• (đổi hướng từ Voltages)

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) điện áp, sức điện động đo bằng vôn
  high voltage
  điện áp cao, cao thế

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điện áp

  Cơ - Điện tử

  điện áp

  điện áp

  Toán & tin

  điện áp ngưỡng
  thế hiệu
  instantaneous voltage
  thế hiệu tức thời
  potential divider, voltage divider
  độ chia bằng thế hiệu
  steady state voltage
  thế hiệu ổn định
  voltage drift
  sự kéo theo thế hiệu
  voltage feedback
  hồi tiếp theo thế hiệu

  Kỹ thuật chung

  điện áp
  absence of voltage
  sự không có điện áp
  absolute voltage level
  mức tuyệt đối của điện áp
  AC voltage
  điện áp AC
  AC voltage
  điện áp xoay chiều
  accelerating voltage
  điện áp gia tốc
  acceleration voltage
  điện áp gia tốc
  active voltage
  điện áp hữu công
  actuating voltage
  điện áp khởi động
  alternating current, voltage
  điện áp xoay chiều
  alternating voltage
  điện áp AC
  alternating voltage
  điện áp xoay chiều
  analog voltage
  điện áp tương tự
  analogue voltage
  điện áp tương tự
  anode voltage
  điện áp anode
  arc voltage
  điện áp hồ quang
  arc-stream voltage
  điện áp đồng hồ quang
  arc-stream voltage
  điện áp luồng hồ quang
  atmospheric over-voltage
  quá điện áp khí quyển
  auxiliary voltage
  điện áp phụ
  avalanche voltage
  điện áp thác
  average voltage
  điện áp trung bình
  back-voltage
  điện áp ngược
  balance voltage
  điện áp cân bằng
  barrier voltage
  điện áp rào
  basic impulse withstand voltage
  điện áp chịu xung cơ bản
  basic voltage
  điện áp cơ sở
  Battery Voltage Detect (BVD)
  phát hiện điện áp nguồn ác qui
  bias voltage
  điện áp định thiên
  bias voltage
  điện áp lệch
  bias voltage
  điện áp phân cực
  blanking voltage
  điện áp xóa
  blocking voltage
  điện áp cản
  blocking voltage
  điện áp chặn
  booster voltage
  điện áp bổ sung
  booster voltage
  điện áp phụ thêm
  breakdown voltage
  điện áp đánh lửa
  breakdown voltage
  điện áp đánh thủng
  breakdown voltage
  điện áp đánh xuyên
  breakdown voltage
  điện áp phóng điện
  bucking voltage
  điện áp bù
  bus bar voltage transformer
  biến điện áp dùng cho thanh cái
  capacitive voltage divider
  bộ chia điện áp dung tính
  capacitive voltage transformer
  biến điện áp kiểu điện dung
  capacitive voltage transformer
  biến điện áp kiểu ghép tụ
  ceiling voltage
  điện áp tối đa
  cell voltage
  điện áp bình (điện phân)
  cell voltage
  điện áp pin
  charging voltage
  điện áp nạp
  closed-circuit voltage
  điện áp có tải
  closed-circuit voltage
  điện áp đóng mạch
  closed-circuit voltage
  điện áp hoạt động
  closed-circuit voltage
  điện áp làm việc
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch đóng
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch kín
  collector voltage
  điện áp cực góp
  common mode voltage
  điện áp chế độ thông thường
  common mode voltage
  điện áp tín hiệu cùng pha
  common-mode voltage
  điện áp kiểu chung
  compact extra-low voltage tungsten halogen lamp
  đèn halogen-tungsten điện áp siêu thấp cỡ thu gọn
  compensating voltage
  điện áp bù
  complex voltage
  điện áp phức
  composite modulation voltage
  điện áp điều chế phức hợp
  connection voltage
  điện áp nối
  constant voltage
  điện áp không đổi
  constant voltage
  điện áp ổn định
  Constant Voltage (CV)
  điện áp không đổi
  constant-voltage dynamo
  đynamô điện áp không đổi
  constant-voltage source
  nguồn điện áp không đổi
  continuous operating voltage
  điện áp vận hành liên tục
  continuous operation voltage
  điện áp vận hành liên tục
  controlling voltage
  điện áp điều chỉnh
  corona start voltage
  điện áp khởi đầu điện hoa
  corona start voltage
  điện áp phát sinh vầng quang
  counter voltage
  điện áp đếm
  counter voltage
  điện áp ngược
  counter voltage
  phản điện áp
  coupling capacitor voltage transformer
  máy biến điện áp kiểu ghép tụ
  crest voltage
  điện áp đỉnh
  critical anode voltage
  điện áp anode tới hạn
  critical grid voltage
