anh di ra di!
  he went out to dinner
  anh ?y di an ? ngoài, anh ?y di an com khách
  Giao thi?p, di d? các cu?c vui, di d? các cu?c g?p g? xã giao
  he seldom went out
  anh ?y ít giao thi?p
  to go out a great deal
  di d? các cu?c vui (các cu?c g?p g? xã giao) luôn
  Di ra nu?c ngoài
  Dình công (công nhân)
  T?t (dèn, l?a...)
  L?i th?i (th?i trang)
  Tìm du?c vi?c (trong gia dình tu nhân)
  when she was young, she went out as a teacher
  cô ta t?ng di d?y th?i còn tr?
  V? huu, thôi n?m quy?n, t? ch?c, b? l?t d? (n?i các...)
  Có c?m tình
  at the first meeting, my heart went out to him at once
  tôi có c?m tình v?i h?n ngay khi g?p l?n d?u
  H?t (th?i gian, nam, tháng...)
  (th? d?c,th? thao) b? cu?c
  (t? lóng) ch?t
  Di d?u ki?m (trong m?t cu?c thách d?u)
  to go over
  di qua, vu?t
  D?i (chính ki?n); sang (d?ng khác, hàng ngu bên kia)
  Xét t?ng chi ti?t, ki?m tra, xem xét k? lu?ng
  to go over an engine
  ki?m tra máy, di?u ch?nh máy
  T?p du?t, ôn l?i, xem l?i
  to go over a lesson
  ôn l?i bài h?c
  S?a l?i
  to go over a drawing
  s?a l?i m?t b?c v?
  L?t úp, b? d? nhào (xe)
  (hoá h?c) bi?n thành, d?i thành, chuy?n thành
  to go round
  di vòng, di quanh
  to go a long way round
  di m?t vòng l?n
  to go round the world
  di vòng quanh th? gi?i
  D? d? chia kh?p lu?t (? bàn an)
  there are not enough cakes to go round
  không d? bánh d? chia kh?p lu?t
  Di tham (ai)
  to go round to someone
  di tham ai
  Quay, quay tròn (bánh xe)
  to go through
  di qua
  Th?o lu?n chi ti?t; ki?m tra k? lu?ng, xem xét t? m?
  Du?c thông qua, du?c ch?p nh?n
  the plan must go through the emulation committee
  k? ho?ch ph?i du?c ban thi dua thông qua
  Th?c hi?n (d?y d? nghi th?c); theo h?t (chuong trình khoá h?c...); hoàn thành (công vi?c)
  Ch?u d?ng
  to go through hardship
  ch?u d?ng gian kh?
  Th?m qua, th?u qua
  Bán h?t (trong bao nhiêu l?n in (sách))
  Tiêu h?t, tiêu xài nh?n
  to go through all one's money
  tiêu xài hét nh?n ti?n
  Xong; thành công
  his work did not go through
  vi?c anh ?y không thành
  the deal did not go through
  vi?c mua bán không xong
  to go through with
  hoàn thành, làm d?n cùng
  to go through with some work
  hoàn thành công vi?c gì (không b? d?, làm cho d?n cùng)
  to go together
  di cùng v?i nhau; d?n cùng m?t lúc (tai ho?)
  H?p v?, h?p món (th?c an)
  beer and cheese go well together
  bia và phó mát h?p v? nhau l?m
  Hoà h?p, h?p nhau (ý ki?n, màu s?c)
  to go under
  chìm ngh?m
  Th?t b?i; d?u hàng; phá s?n
  the company went under completely
  công ty hoàn toàn phá s?n
  L?n (m?t tr?i)
  (t? M?,nghia M?) ch?t
  to go up
  lên, leo lên, di lên
  to go up a ladder
  lên thang gác
  to go up a river
  di ngu?c dòng sông
  to go up to town
  ra t?nh, lên t?nh
  the curtain goes up
  màn kéo lên
  Lên l?p khác
  to go up to the university
  lên d?i h?c, vào d?i h?c
  Tang, tang lên (giá c?)
  N? tung
  the house went up in flames
  ngôi nhà n? tung trong khói l?a
  M?c lên
  new houses are going up everywhere in the town
  nhà m?i m?c lên kh?p noi trong thành ph?
  to go with
  di cùng, di theo
  D?ng ý ki?n; nh?t trí (v?i ai)
  Cùng v?i, theo
  some acres of land go with the house
  vài m?u ru?ng kèm theo v?i ngôi nhà (cho ai s? d?ng)
  H?p
  the colour of your tie does not go well with that of your shirt
  màu ca vát c?a anh không h?p v?i màu áo so mi
  to go without
  nh?n, ch?u thi?u, ch?u không có
  to go without food
  nh?n an, ch?u dói
  to be gone on somebody
  mê ai, ph?i lòng ai
  to go begging
  không ai c?n d?n, không ai c?u d?n
  to go all lengths
  dùng d? m?i cách
  to go all out
  rán h?t s?c, dem h?t s?c mình
  to go a long way
  di xa
  Có tác d?ng l?n, có ?nh hu?ng l?n
  D? du?c lâu (d? an); b?n (qu?n áo...)
  Tiêu du?c lâu (ti?n...)
  to go astray

