• (đổi hướng từ Temperatures)
  /´temprətʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) temp nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nước..)
  (thông tục) sốt (nhiệt độ cơ thể trên mức bình (thường))

  Cấu trúc từ

  get/have/run a temperature
  lên cơn sốt
  take somebody's temperature
  lấy nhiệt độ cho ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhiệt độ

  Cơ - Điện tử

  Nhiệt độ

  Nhiệt độ

  Cơ khí & công trình

  độ nóng

  Kỹ thuật chung

  nhiệt độ

  Giải thích VN: Số đo nhiệt độ theo một nhiệt giai như nhiệt giai bách phân hay nhiệt giai Fahrenheit.

  abnormal temperature
  nhiệt độ bất thường
  above critical temperature
  nhiệt độ trên tới hạn
  absolute centigrade temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối
  absolute centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ bách phân tuyệt đối
  absolute scale (temperature)
  thang (nhiệt độ) tuyệt đối
  absolute temperature
  nhiệt độ nhiệt động
  absolute temperature
  nhiệt độ tuyệt đối
  absolute temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối
  absolute zero (temperature)
  điểm không tuyệt đối (nhiệt độ)
  absorbing temperature
  nhiệt độ hấp thụ
  actual process temperature
  nhiệt độ quá trình thực
  actual temperature rise
  sự tăng nhiệt độ thực
  actual temperature rise
  tăng nhiệt độ thực
  adiabatic compression temperature
  nhiệt độ nén đoạn nhiệt
  adiabatic process temperature
  nhiệt độ quá trình đoạn nhiệt
  adiabatic saturation temperature
  nhiệt độ bão hòa đoạn nhiệt
  adiabatic temperature gradient
  građien nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature rise
  sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature rise
  tăng nhiệt độ đoạn nhiệt
  age at room temperature
  lão hóa ở nhiệt độ phòng
  age with increased temperature
  lão hóa khi nhiệt độ tăng
  air charge temperature (ACT)
  nhiệt độ không khí nạp
  air delivery temperature
  nhiêt độ cấp gió
  air delivery temperature
  nhiệt độ gió cấp
  air dry bulb (temperature)
  nhiệt độ nhiệt kế bầu khô
  air stream temperature
  nhiệt độ gió quạt
  air supply temperature
  nhiệt độ gió cấp
  air temperature
  nhiệt độ không khí
  air temperature
  nhiệt độ ngoài trời
  air temperature variation
  thay đổi nhiệt độ không khí
  air wet bulb temperature
  nhiệt độ bầu ướt của không khí
  air-blast temperature
  nhiệt độ gió quạt
  air-stream temperature
  nhiệt độ gió quạt
  allowable temperature
  nhiệt độ cho phép
  ambient air temperature
  nhiệt độ không khí xung quanh
  ambient air temperature
  nhiệt độ môi trường
  ambient air temperature
  nhiệt độ môi trường xung quanh
  ambient temperature
  nhiệt độ môi trường
  ambient temperature
  nhiệt độ xung quanh
  ambient temperature switch
  cảm biến nhiệt độ môi trường
  amplitude of temperature variation
  biên độ dao động nhiệt độ
  annealing temperature
  nhiệt độ (nung) ủ
  annealing temperature
  nhiệt độ 13, 0
  annealing temperature
  nhiệt độ ủ
  annual average temperature
  nhiệt độ trung bình năm
  annual range of temperature
  thang biến động nhiệt độ trong năm
  antenna noise temperature
  nhiệt độ của anten
  antenna noise temperature
  nhiệt độ của dây trời
  antenna temperature
  nhiệt độ anten
  anteroom temperature
  nhiêt độ phòng đệm
  anteroom temperature
  nhiệt độ phòng đệm
  application temperature
  nhiệt độ làm việc
  application temperature
  nhiệt độ vận hành
  arithmetic mean temperature
  nhiệt độ trung bình cộng
  arithmetic mean temperature
  nhiệt độ trung bình số học
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  arithmetic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình cộng
  ash softening temperature
  nhiệt độ nóng chảy tro
  ash-fusibility temperature
  nhiệt độ chảy của tro
  ash-fusibility temperature
  nhiệt độ tro chảy
  ash-fusion temperature
  nhiệt độ chảy của tro
  ash-fusion temperature
  nhiệt độ tro chảy
  assumed temperature at the time of erection
  nhiệt độ giả định lúc lắp ráp
  atmospheric temperature
  nhiệt độ bình thường
  atmospheric temperature
  nhiệt độ khí quyển
  atmospheric temperature
  nhiệt độ khí trời
  atmospheric [environmental] temperature
  nhiệt độ môi trường (xung quanh)
  auto-ignition temperature
  nhiệt độ tự bốc cháy
  autogenous ignition temperature
  nhiệt độ tự bốc cháy
  autognition temperature
  nhiệt độ tự bốc cháy
  automatic temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ tự động
  average ambient temperature
  nhiệt độ môi trường trung bình
  average evaporation temperature
  nhiệt độ bay hơi trung bình
  average evaporator temperature
  nhiệt độ bay hơi trung bình
  average storage temperature
  nhiệt độ bảo quản trung bình
  average temperature
  nhiệt độ trung bình
  background noise temperature
  nhiệt độ của nền
  background noise temperature
  nhiệt độ của phông
  bath temperature
  nhiệt độ bể
  bellow critical temperature
  nhiệt độ dưới (điểm) tới hạn
  below critical temperature
  nhiệt độ dưới (điểm) tới hạn
  below-freezing temperature
  nhiệt độ dưới 0 độ C
  black body temperature
  nhiệt độ vật đen
  blackbody temperature
  nhiệt độ chói
  boiler flow temperature
  nhiệt độ nước nồi hơi
  boiler temperature
  nhiệt độ sinh hơi
  boiler temperature meter
  máy đo nhiệt độ nồi hơi
  boiling nitrogen temperature
  nhiệt độ nitơ sôi
  boiling point temperature
  nhiệt độ điểm sôi
  boiling temperature
  nhiệt độ sôi
  bore hole temperature
  nhiệt độ giếng khoan
  bottom hole temperature
  nhiệt độ đáy giếng
  boundary surface temperature
  nhiệt độ bề mặt biên
  Boyle temperature
  nhiệt độ Boyle
  breaking down temperature
  nhiệt độ phân hủy
  brightness temperature
  nhiệt độ chói
  brightness temperature
  nhiệt độ độ sáng
  brightness temperature
  nhiệt độ vật đen
  brine temperature
  nhiệt độ nước muối
  brine temperature control
  khống chế nhiệt độ nước muối
  brine temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước muối
  bulb temperature
  nhiệt độ bầu cảm
  carbonizing temperature
  nhiệt độ thấm cacbon
  cargo area temperature
  nhiệt độ buồng hàng hóa
  cargo area temperature
  nhiệt độ khoang hàng hóa
  cargo space temperature
  nhiệt độ buồng hàng hóa
  cargo space temperature
  nhiệt độ khoang hàng hóa
  cargo temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  ceiling temperature
  nhiệt độ trần
  celsius temperature
  nhiệt độ celsius nhiệt độ bách phân
  celsius temperature scale
  thang nhiệt độ bách phân
  Celsius temperature scale
  thang nhiệt độ Celsius
  celsius [centigrade] temperature scale
  thang nhiệt độ bách phân
  Celsius [centigrade] temperature scale
  thang nhiệt độ Celsius
  centigrade temperature
  nhiệt độ bách phân
  centigrade temperature scale
  thang nhiệt độ bách phân
  centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ Celsius
  centre temperature
  nhiệt độ trung tâm
  chamber temperature
  nhiệt độ buồng đốt
  change of temperature
  thay đổi nhiệt độ
  changeover temperature
  nhiệt độ chuyển đổi
  chilled-water supply temperature
  nhiệt độ nước lạnh cấp
  chilled-water temperature
  nhiệt độ nước lạnh
  chilling temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  cladding temperature limit
  giới hạn nhiệt độ lớp bọc
  close temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ kín
  cloud point temperature
  nhiệt độ (điểm) vẩn đục
  coefficient of temperature
  hệ số nhiệt độ
  coil temperature
  nhiệt độ ống xoắn
  cold air supply temperature
  nhiệt độ có gió lạnh
  cold air supply temperature
  nhiệt độ gió lạnh cấp
  cold-storage temperature
  nhiệt độ bảo quản lạnh
  color temperature
  nhiệt độ màu
  color temperature meter
  máy đo nhiệt độ màu
  colour temperature
  nhiệt độ của màu sắc
  colour temperature
  nhiệt độ màu
  colour temperature
  nhiệt độ theo màu
  colour temperature (ofa light source)
  nhiệt độ màu (của nguồn sáng)
  colour temperature meter
  máy đo nhiệt độ màu
  combustion temperature
  nhiệt độ cháy
  combustion temperature
  nhiệt độ đốt
  comfort temperature
  nhiệt độ tiện nghi
  commodity temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  compressor delivery temperature
  nhiệt độ đầu đẩy máy nén
  condensate temperature
  nhiệt độ lỏng ngưng
  condensate temperature
  nhiệt độ phần ngưng
  condensation temperature
  nhiệt độ ngưng tụ
  condensing temperature
  nhiệt độ ngưng
  condensing water inlet temperature
  nhiệt độ nước ngưng vào
  condensing water outlet temperature
