• (đổi hướng từ Pressuring)
  /'preʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức ép, áp lực ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất
  atmospheric pressure
  áp suất quyển khí
  low pressure
  áp suất thấp
  under the pressure of public opinion
  dưới sức ép của dư luận quần chúng
  to bring pressure to bear upon somebody
  (nghĩa bóng) dùng sức ép đối với ai
  Sự đè nặng, sự ép buộc, sự thúc bách; cảnh quẩn bách
  financial pressure
  tài chính quẩn bách
  Sự vội vã, sự cấp bách, sự gấp, sự khẩn cấp
  write hastily and under pressure
  viết vội vã trong hoàn cảnh cấp bách; bị ép buộc phải viết vội vã
  (điện học) ứng suất
  high pressure
  áp suất cao
  (nghĩa bóng) sự tích cực hết sức; sự hăng hái hết sức, sự khẩn trương hết sức
  to work at high pressure
  làm việc hết sức tích cực, làm việc hết sức khẩn trương hăng hái
  To put pressure on somebody
  Thúc bách, thúc ép

  Ngoại động từ ( presssurize)

  Gây sức ép
  Điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ... trong máy bay...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phản lực

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  áp lực, áp suất, sức ép, sức nén

  Cơ khí & công trình

  sức ép

  Toán & tin

  áo lực

  Điện

  tạo sức ép

  Kỹ thuật chung

  cột áp
  cột nước
  artesian pressure head
  cột nước actezi
  geodetic pressure head
  chiều cao cột nước hình học
  head pressure
  áp lực cột nước
  hydraulic pressure head
  cột nước áp lực tĩnh
  hydraulic pressure head
  cột nước thủy tĩnh
  intermediate pressure turbine
  tuabin cột nước vừa
  lower pressure turbine
  tuabin cột nước thấp
  mean pressure turbine
  tuabin cột nước vừa
  pressure head
  độ cao cột nước
  pressure head of ground water
  chiều cao cột nước ngầm
  điện áp
  carbon-pile pressure transducer
  máy đo điện áp pin các bon
  electric high-pressure blower
  máy thổi điện áp cao
  low pressure sodium lamp
  đèn sođium điện áp thấp
  điện thế
  độ nén
  lực đẩy
  lực đẩy ngang
  áp lực
  áp suất

  Giải thích VN: Lực tác dụng lên một diện tích nhất định. Lực ép tác dụng lên đơn vị bề mặt.