  điện áp lưới tới hạn
  critical voltage
  điện áp tới hạn
  current voltage
  quan hệ dòng-điện áp
  current-voltage characteristic
  đặc tuyến dòng-điện áp
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng điện áp-dòng
  current-voltage curve
  đặc tuyến dòng điện-điện áp
  current-voltage dual
  mạch kép dòng điện áp
  cutoff voltage
  điện áp cuối
  cutoff voltage
  điện áp giới hạn
  CVCF (ConstantVoltage Frequency Power Supply)
  nguồn cung cấp tần số điện áp không đổi
  DC voltage
  điện áp DC
  DC voltage
  điện áp một chiều
  DC voltage source
  nguồn điện áp một chiều
  decomposition voltage
  điện áp phân giải
  decomposition voltage
  điện áp phân ly
  deflection voltage
  điện áp làm lệch
  degree of voltage rectification
  độ chỉnh lưu điện áp
  degree of voltage rectification
  mức chỉnh lưu điện áp
  delta voltage
  điện áp dây
  delta voltage
  điện áp tam giác
  diametral voltage
  điện áp đối tâm
  differential output voltage
  điện áp ra vi phân
  differential voltage
  điện áp vi sai
  diode forward voltage
  điện áp đi-ốt thuận
  diode voltage
  điện áp đi-ốt
  direct voltage
  điện áp một chiều
  discharge voltage
  điện áp phóng (điện)
  discharge voltage
  điện áp phóng điện
  disruptive voltage
  điện áp đánh thủng
  disruptive voltage
  điện áp đánh xuyên
  disturbance voltage
  điện áp nhiễu
  disturbing voltage
  điện áp nhiễu
  drive voltage
  điện áp phụ thêm
  drop voltage
  điện áp giáng
  drop voltage
  điện áp sụt
  drop-out voltage
  điện áp giáng
  drop-out voltage
  điện áp sụt
  dry flashover voltage
  điện áp đánh thủng khô
  dual supply voltage
  điện áp cung cấp kép
  duel voltage
  điện áp kép
  duel voltage
  hai điện áp
  effective voltage
  điện áp hiệu dụng
  EHV (extremelyhigh voltage)
  điện áp cực lớn
  electrode bias voltage
  điện áp định thiên điện cực
  electrode voltage
  điện áp điện cực
  electrodeless voltage
  điện áp không điện cực
  electron beam voltage
  điện áp chùm điện tử
  end-point voltage
  điện áp cuối
  equivalent noise voltage
  điện áp tạp nhiễu tương đương
  equivalent noise voltage
  điện áp tiếng ồn tương đương
  equivalent voltage
  điện áp tương đương
  error voltage
  điện áp lệch
  error voltage
  điện áp sai số
  excess voltage
  sự quá điện áp
  excitation voltage
  điện áp kích thích
  excitation voltage
  điện áp kích từ
  exciting voltage
  điện áp kích thích
  exposure voltage
  điện áp lộ sáng
  external voltage
  điện áp bên ngoài
  external voltage
  điện áp ngoài
  external voltage source
  nguồn điện áp bên ngoài
  Extra High Voltage (EHV)
  điện áp cực cao
  extra low voltage
  điện áp cực thấp
  extra-high voltage
  điện áp cực cao
  extra-high voltage cable
  cáp điện áp cực cao
  extremely high voltage (EHV)
  điện áp cực cao
  fault voltage circuit breaker
  máy cắt điện áp sự cố
  feedback voltage
  điện áp hồi tiếp
  field voltage
  điện áp kích
  field voltage
  điện áp tạo trường
  filament voltage
  điện áp sợi nung
  final voltage
  điện áp cuối cùng
  firing voltage
  điện áp đánh lửa
  fixed voltage
  điện áp cố định
  flash-over voltage
  điện áp phóng điện
  flash-over voltage
  điện áp phóng hồ quang
  floating voltage
  điện áp trôi
  forward voltage
  điện áp hướng tới
  forward voltage
  điện áp thuận
  full load voltage
  điện áp khi đầy tải
  full voltage
  điện áp đầy đủ
  full voltage
  điện áp định mức
  gate voltage
  điện áp cổng
  gate voltage
  điện áp cực cửa
  gate-to-source voltage
  điện áp cực cửa-cực nguồn
  grid voltage
  điện áp lưới
  half-ware voltage
  điện áp nửa sóng
  Hall voltage
  điện áp Hall
  hearing evoked voltage
  điện áp kích thính giác
  heater voltage
  điện áp nung
  hexagon voltage
  điện áp lục giác
  hexagon voltage
  điện áp sáu pha
  high tension , high voltage
  điện áp cao
  high voltage
  điện áp cao
  High voltage (HV)
  điện áp cao
  High Voltage Direct Current (HVDC)
  dòng một chiều điện áp cao
  high-voltage cable
  cáp điện áp cao
  high-voltage circuit breaker