  nhiệt độ nước ngưng ra
  congealing temperature
  nhiệt độ kết đông
  congelation temperature
  nhiệt độ kết đông
  constant temperature and humidity
  nhiệt độ và độ ẩm không đổi
  constant temperature water-bath
  bể nước nhiệt độ không đổi
  constant-temperature oven
  lò nhiệt độ không đổi
  constant-temperature region
  vùng nhiệt độ không đổi
  constant-temperature region
  vùng nhiệt độ ổn áp
  constant-temperature region
  vùng nhiệt độ ổn định
  control temperature
  nhiệt độ điều chỉnh
  controllable temperature
  nhiệt độ điều chỉnh được
  controlled temperature
  nhiệt độ được điều chỉnh
  controlled temperature cold store
  kho lạnh điều chỉnh được nhiệt độ
  convolute temperature
  nhiệt độ tan lẫn
  convolute temperature
  nhiệt độ tan lẫn trên
  cool temperature
  nhiệt độ lạnh
  cool temperature display
  tủ trưng bày nhiệt độ lạnh
  cool-air temperature
  nhiệt độ không khí lạnh
  cool-storage temperature
  nhiệt độ bảo quản lạnh
  coolant temperature
  nhiệt độ chất làm lạnh
  coolant temperature
  nhiệt độ chất tải lạnh
  coolant temperature
  nhiệt độ làm mát
  coolant temperature
  nhiệt độ làm nguội
  coolant temperature
  nhiệt độ môi chất lạnh
  cooler temperature
  nhiệt độ dàn lạnh
  cooler temperature
  nhiệt độ giàn lạnh
  cooling air temperature
  nhiệt độ gió lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  cooling tower water temperature
  nhiệt độ nước tháp giải nhiệt
  correlated colour temperature
  nhiệt độ màu tương quan
  crack-arrest temperature
  nhiệt độ ngừng nứt
  cracking due to temperature
  sự nứt do nhiệt độ thay đổi
  cracking temperature
  nhiệt độ crackinh
  crankcase temperature
  nhiệt độ các te
  crankcase temperature
  nhiệt độ cacte
  critical point temperature
  nhiệt độ ở điểm tới hạn
  critical point temperature
  nhiệt độ ở tới hạn
  critical temperature
  nhiệt độ thực tế
  critical temperature
  nhiệt độ tới hạn
  critical temperature curve
  đường cong nhiệt độ tới hạn
  critical temperature range
  khoảng nhiệt độ tới hạn
  Cruie scale of temperature
  thang nhiệt độ Curie
  Cruie temperature
  nhiệt độ Curie
  cryogenic temperature
  nhiệt độ cryo
  cryogenic temperature
  nhiệt độ lạnh sâu
  cryogenic temperature range
  khoảng nhiệt độ cryo
  cryogenic temperature range
  phạm vi nhiệt độ cryo
  cryopumping temperature
  nhiệt độ bơm cryo
  crystallizing temperature
  nhiệt độ kết tinh
  cure temperature
  nhiệt độ hong khô
  curie temperature
  nhiệt độ curie
  curing temperature
  nhiệt độ bảo dưỡng bêtông
  cut-in temperature
  nhiệt độ đóng mạch
  cut-out temperature
  nhiệt độ ngắt mạch
  cycle temperature
  nhiệt độ chu trình
  cylinder wall temperature
  nhiệt độ vách xylanh
  Daily temperature range degree Celsius (oC)
  Khoảng nhiệt độ C trong ngày
  Dalton' temperature scale
  thang nhiệt độ Dalton
  debye temperature
  nhiệt độ Debye
  decreasing temperature
  nhiệt độ giảm
  deformation temperature
  nhiệt độ biến dạng
  degree of temperature
  độ của nhiệt độ
  delivery temperature
  nhiệt độ đường đẩy
  design temperature
  nhiệt độ thiết kế
  design temperature difference
  hiệu nhiệt độ tính toán
  design temperature split
  hiệu nhiệt độ tính toán
  designed temperature difference [split]
  hiệu nhiệt độ tính toán
  desired temperature
  nhiệt độ cần thiết
  desired temperature
  nhiệt độ định trước
  dew-point temperature
  nhiệt độ điểm sương
  difference (intemperature)
  chênh lệch nhiệt độ
  difference in temperature
  sự chênh lệch nhiệt độ
  discharge temperature
  nhiệt độ đường đẩy
  discharge temperature
  nhiệt độ phóng điện
  discharge temperature
  nhiệt độ xả
  distillation temperature
  nhiệt độ chưng cất
  drawback temperature
  nhiệt độ ram
  dry bulb temperature
  nhiệt độ bầu khô
  dry bulb temperature
  nhiệt độ khô
  Dry bulb temperature (DBT)
  nhiệt độ bầu khô
  dry ice temperature
  nhiệt độ đá khô
  dry-bulb temperature
  nhiệt độ bầu khô
  dry-bulb temperature curve [line]
  đường cong nhiệt độ bầu khô
  drying temperature
  nhiệt độ hong khô
  dual temperature display cabinet
  tủ kính hai nhiệt độ
  dual temperature display case
  tủ kính hai nhiệt độ
  dual temperature display merchandiser
  tủ kính hai nhiệt độ
  dual temperature refrigerated truck
  ô tô làm lạnh hai nhiệt độ
  dual temperature refrigerated van
  ô tô làm lạnh hai nhiệt độ
  earth temperature
  nhiệt độ trái đất
  effective ambient (air) temperature
  nhiệt độ hiệu quả bao quanh
  effective temperature
  nhiệt độ hiệu quả
  effective temperature
  nhiệt độ thực tế
  Effective temperature (ET)
  nhiệt độ hiệu quả
  effective temperature range
  khoảng nhiệt độ hiệu dụng
  effluent air temperature
  nhiệt độ không khí ra
  Einstein temperature
  nhiệt độ Einstein
  electron temperature
  nhiệt độ âm điện tử
  electron temperature
  nhiệt độ electron
  embedded temperature detector
  đầu dò nhiệt độ được nhúng
  empirical temperature
  nhiệt độ theo kinh nghiệm
  empirical temperature
  nhiệt độ thực nghiệm
  end point temperature
  nhiệt độ điểm cuối
  entering temperature difference
  hiệu nhiệt độ tại cửa vào
  entering temperature difference
  sự chênh lệch nhiệt độ vào
  entering water temperature
  nhiệt độ nước vào
  entropy-temperature diagram
  giản đồ entropy-nhiệt độ
  entropy-temperature relationship
  quan hệ entropy-nhiệt độ
  environment temperature
  nhiệt độ môi trường
  environmental temperature
  nhiệt độ môi trường
  equi-viscous temperature
  nhiệt độ đẳng nhớt
  equilibrium temperature
  nhiệt độ cân bằng
  equivalent black body temperature
  nhiệt độ vật đen tương đương
  equivalent temperature
  nhiệt độ tương đương
  equiviscous temperature
  nhiệt độ tạo dẻo tương ứng
  eutectic temperature
  nhiệt độ cùng tinh
  eutectic temperature
  nhiệt độ ơtecti
  evaporating temperature
  nhiệt độ bay hơi
  evaporation temperature
  nhiệt độ bay hơi
  excess temperature
  nhiệt độ quá mức
  excessive temperature
  nhiệt độ thừa
  exhaust gas temperature
  nhiệt độ khí xả
  exhaust gas temperature indicator
  bộ chỉ báo nhiệt độ khí xả
  exhaust temperature warning lamp
  đèn báo nhiệt độ khí xả
  exit temperature
  nhiệt độ tại cửa ra
  expansion temperature
  nhiệt độ dãn nở
  expansion temperature
  nhiệt độ giãn nở
  external surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  external temperature
  nhiệt độ bên ngoài
  extra-low temperature
  nhiệt độ cực thấp
  extra-low temperature
  nhiệt độ siêu thấp
  Fahrenheit temperature
  nhiệt độ Fahrenheit
  Fahrenheit temperature scale
  thang nhiệt độ Fahrenheit
  fast-freezing temperature
  nhiệt độ kết đông nhanh
  filament temperature
  nhiệt độ sợi đốt
  film temperature
  nhiệt độ màng
  filtering temperature
  nhiệt độ lọc
  firing temperature
  nhiệt độ đốt
  firing temperature
  nhiệt độ nung
  fixed temperature
  nhiệt độ cố định
  flame temperature
  nhiệt độ ngọn lửa
  flash temperature
  nhiệt độ bắt cháy
  flash temperature
  nhiệt độ chớp cháy
  floc point temperature
  nhiệt độ điểm đục
  flock point temperature
  nhiệt độ điểm đục
  flock point temperature
  nhiệt độ vẩn đục
  floor temperature
  nhiệt độ (của) sàn
  floor temperature
  nhiệt độ của sàn
  flow line temperature
  nhiệt độ đường ống dẫn
  flow temperature
  nhiệt độ của dòng chảy
  flow temperature
  nhiệt độ dòng chảy
  fluctuations of temperature (wide)
  biên độ của nhiệt độ (lớn)
  flue gas temperature
  nhiệt độ xả khí
  fluid temperature
  nhiệt độ chất lỏng
  forging temperature
  nhiệt độ rèn
  freezer storage temperature
  nhiệt độ bảo quản đông lạnh
  freezer storage temperature
  nhiệt độ kết đông
  freezer temperature
  nhiệt độ kết đông
  freezing point temperature
  nhiệt độ điểm kết đông
  freezing temperature
  nhiệt độ điểm kết đông
  freezing temperature range
  khoảng nhiệt độ kết đông
  frost collecting temperature
  nhiệt độ đóng băng
  frost surface temperature
  nhiệt độ bề mặt đóng băng
  frosting temperature
  nhiệt độ đóng băng
  frosting temperature
  nhiệt độ đóng tuyết
  frozen food temperature
  nhiệt độ thực phẩm đông lạnh
  fusion temperature
  nhiệt độ chảy
  fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy
  gas outlet temperature
  nhiệt độ ống thải khí
  gas temperature
  nhiệt độ của (chất) khí
  gas temperature
  nhiệt độ của chất khí
  gathering temperature
  nhiệt độ thu gom
  Geostationary Experimental Temperature and Moisture Sounder (GETMS)
  mày dò độ ẩm và nhiệt độ thử nghiệm địa tĩnh
  Giaque's temperature scale