  abnormal pressure
  dị thường áp suất
  above critical pressure
  áp suất trên tới hạn
  absolute pressure
  áp suất tuyệt đối
  absolute pressure gage
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure gauge
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure manometer
  áp kế (áp suất) tuyệt đối
  acceptable pressure drop
  tổn thất áp suất cho phép
  acetylene pressure
  áp suất axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất axetylen
  acoustic pressure
  áp suất âm (thanh)
  acoustic pressure
  áp suất âm thanh
  acoustic radiation pressure
  áp suất bức xạ âm (thanh)
  active pressure
  áp suất tác dụng
  active service.active earth pressure
  áp suất động của trái đất
  actual working pressure
  áp suất làm việc thực tế
  adiabatic pressure drop
  độ giảm áp suất đoạn nhiệt
  admission pressure
  áp suất cho phép
  aerodynamic pressure
  áp suất khí động (lực)
  air intake pressure
  áp suất dòng khí hút vào
  air partial pressure
  áp suất riêng phần không khí
  air pressure
  áp suất khí quyển
  air pressure
  áp suất không khí
  air/water pressure vessel
  bình áp suất không khí/nước
  alarm pressure gauge
  đồng hồ áp suất báo động
  allowable pressure
  áp suất cho phép
  Amerada depth pressure recording apparatus
  áp kế Amerada đo áp suất ở sâu
  arterial pressure
  áp suất động mạch
  artesian uplift pressure
  áp suất tự phun
  atmospheric pressure
  áp suất khí quyển
  atmospheric pressure
  áp suất không khí
  atmospherical pressure
  áp suất không khí
  atomizing pressure
  áp suất tán nhuyễn (sơn)
  back pressure
  đối áp suất
  back pressure
  áp suất hút
  back pressure
  áp suất ngược
  back pressure control
  khống chế áp suất hút
  back pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  back pressure turbine
  tuabin đối áp suất
  balance pressure
  áp suất cân bằng
  balanced pressure
  áp suất cân bằng
  balancing pressure
  áp suất để cân bằng
  barometric pressure
  áp suất khí áp kế
  barometric pressure
  áp suất khí quyển
  barometric pressure
  áp suất khí trời
  barometric pressure
  áp suất không khí
  base pressure index
  chỉ số áp suất cơ sở
  bellow critical pressure
  áp suất dưới (điểm) tới hạn
  blast pressure
  áp suất gió
  blast pressure
  áp suất thổi
  blowing pressure
  áp suất thổi
  boiling pressure
  áp suất sôi
  bomb pressure test
  thử nghiệm áp suất bom
  boost pressure
  áp suất tăng áp
  boost pressure
  áp suất tăng cường
  boost pressure
  áp suất thổi thêm
  bottom hole differential pressure
  áp suất đáy (giếng) phân dị
  bottom hole flowing pressure
  áp suất đáy tự chảy
  bottom hole pressure test
  thử áp suất đáy giếng
  bounce chamber pressure page
  đồng hồ đo áp suất buồng nảy
  boundary phase pressure
  áp suất bão hòa
  boundary pressure
  áp suất biên
  brain pressure
  áp suất não
  brake cylinder pressure
  áp suất nồi hãm
  breakdown pressure
  áp suất phá hỏng
  breaking pressure
  áp suất phá hỏng
  bursting pressure
  áp suất bung ra
  bursting pressure
  áp suất nổ
  bursting pressure
  áp suất vỡ tung
  Cable Pressure Monitoring System (CPMS)
  hệ thống giám sát áp suất cáp
  calibration pressure
  áp suất hiệu chỉnh
  capacitive-pressure transducer
  máy đo áp suất điện dung
  capillary pressure
  áp suất mao dẫn
  casing pressure
  áp suất ống chống
  centre of pressure
  tâm áp suất
  cerebrospinal pressure
  áp suất não-tủy
  charging pressure
  áp suất tăng áp
  clamping pressure
  áp suất giữ
  closed in pressure
  áp suất tĩnh (của giếng dầu)
  closed in pressure valve
  van đo áp suất đáy giếng
  closing pressure
  áp suất đóng
  coefficient of pressure
  hệ số áp suất
  coil pressure
  áp suất (trong) ống xoắn
  coiling pressure
  áp suất (trong) ống xoắn
  combined-pressure control
  khống chế áp suất kép
  combined-pressure switch
  rơle áp suất kép
  combustion pressure
  áp suất cháy
  compression pressure
  áp suất ép
  compression pressure
  áp suất nén
  compression stroke pressure
  áp suất hành trình nén
  condenser pressure
  áp suất bình ngưng
  condensing pressure
  áp suất ngưng tụ
  condensing pressure control
  khống chế áp suất ngưng tụ
  condensing pressure control
  điều chỉnh áp suất ngưng tụ
  condensing pressure valve
  van áp suất ngưng tụ
  constant differential pressure
  áp suất chênh không đổi
  constant pressure
  áp suất không đổi
  constant-pressure gas thermometer
  đồng hồ đo khí tại áp suất không đổi
  constant-pressure pilot valve
  van pilot áp suất không đổi
  constant-pressure valve
  van áp suất không đổi
  contact pressure
  áp suất tiếp xúc
  control pressure
  áp suất điều khiển
  crankcase pressure
  áp suất các te
  crankcase pressure
  áp suất cacte
  crankcase pressure equalization
  cân bằng áp áp suất cácte
  crankcase pressure equalization
  cân bằng áp suất cácte
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cacte
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cácte
  crankcase pressure regulator
  bộ điêu chỉnh áp suất cácte
  crankcase pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất cacte
  critical compression pressure
  áp suất nén tới hạn
  critical pressure
  áp suất tới hạn
  decreasing pressure
  áp suất giảm
  delivery pressure
  áp suất cấp
  delivery pressure
  áp suất của sung
  delivery pressure
  áp suất phân phối
  design pressure
  áp suất thiết kế
  design pressure
  áp suất tính toán
  desired pressure
  áp suất yêu cầu
  diastolic pressure
  áp suất tâm trương
  differential pressure
  độ chênh áp suất
  differential pressure
  áp suất chênh