  bộ ngắt mạch điện áp cao
  high-voltage direct current
  dòng một chiều điện áp cao
  high-voltage equipment
  thiết bị điện áp cao
  high-voltage impulse generator
  máy phát xung điện áp cao
  high-voltage insulation
  cách điện điện áp cao
  high-voltage motor
  động cơ điện áp cao
  high-voltage porcelain insulator
  bầu sứ điện áp cao
  high-voltage power supply
  nguồn cấp điện áp cao
  high-voltage tester
  bộ thử điện áp cao
  high-voltage transmission line
  đường truyền dẫn điện áp cao
  high-voltage winding
  cuộn dây điện áp cao
  highest voltage
  điện áp cao nhất
  holding voltage
  điện áp duy trì
  hum voltage
  điện áp ồn
  hum voltage
  điện áp tạp nhiễu
  ignition voltage
  điện áp đánh lửa
  ignition voltage
  điện áp mồi
  impedance voltage
  điện áp đoản mạch
  impedance voltage
  điện áp ngắn mạch
  impedance voltage
  điện áp trên trở kháng
  impedance voltage
  điện áp trở kháng
  impressed voltage
  điện áp đặt
  impressed voltage
  điện áp đặt vào
  impressed voltage
  điện áp tác dụng vào
  impulse spark over voltage
  điện áp phóng điện xung kích
  impulse voltage
  điện áp xung
  impulse voltage/current
  điện áp/dòng điện xung
  impulse withstand voltage
  điện áp xung chịu đựng
  impulse withstand voltage
  điện áp xung chịu được
  induced voltage
  điện áp bị cảm ứng
  induced voltage
  điện áp cảm ứng
  induced voltage
  điện áp thụ cảm
  inducing voltage
  điện áp cảm ứng
  induction voltage
  điện áp cảm ứng
  inductive voltage transformer
  biến điện áp kiểu cảm ứng
  initial inverse voltage
  điện áp ngược ban đầu
  initial surge voltage
  điện áp tăng vọt ban đầu
  initial voltage
  điện áp ban đầu
  input voltage
  điện áp đầu vào
  input voltage
  điện áp vào
  instantaneous voltage
  điện áp tức thời
  insulation withstand voltage
  điện áp an toàn cách điện
  interfacial voltage
  điện áp giữa hai mặt
  internal voltage
  điện áp nội
  interrupting voltage
  điện áp ngắt (mạch)
  inverse peak voltage
  điện áp đỉnh ngược
  inverse peak voltage
  điện áp ngược cực đại
  inverse voltage
  điện áp ngược
  Kirchhoff's voltage law
  định luật Kirchhoff về điện áp
  lack of voltage
  thiếu điện áp
  lagging voltage
  điện áp trễ
  leading voltage
  điện áp sớm pha
  lighting impulse residual voltage
  điện áp dư xung sét
  lightning arrester for high voltage
  bộ chống sét điện áp cao
  limiting voltage
  điện áp giới hạn
  line voltage
  điện áp dây
  line voltage
  điện áp đường dây
  line voltage
  điện áp lưới điện
  line-to-earth voltage
  điện áp dây nóng-dây đất
  line-to-earth voltage
  điện áp đường dây-đất
  line-to-ground voltage
  điện áp dây nóng-dây đất
  line-to-ground voltage
  điện áp đường dây đất
  line-to-line voltage
  điện áp đường dây-đường dây
  line-to-neutral voltage
  điện áp dây nóng-dây nguội
  linear voltage
  điện áp tuyến tính
  Longitudinal Output Voltage (LOL)
  điện áp ra theo chiều dọc
  loss in voltage
  sự giảm điện áp
  loss of voltage
  mất điện áp
  loss of voltage
  tổn thất điện áp
  low voltage
  điện áp thấp
  Low Voltage AC (LVAC)
  Nguồn AC điện áp thấp
  Low Voltage Differential (LVD)
  vi sai điện áp thấp
  Low Voltage Differential Signalling (LVDS)
  báo hiệu vi sai điện áp thấp
  Low Voltage Directive (LVD)
  chỉ dẫn điện áp thấp
  low voltage relay
  rơle điện áp thấp
  low voltage system
  lưới điện áp thấp
  low-voltage cable
  cáp điện áp thấp
  low-voltage electrostatic loudspeaker
  loa tĩnh điện điện áp thấp
  low-voltage frost heave prevention equipment
  thiết bị chống đóng băng điện áp thấp
  low-voltage heave prevention equipment
  thiết bị chống điện áp thấp
  low-voltage installation
  thiết bị điện áp thấp
  low-voltage line
  đường dây điện áp thấp
  low-voltage network
  mạng điện áp thấp
  low-voltage winding
  cuộn dây điện áp thấp
  mains voltage
  điện áp đường dây
  mains voltage
  điện áp lưới điện
  maximum operating common mode voltage
  điện áp cực đại khi vận hành
  maximum operating normal voltage
  điện áp cực đại khi vận hành