  Xem astray

  to go bail for someone

  Xem bail

  to go beyond the veil
  o go hence
  to go to a better word
  o go out of this word
  to go heaven
  o go to one's account
  to go to one's long rest
  o go to one's own place
  to go the way of all the earth
  o go the way of all flesh
  to go the way of nature
  o go to one's last (long) home
  to go over to the great majority
  o go off the books
  Ch?t
  to go west
  (t? lóng) ch?t
  to go up the flume
  (t? M?,nghia M?) (t? lóng) ch?t
  to go down hill
  xu?ng d?c (den & bóng)
  Suy y?u r?t nhanh (s?c kho?)
  to go far
  s? làm nên, có ti?n d?
  to go flop

  Xem flop

  to go hard with somebody
  làm lôi thôi cho ai, gây chuy?n b?c mình khó ch?u cho ai, làm khó khan cho ai
  to go hot and cold
  lên con s?t lúc nóng lúc l?nh
  Th?n lúc d? b?ng lúc tái di
  to go it (lóng)
  làm m?nh, làm hang
  S?ng b?a bãi, s?ng phóng dãng
  to go it alone
  làm m?t mình không nh? c?y vào ai; m?t mình ch?u h?t trách nhi?m
  to go off one's head (nut)
  m?t trí, hoá diên
  to go over big
  (t? M?,nghia M?), (thông t?c) thành công l?n, d?t k?t qu? l?n, ti?n b? nhi?u
  to go one better
  tr?i hon, vu?t hon (ai)
  to go phut

  Xem phut

  to go share and share alike
  chia d?u (v?i ai)
  to go sick
  (quân s?) báo cáo ?m
  to go to the country

  Xem country

  to go to great trouble (expense)
  lo l?ng nhi?u, b? nhi?u công s?c
  go to hell (jericho, bath, blazes...)!
  d? ch?t ti?t! qu? tha ma b?t mày di!
  to go to seed