  thang nhiệt độ Giaque
  glass transition temperature
  nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh
  glass transition temperature
  nhiệt độ chuyển pha thủy tinh
  gob temperature
  nhiệt độ tảng thủy tinh
  greatest temperature difference
  độ chênh nhiệt độ tối đa
  hardening temperature
  nhiệt độ đông cứng
  hardening temperature
  nhiệt độ hóa cứng
  hardening temperature
  nhiệt độ tôi
  hazardous temperature
  nhiệt độ nguy hiểm
  heat distortion temperature
  nhiệt độ gây biến dạng nhiệt
  heat distortion temperature
  nhiệt độ gây méo nhiệt
  heat seal temperature
  nhiệt độ hàn nhiệt
  heat source temperature
  nhiệt độ của nguồn nhiệt
  heat source temperature
  nhiệt độ nguồn nhiệt
  heating temperature curve
  đường cong nhiệt độ nung nóng
  high discharge temperature cutout
  rơle nhiệt độ xả cao
  high temperature
  nhiệt độ cao
  high temperature alarm
  báo động nhiệt độ cao
  high temperature resisting refractory concrete
  bê tông chịu lửa ở nhiệt độ cao
  high temperature water
  nước ở nhiệt độ cao
  high-temperature advanced furnace
  lò cải tiến nhiệt độ cao
  high-temperature air
  không khí nhiệt độ cao
  high-temperature alloy
  hợp kim nhiệt độ cao
  high-temperature carbonization
  cacbon hóa nhiệt độ cao
  high-temperature carbonization
  chưng khô nhiệt độ cao
  high-temperature compartment
  buồng nhiệt độ cao
  high-temperature creep
  dão nhiệt độ cao
  high-temperature dipping bath
  thùng ngâm nhiệt độ cao
  high-temperature fuel cell
  pin nhiên liệu nhiệt độ cao
  high-temperature melting
  sự nung nhiệt độ cao
  high-temperature strength
  độ bền nhiệt độ cao
  high-temperature strength test
  thử độ bền nhiệt độ cao
  high-temperature superconducting transformer
  biến áp siêu dẫn nhiệt độ cao
  High-Temperature Superconductivity (HTS)
  tính siêu dẫn nhiệt độ cao
  high-temperature water
  nước nhiệt độ cao
  holding temperature
  nhiệt độ bảo quản
  homogeneous temperature
  nhiệt độ đồng nhất
  homologous temperature
  nhiệt độ tương đồng
  ice formation temperature
  nhiệt độ nước đóng băng
  ice formation temperature
  nhiệt độ tạo thành (nước) đá
  igniting temperature
  nhiệt độ bắt cháy
  igniting temperature
  nhiệt độ bốc lửa
  ignition temperature
  nhiệt độ bắt lửa
  ignition temperature
  nhiệt độ bốc cháy
  ignition temperature
  nhiệt độ cháy
  ignition temperature
  nhiệt độ đánh lửa
  ignition temperature
  nhiệt độ đun nóng
  ignition temperature
  nhiệt độ hút
  ignition temperature
  nhiệt độ khởi cháy
  ignition temperature
  nhiệt độ nạp
  in-transit temperature
  nhiệt độ khi vận chuyển
  increasing temperature
  nhiệt độ tăng
  increasing temperature
  nhiệt độ tăng lên
  increasing temperature
  sự tăng của nhiệt độ
  indoor temperature
  nhiệt độ (trong) phòng
  indoor temperature
  nhiệt độ trong nhà
  indoor temperature
  nhiệt độ trong phòng
  inflammation temperature
  nhiệt độ bốc cháy
  inflammation temperature
  nhiệt độ bốc lửa
  Infrared Temperature Sounder (IRTS)
  bộ dò nhiệt độ bằng tia hồng ngoại
  initial freezing temperature
  nhiệt độ kết đông ban đầu
  initial freezing temperature
  nhiệt độ kết đông đầu tiên
  initial fusion temperature
  nhiệt độ chảy lỏng ban đầu
  initial fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy ban đầu
  initial fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy đầu tiên
  initial temperature
  nhiệt độ ban đầu
  initial water temperature
  nhiệt độ nước ban đầu
  inlet temperature
  nhiệt độ đầu vào
  inlet temperature
  nhiệt độ hút
  inlet temperature
  nhiệt độ ở cửa vào
  inlet temperature
  nhiệt độ xả
  inlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ hút
  inlet temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút
  inside temperature
  nhiệt độ bên trong
  inside-outside temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trong-ngoài (phòng)
  inside-outside temperature difference
  hiệu nhiệt độ trong-ngoài phòng
  intake temperature
  nhiệt độ hút
  intake temperature
  nhiệt độ khí nạp
  intake temperature
  nhiệt độ ở cửa vào
  intake temperature
  nhiệt độ vào
  integral temperature
  nhiệt độ toàn phần
  interface temperature
  nhiệt độ lớp trung gian
  interior temperature
  nhiệt độ bên trong
  interior temperature
  nhiệt độ trong nhà
  interior [internal] temperature
  nhiệt độ bên trong
  internal temperature
  nhiệt độ bên trong
  international practical temperature scale
  thang nhiệt độ thực tiễn quốc tế
  international temperature scale
  thang nhiệt độ quốc tế
  interstage temperature
  nhiệt độ cấp trung gian
  intrinsic temperature
  nhiệt độ bên trong
  intrinsic temperature
  nhiệt độ nội tại
  intrinsic temperature range
  khoảng nhiệt độ nội tại
  inversion temperature
  nhiệt độ chuyển biến
  inversion temperature
  nhiệt độ chuyển đổi
  inversion temperature
  nhiệt độ đảo
  IR atmospheric temperature sounder
  máy thăm dò nhiệt độ khí quyển
  IR atmospheric temperature sounder
  máy thám trắc nhiệt độ khí quyển
  irradiated temperature
  nhiệt độ không đồng đều
  irregular temperature
  nhiệt độ không đồng đều
  isentropic discharge temperature
  nhiệt độ nén xả đẳng entropy
  jet pipe temperature
  nhiệt độ khí xả
  junction temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp
  Kelvin absolute temperature scale
  thang nhiệt độ Kenlvin
  Kelvin absolute temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin
  Kelvin temperature
  nhiệt độ Kelvin
  Kelvin temperature scale
  thang nhiệt độ Kelvin
  Kelvin temperature scale
  thang nhiệt độ Kenlvin
  Kelvin temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin
  kinetic temperature
  nhiệt độ động học
  least temperature
  nhiệt độ thấp nhất
  least temperature
  nhiệt độ tối thiểu
  leaving air temperature
  nhiệt độ không khí ra
  leaving temperature control
  khống chế nhiệt độ ra
  leaving water temperature
  nhiệt độ nước ra
  limiting temperature
  nhiệt độ giới hạn
  liquefaction temperature
  nhiệt độ hóa lỏng
  liquid helium temperature
  nhiệt độ heli lỏng
  liquid helium temperature
  nhiệt độ hêli lỏng
  liquid hydrogen temperature
  nhiệt độ hydro lỏng
  liquid hydrogen temperature
  nhiệt độ hyđro lỏng
  liquid nitrogen temperature
  nhiệt độ nitơ lỏng
  load temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  load temperature
  nhiệt độ hàng tải
  load [commodity] temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  log mean temperature difference
  chênh lệch nhiệt độ trung bình lôgarit
  log-mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  logarithmic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  low ambient temperature conditions
  điều kiện nhiệt độ xung quanh thấp
  low refrigerating temperature
  nhiệt độ làm lạnh thấp
  low storage temperature
  nhiệt độ bảo quản thấp
  low suction temperature cutout
  rơle (bảo vệ) nhiệt độ đường hút
  low temperature
  nhiệt độ thấp
  low temperature fouling
  đóng muội do nhiệt độ thấp
  low temperature torque
  mômen xoắn ở nhiệt độ thấp
  low temperature toughness
  độ bền nhiệt độ thấp
  low-boiling temperature
  nhiệt độ sôi thấp
  low-temperature acoustics
  âm học nhiệt độ thấp
  low-temperature area
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature area [region]
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature battery
  dàn ở nhiệt độ thấp
  low-temperature battery
  ắcqui nhiệt độ thấp
  low-temperature cabinet
  quầy nhiệt độ thấp
  low-temperature carboniza-tion
  cacbon hóa nhiệt độ thấp
  low-temperature carboniza-tion
  chưng khô nhiệt độ thấp
  low-temperature carbonization
  quá trình cacbon hóa ở nhiệt độ thấp
  low-temperature cascade system
  tầng hầm (ở) nhiệt độ thấp
  low-temperature case
  quầy có nhiệt độ thấp
  low-temperature case
  trường hợp nhiệt độ thấp
  low-temperature chamber
  buồng (ở) nhiệt độ thấp
  low-temperature charaterstics
  đặc trưng nhiệt độ thấp
  low-temperature chest
  hòm nhiệt độ thấp
  low-temperature circuit
  sơ đồ nhiệt độ thấp
  low-temperature compartment
  khoang nhiệt độ thấp
  low-temperature condenser chamber
  giàn lạnh ở nhiệt độ thấp
  low-temperature cooler
  dàn ở nhiệt độ thấp
  low-temperature cooler
  quầy nhiệt độ thấp
  low-temperature counter
  quầy có nhiệt độ thấp
  low-temperature dehydration
  sấy ở nhiệt độ thấp
  low-temperature distillation
  cất ở nhiệt độ thấp
  low-temperature engine
  máy ở nhiệt độ thấp
  low-temperature engineering
  kỹ thuật nhiệt độ thấp
  low-temperature engineering