  maximum operating voltage
  điện áp vận hành tối đa
  maximum permissible voltage
  điện áp cực đại cho phép
  maximum voltage
  điện áp cực đại
  maximum voltage
  điện áp tối đa
  maximum voltage relay
  rơle điện áp cực đại
  measured voltage
  điện áp đo được
  medium voltage
  điện áp trung bình
  Medium Voltage (MV)
  điện áp trung bình
  mesh voltage
  điện áp mắt lưới
  minimum voltage
  điện áp cực tiểu
  multi-range voltage detector stick
  sào thử điện nhiều bậc điện áp
  negative voltage
  điện áp âm
  negative voltage supply
  cung cấp điện áp âm
  negative voltage supply
  nguồn điện áp âm
  neutral point displacement voltage
  điện áp dịch chuyển trung hòa
  neutral voltage
  điện áp (điểm) trung tính
  neutralizing voltage
  điện áp trung hòa
  no voltage
  điện áp bằng không
  no voltage
  sự không có điện áp
  no-load direct voltage
  điện áp một chiều không tải
  no-load voltage
  điện áp không (phụ) tải
  no-load voltage
  điện áp không tải
  no-load voltage
  điện áp mạch hở
  node voltage
  điện áp (so với) nút
  node-voltage analysis
  phân tích điện áp nút
  noise voltage
  điện áp tạp âm
  noise voltage
  điện áp tạp nhiễu
  noise voltage
  điện áp tiếng ồn
  nominal voltage
  điện áp danh định
  nominal voltage
  điện áp định danh
  nominal voltage
  điện áp định mức
  normal mode voltage
  điện áp chế độ chuẩn
  normal voltage
  điện áp chuẩn
  normalized voltage
  điện áp chuẩn hóa
  null voltage
  điện áp bằng không
  off-load voltage
  điện áp hở mạch
  offset voltage
  điện áp lệnh
  on-load voltage
  điện áp có tải
  on-load voltage
  điện áp làm việc
  on-load voltage
  điện áp mạch kín
  on-load voltage
  điện áp trên phụ tải
  open circuit voltage
  điện áp hở mạch
  open circuit voltage
  điện áp mạch hở
  open circuit voltage
  điện áp trong mạch mở
  open-circuit (intermediate) voltage
  điện áp trung gian mạch hở
  open-circuit voltage
  điện áp không (phụ) tải
  operate voltage
  điện áp làm việc
  operate voltage
  điện áp vận hành
  operating voltage
  điện áp công tác
  operating voltage
  điện áp đóng mạch
  operating voltage
  điện áp hoạt động
  operating voltage
  điện áp làm việc
  operating voltage
  điện áp thao tác
  operating voltage
  điện áp vận hành
  operating voltage indicator
  đồng hồ điện áp hoạt động
  operational voltage
  điện áp công tác
  operational voltage
  điện áp thao tác
  operational voltage
  điện áp vận hành
  output voltage
  điện áp (đầu) ra
  output voltage
  điện áp ra
  overload voltage
  điện áp quá tải
  pace voltage
  điện áp bước
  peak arc voltage
  điện áp hồ quang cực đại
  peak envelope voltage
  điện áp đỉnh đường bao
  peak envelope voltage (PEV)
  điện áp đường bao cực đại
  peak inverse voltage
  điện áp ngược cực đại
  peak inverse voltage
  điện áp ngược đỉnh
  Peak Inverse Voltage (PIV)
  điện áp nghịch đảo đỉnh
  Peak To Peak (voltage) (PTP)
  đỉnh - Đỉnh (Điện áp ~)
  peak voltage
  điện áp cựcđại
  peak voltage
  điện áp đỉnh
  peak voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp đỉnh
  peak voltage measuring instrument
  von kế điện áp đỉnh
  peak voltage measuring instrument
  von kế đo điện áp đỉnh
  permissible voltage
  điện áp được phép
  PEV (peakenvelope voltage)
  điện áp đường bao dỉnh
  phase sequence voltage relay
  rơle điện áp thứ tự pha
  phase voltage
  điện áp pha
  phase-to phase voltage
  điện áp dây pha
  phase-to phase voltage
  điện áp pha-pha
  phase-to-ground voltage
  điện áp pha-đất
  phase-to-neutral voltage
  điện áp pha-trung tính
  phase-to-neutral voltage
  điện áp pha-trung tính (điện áp pha)
  phase-to-phase voltage
  điện áp pha-pha
  pick voltage
  điện áp bộ cảm biến
  pick-up voltage
  điện áp bộ cảm biến
  positive voltage
  điện áp dương
  primary voltage
  điện áp cuộn sơ cấp
  primary voltage
  điện áp sơ cấp
  primary voltage
  điện áp sơ cấp (ở biến áp)
  proof voltage
  điện áp kiểm tra
  proof voltage
  điện áp thử nghiệm
  psophometric voltage
  điện áp tạp thoại kế
