• (đổi hướng từ Tested;)

  /test/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử thách
  to put on test
  đem thử thách
  to stand the test
  chịu thử thách
  đề sát hạch, bài kiểm tra
  test bench
  giá để thử xe
  an eye test
  một cuộc thử mắt
  Sự sát hạch, sự kiểm tra, sự trắc nghiệm; bài kiểm tra, bài trắc nghiệm
  a test in arithmetic
  một bài kiểm tra về số học
  Cách thử nghiệm, phương thức thử nghiệm
  a litmus test
  phép thử bằng giấy quỳ
  Trận đấu thể nghiệm (để chuẩn bị đi thi đấu.. trong môn cricket, bóng bầu dục) (như) test match
  (hoá học) thuốc thử
  (động vật học) vỏ cầu gai
  (nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng; tiêu chuẩn, cái để đánh giá

  Ngoại động từ

  Thử thách
  to test someone's endurance
  thử thách sức chịu đựng của ai
  Thử, thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra
  to test a machine
  thử một cái máy
  to test out a scheme
  thử áp dụng một kế hoạch
  to test a poison
  thử một chất độc
  the doctor tested my eyesight
  bác sĩ kiểm tra mắt tôi
  Kiểm tra, sát hạch, khảo sát (hiểu biết, năng lực của ai về một lĩnh vực nhất định)
  (hoá học) thử bằng thuốc thử
  Phân tích
  to test ore for gold
  phân tích quặng tìm vàng

  Cấu trúc từ

  stand the test of time
  chịu được sự thử thách của thời gian

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểm thử
  abstract test case
  trường hợp kiểm thử trừu tượng
  compatibility test
  kiểm thử tính tương thích
  continuity test
  kiểm thử liên tiếp
  coordinated test method
  phương thức kiểm thử kết hợp
  feature test macro
  macrô kiểm thử tính năng
  integration test
  kiểm thử tích hợp
  interoperability test
  kiểm thử tính tương thích
  IUT: implementation under test
  cài đặt dưới sự kiểm thử
  local test methods
  phương pháp kiểm thử cục bộ
  online test facility
  tiện ích kiểm thử trực tuyến
  remote test method
  phương pháp kiểm thử từ xa
  SUT: system under test
  hệ thống đang được kiểm thử
  system test and evaluation plan
  kế hoạch kiểm thử
  test body
  phạm vi kiểm thử
  test campaign
  chiến dịch kiểm thử
  test case
  trường hợp kiểm thử
  test coordination procedures
  thủ tục phối hợp kiểm thử
  test data
  dữ liệu kiểm thử
  test event
  sự kiện kiểm thử
  test group
  nhóm kiểm thử
  test group objective
  mục tiêu của nhóm kiểm thử
  test item name
  tên phần tử kiểm thử
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm thử
  test outcome
  kết quả kiểm thử
  test pattern
  mẫu kiểm thử
  test plan
  kế hoạch kiểm thử
  test purpose
  mục đích kiểm thử
  test realizer
  bộ thực thi kiểm thử
  test result
  kết quả kiểm thử
  test step
  bước kiểm thử
  unit test
  kiểm thử mức đơn vị
  verification test
  kiểm thử để xác minh