  máy ở nhiệt độ thấp
  low-temperature field
  phạm vi nhiệt độ thấp
  low-temperature field
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature fraction [fractionation process]
  sự tinh cất ở nhiệt độ thấp
  low-temperature fractionation process
  tinh cất ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas scrubbing
  lọc khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas separation
  tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas separation plant
  trạm tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas separation system
  trạm tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature heat pump refrigerator
  tủ lạnh bơm nhiệt độ thấp
  low-temperature heat pump refrigerator
  tủ lạnh bơm nhiệt nhiệt độ thấp
  low-temperature heat pump system
  bộ thu nhiệt thải nhiệt độ thấp
  low-temperature heat pump system
  hệ (thống) bơm nhiệt độ thấp
  low-temperature heat source
  nguồn nhiệt ở nhiệt độ thấp
  low-temperature hygrometry
  phép đo độ ẩm nhiệt độ thấp
  low-temperature performance
  tính năng nhiệt độ thấp
  low-temperature physics
  vật lý nhiệt độ thấp
  low-temperature process
  quá trình nhiệt độ thấp
  low-temperature radiation
  bức xạ nhiệt độ thấp
  low-temperature range
  khoảng nhiệt độ thấp
  low-temperature range
  phạm vi nhiệt độ thấp
  low-temperature range
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement [plant
  hệ thống lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating plant
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating plant
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating system
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating system
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerator
  tủ lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature region
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature scale
  thang nhiệt độ thấp
  low-temperature section
  khu vực nhiệt độ thấp
  low-temperature separation
  tách chất ở nhiệt độ thấp
  low-temperature shock
  sốc nhiệt độ thấp
  low-temperature side
  phía nhiệt độ thấp
  low-temperature space
  không gian nhiệt độ thấp
  low-temperature steam
  hơi ở nhiệt độ thấp
  low-temperature storage vessel
  bình chứa ở nhiệt độ thấp
  low-temperature structure
  cấu trúc nhiệt độ thấp
  low-temperature system [plant
  hệ thống lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature tank
  bồn chứa nhiệt độ thấp
  low-temperature tar
  guđron nhiệt độ thấp
  low-temperature techniques
  kỹ thuật nhiệt độ thấp
  low-temperature technology
  công nghệ nhiệt độ thấp
  low-temperature terminology
  thuật ngữ nhiệt độ thấp
  low-temperature test
  sự thử nhiệt độ thấp
  low-temperature test cabinet
  tủ thử nghiệm nhiệt độ thấp
  low-temperature thermometer
  nhiệt kế nhiệt độ thấp
  low-temperature thermostat
  rơle nhiệt độ thấp
  low-temperature thermostat
  thermostat nhiệt độ thấp
  low-temperature trailer
  rơmoóc nhiệt độ thấp
  low-temperature window
  cửa sổ nhiệt độ thấp
  low-temperature zone
  vùng nhiệt độ thấp
  lower annealing temperature
  nhiệt độ ủ thấp
  lower temperature limit
  giới hạn nhiệt độ dưới
  lowering of temperature
  giảm nhiệt độ
  lowering of temperature
  sự hạ thấp nhiệt độ
  luminance temperature
  nhiệt độ sáng chói
  luminescence temperature
  nhiệt độ phát sáng
  magnetic transition temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp từ tính
  maintained temperature
  nhiệt độ được duy trì
  maintained temperature
  nhiệt độ được khống chế
  maturing temperature
  nhiệt độ chín
  maturing temperature
  nhiệt độ thành thục
  maximum absolute temperature
  nhiệt độ cao nhất tuyệt đối
  maximum monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng cao nhất
  maximum temperature difference
  độ chênh nhiệt độ tối đa
  maximum temperature difference
  hiệu nhiệt độ tối đa
  mean radiant temperature
  nhiệt độ bức xạ trung bình
  mean temperature difference
  chênh lệch nhiệt độ trung bình
  mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình
  mean temperature difference
  nhiệt độ trung bình
  mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình
  mean temperature difference
  sự khác nhau về nhiệt độ trung bình
  measured temperature
  nhiệt độ đo được
  measuring junction temperature
  nhiệt độ mối nối đo
  medium low temperature
  nhiệt độ trung bình thấp
  medium temperature
  nhiệt độ trung bình
  medium temperature tar
  guđron nhiệt độ trung bình
  medium-temperature refrigerated case
  quầy lạnh nhiệt độ trung bình
  melting temperature
  nhiệt độ chảy
  melting temperature
  nhiệt độ nóng chảy
  minimum monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất
  minimum temperature
  nhiệt độ thấp
  minimum temperature
  nhiệt độ thấp nhất
  minimum temperature
  nhiệt độ tối thấp
  minimum temperature
  nhiệt độ tối thiểu
  minimum temperature difference
  độ chênh nhiệt độ nhỏ nhất
  mix temperature
  nhiệt độ hỗn hợp (kem)
  mixing temperature
  nhiệt độ trộn
  mixture temperature
  nhiệt độ hỗn hợp
  moderate temperature
  nhiệt độ trung bình
  moderate temperature
  nhiệt độ vừa phải
  moisture and temperature detector
  máy dò độ ẩm và nhiệt độ
  monochromatic temperature scale
  thang nhiệt độ đơn sắc
  monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình
  multipoint temperature recorder
  máy ghi nhiệt độ nhiều điểm
  Neel temperature
  nhiệt độ Neel
  negative absolute temperature
  nhiệt độ tuyệt đối âm
  negative temperature
  nhiệt độ âm
  negative temperature coefficient
  hệ số nhiệt độ âm
  negative temperature coefficient thermistor
  tecmisto có hệ số nhiệt độ âm
  neutral temperature
  nhiệt độ trung hòa
  noise equivalent temperature difference
  hiệu nhiệt độ tương đương tạp nhiễu
  noise temperature
  nhiệt độ tạp âm
  noise temperature
  nhiệt độ tạp nhiễu
  noise temperature
  nhiệt độ tiếng ồn
  nominal temperature
  nhiệt độ danh định
  nonsteady temperature
  nhiệt độ không ổn định
  normal boiling temperature
  nhiệt độ điểm sôi bình thường
  normal temperature
  nhiệt độ bình thường
  normal temperature
  nhiệt độ chuẩn
  offset temperature
  nhiệt độ dịch vị
  offset temperature
  sự chênh lệch nhiệt độ
  oil surface temperature
  nhiệt độ bề mặt dầu
  oil temperature cutout
  rơle bảo vệ nhiệt độ dầu
  oil temperature indicator
  bộ chỉ thị nhiệt độ dầu
  oil temperature indicator
  dầu dò nhiệt độ dầu
  oil temperature regulator
  bộ điều tiết nhiệt độ dầu
  on-process temperature
  nhiệt độ làm việc
  one-process temperature
  nhiệt độ làm việc
  operating temperature
  nhiệt độ điều
  operating temperature
  nhiệt độ hoạt động
  operating temperature
  nhiệt độ làm việc
  operating temperature
  nhiệt độ vận hành
  operating temperature range
  khoảng nhiệt độ làm việc
  operational noise temperature
  nhiệt độ của vận hành
  operational temperature
  nhiệt độ làm việc
  operational temperature
  nhiệt độ vận hành
  optimum temperature
  nhiệt độ tối ưu
  ordering temperature
  nhiệt độ trật tự
  outdoor air temperature
  nhiệt độ không khí bên ngoài
  outdoor or outside temperature gauge (otg)
  dụng cụ đo nhiệt độ ngoài trời
  outdoor temperature
  nhiệt độ ngoài trời
  outlet air temperature
  nhiệt độ không khí ra
  outlet temperature
  nhiệt độ đầu ra
  outlet temperature
  nhiệt độ tại cửa ra
  outlet temperature
  nhiệt độ tiêu chuẩn
  outlet temperature control
  khống chế nhiệt độ ra
  outlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ ra
  outlet water temperature
  nhiệt độ nước ra
  outside air temperature
  nhiệt độ không khí bên ngoài
  outside surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  outside temperature
  nhiệt độ bên ngoài
  overhead temperature
  nhiệt độ phần cất ngọn
  overheating temperature
  nhiệt độ nung quá
  overheating temperature
  nhiệt độ thừa
  particulate ignition temperature
  nhiệt độ cháy hạt
  perfect gas scale of temperature
  thang nhiệt độ của khí lý tưởng
  period at maximum temperature
  thời kỳ nhiệt độ cao nhất
  phase-transition temperature
  nhiệt độ chuyển pha
  positive temperature
  nhiệt độ dương
  positive temperature coefficient
  hệ số nhiệt độ dương
  positive temperature coefficient thermistor
  tecmisto có hệ số nhiệt độ dương
  potential temperature
  nhiệt độ tiềm năng
  pour point temperature
  nhiệt độ rót
  power density with respect to temperature
  mật độ công suất (tương) ứng với nhiệt độ
  precision low-temperature thermometry