  pulsating voltage
  điện áp đập mạnh
  pulsating voltage
  điện áp mạch động
  puncture voltage
  điện áp chọc thủng
  puncture voltage
  điện áp đánh thủng
  quasi-peak voltage
  điện áp chuẩn đỉnh
  quasi-peak voltage
  điện áp đỉnh
  quench voltage
  điện áp dập tắt
  quench voltage
  điện áp tắt
  r.m.s voltage
  điện áp căn quân phương
  r.m.s voltage
  điện áp hiệu dụng
  ramp voltage
  điện áp tăng đều
  random voltage
  điện áp ngẫu nhiên
  rate of rise of restriking voltage (RRRV)
  tốc độ tăng của điện áp phóng lại
  rate of voltage rise
  tốc độ tăng điện áp
  rated impulse withstand voltage
  điện áp chịu xung định mức
  rated step voltage
  điện áp bậc thang danh định
  rated voltage
  điện áp danh định
  rated voltage
  điện áp đầy đủ
  rated voltage
  điện áp định mức
  rated voltage of a winding
  điện áp danh định của cuộn dây
  rated voltage ratio
  tỷ số điện áp danh định
  reactance voltage
  điện áp của điện kháng
  reactance voltage
  điện áp phản kháng
  reactance voltage
  điện áp-điện kháng
  reactive voltage
  điện áp phản kháng
  reactive voltage
  điện áp vô công
  reactive-power (voltage) control
  sự điều chỉnh (điện áp) bằng công suất phản kháng
  recovery voltage
  điện áp hồi phục
  recovery voltage
  điện áp phục hồi
  rectified voltage
  điện áp đã chỉnh lưu
  reference voltage
  điện áp chuẩn
  reference voltage
  điện áp quy chiếu
  reference voltage
  điện áp so sánh
  reference voltage level
  mức điện áp chuẩn gốc
  reflected voltage
  điện áp phản xạ
  reflector voltage
  điện áp bộ phản xạ
  regulated output voltage
  điện áp ổn định
  regulated voltage
  điện áp không đổi
  regulated voltage
  điện áp ổn định
  reignition voltage
  điện áp tái đánh lửa
  relative voltage
  điện áp tương đối (âm hoặc dương)
  residual voltage
  điện áp dư
  residual voltage
  điện áp sót
  residual voltage relay
  rơle điện áp dư
  residual voltage test
  thử điện áp dư
  resistance voltage
  điện áp (trên) điện trở
  resistance voltage
  điện áp điện trở
  resonant voltage step-up
  tăng điện áp do cộng hưởng
  response to voltage
  đáp ứng với điện áp
  response to voltage
  độ nhạy điện áp
  restriking voltage
  điện áp phóng lại
  reverse voltage
  điện áp ngược
  reverse voltage protection
  bảo vệ chống điện áp ngược
  ripple voltage
  điện áp dư
  ripple voltage
  điện áp gợn sóng
  root mean square voltage
  điện áp căn quân phương
  root mean square voltage
  điện áp hiệu dụng
  rush of voltage
  tăng vọt điện áp
  Safety Extra Low Voltage circuit (SELV)
  mạch có điện áp cực thấp an toàn
  safety extra-low voltage
  điện áp an toàn cực thấp
  safety voltage
  điện áp an toàn
  saturation voltage
  điện áp bão hòa
  saw tooth voltage
  điện áp hình răng cưa
  saw tooth voltage
  điện áp răng cưa
  sealing voltage
  điện áp tiếp xúc
  secondary voltage
  điện áp thứ cấp
  self-induction back-voltage
  điện áp ngược tự cảm
  shock hazard voltage
  điện áp gây giật nguy hiểm
  signal voltage
  điện áp tín hiệu
  sine voltage
  điện áp hình sin
  single supply voltage
  điện áp nguồn đơn
  sinusoidal voltage
  điện áp hình sin
  sinusoidal voltage
  điện áp sóng (sin)
  slowly varying voltage
  điện áp thay đổi chậm
  source voltage
  điện áp nguồn
  spark voltage
  điện áp đánh lửa (ở bugi)
  spark-over voltage
  điện áp đánh lửa
  spark-over voltage
  điện áp phóng (điện)
  sparking voltage
  điện áp đánh lửa
  sparkover voltage
  điện áp đánh thủng
  square wave voltage
  điện áp sóng vuông góc
  stabilized voltage
  điện áp ổn định
  Standard low voltage CMOS (SLV-CMOS)
  CMOS điện áp tiêu chuẩn thấp tiêu chuẩn
  star voltage
  điện áp hình sao
  star voltage
  điện áp sao
  starting voltage
  điện áp ban đầu
  starting voltage
  điện áp khởi động
  starting voltage
  điện áp mồi
  steady state voltage
  điện áp ổn định
  steady-state voltage
  điện áp xác lập
  step voltage
  điện áp bậc thang
  step voltage
  điện áp bước
  sticking voltage
  điện áp cản
  sticking voltage
  điện áp chặn
  striking voltage