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thử (nghiệm)
  acceptance test
  sự thử nghiệm nghiệm thu
  actual test
  sự thử nghiêm sự dụng
  bend test
  sự thử (nghiệm) uốn
  bending test
  sự thử (nghiệm) uốn
  compaction test
  sự thử nghiệm nén chặt
  endurance test
  sự thử nghiệm mỏi
  fatigue test
  sự thử nghiệm mỏi
  fire endurance test
  sự thử nghiệm cháy
  flattening test
  sự thử nghiệm rát mỏng
  full-scale test
  sự thử nghiệm hiện trường
  heat (-exposure) test
  sự thử nghiệm nhiệt
  humidity (-exposure) test
  sự thử nghiệm về ẩm
  impact test
  sự thử nghiệm va đập
  operational test
  sự thử nghiệm công nghệ
  pneumatic test
  sự thử nghiệm bơm hơi
  pneumatic test
  sự thử nghiệm khí nén
  production test
  sự thử nghiệm sản xuất
  punching test
  sự thử nghiệm ép độ
  radiographic test
  sự thử nghiệm (bằng) tia X
  rupture test
  sử thử (nghiệm) kéo đứt
  shearing test by impeller
  sự thử nghiệm trượt (bằng) cắt cánh
  shearing test by torsion
  sự thử nghiệm trượt do xoắn
  shearing test by vane
  sự thử nghiệm trượt của cánh (máy trộn)
  shearing test of consolidated sample
  sự thử nghiệm trượt mẫu đã cố kết
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm chịu cắt
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm trượt
  short-run test
  sự thử nghiệm (đặt tải) ngắn hạn
  slow shearing test
  sự thử nghiệm cắt chậm
  strength test
  sự thử nghiệm độ bền
  swelling test
  sự thử nghiệm trương nở
  thermal test
  sự thử nghiệm nhiệt
  tightness test
  sự thử nghiệm độ chặt
  triaxial compression test
  sự thử nghiệm nén ba trục
  triaxial test
  sự thử nghiệm ba trục

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  thử nghiệm, xét nghiệm
  trắc nghiệm
  aptitude test
  trắc nghiệm năng khiếu
  beta test
  trắc nghiệm bêta
  intelligence test
  trắc nghiệm thông minh
  parametric test
  trắc nghiệm tham số
  psychometric test
  trắc nghiệm tâm thần