  differential pressure
  áp suất phân dị
  differential pressure
  áp suất vi sai
  differential pressure gauge
  dưỡng đo áp suất vi sai
  discharge pressure
  áp suất cửa ra
  discharge pressure
  áp suất đẩy
  discharge pressure
  áp suất ra (bơm)
  discharge pressure
  áp suất xả
  discharge pressure control
  điều chỉnh áp suất đẩy
  displacement pressure
  áp suất thế chỗ
  dual pressure controller
  rơle áp suất kép
  dynamic pressure
  áp suất động
  edge pressure
  áp suất ở rìa
  effective pressure
  áp suất có hiệu quả
  effective pressure
  áp suất hiệu dụng
  effective sound pressure
  áp suất âm thanh hiệu dụng
  effective steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  elevated pressure
  áp suất tăng
  enthalpy-pressure diagram
  giản đồ entanpy-áp suất
  EP (extremepressure)
  áp suất cực cao
  equalized pressure
  áp suất cân bằng
  equilibrium pressure
  áp suất cân bằng
  evaporating pressure
  áp suất bay hơi
  evaporating pressure
  áp suất hóa hơi
  evaporating pressure
  áp suất sôi
  evaporating pressure control
  điều chỉnh áp suất bay hơi
  evaporator pressure
  áp suất giàn bay hơi
  excess pressure
  áp suất dư
  excess pressure
  áp suất quá mức
  excess pressure
  áp suất thừa
  excess pressure protection
  bảo vệ áp suất quá áp
  excess pressure protector
  rơle bảo vệ áp suất thừa
  excessive delivery pressure
  áp suất nén quá áp
  excessive pressure
  áp suất dư
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  exhaust pressure
  áp suất hút ra
  exit pressure
  áp suất tại cửa ra
  external pressure
  áp suất ngoài
  external pressure equalization
  cân bằng áp suất ngoài
  external pressure equalization
  sự cân bằng áp suất ngoài
  extreme pressure
  áp suất cực hạn
  extreme pressure
  áp suất siêu cao
  extreme pressure
  áp suất tới hạn
  extreme pressure (EP)
  áp suất cực cao
  fan operating pressure
  áp suất làm việc của quạt
  feed pressure
  áp suất cấp liệu
  field pressure
  áp suất mỏ
  final flow pressure
  áp suất chảy cuối
  final hydrostatic mud pressure
  áp suất thủy tĩnh cuối của bùn
  final pressure
  áp suất cuối
  firing pressure
  áp suất khí bắt lửa
  flowing pressure
  áp suất dòng chảy
  fluid displacement pressure
  áp suất thế chỗ chất lỏng
  fluid pressure
  áp suất chất lỏng
  fluid pressure
  áp suất chất lưu
  formation pressure
  áp suất tầng chứa
  formation pressure
  áp suất vỉa
  freezing pressure
  áp suất kết đông
  fuel pressure
  áp suất nhiên liệu
  full pressure
  áp suất toàn phần
  gage pressure
  áp suất áp kế
  gage pressure
  áp súât áp kế
  gage pressure
  áp suất quy chuẩn
  gas mixture pressure
  áp suất của hỗn hợp khí
  gas pressure
  áp suất chất khí
  gas pressure
  áp suất ga
  gas pressure
  áp suất gas
  gas pressure
  áp suất khí
  gas pressure relay
  rơle áp suất khí
  gas pressure-reducing valve
  van giảm áp suất khí
  gas saturation pressure
  áp suất bão hòa khí
  gauge pressure
  áp suất (theo) áp kế
  gauge pressure
  áp suất áp kế
  gauge pressure
  áp suất dư
  gauge pressure
  áp suất kế
  gauge pressure
  áp suất quy chuẩn
  gauge pressure meter
  áp suất dư kế
  geostatic pressure
  áp suất định tĩnh
  grid pressure drop
  giảm áp suất trong ống xoắn
  grid pressure drop
  sụt áp suất trong ống xoắn
  ground pressure
  áp suất trên mặt đất
  grout pressure
  áp suất phụt
  heavy pressure
  áp suất cao
  hi-lo pressure switch
  công tắc áp suất cao-thấp
  hi-lo pressure switch
  rơle áp suất cao-thấp
  hi-lo pressure switch
  rơle áp suất kép
  high pressure gas injection
  sự phun khí áp suất cao
  high pressure gas line
  đường ống ga áp suất cao
  high pressure grease
  mỡ áp suất cao
  high pressure valve
  van áp suất cao
  high-pressure
  áp suất cao
  high-pressure compressor
  máy nén áp suất cao
  high-pressure controller
  rơle áp suất cao
  high-pressure effects
  hiệu ứng áp suất cao
  high-pressure expansion engine
  máy giãn nở áp suất cao
  high-pressure float valve
  van phao áp suất cao
  high-pressure manometer
  áp kế áp suất cao
  high-pressure mercury lamp
  đèn thủy ngân áp suất cao
  high-pressure oil-filled cable
  cáp dầu áp suất cao
  high-pressure research
  nghiên cứu áp suất cao
  high-pressure tire
  lốp áp suất cao
  high-pressure tyre
  lốp áp suất cao
  high-pressure vacuum pump
  bơm chân không áp suất cao
  high-pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  high-pressure well
  giếng áp suất cao
  hydraulic back-pressure valve for low pressure installations
  thủy lực ngược để lắp đặt áp suất thấp
  hydraulic pressure
  áp suất thủy lực
  hydraulic pressure source
  nguồn áp suất thủy lực
  hydraulic pressure supply
  nguồn áp suất thủy lực
  hydrodynamic pressure
  áp suất thủy động
  hydrostatic pressure
  áp suất thủy tĩnh
  hydrostatic pressure test
  thí nghiệm áp suất thủy tĩnh
  impact pressure
  áp suất động
  impact pressure
  áp suất toàn phần
  indicating pressure gage
  dụng cụ chỉ áp suất
  inflation pressure
  áp suất lốp (vỏ)
  inherent noise pressure
  áp suất ồn tự thân (micro)
  initial flow pressure
  áp suất chảy ban đầu
  initial pressure
  áp suất ban đầu
  initial pressure
  áp suất khởi động
  initial pressure
  áp suất lúc đầu
  initial vapour pressure
  áp suất hơi ban đầu
  injection molding pressure
  áp suất đúc phun
  injection moulding pressure
  áp suất đúc phun
  injection pressure
  áp suất phun
  inlet pressure
  áp suất (lối) vào
  inlet pressure
  áp suất hơi vào
  inlet pressure
  áp suất hút
  inlet pressure
  áp suất hút vào
  inlet pressure