  điện áp đánh lửa
  striking voltage
  điện áp mồi
  supply voltage
  điện áp cung cấp
  supply voltage
  điện áp nguồn
  supply voltage indicator
  bộ chỉ báo điện áp nguồn
  surge voltage
  điện áp sét
  surge voltage
  điện áp xung
  surge voltage generator
  máy phát xung điện áp
  surge voltage protector
  bộ bảo vệ quá điện áp
  Surge voltage Protector (SVP)
  bộ bảo vệ chống điện áp tăng vọt
  sweep voltage
  điện áp quét
  switching impulse residual voltage
  điện áp dư xung đóng ngắt
  synchronous generated voltage
  điện áp phát ra đồng bộ
  synchronous voltage
  điện áp đồng bộ
  tank voltage
  điện áp bình
  terminal voltage
  điện áp đầu cuối
  test voltage
  điện áp thử (nghiệm)
  testing voltage
  điện áp thử
  thermal noise voltage
  điện áp nhiệt
  thermoelectric voltage
  điện áp nhiệt điện
  threshold voltage
  điện áp ngưỡng
  timing voltage
  điện áp định thời
  touch voltage
  điện áp tiếp xúc
  transformer voltage
  điện áp biến áp
  transformer voltage
  điện áp máy biến áp
  transformer voltage ratio
  tỷ số điện áp biến áp
  transient recovery voltage
  điện áp phục hồi chuyển tiếp
  transient recovery voltage
  điện áp quá độ phục hồi
  transient voltage
  điện áp chuyển tiếp
  transient voltage
  điện áp chuyển tiếp (quá độ)
  transmission-line voltage
  điện áp đường truyền
  triggering voltage
  điện áp khởi động
  tripling voltage
  điện áp bội ba
  turn-on voltage
  điện áp đóng mạch
  turn-on voltage
  điện áp mồi
  UHV (ultra-high voltage)
  điện áp siêu cao
  ultra-high voltage (UHV)
  điện áp siêu cao
  unbalance voltage
  điện áp không cân bằng (cầu đo)
  under voltage alarm
  sự báo động điện áp thấp
  unidirectional voltage
  điện áp một chiều
  unit voltage
  điện áp đơn vị
  valley voltage
  điện áp trũng
  variable voltage
  điện áp thay đổi
  variable voltage generator
  máy tạo điện áp biến đổi
  virtual voltage
  điện áp ảo
  voltage amplification
  độ khuếch đại điện áp
  voltage amplification
  sự khuếch đại điện áp
  voltage amplifier
  bộ khuếch đại điện áp
  voltage applied contact
  công tác xông điện áp
  voltage attenuation
  sự suy giảm điện áp
  voltage balance
  sự cân bằng điện áp
  voltage balance relay
  rơle cân bằng điện áp
  voltage build-up
  mồi điện áp
  voltage changer
  bộ đổi điện áp
  voltage circuit
  mạch điện áp
  voltage coefficient
  hệ số điện áp
  voltage coil
  cuộn điện áp
  voltage comparison
  sự so sánh điện áp
  voltage compensating
  sự bù điện áp
  voltage control
  điều chỉnh điện áp
  voltage control
  sự điều chỉnh điện áp
  voltage control
  sự điều khiển điện áp
  voltage control unit
  thiết bị điều khiển điện áp
  Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO)
  bộ dao động thạch anh khống chế bằng điện áp
  Voltage Controlled Oscillator (VCO)
  bộ dao động khống chế bằng điện áp
  voltage corrector
  bộ điều chỉnh điện áp
  voltage current characteristic
  đặc tuyến điện áp-dòng
  voltage dependent resistor
  điện trở phụ thuộc điện áp
  voltage derating
  giảm điện áp
  voltage detector
  sào phát hiện điện áp
  voltage detector stick
  sào phát hiện điện áp
  voltage deviation
  lệch điện áp
  voltage diagram of two-port network
  biểu đồ điện áp của mạng hai cửa
  voltage difference
  chênh lệch điện áp
  voltage difference
  hiệu điện áp
  voltage directional relay
  rơle điện áp có hướng
  voltage distribution
  sự phân bố điện áp
  voltage divider
  bộ chia điện áp
  voltage divider network
  mạch chia điện áp
  voltage division
  sự phân chia điện áp
  voltage double
  mạch nhân đôi điện áp
  voltage double type rectifier
  bộ chỉnh lưu tăng đôi điện áp
  voltage doubler
  bộ gấp đôi điện áp
  voltage doubler
  bộ nhân đôi điện áp
  voltage doubler
  mạch tăng đôi điện áp
  voltage drift
  sự trôi điện áp
  voltage drop
  điện áp rơi
  voltage drop
  sự sụt điện áp
  voltage dropping resistor
  điện trở làm sụt điện áp
  voltage element
  phần tử điện áp
  voltage fall
  giảm điện áp
  voltage feedback
  hồi tiếp điện áp