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chạy thử
  program test time
  thời gian chạy thử chương trình
  running test
  sự chạy thử
  system test and evaluation plan
  kế hoạch chạy thử hệ thống
  test conditions
  điều kiện chạy thử
  test environment
  điều kiện chạy thử
  test environment
  môi trường chạy thử
  test purpose
  mục đích chạy thử
  test run
  chạy thử (xe hơi)
  test run
  chế độ chạy thử
  test run
  sự chạy thử
  test step
  bước chạy thử
  test-drive
  sự chạy thử
  kiểm định
  non-parametric test
  kiểm định phi tham số
  one-sided test
  kiểm định một phía
  statistical test of hypothesis
  kiểm định giả thiết thống kê
  strength of a test
  lực của kiểm định
  test load
  nạp kiểm định
  test statistic
  thống kê kiểm định
  to test hypothesis with experiment
  kiểm định giả thiết bằng thực nghiệm
  kiểm nghiệm
  batch test
  sự kiểm nghiệm hàng loạt
  check-test station
  trạm kiểm nghiệm
  off-test product
  sản phẩm chưa kiểm nghiệm
  short time test
  kiểm nghiệm nhanh
  sieve test
  kiểm nghiệm rây
  single test
  kiểm nghiệm một lần
  tar test
  sự kiểm nghiệm hắc ín
  test for identification
  sự kiểm nghiệm chất lượng
  kiểm tra
  ability test
  kiểm tra khả năng
  ABIST(autonomousbuilt-in self-test)
  chương trình tự kiểm tra cài sẵn
  accelerated test
  kiểm tra tuổi thọ
  acceptance test
  kiểm tra để chấp nhận
  acceptance test
  kiểm tra để nghiệm thu
  acceptance test
  kiểm tra nhận hàng
  acceptance test
  phép kiểm tra sự chấp nhận
  acceptance test
  sự kiểm tra nghiệm thu
  acceptance test certificate
  bản báo cáo kiểm tra
  acoustic test
  kiểm tra bằng âm thanh
  alignment test image
  hình ảnh kiểm tra căn chỉnh
  alpha test
  kiểm tra mức Alpha
  alpha test
  tiền kiểm tra
  alpha test site
  nơi kiểm tra alpha
  approval test
  sự thí nghiệm kiểm tra
  approval test
  sự thử kiểm tra
  ATE (automatictest equipment)
  thiết bị kiểm tra tự động
  ATE Automatic Test Equipment
  thiết bị kiểm tra tự động
  automatic test system
  hệ kiểm tra tự động
  automatic test system
  thiết bị kiểm tra tự động
  autonomous built-in self-test (ABIST)
  chương trình tự kiểm tra cài sẵn
  ball test
  kiểm tra bóng
  bar test
  kiểm tra dò khí bằng lỗ dọc theo ống ga
  batch test
  sự kiểm tra lấy mẫu
  benchmark test
  kiểm tra điểm chuẩn
  benchmark test
  tự kiểm tra điểm chuẩn
  BERT (biterror rate test)
  kiểm tra tỷ lệ lỗi bit
  beta test
  kiểm tra bêta
  beta test
  phép kiểm tra beta
  Bierbaum hardness test
  Phép kiểm tra độ cứng Bierbaum
  Bit Error Rate (Test) (BER(T))
  tỷ lệ lỗi bit (kiểm tra)
  bit error rate test
  kiểm tra tỷ lệ lỗi bit
  bit test
  sự kiểm tra bit
  board test
  kiểm tra bo mạch
  bomb test
  kiểm tra độ ròcủa thùng
  brake test
  kiểm tra hiệu quả phanh
  breathalyser or breathalyzer test
  kiểm tra lượng rượu đã uống
  bring-up test
  kiểm tra sự cấp nguồn
  bubble test
  kiểm tra bong bóng
  built-in test
  kiểm tra tự động
  built-in test
  sự kiểm tra cài sẵn
  built-in test
  sự kiểm tra lập sẵn
  busy test
  kiểm tra (đường dây) bận
  cable test
  kiểm tra cáp
  cable test
  kiểm tra dây dẫn
  cable test
  kiểm tra đường cáp
  calibration test
  sự kiểm tra chuẩn độ
  calibration test
  sự kiểm tra hiệu chuẩn
  CATE (computer-aided test engineering)
  kỹ thuật kiểm tra bằng máy tính
  cell loopback test
  kiểm tra theo vòng lặp ô
  charcoal test
  kiểm tra xăng bằng than củi
  check test
  mẫu kiểm tra
  check test
  sự thí nghiệm kiểm tra
  check test
  sự thử kiểm tra
  checking test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  class test
  kiểm tra lớp
  cloud test
  kiểm tra điểm vẩn đục
  comparison test
  kiểm tra so sánh
  compatibility, interoperability test
  sự kiểm tra tính tương thích
  computer test circuit
  sơ đồ kiểm tra máy tính
  conditional test
  kiểm tra có điều kiện
  conformance test
  sự kiểm tra hợp chuẩn
  conformance test
  sự kiểm tra tương hợp
  conformance test
  sự kiểm tra tương thích
  control test
  mẫu kiểm tra
  control test
  sự thử kiểm tra
  control test
  thí nghiệm kiểm tra
  cornerload test
  kiểm tra tải góc
  cross-rooting test
  phép kiểm tra tổng chéo
  crushing test
  kiểm tra độ cứng
  cryptographic key test pattern
  mẫu kiểm tra khóa mã hóa
  diagnostic function test (DFT)