  áp suất nạp vào
  inlet pressure
  áp suất ở cửa vào
  input pressure
  áp suất vào
  inside pressure
  áp suất bên trong
  instantaneous sound pressure
  áp suất âm thanh tức thời
  intake pressure
  áp suất hút
  intake pressure
  áp suất hút vào
  intake pressure
  áp suất nạp vào
  intake pressure
  áp suất ở cửa vào
  intermediate pressure
  áp suất trung gian
  internal pressure
  áp suất bên trong
  internal pressure
  áp suất nội
  internal pressure
  áp suất trong
  internal pressure
  nội áp suất
  internal pressure equalization
  cân bằng áp suất bên trong
  internal yield pressure strength
  giới hạn độ bền áp suất
  interstage pressure
  áp suất cấp trung gian
  intraocular pressure
  áp suất trong mắt
  in-trathoracic pressure
  áp suất trong ngực
  isostatic pressure compensa-tion
  bù áp suất đẳng tĩnh
  kinetic pressure
  áp suất động
  Kirchhoff vapor pressure formular
  công thức áp suất hơi Kirchhoff
  lateral pressure
  áp suất bên
  law of partial pressure
  định luật áp suất riêng phần
  light pressure
  áp suất ánh sáng
  line pressure
  áp suất đường ống
  line pressure
  áp suất đường ống chính
  linear pressure
  áp suất tuyến tính
  liquefaction pressure
  áp suất hóa lỏng
  liquid line pressure
  áp suất đường lỏng
  liquid pressure relay
  rơle áp suất chất lỏng
  low air pressure
  áp suất khí quyển thấp
  low pressure
  áp suất thấp
  low pressure calve
  van áp suất thấp
  low pressure sodium lamp
  đèn hơi natri áp suất thấp
  low pressure test
  thử nghiệm áp suất thấp
  low pressure turbine
  tuabin áp suất thấp
  low suction pressure
  áp suất hút thấp
  low-pressure air
  không khí áp suất thấp
  low-pressure area
  vùng áp suất thấp
  low-pressure blower
  máy quạt áp suất thấp
  low-pressure boiler
  nồi hơi áp suất thấp
  low-pressure burner
  lò đốt áp suất thấp
  low-pressure chamber
  buồng áp suất thấp
  low-pressure chamber
  khoang [buồng] áp suất thấp
  low-pressure chamber
  khoang áp suất thấp
  low-pressure channel
  kênh áp suất thấp
  low-pressure channel
  đường áp suất thấp
  low-pressure compressor
  máy nén áp suất thấp
  low-pressure expansion valve
  van giãn nở áp suất thấp
  low-pressure fan
  quạt áp suất thấp
  low-pressure float switch
  rơle mức phao áp suất thấp
  low-pressure float valve
  van phao áp suất thấp
  low-pressure gage
  áp kế áp suất thấp
  low-pressure gas burner
  lò đốt ga áp suất thấp
  low-pressure gauge
  áp kế áp suất thấp
  low-pressure heating
  sự sưởi áp suất thấp
  low-pressure ice maker
  máy đá áp suất thấp
  low-pressure ice making machine
  máy đá áp suất thấp
  low-pressure ice [making machine]
  máy đá áp suất thấp
  low-pressure manometer
  áp kế áp suất thấp
  low-pressure mercury lamp
  đèn thủy ngân áp suất thấp
  low-pressure pump or low-head pump
  bơm áp suất thấp
  low-pressure receiver
  máy thu áp suất thấp
  low-pressure receiver
  vùng áp suất thấp
  low-pressure refrigerant
  bình chứa áp suất thấp
  low-pressure side
  phía áp suất thấp
  low-pressure test
  sự thử áp suất thấp
  low-pressure torch
  đuốc áp suất thấp
  lubricating pressure
  áp suất dầu bôi trơn
  magnetic pressure transducer
  máy biến năng áp suất-từ
  main (line) pressure
  áp suất đường ống
  manifold air pressure
  áp suất trong ống hút
  manometer pressure
  áp suất (theo) áp kế
  manometer pressure
  áp suất áp kế
  manometer pressure
  áp suất của áp kế
  maximum sound pressure
  áp suất âm thanh cực đại
  mean effective pressure
  áp suất hiệu dụng trung bình
  mean effective pressure (mep)
  áp suất hiệu dụng trung bình
  mean indicated pressure
  áp suất chỉ thị trung bình
  mean pressure
  áp suất trung bình
  medium pressure
  áp suất trung bình
  mep (meaneffective pressure)
  áp suất hiệu dụng trung bình
  mercury pressure
  áp suất thủy ngân
  minimum internal yield pressure
  áp suất chảy ra tối thiểu
  miscibility pressure
  áp suất trộn
  modulator pressure
  áp suất điều biến
  moisture pressure
  áp suất hơi nước
  moisture vapour pressure
  áp suất hơi ẩm
  moisture vapour pressure
  áp suất hơi nước
  negative pressure
  áp suất âm
  negative pressure
  áp suất chân không
  negative pressure
  áp suất thấp
  negative pressure sign
  dấu hiệu áp suất âm
  neutral pressure
  áp suất trung hòa
  neutral pressure
  áp suất trung tính
  nominal pressure
  áp suất định mức
  normal pressure
  áp suất bình thường
  normal pressure
  áp suất chuẩn
  normal pressure
  áp suất pháp tuyến
  normative pressure
  áp suất tiêu chuẩn
  octave sound-pressure level
  mức áp suất âm thanh octa
  oil pressure
  áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure adjusting screw
  ốc điều chỉnh áp suất dầu
  oil pressure cut-out
  rơle bảo vệ áp suất dầu
  oil pressure gauge
  đồng hồ áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure loss
  tổn thất áp suất dầu
  oil pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất dầu
  oil pressure regulator
  bộ điều tiết áp suất dầu
  oil pressure relief valve
  van giảm áp suất dầu
  oil pressure sensor
  cảm biến áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure switch
  công tắc áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure switch
  rơle bảo vệ áp suất dầu
  oil pressure warning lamp
  đèn báo áp suất dầu
  oil pressure warning light
  đèn báo áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure warning light
  đèn cảnh báo áp suất dầu
  oil-pressure
  áp suất dầu
  oil-pressure gauge
  áp suất kế của dầu
  oilstatic pressure
  áp suất tĩnh của dầu
  oncotic pressure