  voltage feedback
  sự hồi tiếp điện áp
  voltage flare
  chớp điện áp (để tạo ra độ chói toàn phần của đèn)
  voltage fluctuation
  thăng giáng điện áp
  voltage gain
  độ tăng ích điện áp
  voltage generator
  bộ tạo điện áp
  voltage generator
  bộ tạo sóng điện áp
  voltage generator
  máy tạo điện áp
  voltage gradient
  gradien điện áp
  voltage gradient
  gradient điện áp
  voltage indicator
  bộ chỉ báo điện áp
  voltage jump
  sự nhảy vọt điện áp
  voltage level
  mức điện áp
  voltage limiter
  bộ giới hạn điện áp
  voltage limiter
  bộ hạn chế điện áp
  voltage loss
  độ sụt điện áp
  voltage loss
  tổn hao điện áp
  voltage map
  bản đồ điện áp
  voltage measurement
  đo điện áp
  voltage measuring instrument
  dụng cụ đo điện áp
  voltage measuring range
  khoảng đo điện áp
  voltage modulation
  bộ điều chế điện áp
  voltage monitor
  bộ theo dõi điện áp
  voltage multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  voltage multiplier
  bộ nhân điện áp
  voltage multiplier circuit
  mạch nhân điện áp
  voltage node
  nút điện áp (ở hệ sóng dừng)
  voltage pencil
  bút chì điện áp
  voltage pencil
  kim điện áp
  voltage phasor
  phaso điện áp
  voltage phasor
  phức vectơ điện áp
  voltage phasor diagram
  biểu đồ pha điện áp
  voltage phasor diagram
  biểu đồ vectơ điện áp
  voltage phasor diagram
  đồ thị pha điện áp
  voltage polarity
  cực tính của điện áp
  voltage range
  khoảng điện áp
  voltage range
  dải điện áp
  voltage rating
  điện áp định danh
  voltage rating
  điện áp làm việc
  voltage rating
  định mức điện áp
  voltage ratio
  tỷ số điện áp
  voltage reduction factor
  hệ số suy giảm điện áp
  voltage reference
  chuẩn điện áp
  voltage reference diode
  đi-ốt chuẩn điện áp
  voltage reference diode
  đi-ốt điều chỉnh điện áp
  voltage reference tube
  đèn chuẩn điện áp
  voltage reference tube
  đèn điều chỉnh điện áp
  voltage reference tube
  đèn ổn định điện áp
  voltage reflection coefficient
  hệ số phản xạ điện áp
  voltage reflexion
  phản xạ điện áp
  voltage regulation
  điều chỉnh điện áp
  voltage regulation
  sự điều chỉnh điện áp
  voltage regulator
  bộ điều chỉnh điện áp
  voltage regulator
  bộ ổn định điện áp
  voltage regulator diode
  đi-ốt điều chỉnh điện áp
  voltage regulator diode, voltage reference diode
  đi-ốt chuẩn điện áp
  voltage regulator tube
  đèn chuẩn điện áp
  voltage regulator tube
  đèn điều chỉnh điện áp
  voltage regulator tube
  đèn ổn định điện áp
  voltage relay
  rơle điện áp
  voltage removed contact
  tiếp điểm ngắt điện áp
  voltage resonance
  sự cộng hưởng điện áp
  voltage restorer
  bộ phục hồi điện áp
  voltage selection switch
  công tắc lựa chọn điện áp
  voltage selector
  bộ chọn điện áp
  voltage sensitivity
  độ nhạy điện áp
  voltage source
  nguồn điện áp
  voltage source inverter
  bộ đảo nguồn điện áp
  voltage span
  khoảng đo điện áp
  voltage spike
  sự tăng vọt điện áp
  voltage stability
  độ ổn định điện áp
  voltage stabilization
  ổn định điện áp
  voltage stabilization
  sự ổn định điện áp
  voltage stabilizer
  bộ ổn định điện áp
  voltage stabilizer tube
  đèn chuẩn điện áp
  voltage stabilizer tube
  đèn điều chỉnh điện áp
  voltage stabilizer tube
  đèn ổn định điện áp
  voltage standard
  chuẩn điện áp
  voltage standing wave ratio
  hệ số sóng đứng điện áp
  voltage standing wave ratio
  tỷ số sóng dừng điện áp
  Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
  hệ số sóng đứng theo điện áp
  voltage step
  bậc điện áp
  voltage surge
  sự tăng vọt điện áp
  voltage test
  thử nghiệm điện áp
  voltage to earth
  điện áp so với đất
  voltage to ground
  điện áp so với đất
  voltage transducer
  bộ chuyển đổi điện áp
  voltage transformer
  bộ biến đổi điện áp
  voltage transformer
  máy biến điện áp
  voltage transformer
  máy biến đổi điện áp
  voltage variation
  biến thiên điện áp
  voltage variation
  sự biến thiên điện áp
  voltage-current dual
  đối ngẫu dòng-điện áp
  voltage-dependent resistor