  đo nhiệt chính xác ở nhiệt độ thấp
  precooling temperature
  nhiệt độ làm lạnh trước
  precooling water temperature
  nhiệt độ nước làm lạnh trước
  predetermined temperature
  nhiệt độ định trước
  predetermined temperature
  nhiệt độ xác định trước
  predetermined temperature difference
  độ chênh nhiệt độ cho trước
  preferred rail laying temperature
  nhiệt độ đặt ray tối ưu
  preselected temperature
  nhiệt độ định trước
  preselected temperature
  nhiệt độ xác định trước
  preserving temperature
  nhiệt độ bảo quản
  preset temperature
  nhiệt độ đặt trước
  pressure volume temperature law (relationship)
  quan hệ áp suất-thể tích-nhiệt độ
  pressure-temperature control
  điều chỉnh áp suất-nhiệt độ
  pressure-temperature relationship
  quan hệ áp suất-nhiệt độ
  pressure-temperature saturation point
  điểm bão hòa áp suất-nhiệt độ
  primary air temperature
  nhiệt độ không khí sơ cấp
  produce internal temperature
  nhiệt độ bên trong sản phẩm
  produce internal temperature
  nhiệt độ tâm sản phẩm
  product internal temperature
  nhiệt độ bên trong sản phẩm
  product internal temperature
  nhiệt độ tâm sản phẩm
  product temperature
  nhiệt độ sản phẩm
  pseudo-critical temperature
  nhiệt độ giả tới hạn
  quick-freezing temperature
  nhiệt độ kết đông nhanh
  radiant temperature
  nhiệt độ bức xạ
  radiation temperature
  nhiệt độ bức xạ
  rail temperature
  nhiệt độ ray
  range of rolling temperature
  biên độ nhiệt độ cán (thép)
  range of temperature
  khoảng nhiệt độ
  range of temperature
  thang nhiệt độ
  Rankine temperature scale
  thang nhiệt độ Rankine
  rapid change of temperature
  thay đổi nhiệt độ nhanh
  rate of change of temperature
  tốc độ thay đổi nhiệt độ
  rated temperature of tap sewage waters
  nhiệt độ tính toán của vòi nước thải
  reactivation temperature
  nhiệt độ tái sinh
  reaumur temperature scale
  thang nhiệt độ Reaumur
  receiver noise temperature
  nhiệt độ của máy thu
  receiving system noise temperature
  nhiệt độ của hệ thống thu nhận
  reclaim water temperature
  nhiệt độ nước xử lý lại
  recommended temperature
  nhiệt độ khuyên dùng
  recommended temperature
  nhiệt độ yêu cầu
  reduced temperature
  nhiệt độ bị giảm
  reduced temperature
  nhiệt độ quy đổi
  reduced temperature
  nhiệt độ rút gọn
  reference junction temperature
  nhiệt độ mối hàn so sánh
  reference temperature
  nhiệt độ chuẩn
  reference temperature
  nhiệt độ chuẩn gốc
  reference temperature
  nhiệt độ gốc
  reference temperature
  nhiệt độ gốc (mốc)
  reference temperature
  nhiệt độ kết tinh lại
  reference temperature
  nhiệt độ mốc
  reference temperature
  nhiệt độ quy chiếu
  refining temperature
  nhiệt độ rung
  refrigerant temperature
  nhiệt độ môi chất lạnh
  refrigerant vapour temperature
  nhiệt độ hơi môi chất lạnh
  refrigerated storage temperature
  nhiệt độ bảo quản lạnh
  refrigerated temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  refrigerating temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  refrigerator temperature
  nhiệt độ tủ lạnh
  remote temperature control
  khống chế nhiệt độ từ xa
  remote temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature control
  sự điều chỉnh (khống chế) nhiệt độ từ xa
  remote temperature control system
  hệ (thống) điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature controller
  rơle nhiệt độ đặt xa
  remote temperature gage
  máy đo nhiệt độ từ xa
  remote temperature gauge
  máy đo nhiệt độ từ xa
  resistance temperature detector
  bộ dò nhiệt độ điện trở
  Resistance Temperature Detector (RTD)
  bộ dò nhiệt độ điện trở
  resistance-temperature coefficient
  hệ số điện trở-nhiệt độ
  return water temperature
  nhiệt độ nước hồi
  return water temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước hồi
  rigid temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ chính xác
  rise in temperature
  sự nhiệt độ dâng cao
  rise in temperature
  sự tăng nhiệt độ
  roasting temperature
  nhiệt độ làm việc
  roasting temperature
  nhiệt độ nung
  roasting temperature
  nhiệt độ thiêu
  roasting temperature
  nhiệt độ vận hành
  room air temperature
  nhiệt độ không khí trong phòng
  room operating temperature
  nhiệt độ làm việc trong phòng
  room temperature
  nhiệt độ (trong) phòng
  room temperature
  nhiệt độ buồng máy
  room temperature
  nhiệt độ phòng
  room temperature
  nhiệt độ trong phòng
  Room Temperature (RT)
  nhiệt độ trong phòng
  room temperature curve
  đường cong nhiệt độ phòng
  room-height air temperature gradient
  đường dốc nhiệt độ phòng
  running temperature
  nhiệt độ chạy máy
  running temperature
  nhiệt độ vận hành
  safe ironing temperature
  nhiệt độ là an toàn
  saturated suction temperature
  nhiệt độ hút bão hòa
  saturated temperature
  nhiệt độ hơi bão hòa
  saturated vapour temperature
  nhiệt độ hơi bão hòa
  saturation temperature
  nhiệt độ bão hòa
  saturation temperature
  nhiệt độ bay hơi
  saturation temperature drop
  sự sụt nhiệt độ bão hòa
  saturation temperature drop
  sụt nhiệt độ bão hòa
  sea surface temperature
  nhiệt độ bề mặt nước biển
  Sea Surface Temperature (SST)
  nhiệt độ mặt nuớc biển
  sea temperature
  nhiệt độ nước biển
  secondary air temperature
  nhiệt độ không khí thứ cấp
  self-compensation of temperature deformations
  sự tự bù biến dạng nhiệt độ
  self-ignition temperature
  nhiệt độ tự bốc cháy
  sensitive to change in temperature
  nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ
  service temperature
  nhiệt độ làm việc
  service temperature
  nhiệt độ vận hành
  set-point temperature
  nhiệt độ xác định trước
  setting temperature
  nhiệt độ đông kết
  sky noise temperature
  nhiệt độ của bầu trời
  sky noise temperature
  nhiệt độ tiếng ồn trời (vô tuyến vũ trụ)
  softening temperature
  nhiệt độ hóa mềm
  soil temperature
  nhiệt độ đất
  soil temperature
  nhiệt độ nền đất
  sol-air temperature
  nhiệt độ xon khí
  space temperature
  nhiệt độ trong nhà
  space-time temperature field
  trường nhiệt độ không thời gian
  spatial temperature difference
  hiệu nhiệt độ không gian
  specified temperature
  nhiệt độ xác định
  speed range temperature
  nhiệt độ chế độ máy
  spontaneous ignition temperature
  nhiệt độ tự bốc cháy
  spot noise temperature
  nhiệt độ tạp âm
  stagnation temperature
  nhiệt độ trì trệ
  standard reference temperature
  nhiệt độ quy định tiêu chuẩn
  standard temperature
  nhiệt độ chuẩn
  standard temperature
  nhiệt độ quy chiếu
  standard temperature
  nhiệt độ tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure
  nhiệt độ và áp lực tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure
  nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure
  áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn
  Standard temperature and pressure (STP)
  nhiệt độ và áp lực tiêu chuẩn
  standard temperature and pressure (STP)
  nhiệt độ và áp suât tiêu chuẩn
  steady product temperature
  nhiệt độ sản phẩm ổn định
  steady-state temperature
  nhiệt độ (trạng thái) ổn định
  storage compartment temperature
  nhiệt độ ngăn bảo quản
  storage temperature
  nhiệt độ bảo quản
  sub-zero temperature
  nhiệt độ dưới 0 độ F (-17, 8 độ C)
  subambient temperature
  nhiệt độ tiểu môi trường
  subcritical temperature
  nhiệt độ dưới (điểm) tới hạn
  subcritical temperature
  nhiệt độ dưới tới hạn
  subfreezing temperature
  nhiệt độ dưới điểm băng
  subfreezing temperature
  nhiệt độ dưới điểm băng (dưới 00C)
  subilation temperature
  nhiệt độ thăng hoa
  sublimation temperature
  nhiệt độ thăng hoa
  subzero temperature
  nhiệt độ dưới 0 độ F (-17, 8 độ C)
  suction gas temperature
  nhiệt độ ga hút
  suction gas temperature
  nhiệt độ hơi hút
  suction gas temperature
  nhiệt độ hơi hút (gas hút)
  suction gas temperature curve
  đường cong nhiệt độ hơi hút
  suction line temperature
  nhiệt độ đường hút
  suction temperature
  nhiệt độ hút
  super - low temperature
  nhiệt độ cực thấp
  superheat temperature
  nhiệt độ quá nhiệt
  superlow temperature
  nhiệt độ cực (rất) thấp
  superlow temperature
  nhiệt độ siêu thấp
  supply air temperature
  nhiệt độ gió cấp
  supply air temperature
  nhiệt độ không khí cấp
  supply water temperature
  nhiệt độ (nước) cung cấp
  supply water temperature
  nhiệt độ nước (cung) cấp
  surface temperature
  nhiệt độ bề mặt
  surface temperature
  nhiệt độ trên bề mặt
  surrounding air temperature
  nhiệt độ không khí xung quanh
  switch, box temperature