  áp suất thể tích
  open flow pressure
  áp suất tự chảy
  open pressure
  áp suất chảy
  open pressure
  áp suất phun
  operating pressure
  áp suất làm việc
  operating pressure
  áp suất vận dụng
  operating pressure
  áp suất vận hành
  original saturation pressure
  áp suất bão hòa nguyên thủy
  osmotic pressure
  áp suất thẩm thấu
  outlet pressure
  áp suất cửa ra
  outside pressure
  áp suất bên ngoài
  overall pressure
  áp suất tổng cộng
  partial pressure
  áp suất cục bộ
  partial pressure
  áp suất riêng
  partial pressure
  áp suất riêng phần
  partial vapour pressure
  áp suất hơi riêng phần
  peak sound pressure
  áp suất âm thanh cực đại
  peak sound pressure
  áp suất âm thanh đỉnh
  permissible pressure
  áp suất cho phép
  pipeline service pressure
  áp suất riêng của đường ống
  pore gas pressure
  áp suất khí ở lỗ rỗng
  pore pressure
  áp suất lỗ hổng
  pore pressure
  áp suất ở lỗ hổng
  pore water pressure
  áp suất nước lỗ hổng
  positive pressure
  áp suất dương
  pressure above the atmosphere
  áp suất vượt quá áp lực khí quyển
  pressure accumulator
  bộ tính áp suất
  pressure alarm
  báo động áp suất
  pressure altimeter
  cao độ kế áp suất
  pressure altitude
  độ cao theo áp suất
  pressure amplitude
  biên độ áp suất
  pressure balance
  sự bù áp suất
  pressure balance
  sự cân bằng áp suất
  pressure bellows
  bẻ tạo áp suất
  pressure bellows
  hộp xếp tạo áp suất
  pressure build-up
  phục hồi áp suất (trong thử vỉa)
  pressure build-up
  sự tăng tích áp suất
  pressure built up test
  thử nghiệm lặp lại áp suất
  pressure bulkhead
  tường ngăn áp suất
  pressure bulkhead
  vách ngăn áp suất
  pressure bulkhead
  vách ngăn chịu áp suất (tàu vũ trụ)
  pressure cabin
  phòng áp suất
  pressure cell
  đatsic áp suất
  pressure characteristic
  đặc trưng áp suất (khí tượng học)
  pressure charging
  nạp liệu dưới áp suất
  pressure clack
  nắp áp suất
  pressure coefficient
  hệ số áp suất
  pressure compensating type flow dividing valve
  van phân phối lưu lượng kiểu bù áp suất
  pressure control
  bộ điều khiển áp suất
  pressure control
  sự điều chỉnh áp suất
  pressure control valve
  van điều chỉnh áp suất
  pressure controller
  bộ điều chỉnh áp suất
  pressure controller
  bộ điều khiển áp suất
  pressure cooker
  nồi (chịu) áp suất
  pressure cooker
  nồi áp suất
  pressure cooker or pressurecooker
  nồi áp suất
  pressure curve
  đường áp suất
  pressure curve
  đường cong áp suất
  pressure dependence
  sự phụ thuộc áp suất
  pressure dependent
  phụ thuộc áp suất
  pressure difference
  độ chênh áp suất
  pressure difference
  hiệu áp suất
  pressure difference
  hiệu số áp suất
  pressure difference
  sự chênh lệch áp suất
  pressure differential
  độ chênh áp suất
  pressure differential
  áp suất chênh
  pressure differential
  sự chênh lệch áp suất
  pressure differential warning valve
  van điều tiết chênh lệch áp suất
  pressure distribution
  phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bổ áp suất
  pressure drop
  độ chênh áp suất
  pressure drop
  độ giảm áp suất
  pressure drop
  giảm áp suất
  pressure drop
  sự giảm áp suất
  pressure drop
  sự sụt áp suất
  pressure drop calculation
  tính toán tổn thất áp suất
  pressure drop control
  điều chỉnh tổn thất áp suất
  pressure drop rate
  tỷ số tổn thất áp suất
  pressure equalizing connection
  đường cân bằng áp suất
  pressure feed tank
  thùng chứa dưới áp suất
  pressure filtration
  sự thấm có áp suất
  pressure flection coefficient
  hệ số phản xạ áp suất
  pressure fluctuation
  sự thăng giáng áp suất
  pressure front
  mặt đầu áp suất
  pressure gage
  máy đo áp suất
  pressure gauge
  áp suất kế
  pressure gauge
  máy đo áp suất
  pressure generator
  máy tạo áp suất
  pressure governor
  bộ điều chỉnh áp suất
  pressure gradient
  gradien áp suất
  pressure gradient
  građien áp suất
  pressure gradient microphone
  micrô građien áp suất
  pressure height
  độ cao theo áp suất
  pressure indicator
  bộ chỉ báo áp suất
  pressure injection
  sự phun bằng áp suất
  pressure level
  mức áp suất
  pressure limiting characteristic
  đặc tính giới hạn áp suất
  pressure limiting valve or US proportioning valve
  van giới hạn áp suất
  pressure loss
  mất áp suất
  pressure loss
  sự sụt áp suất
  pressure maintaining valve
  van giữ áp suất
  pressure maintenance
  sự duy trì áp suất
  pressure measurement
  sự đo áp suất sự đo áp lực (tàu vũ trụ)
  pressure measuring equipment
  thiết bị đo áp suất
  pressure meter
  máy đo áp suất
  pressure microphone
  micrô áp suất
  pressure monitor
  bộ giám sát áp suất
  pressure pump
  bơm áp suất
  pressure rating
  áp suất danh định
  pressure recorder
  bộ ghi áp suất
  pressure recorder
  máy ghi áp suất
  pressure reducer
  bộ giảm áp suất
  pressure reducing station
  trạm giảm áp suất
  pressure reduction
  sự giảm áp suất
  pressure regulating valve
  van áp suất không đổi
  pressure regulating valve
  van điều chỉnh áp suất
  pressure regulating valve
  van điều tiết áp suất
  pressure regulating [responsive] valve
  van điều chỉnh áp suất không đổi
  pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất
  pressure relief device
  cơ cấu bảo hiểm áp suất
  pressure resistance
  khả năng chịu áp suất
  pressure responsive valve
  van áp suất không đổi
  pressure rise
  sự tăng áp suất
  pressure sensitive element
  cảm biến áp suất
  pressure sensitive element
  đầu cảm (biến) áp suất
  pressure sensitive element
  phần tử cảm biến áp suất
  pressure stage
  tầng áp suất