  điển trở phụ thuộc điện áp
  voltage-free
  không điện áp
  voltage-range multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  voltage-range multiplier
  bộ nhân điện áp
  voltage-regulating relay
  rơle điều chỉnh điện áp
  voltage-regulating transformer
  máy biến áp điều chỉnh điện áp
  voltage-sensitive light emitting diode
  đi-ốt phát quang nhạy điện áp
  voltage-stabilized power supply
  bộ nguồn ổn định điện áp
  withstand voltage
  điện áp chịu đựng
  working voltage
  điện áp có tải
  working voltage
  điện áp công tác
  working voltage
  điện áp định danh
  working voltage
  điện áp làm việc
  working voltage
  điện áp mạch kín
  working voltage
  định mức điện áp
  Y-voltage
  điện áp hình sao
  Y-voltage
  điện áp Y (điện áp trung tính)
  zener voltage
  điện áp đánh thủng
  Zener voltage
  điện áp Zener
  zero voltage
  điện áp bằng không
  điện thế
  active voltage
  điện thế tác dụng
  arc voltage
  điện thế hồ quang
  bias voltage
  điện thế phân cực
  breakdown voltage
  điện thế đánh lửa
  breakdown voltage
  điện thế phóng điện
  charging voltage
  điện thế nạp
  decomposition voltage
  điện thế phá hủy
  delta voltage
  điện thế tam giác
  effective voltage
  hiệu điện thế hiệu dụng
  exciting voltage
  điện thế kích động
  exciting voltage
  điện thế kích hoạt
  filament voltage
  điện thế tim đèn
  full load voltage
  điện thế có tải toàn phần
  grid voltage
  điện thế lưới
  hall voltage
  hiệu điện thế Hall
  ignition voltage
  điện thế mồi
  induced voltage
  điện thế cảm ứng
  induced voltage
  điện thế ứng
  initial voltage on charge
  điện thế nạp điện ban đầu
  inverse voltage
  điện thế ngược
  main voltage switch
  nút ngắt điện thế chính
  no load voltage
  điện thế không tải
  no voltage
  điện thế bằng không
  null voltage
  điện thế bằng không
  over-voltage
  điện thế quá mức
  peak inverse voltage
  điện thế nghịch tối đa
  peak inverse voltage rating
  ngưỡng điện thế nghịch
  peak voltage
  điện thế cực đại
  peak voltage
  điện thế đỉnh
  peak voltage
  điện thế tối đa
  phase voltage
  điện thế biến tướng
  plate voltage
  điện thế dương cực
  polarization voltage
  điện thế phân cực
  punch-through voltage
  điện thế xuyên qua
  quench voltage
  điện thế khử dao động
  regulator (voltageregulator)
  bộ điều hòa điện thế
  required ignition voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  reverse voltage
  điện thế đảo nghịch
  reverse voltage
  điện thế nghịch đảo
  ripple voltage
  điện thế gợn sóng
  saturation voltage
  điện thế bão hòa
  saw-tooth voltage
  điện thế hình răng cưa
  spark discharge voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  sparking voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  step down the voltage
  hạ điện thế
  supply voltage
  điện thế cung cấp
  terminal voltage
  điện thế ở cực
  thermoelectric voltage
  điện thế nhiệt điện
  to induce a voltage
  tạo ra (cảm ứng) điện thế
  under voltage
  điện thế không đủ
  voltage doubler
  mạch nhân đôi điện thế
  voltage doubler
  mạch tăng đôi điện thế
  voltage doubler type rectifier
  bộ chỉnh lưu tăng đôi điện thế
  voltage drop
  sự giảm điện thế
  voltage drop
  sự giảm điện thế (sụt áp)
  voltage drop
  sự sụt điện thế
  voltage gradient
  khuynh độ điện thế
  voltage gradient
  gradien điện thế
  voltage multiplier
  mạch tăng điện thế
  voltage regulation
  sự điều hòa điện thế
  voltage regulator
  bộ điều chỉnh điện thế
  voltage regulator
  bộ điều tiết điện thế
  voltage regulator tube
  đèn điều tiết điện thế
  welding voltage
  điện thế hàn
  working voltage
  điện thế hoạt động
  zener voltage
  điện thế zener
  zero voltage
  điện thế bằng không
  hiệu điện thế
  effective voltage
  hiệu điện thế hiệu dụng
  hall voltage
  hiệu điện thế Hall
  required ignition voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark discharge voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  sparking voltage
  hiệu điện thế đánh lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X