  công tắc nhiệt độ
  system noise temperature
  nhiệt độ của hệ thống
  temperature adjuster
  bộ khống chế nhiệt độ
  temperature adjuster
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature adjuster
  rơle nhiệt độ
  temperature adjustment
  khống chế nhiệt độ
  temperature adjustment
  điều chỉnh nhiệt độ
  temperature amplitude
  biên độ nhiệt độ
  temperature balance
  cân bằng nhiệt độ
  temperature balance
  sự bù nhiệt độ
  temperature balance
  sự cân bằng nhiệt độ
  temperature bar
  cốt thép cấu tạo (để chịu nhiệt độ)
  temperature bath
  bình điều nhiệt độ
  temperature bath
  bình nhiệt độ
  temperature behaviour
  biến diễn của nhiệt độ
  temperature change
  sự biến đổi nhiệt độ
  temperature change
  thay đổi nhiệt độ
  temperature chart
  đồ thị nhiệt độ
  temperature classification
  sự phân loại nhiệt độ
  temperature coefficient
  hệ số nhiệt độ
  temperature coefficient of capacitance
  hệ số nhiệt độ của điện dung
  temperature coefficient of resistance
  hệ số nhiệt độ của điện trở
  temperature colour indicator
  bộ chỉ báo màu nhiệt độ
  temperature colour scale
  thang màu nhiệt độ
  temperature compensation
  sự bù nhiệt độ
  temperature compensation
  sự cân bằng nhiệt độ
  temperature compensation plate
  tấm bù nhiệt độ
  temperature conditions
  các điều kiện nhiệt độ
  temperature control
  khống chế nhiệt độ
  temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control
  điều khiển nhiệt độ
  temperature control
  duy trì nhiệt độ
  temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control
  sự hiệu chỉnh nhiệt độ
  temperature control
  sự khống chế nhiệt độ
  temperature control apparatus
  bộ khống chế nhiệt độ
  temperature control apparatus
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control apparatus
  rơle nhiệt độ
  temperature control device
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control element
  van điều khiển nhiệt độ nhớt
  temperature control equipment
  thiết bị khống chế nhiệt độ
  temperature controlled container
  côngtenơ được điều chỉnh nhiệt độ
  temperature controlled container
  côngtenơ được khống chế (điều chỉnh) nhiệt độ
  temperature controlled container
  côngtenơ được khống chế nhiệt độ
  temperature controlled system
  hệ (thống) được điều chỉnh nhiệt độ
  temperature controlled system
  hệ (thống) được khống chế nhiệt độ
  temperature controller
  bộ khống chế (điều chỉnh) nhiệt độ
  temperature controller
  bộ khống chế nhiệt độ
  temperature controller
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature controller
  bộ điều khiển nhiệt độ
  temperature controller
  máy điều chỉnh nhiệt độ
  temperature controller
  rơle nhiệt độ
  temperature correction
  điều chỉnh nhiệt độ
  temperature crack
  vết nứt do nhiệt độ
  temperature cracking
  sự nứt do nhiệt độ
  temperature curve
  đường cong nhiệt độ
  temperature curve
  đường nhiệt độ
  temperature cycle
  chu trình nhiệt độ
  temperature decrease
  giảm nhiệt độ
  temperature decrease
  sự giảm nhiệt độ
  temperature deformation
  biến dạng do nhiệt độ
  temperature dependence
  phụ thuộc nhiệt độ
  temperature dependence
  sự phụ thuộc nhiệt độ
  temperature depression
  giảm nhiệt độ
  temperature detecting device
  bộ cảm biến nhiệt độ
  temperature detecting device
  đầu cảm biến nhiệt độ
  temperature difference
  độ chênh nhiệt độ
  temperature difference
  gradien nhiệt độ
  temperature difference
  hiệu nhiệt độ
  temperature difference (differential)
  độ chênh nhiệt độ
  temperature difference (differential)
  hiệu nhiệt độ
  temperature differential
  độ chênh nhiệt độ
  temperature differential
  hiệu nhiệt độ
  temperature distribution
  phân bố nhiệt độ
  temperature distribution
  sự phân bố nhiệt độ
  temperature disturbance
  dao động nhiệt độ
  temperature disturbance
  rối loạn nhiệt độ
  temperature disturbance
  sự rối loạn nhiệt độ
  temperature drop
  sự giảm nhiệt độ
  temperature drop
  sự tụt do nhiệt độ
  temperature drop
  sụt nhiệt độ
  temperature effect
  hiệu ứng nhiệt độ
  temperature effect
  ảnh hưởng của nhiệt độ
  temperature endurance
  khả năng chịu nhiệt độ
  temperature equalization
  bù nhiệt độ
  temperature equalization
  làm cân bằng nhiệt độ
  temperature equalizing
  sự bù nhiệt độ
  temperature equalizing
  sự cân bằng nhiệt độ
  temperature equilibrium
  sự quân bình nhiệt độ
  temperature factor
  hệ số nhiệt độ
  temperature fluctuation
  dao động của nhiệt độ
  temperature fluctuation
  sự sai lệch (dao động) nhiệt độ
  temperature function
  hàm nhiệt độ
  temperature funtuation
  dao động nhiệt độ
  temperature funtuation
  sai lệch nhiệt độ
  temperature gardient
  gardient nhiệt độ
  temperature gradient
  chênh lệch nhiệt độ
  temperature gradient
  gradien nhiệt độ
  temperature gradient
  građien nhiệt độ
  temperature gradient
  građiên nhiệt độ
  temperature gradient
  gradient nhiệt độ
  temperature head
  độ chênh lệch nhiệt độ
  temperature head
  hiệu nhiệt độ
  temperature head
  áp lực nhiệt độ
  temperature in degrees Celsius
  nhiệt độ bách phân
  temperature increase
  gia tăng nhiệt độ
  temperature index
  chỉ số nhiệt độ
  temperature indicating colour
  màu chỉ nhiệt độ
  temperature indication
  sự chỉ báo nhiệt độ
  temperature indicator
  cái chỉ nhiệt độ
  temperature inertia
  quán tính nhiệt độ
  temperature influence
  ảnh hưởng (của) nhiệt độ
  temperature influence
  tác động (của) nhiệt độ
  temperature inversion
  sự đảo ngược nhiệt độ
  temperature inversion
  sự đảo nhiệt độ
  temperature joint
  khe nhiệt độ
  temperature jump
  bước nhảy nhiệt độ
  temperature jump
  bước tăng nhiệt độ
  temperature lag
  độ trễ nhiệt độ
  temperature level
  mức nhiệt độ
  temperature lift
  nâng nhiệt độ
  temperature lift
  gia tăng nhiệt độ
  temperature limit
  giới hạn nhiệt độ
  temperature line
  đường cong nhiệt độ
  temperature load
  tải trọng do nhiệt độ
  temperature log
  biểu đồ nhiệt độ
  temperature logging
  quá trình carota nhiệt độ
  temperature logging
  quá trình log nhiệt độ
  temperature measurement
  đo nhiệt độ
  temperature measurement
  sự đo nhiệt độ
  temperature measuring device
  dụng cụ đo nhiệt độ
  temperature measuring instrument
  khí cụ đo nhiệt độ
  temperature measuring instrument
  dụng cụ đo nhiệt độ
  temperature monitor
  bộ giám sát nhiệt độ
  temperature monitor
  bộ theo dõi nhiệt độ
  temperature of boundary layer
  nhiệt độ lớp biên
  temperature of brittleness
  nhiệt độ giòn
  temperature of contact
  nhiệt độ tiếp xúc
  temperature of cooling limit
  giới hạn nhiệt độ làm lạnh
  temperature of cooling medium
  nhiệt độ chất làm lạnh
  temperature of cooling medium
  nhiệt độ môi chất lạnh
  temperature of deflection under load
  nhiệt độ biến dạng chịu tải khí thử
  temperature of mixing
  nhiệt độ trộn
  temperature of setting
  nhiệt độ đông kết bê tông
  temperature of setting
  nhiệt độ đông kết xi măng
  temperature of touchable surfaces
  nhiệt độ bề mặt dễ tiếp xúc (của máy)
  temperature overlap
  phủ chờm nhiệt độ
  temperature overlap
  sự phủ chờm nhiệt độ
  temperature probe
  đầu dò nhiệt độ
  temperature profile
  biên dạng nhiệt độ
  temperature profile
  biến dạng nhiệt độ
  temperature profile
  profil nhiệt độ
  temperature profile
  profin nhiệt độ
  temperature pulldown
  hạ nhiệt độ
  temperature pulldown
  sự hạ nhiệt độ
  temperature pulldown rate
  tốc độ giảm nhiệt độ
  temperature pulldown rate
  tỷ lệ giảm nhiệt độ
  temperature pulldown rate
  tỷ lệ (tốc độ) giảm nhiệt độ
  temperature range
  cấp nhiệt độ
  temperature range
  khoảng nhiệt độ
  temperature range
  gam nhiệt độ
  temperature range
  giới hạn nhiệt độ
  temperature range
  phạm vi nhiệt độ
  temperature ratio
  tỷ số nhiệt độ
  temperature recorder
  bộ ghi nhiệt độ
  temperature recorder
  đồng hồ đo nhiệt độ
  temperature recorder
  dụng cụ ghi nhiệt độ
  temperature recorder
  máy ghi nhiệt độ
  temperature reduction
  giảm nhiệt độ
  temperature reduction
  sự giảm nhiệt độ
  temperature regulating
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature regulating
  máy khống chế nhiệt độ
  temperature regulating
  rơle nhiệt độ
  temperature regulation
  khống chế nhiệt độ
  temperature regulation
  điều chỉnh nhiệt độ
  temperature regulator
  máy điều chỉnh nhiệt độ
  temperature relief valve
  van an toàn nhiệt độ
  temperature requirement
  nhiệt độ yêu cầu
  temperature response
  đường đặc trưng nhiệt độ