  pressure still
  máy chưng cất dùng áp suất
  pressure storage
  giữ bằng áp suất
  pressure suit
  bộ áo chịu áp suất
  pressure switch
  rơle áp suất
  pressure system
  hệ thống áp suất
  pressure tank
  bể chứa áp suất
  pressure tank
  bình áp suất
  pressure test
  sự thử áp suất
  pressure test
  sự thử chịu áp suất
  pressure testing
  sự thử áp suất
  pressure transducer
  bộ chuyển đổi áp suất
  pressure transducer
  thiết bị chuyển đổi áp suất
  pressure transmitting fluid
  chất lỏng truyền áp (suất)
  pressure tunnel
  hầm áp suất
  pressure unit
  đơn vị áp suất
  pressure valve
  van áp suất
  pressure variation
  sự thay đổi áp suất
  pressure vessel
  bình có áp suất cao
  pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  pressure vessel
  bình áp suất
  pressure vessel
  bình áp suất cao
  pressure vessel
  bình chịu áp (suất)
  pressure vessel
  bình chịu áp suất
  pressure vessel
  bình chứa chịu áp suất
  pressure vessel
  nồi áp suất
  pressure vessel
  thùng chứa chịu áp suất
  pressure vessel construction
  sự chế tạo bình áp suất
  pressure viscometer
  nhớt kế áp suất
  pressure volume diagram
  giản đồ thể tích-áp suất
  pressure volume temperature law (relationship)
  quan hệ áp suất-thể tích-nhiệt độ
  pressure vs depth plot
  đồ thị áp suất phụ thuộc độ sâu (đia chất)
  pressure welding
  sự hàn dưới áp suất
  pressure zone
  vùng áp suất
  pressure-creozoted
  được tẩm creozot (bằng áp suất cao)
  pressure-enthalpy chart
  đồ thị áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy chart
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy diagram
  đồ thị áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy diagram
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure-feed spray gun
  súng sơn bằng áp suất (bình chứa sơn đặt rời)
  pressure-heat diagram
  đồ thị áp suất-entanpy
  pressure-heat diagram
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure-imposing element
  phần tử gia tăng áp suất (của môi chất lạnh)
  pressure-locked
  dưới áp suất
  pressure-pressure additive
  chất phụ gia ở áp suất cực cao (kỹ thuật khoan)
  Pressure-reducing valve
  Van giảm áp (Bộ điều chỉnh áp suất)
  pressure-sensitive
  nhạy áp suất
  pressure-sensitive
  nhạy cảm với áp suất
  pressure-temperature control
  điều chỉnh áp suất-nhiệt độ
  pressure-temperature relationship
  quan hệ áp suất-nhiệt độ
  pressure-temperature saturation point
  điểm bão hòa áp suất-nhiệt độ
  pressure/volume diagram
  giản đồ áp suất/thể tích
  proof pressure
  áp suất kiểm tra
  proof pressure
  áp suất thử nghiệm
  pseudo-critical pressure
  áp suất giả tới hạn
  pump pressure
  áp suất bơm
  quadratic pressure drop
  giảm áp suất bậc hai
  rack pressure
  áp suất của thành hệ
  radiation pressure
  áp suất bức xạ
  radiometric pressure
  áp suất đo bức xạ
  ram pressure
  áp suất động
  rated pressure
  áp suất đã ghi
  rated pressure
  áp suất danh định
  receiver pressure
  áp suất bình chứa
  reduced pressure
  áp suất quy đổi
  reduced pressure
  áp suất rút gọn
  reduced pressure zone device
  trang bị cho vùng áp suất giảm
  reference pressure
  áp suất chuẩn
  reference pressure
  áp suất gốc
  reference pressure
  áp suất gốc (mốc)
  reference pressure
  áp suất mốc
  reference sound pressure
  áp suất âm thanh chuẩn
  refrigerant gas pressure
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant pressure
  áp suất môi chất lạnh
  refrigerant vapour pressure
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refusal pressure
  áp suất cực đại
  refusal pressure
  áp suất giới hạn
  relative pressure
  áp suất tương đối
  relative pressure coefficient
  hệ số áp suất tương đối
  relief of the pressure
  cách xả áp suất
  relief of the pressure
  sự xả áp suất
  relief of the pressure
  việc xả áp suất
  reluctance pressure transducer
  máy biến năng áp suất kháng từ
  remote pressure controller
  rơle áp suất đặt xa
  reservoir pressure
  áp suất bể chứa
  reservoir pressure
  áp suất tầng chứa
  reservoir pressure
  áp suất vỉa
  residual pore pressure
  áp suất dư trong lỗ chứa (của nước)
  residual pressure
  áp suất dư
  residual pressure valve
  van áp suất dư
  safe pressure
  áp suất an toàn
  saturated steam pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturated vapor pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturated vapour pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturated water vapor pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturation pressure
  áp suất bão hòa
  saturation vapor pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturation vapour pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  setting pressure
  áp suất điều chỉnh
  shock pressure
  áp suất sóng xung
  shut in pressure
  áp suất khi đóng giếng
  side pressure
  áp suất biên
  single-pressure cycle
  chu trình áp suất đơn
  single-pressure cycle
  chu trình một áp suất
  solar radiation pressure
  áp suất bức xạ mặt trời
  sound pressure
  áp suất âm thanh
  sound pressure
  áp suất của âm
  sound pressure level
  mức áp suất âm (thanh)
  sound pressure level
  mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPL)
  mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPLM)
  máy đo mức áp suất âm thanh
  sound pressure meter
  máy đo áp suất âm thanh
  sound pressure spectrum
  phổ áp suất âm thanh
  specific pressure
  áp suất riêng
  stagnation pressure
  áp suất do ứ đọng
  stagnation pressure
  áp suất trì trệ
  standard atmospheric pressure
  áp suất atmosphe (khí quyển) tiêu chuẩn