  Xem seed

  to go to war
  dùng bi?n pháp chi?n tranh, di d?n ch? dánh nhau
  to go to whole length of if
  o go to the whole way
  Làm d?n noi d?n ch?n, không b? n?a ch?ng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đi
  tiến hành
  vận hành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Move (ahead or forward or onwards), proceed, advance,pass, make headway, travel, voyage, set off, tour, trek, wend,stir, budge: Would you go to the market for me?
  Leave,depart, go out, move (out or away), decamp, make off, withdraw,repair, retire, retreat, Colloq take off: I wish he would go atonce. She went to her country cottage for the weekend. 3function, operate, work, run, perform: I cannot get the engineto go properly.
  Lead, open to, give access to, communicate toor with, connect with or to: Where does this door go?
  Lead,communicate with, run: Does this road go to Oxford?
  Fit,belong (together), agree or conform (with each other),harmonize, blend, match, be appropriate or suitable (for or to),complement each other: These colours don't go.
  Become: Hewent mad when he learnt about the accident.
  Fit, extend,reach, span, stretch: My belt would never go round your waist!9 be disposed of or discarded or thrown away, be dismissed, begot rid of or abolished, be given up, be cast or set or putaside, be done with: That out-dated computer has to go.
  Disappear (without a trace), vanish (into thin air), evaporate:Where has all the money gone?
  Pass, elapse, slip or tickaway, fly: Time goes quickly when you're having fun.
  Fail,fade, decline, flag, weaken, degenerate, wear out, give (out);give way, collapse, fall or come or go to pieces, disintegrate,crack: I'm afraid the tyres are going. When that last supportgoes, the roof will come down. 13 die, expire, be gone, meetone's Maker, pass on or away, shuffle off this mortal coil, goto one's reward, go to the happy hunting-grounds, go to thatgreat cricket-pitch in the sky, Slang kick the bucket, snuff it:By the time the doctor arrived, Graham had gone.
  Sound,pronounce, enunciate, articulate, say, utter: And this littlepig goes 'Wee, wee, wee', all the way home.
  Survive, last(out), endure, live, continue: How long can we go withoutwater?
  Be used up or consumed or finished: The last of ourfood was gone.
  Go to the toilet or the lavatory or thebathroom, move (one's) bowels, urinate, defecate, Slang pee,take a leak or a crap, Chiefly Brit go to the loo, Chiefly US goto the john, Taboo slang (take a) piss or shit: We stopped at amotorway filling station because Jane had to go.
  Go about.approach, tackle, set about, undertake, begin, start: I don'tlike the way she goes about her work. How does one go aboutestablishing a business? 19 go ahead. proceed, continue, move orgo forward, advance, progress, go on: She told me I could goahead with the scheme. The policeman motioned to go ahead. 20 goalong (with). a escort, accompany: We asked if we could goalong with them to the cinema. b agree (to), concur (with),acquiesce (to), assent (to), support: Beverly would never goalong with a plan like yours.
  Go around or about or round(with). a move or go around, circulate: I wish he'd stop goinground telling everyone about me. There's a lot of flu goingaround. b socialize (with), frequent or seek the company of,spend time with, associate with, Colloq hang around or about(with), hang out (with): The boy is going around with thatCollins girl. c wander or move around: He goes about pickingthrough rubbish bins.
  Go at. attack, assault, assail: Wewent at the enemy with all the fire power we could muster.
  Go away. go (off), leave, depart, withdraw, exit; retreat,recede, decamp: The clouds went away and the sun came out. Weare going away for the weekend. 24 go back (to). a return (to);revert (to), change back (to): He went back to his old jobafter the war. Can we go back to the way things were before wewere married? b originate (in), begin or start (with), date back(to): Our friendship goes back to our childhood.
  Go backon. renege (on), break, retract, repudiate, forsake: She's goneback on our agreement.
  Go by. a pass (by), go past, moveby; elapse: We used to watch the goods trains go by. The monthswent by quickly since our last meeting. b rely or count ordepend or bank on, put faith in(to), be guided by, judge from:You cannot go by what Atherton tells you.
  Go down. a sink,go under, founder, submerge: The ship went down within minutesof striking the mine. b decrease, decline, drop, sink, drop:The Nikkei Index went down 200 points. c fall, be defeated orbeaten, suffer defeat, lose, collapse: Our forces went downunder an onslaught from the attacking armies. d be rememberedor memorialized, or recalled or commemorated or recorded: Thatday of infamy will go down in history. e find favour oracceptance or approval, be accepted: His ideas have not gonedown well with the council.