  temperature responsive bulb
  bầu đáp ứng nhiệt độ
  temperature responsive bulb
  bầu nhạy nhiệt độ
  temperature responsive condenser
  giàn ngưng nhạy nhiệt độ
  temperature responsive control
  điều chỉnh nhạy nhiệt độ
  temperature responsive element
  phần tử cảm biến nhiệt độ
  temperature responsive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  temperature rise
  sự nhiệt độ gia tăng
  temperature rise
  sự tăng nhiệt độ
  temperature rise
  tăng nhiệt độ
  temperature sensing bellows
  hộp xếp (cảm) biến nhiệt độ
  temperature sensing bellows
  hộp xếp cảm (biến) nhiệt độ
  temperature sensing bulb
  bầu cảm (biến) nhiệt độ
  temperature sensing device
  dụng cụ cảm biến nhiệt độ
  temperature sensor
  bộ cảm biến nhiệt độ
  temperature sensor
  đầu cảm nhiệt độ
  temperature sensor
  dụng cụ cảm biến nhiệt độ
  temperature setting
  đặt nhiệt độ
  temperature setting
  sự đặt nhiệt độ
  temperature shrinkage
  sự co ngót nhiệt độ
  temperature sounding
  sự thám trắc nhiệt độ
  temperature split
  độ chênh lệch nhiệt độ
  temperature split
  hiệu nhiệt độ
  temperature stabilization
  sự ổn định nhiệt độ
  temperature strain
  biến dạng do nhiệt độ
  temperature strain
  biến dạng nhiệt độ
  temperature stratification
  phân tầng nhiệt độ
  temperature stratification
  sự phân tầng nhiệt độ
  temperature stress
  ứng suất do nhiệt độ
  temperature stresses
  ứng suất do nhiệt độ
  temperature tolerance
  dung sai nhiệt độ
  temperature transducer
  máy biến đổi nhiệt độ
  temperature transducer
  thiết bị chuyển đổi nhiệt độ
  temperature value
  van nhiệt độ
  temperature variation
  sự biến động nhiệt độ
  temperature variation
  sự thay đổi nhiệt độ
  temperature variation
  thay đổi nhiệt độ
  temperature wave
  sóng nhiệt độ
  temperature well logging
  kỹ thuật carota nhiệt độ giếng khoan
  temperature well logging
  kỹ thuật log nhiệt độ giếng khoan
  temperature zone
  vùng nhiệt độ
  Temperature, Adjusted rail
  nhiệt độ ray được điều chỉnh
  Temperature, Rail
  nhiệt độ ray
  Temperature, Rail neutral
  nhiệt độ trung hòa của ray
  temperature-coefficient
  hệ số nhiệt độ
  temperature-compensated Zener diode
  đi-ốt Zener bù nhiệt độ
  temperature-compensating
  tụ bù nhiệt độ
  temperature-dependent
  phụ thuộc nhiệt độ
  temperature-dependent resistor
  điện trở phụ thuộc nhiệt độ
  temperature-entropy diagram
  đồ thị nhiệt độ-entropy
  temperature-entropy diagram
  đồ thị nhiệt độ-entropy (T-s)
  temperature-entropy relationship
  mối quan hệ nhiệt độ - entropy
  temperature-indicating paint
  sơn chỉ thị nhiệt độ
  temperature-operated control (thermosensitiveswitch
  bộ khống chế (điều chỉnh) tác động theo nhiệt độ
  temperature-operated control (thermosensitiveswitch
  công tắc hoạt động theo nhiệt độ
  temperature-operated control (thermosensitiveswitch
  rơle nhiệt độ
  temperature-operated controller
  rơle nhiệt độ
  temperature-sensitive
  cảm biến nhiệt độ
  temperature-sensitive
  nhạy (cảm) nhiệt độ
  temperature-sensitive
  nhạy cảm nhiệt độ
  temperature-sensitive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  temperature-sensitive switch
  rơle nhiệt độ
  temperature-stable
  ổn định nhiệt độ
  temperature-time relationship
  quan hệ nhiệt độ-thời gian
  tempering temperature
  nhiệt độ ram
  terminal compression temperature
  nhiệt độ cuối tầm (quá trình) nén
  terminal compression temperature
  nhiệt độ cuối tầm nén
  terminal compression temperature
  nhiệt độ quá trình nén
  terminal discharge temperature
  nhiệt độ cuối quá trình đẩy
  test of change of temperature
  thử nghiệm thay đổi nhiệt độ
  test temperature
  nhiệt độ thí nghiệm
  thawing water temperature
  nhiệt độ nước tan giá
  theoretical flame temperature
  nhiệt độ ngọn lửa lý thuyết
  thermal noise temperature
  nhiệt độ của nhiệt
  thermodynamic temperature
  nhiệt độ nhiệt động
  thermodynamic temperature
  nhiệt độ tuyệt đối
  thermodynamic temperature scale
  thang nhiệt độ nhiệt động
  thorium high temperature reactor
  lò phản ứng thori nhiệt độ cao
  threshold reaction temperature
  ngưỡng nhiệt độ phản ứng
  threshold reaction temperature
  nhiệt độ phản ứng ngưỡng
  total radiation temperature
  nhiệt độ bức xạ toàn phần
  total temperature differential
  độ chênh nhiệt độ tổng
  total temperature differential
  hiệu nhiệt độ tổng
  transfer-line temperature
  nhiệt độ chuyển (sang) tháp (chưng cất)
  transformation temperature
  nhiệt độ (của) biến đổi
  transformation temperature
  nhiệt độ biến
  transformation temperature
  nhiệt độ chuyển hóa
  transient temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp
  transient temperature
  nhiệt độ không ổn định
  transit temperature
  nhiệt độ khi vận chuyển
  transition temperature
  nhiệt độ chuyển (pha)
  transition temperature
  nhiệt độ chuyển đổi
  transition temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp
  translation temperature
  nhiệt độ tịnh tiến (của chuyển động phân tử)
  transport under controlled temperature
  vận tải ở nhiệt độ ổn định
  true temperature
  nhiệt độ thực
  turbine entry temperature
  nhiệt độ (hơi, khí) vào tuabin
  turbine gas temperature
  nhiệt độ khí tuabin
  two-temperature brine plant
  hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độ
  two-temperature brine system
  hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độ
  UHT (ultrahightemperature
  nhiệt độ siêu cao
  ultrahigh temperature (UHT)
  nhiệt độ siêu cao
  ultralow temperature
  nhiệt độ siêu thấp
  ultralow temperature system
  hệ (thống) nhiệt độ siêu lạnh
  uniform temperature distribution
  phân phối nhiệt độ đều đặn
  upper annealing temperature
  nhiệt độ ủ trên
  upper convolute temperature
  nhiệt độ tan lẫn
  upper convolute temperature
  nhiệt độ tan lẫn trên
  upper critical solution temperature
  nhiệt độ hòa tan tới hạn trên
  upper critical solution temperature
  nhiệt độ tan lẫn tới hạn trên
  upper critical solution temperature
  nhiệt độ tan lẫn trên
  vaporization temperature
  nhiệt độ bốc hơi
  vaporizing temperature
  nhiệt độ bay hơi
  vaporizing temperature
  nhiệt độ sôi
  vapour inlet temperature
  nhiệt độ hơi vào
  vapour outlet temperature
  nhiệt độ hơi ra
  vapour temperature
  nhiệt độ hơi
  vapour-pressure temperature relationship
  quan hệ nhiệt độ-áp suất hơi
  variation of temperature
  biến đổi nhiệt độ
  varying temperature
  nhiệt độ thay đổi
  very low temperature
  nhiệt độ cực thấp
  very low temperature
  nhiệt độ siêu thấp
  very low temperature ship
  tàu lạnh (vận tải biển) nhiệt độ rất thấp
  very low temperature ship
  tàu thủy lạnh nhiệt độ rất thấp
  vibrational temperature
  nhiệt độ dao động (của chuyển động phân tử)
  vicat softening temperature
  nhiệt độ hóa mềm Vicat
  viscosity temperature chart
  bản đồ độ nhớt nhiệt độ
  viscosity temperature coefficient
  bản đồ độ nhớt-nhiệt độ
  volatilization temperature
  nhiệt độ bay hơi
  wall temperature
  nhiệt độ thành bình
  wall temperature
  nhiệt độ tường
  warm-end temperature
  nhiệt độ đầu nóng
  waste-gas temperature
  nhiệt độ khí xả
  water leaving temperature
  nhiệt độ nước ra
  water temperature in feed pipe
  nhiệt độ nước cấp trong đường ống
  water temperature split
  độ chênh nhiệt độ nước
  water temperature split
  hiệu nhiệt độ
  water temperature split
  hiệu nhiệt độ nước
  water-supply temperature
  nhiệt độ cấp nước
  water-supply temperature
  nhiệt độ nước cấp
  wellhead temperature
  nhiệt độ miệng giếng
  wet bulb temperature
  nhiệt độ ẩm
  wet bulb temperature
  nhiệt độ ẩm, bầu ướt
  wet bulb temperature
  nhiệt độ bầu ướt
  wet-bulb temperature
  nhiệt độ (nhiệt kế) bầu ướt
  wet-bulb temperature curve
  đường cong nhiệt độ bầu ướt
  wet-bulb temperature curve
  đường cong nhiệt độ bầu ướt (của nhiệt kế)
  wet-bulb temperature sensor
  đầu cảm nhiệt độ nhiệt kế (bầu) ướt
  working temperature
  nhiệt độ làm việc
  working temperature
  nhiệt độ làm việc (của máy)
  working temperature
  nhiệt độ vận hành
  yearly average temperature
  nhiệt độ trung bình năm
  yield temperature
  nhiệt độ chảy (mỡ đặc)
  yield temperature
  nhiệt độ nóng chảy
  zero temperature
  nhiệt độ không (0 đô F=-17, 8 độC)
  zero temperature
  nhiệt độ không (00F =-17, 80C)
  zero temperature freezing cabinet
  tủ kết đông ở nhiệt độ không (-17, 8 độ C)
  zero temperature freezing cabinet
  tủ kết đông ở nhiệt độ không (-17, 8oC)
  zero, absolute, of temperature
  nhiệt độ không tuyệt đối