  standard atmospheric pressure
  áp suất khí quyển tiêu chuẩn
  standard pressure
  áp suất tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure
  nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure
  áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure (STP)
  nhiệt độ và áp suât tiêu chuẩn
  static liquid pressure
  áp suất chất lỏng tĩnh
  static pressure
  áp suất tĩnh
  static pressure chamber
  buồng áp suất tĩnh
  static pressure controller
  bộ khống chế áp suất tĩnh
  steam pressure
  áp suất hơi
  steam pressure
  áp suất hơi (nước)
  steam pressure
  áp suất hơi nước
  steam-pressure curve
  đường cong áp suất hơi
  subatmospheric pressure
  áp suất (khí) thấp
  subcritical pressure
  áp suất dưới (điểm) tới hạn
  subcritical pressure
  áp suất dưới tới hạn
  sublimation pressure
  áp suất thăng hoa
  suction pressure
  áp suất hút
  suction pressure control
  khống chế áp suất hút
  suction pressure control
  sự khống chế áp suất hút
  suction pressure cutout
  rơle (bảo vệ) áp suất thấp
  suction pressure cutout
  rơle bảo vệ áp suất thấp
  suction pressure hold-back valve
  van điều chỉnh áp suất hút
  suction pressure loss
  tổn thất áp suất hút
  suction pressure protector
  rơle bảo vệ áp suất thấp
  suction pressure regulating valve
  van điều chỉnh áp suất hút
  suction pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  suction pressure switch
  rơle (bảo vệ) áp suất thấp
  superatmospheric pressure
  áp suất dư
  superatmospheric pressure
  áp suất trên atmosphe
  supercritical pressure
  áp suất trên tới hạn
  supercritical pressure steam generator
  lò hơi áp suất trên tới hạn
  supply pressure
  áp suất cấp liệu
  surface pressure
  áp suất bề mặt
  surge pressure
  áp suất dư
  surplus pressure
  áp suất dư
  swelling pressure
  áp suất trương
  system pressure regulator
  bộ điều tiết áp suất (van giảm áp trong phun K)
  systolic pressure
  áp suất tâm thu
  tangential pressure diagram
  biểu đồ áp suất tiếp tuyến
  tank pressure
  áp suất bể dầu
  terminal pressure
  áp suất thực
  test at pressure above atmospheric
  thí nghiệm trong nồi áp suất
  test pressure
  áp suất thử nghiệm
  testing pressure
  áp suất thử nghiệm
  thermal steam pressure
  áp suất hơi nước
  thermal steam pressure
  áp suất hơi trên pittông
  time-pressure clock
  đồng hộ thời gian-áp suất
  time-pressure clock
  rơle thời gian-áp suất
  tire pressure
  áp suất lốp
  to keep up pressure
  giữ áp suất
  top pressure
  áp suất đỉnh
  total pressure
  áp suất toàn phần
  trap pressure
  áp suất thiết bị tách
  tyre pressure
  áp suất lốp xe
  under pressure
  áp suất non
  uniform pressure
  áp suất phân bố đều
  unit pressure
  đơn vị áp suất
  unit pressure
  áp suất đơn vị
  vacuum pressure
  áp suât chân không
  vacuum pressure
  áp suất chân không
  vacuum pressure gauge
  áp chân không kế (đo cả áp suất dư)
  vacuum pressure gauge
  áp kế chân không (đo áp suất dư)
  valve with external pressure equalizing connection
  van có đường cân bằng áp suất ngoài
  vapor pressure
  áp suất hơi
  vapor pressure
  áp suất hơi nước
  vapor pressure diagram
  giản đồ áp suất hơi
  vapor pressure lamp
  đèn áp suất hơi
  vapor pressure test
  phép xác định áp suất hơi
  vapor pressure thermometer
  nhiệt kế áp suất hơi
  vaporization pressure
  áp suất bay hơi
  vaporization pressure
  áp suất hóa hơi
  vaporization pressure
  áp suất sôi
  vaporizing pressure
  áp suất bay hơi
  vaporizing pressure
  áp suất hóa hơi
  vaporizing pressure
  áp suất sôi
  vapour pressure
  áp suất hơi
  vapour pressure
  áp suất hơi nước
  vapour pressure bomb
  áp suất hơi
  vapour pressure diagram
  giản đồ áp suất hơi
  vapour pressure thermometer
  nhiệt kế áp suất hơi
  vapour-pressure curve
  đường cong áp suất hơi
  vapour-pressure temperature relationship
  quan hệ nhiệt độ-áp suất hơi
  vapour-pressure thermometer
  nhiệt kế áp suất hơi
  vapour-pressure thermometry
  đo nhiệt độ theo áp suất hơi
  velocity pressure
  áp suất động
  ventilating pressure
  áp suất thông gió
  virgin pressure
  áp suất ban đầu (trong vỉa)
  viscosity pressure effect
  ảnh hưởng của áp suất đến độ nhớt (của dầu)
  water pressure
  áp suất nước
  water pressure test for blanket hole
  thử áp suất nước bề mặt
  water-vapour pressure
  áp suất hơi nước
  water-vapour saturation pressure
  áp suất bão hòa hơi nước
  well bead pressure
  áp suất đầu giếng
  wellhead pressure
  áp suất miệng giếng
  wind pressure
  áp suất gió
  working pressure
  áp suất công tác
  working pressure
  áp suất làm việc
  working pressure
  áp suất vận hành
  zero, absolute, of pressure
  áp suất không tuyệt đối
  zero, absolute, of pressure
  áp suất thấp nhất
  zone of pressure
  vùng áp suất
  áp suất âm thanh
  acoustic pressure
  áp suất âm (thanh)
  effective sound pressure
  áp suất âm thanh hiệu dụng
  instantaneous sound pressure
  áp suất âm thanh tức thời
  maximum sound pressure
  áp suất âm thanh cực đại
  octave sound-pressure level
  mức áp suất âm thanh octa
  peak sound pressure
  áp suất âm thanh cực đại
  peak sound pressure
  áp suất âm thanh đỉnh
  reference sound pressure
  áp suất âm thanh chuẩn
  sound pressure level
  mức áp suất âm (thanh)
  sound pressure level
  mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPL)
  mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPLM)
  máy đo mức áp suất âm thanh
  sound pressure meter
  máy đo áp suất âm thanh
  sound pressure spectrum
  phổ áp suất âm thanh
  sự ép
  sự nén
  sức đẩy
  sức nén