  Go for. a fetch, obtain, get:Please go for help. b apply or relate to, concern, involve:The rule against smoking goes for you, too, Smedley. c fancy,favour, like, admire, be attracted to, prefer, choose, Slangdig: I can tell that Peter really goes for Maria. I could gofor a pint of beer right now. d attack, assault, assail, setupon: The dog went for him as soon as he opened the gate. eset one's sights on, aim for, focus attention or effort(s) on:I decided to risk all and go for Drogheda Boy at 100-8.
  Goin for. a enter, enrol, start, begin, embark on, pursue, takeup, embrace, espouse, undertake, follow, adopt, go into, US goout for: He is going in for a career in boxing. b like, fancy,favour, practise, do, engage in: I don't go in formountain-climbing.
  Go into. a See 28 (a), above. b delveinto, examine, pursue, investigate, analyse, probe, scrutinize,inquire into, study: I want to go into the subject of yourabsences with you, Fanshawe. c touch on, discuss, mention: Ishould avoid going into the subject of money with Pauline if Iwere you. 31 go off. a go out, cease to function: I saw thelights go off at nine. b explode, blow up, detonate, erupt;fire, be discharged: The bomb is set to go off in an hour. Thegun went off, killing the mouse. c occur, happen, take place:The conference went off as planned. d depart, leave, go (away),set out, exit, decamp, quit: She went off without another word.e Brit deteriorate, rot, moulder, go stale, go bad, spoil, sour,turn: After two days the milk goes off. f Usually, go offinto. start or break into or out in: He goes off into gales oflaughter whenever I mention your name.
  Go on. a continue,proceed, keep on, carry on; persist, last, endure, persevere:He went on coughing all night long. The party went on into thesmall hours. b happen, occur, take place, come about, Colloqcome off: I have always wondered what went on in there. c comeon, begin or resume functioning: The lights went on atmidnight. d enter, make an entrance: She doesn't go on tillthe third act. e going on. approaching, nearing, nearly,almost, not quite: He's six going on seven. It's going on eighto'clock. f gabble, chatter, drone on, Brit natter, Colloq Britwitter (on), rabbit on: He goes on endlessly about his cars. grely or depend on, use: The detective had very little to go on.33 go out. a fade or die (out), expire, cease functioning, gooff, be extinguished: The lights went out, throwing the roominto Stygian blackness. b depart, leave, exit: He went out atsix and has not been seen since. c socialize, associate; court,go together, Brit walk out, US date: Harry is going out withAnnabel.
  Go over. a review, skim (through or over), gothrough, scan, look at, read, study; inspect, examine,scrutinize, investigate: I went over your report last night.They are going over everyone's luggage with a fine-tooth comb. bbe received: The first song went over very well. c clean, tidyor neaten (up): I've just gone over the entire flat. drehearse, repeat, reiterate, review, go through: We keep goingover the same things, again and again.
  Go round or US alsoaround. a revolve, rotate, spin, whirl, twirl: The earth takesa year to go round the sun. b suffice, be sufficient oradequate or enough, satisfy: Are there enough life jackets togo around? c See 21, above.
  Go through. a experience,suffer, undergo, bear, take, stand, tolerate, put up with,brook, submit to, endure, live through, brave: I don't think Icould go through another war. b be accepted or approved, pass(muster): The bill went through without a hitch. c See 34 (a),above.
  Go together. a harmonize, accord, agree, fit, go,suit each other, belong (with each other): I don't think thatpuce and vermilion go together. b See 33 (c), above.
  Gounder. a See 27 (a), above. b fail, collapse, subside, gobankrupt, succumb, Brit go to the wall, Colloq fold, US go bellyup: Statistics show that more than 500 companies go under everyweek in the USA. 39 go up. a rise, increase: If inflation goesup, the Chancellor will raise interest rates. b explode, blowup: The munitions factory went up, showering debris over thewhole neighbourhood. 40 go with. a go together with, harmonizewith, blend with, be suitable or suited for, fit (in) with,accord or agree with: That scarf does not go with the dress. bsocialize with, associate with, date, accompany, court,Old-fashioned Brit walk out with, US date: I hear that Connieis going with Don.
  Go without. do or manage or get bywithout, lack, be deprived of, need; abstain from, survive orlive or continue without: In the old days, if you could notafford something, you went without. She cannot go without acigarette for more than an hour.
  N.
  Chance, turn, opportunity, try, attempt, Colloq whack,crack, whirl, shot, stab: I don't expect much, but I'll have ago anyway.

  Tham khảo chung

  • go : National Weather Service
  • go : amsglossary
  • go : Corporateinformation
  • go : Foldoc
  • go : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X