  Kinh tế

  nhiệt độ
  ambient temperature
  nhiệt độ môi trường xung quanh
  automatic temperature control
  sự điều chỉnh tự động nhiệt độ
  baking temperature
  nhiệt độ nướng
  churning temperature
  nhiệt độ khuấy trộn sữa
  convergence temperature
  nhiệt độ hội tụ của máy đo điểm sương
  discharge temperature
  nhiệt độ nạp vào
  eutectic temperature
  nhiệt độ ơtetic
  evaporating temperature
  nhiệt độ bốc hơi
  evaporating temperature
  nhiệt độ cô đặc
  fermentor set temperature
  nhiệt độ lên men trong thùng
  freezing temperature
  nhiệt độ ướp lạnh
  gelatinization temperature
  nhiệt độ đông kết
  gelatinization temperature
  nhiệt độ hồ hóa
  high-temperature pasteurization
  sự thanh trùng ở nhiệt độ cao
  kiln temperature
  nhiệt độ lò sấy
  latent zone temperature storage
  bảo quản ở nhiệt độ đới ủ
  low temperature fat melting
  sự nấu chảy mỡ ở nhiệt độ thấp
  low-temperature pasteurization
  sự thanh trùng ở nhiệt độ thấp
  low-temperature rendering
  sự nấu mỡ ở nhiệt độ thấp
  low-temperature storage
  sự bảo quản ở nhiệt độ thấp
  mashing temperature
  nhiệt độ bắt đầu đường hóa
  pasteurizing temperature
  nhiệt độ tiệt trùng
  pitching temperature
  nhiệt độ dịch quả khi cho men
  renneting temperature
  nhiệt độ đông đặc (sữa)
  rigid temperature control
  chế độ kiểm tra nhiệt độ chặt chẽ
  saccharification temperature
  nhiệt độ đường hóa
  saturation temperature
  nhiệt độ bão hòa
  saturation temperature
  nhiệt độ hơi bão hòa
  shrinkage temperature
  nhiệt độ co ngót (băng bao gói)
  smoking temperature
  nhiệt độ hun khói
  storage temperature
  nhiệt độ bảo quản
  superheat temperature
  nhiệt độ quá nhiệt
  temperature controller
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature equilibrium
  nhiệt độ cân bằng
  temperature range
  dải nhiệt độ
  temperature range
  phạm vi nhiệt độ
  temperature-time combination
  sự phối hợp giữa nhiệt độ và thời gian
  temperature-time relationship
  sự quan hệ về nhiệt độ và thời gian
  vaporizing temperature
  nhiệt độ bay hơi
  vaporizing temperature
  nhiệt độ cô đặc
  volatilization temperature
  nhiệt độ bay hơi

  Oxford

  N.
  The degree or intensity of heat of a body in relation toothers, esp. as shown by a thermometer or perceived by touchetc.
  Med. the degree of internal heat of the body.
  Colloq.a body temperature above the normal (have a temperature).

  =====Thedegree of excitement in a discussion etc.=====

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X