  Kinh tế

  áp lực
  áp suất
  absolute pressure
  áp suất tuyệt đối
  back pressure
  áp suất đối kháng
  balance pressure
  áp suất cân bằng
  condenser pressure
  áp suất trong thiết bị ngưng tụ
  critical pressure
  áp suất tới hạn
  discharge pressure
  áp suất hút vào
  dynamic pressure
  áp suất động
  evaporation pressure
  áp suất bốc hơi
  evaporator pressure
  áp suất trong thiết bị bốc hơi
  excessive pressure
  áp suất chỉ ở manômet
  excessive pressure
  áp suất dương
  gauge pressure
  áp suất dư
  head pressure
  áp suất hút vào
  hydrostatic pressure
  áp suất thủy tinh
  intermediate pressure
  áp suất trung gian
  internal pressure dry rendering
  sự nấu mỡ khô áp suất của hơi
  kiln gas pressure
  áp suất khí đốt
  low pressure controller
  rơle áp suất thấp
  low pressure cut-out
  nút ngắt tự động áp suất thấp
  operating pressure
  áp suất làm việc
  osmotic pressure
  áp suất thẩm thấu
  partial pressure
  áp suất riêng phần
  pressure cooking
  sự nấu dưới áp suất
  pressure cooking ketchup
  nồi nấu có áp suất
  pressure copper
  nồi hở nấu dịch quả áp suất
  pressure melter
  nồi nấu mỡ có áp suất
  pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất
  pressure release
  áp suất thải ra (từ nồi áp suất)
  pressure tank
  nồi áp suất
  pressure vacuum dry rendering
  sự nấu mỡ áp suất sấy (tóp mỡ) chân không
  reduced pressure
  áp suất quy đổi
  relative pressure
  áp suất tương đối
  saturated vapour pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturation pressure
  áp suất bão hòa
  static pressure
  áp suất tĩnh
  stuffing pressure
  áp suất phun
  suction pressure
  áp suất hút
  suction pressure cut-out
  nút ngắt tự động áp suất thấp
  total pressure
  áp suất toàn phần
  under pressure
  sự chưng cất dưới áp suất
  working pressure
  áp suất làm việc
  sự nén

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Force, compression; weight, power, strength: The airpressure in your tyres is low. The pressure of the water burstthe pipe. 2 compression, pressing, squeezing, compressing,tension, stress, crushing: The pressure of a tourniquet has tobe loosened now and then.
  Affliction, oppression, press,weight, burden, load, albatross, strain, stress, urgency,demands, exigency or exigencies, vexation, distress, trouble(s),adversity, difficulty or difficulties, straits, constraint(s),problem(s): Pressure of work prevents me from taking any timeaway from the office. When interest rates increase, we all feelfinancial pressure. 4 influence, power, sway, constraint,insistence, coercion, intimidation, arm-twisting; inducement,persuasion, urging, pressing: Without more pressure from localresidents, the roadworks will not be completed in time.
  V.
  Persuade, influence; prevail upon or on, press, urge,sway, intimidate, bring pressure to bear (on), apply pressure(on or to), coerce, force, compel, constrain, require, demand,make, insist upon or on, Brit pressurize, Colloq twist(someone's) arm, lean on, turn the heat on, Slang put the screwson or to: They pressured him to take the assignment in NewZealand.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A the exertion of continuous force on oragainst a body by another in contact with it. b the forceexerted. c the amount of this (expressed by the force on a unitarea) (atmospheric pressure).
  Urgency; the need to meet adeadline etc. (work under pressure).
  Affliction or difficulty(under financial pressure).
  Constraining influence (ifpressure is brought to bear).
  V.tr.
  Apply (esp. moral)pressure to.
  A coerce. b (often foll. by into) persuade (waspressured into attending).
  Apoint on the skin sensitive to pressure.
  A target forpolitical pressure or influence. pressure suit an inflatablesuit for flying at a high altitude. [ME f. L pressura (asPRESS(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X