  kiểm tra chức năng chuẩn đoán
  Dioctyl phthalate test
  kiểm tra dioctyl phthalate
  DT & E (developmenttest and evaluation)
  kiểm tra và đánh giá phát triển
  dynamic test
  sự kiểm tra động
  echo test
  kiểm tra dội
  edit test
  kiểm tra soạn thảo
  emulsification test
  kiểm tra độ nhờn
  equipment under test
  thiết bị đang kiểm tra
  error test
  kiểm tra sai số
  EUT (equipmentunder test)
  thiết bị đang kiểm tra
  external test method
  phương pháp kiểm tra ngoài
  F-Test tool
  cộng cụ kiểm tra F
  federal Test procedure (FTP)
  quy trình kiểm tra khí thải Mỹ
  file test
  kiểm tra file
  file test
  kiểm tra tệp
  fitness-for-use test
  kiểm tra tính khả dụng
  foreseen test outcome
  kết quả kiểm tra biết trước
  functional test
  kiểm tra chức năng
  functional test
  sự kiểm tra chức năng
  gear test
  sự kiểm tra bánh răng
  generic test case
  trường hợp kiểm tra tổng quát
  initial operational test and evaluation (IOT&E)
  kiểm tra và đánh giá hoạt động ban đầu
  inspection and test documents
  hồ sơ kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test point
  điểm kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test records
  biên bản kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra và thử
  inspection and test schedule
  lịch kiểm tra
  inspection and test schedule
  lịch kiểm tra và thử
  inspection and test sequence plan
  kế hoạch trình tự kiểm tra và thử
  inspection and test sequence plan
  lịch kiểm tra
  inspection and test sequence plan
  lịch kiểm tra và thử
  inspection test quantity
  lượng đem kiểm tra
  interconnection test
  kiểm tra sự tương kết
  interoperability test
  kiểm tra sự tương kết
  IOT&e (initialoperational test and evaluation)
  kiểm tra và đánh giá hoạt động ban đầu
  IUT: implementation under test
  cài đặt dưới sự kiểm tra
  join test
  sự kiểm tra nối kết
  L-1 test
  phép kiểm tra L-1
  L-2 test
  phép kiểm tra L-2
  L-3 test
  phép kiểm tra L-3
  L-4 test
  phép kiểm tra L-4
  L-5 test
  phép kiểm tra L-5
  life test
  kiểm tra tuổi thọ
  life test
  sự kiểm tra tuổi thọ
  link test
  sự kiểm tra liên kết
  liquid penetrant test
  kiểm tra sự thấm xuyên chất lỏng
  loading test
  kiểm tra tải
  logic test
  phép kiểm tra logic
  loop back test
  kiểm tra vòng ngược
  loop back test
  sự kiểm tra vòng ngược
  loop test mode
  chế độ kiểm tra vòng
  loopback test
  kiểm tra vòng trở lại
  marginal test
  kiểm tra biên
  marginal test
  kiểm tra giới hạn
  marginal test
  kiểm tra lề
  marginal test
  sự kiểm tra giới hạn
  monitoring test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  MOT test
  kiểm tra của MOT
  OLTEP (on-line test executive program)
  chương trình thi hành kiểm tra trực tuyến
  OLTS (on-line test system)
  hệ thống kiểm tra trực tuyến
  on-line test
  sự kiểm tra trực tuyến
  on-line test system (OBTS)
  hệ thống kiểm tra trực tuyến
  one sided test
  kiểm tra một phía
  online test
  kiểm tra trực tuyến
  online test program
  chương trình kiểm tra trực tuyến
  online test section
  vùng kiểm tra trực tuyến
  online test system
  hệ thống kiểm tra trực tuyến
  operational test
  kiểm tra vận hành
  path test
  phép kiểm tra đường dẫn
  path test
  sự kiểm tra đường dẫn
  peel test
  kiểm tra độ kết dính bằng cách bóc keo
  penalty test
  sự kiểm tra phạt
  percolation test
  kiểm tra độ thấm
  pilot test
  kiểm tra thí điểm
  plastic range test
  kiểm tra giới hạn dẻo
  plate-bearing test
  kiểm tra năng chịu tải của đất
  powder-moisture test
  kiểm tra ẩm trong chất nổ
  pressure dye test
  kiểm tra áp lực bằng màu sác
  qualification test
  kiểm tra tay nghề
  random test
  phép kiểm tra ngẫu nhiên
  remote modem self-test
  tự kiểm tra modem từ xa
  remote test
  sự kiểm tra từ xa
  repeat test
  sự kiểm tra lặp lại
  repeat test
  sự thử kiểm tra lại
  road test
  kiểm tra xe chạy trên đường
  Rockwell hardness test
  kiểm tra độ cứng Rockwell
  roll test
  kiểm tra sự lăn
  root test
  kiểm tra nghiệm
  RST (remotemodem self-test
  tự kiểm tra modem từ xa
  screening test
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening test
  sự kiểm tra sàng lọc
  self-test program
  chương trình tự kiểm tra
  settleable solids test
  phép kiểm tra chắt rắn lắng
  severely of test
  khả năng áp dụng kiểm tra
  shear test
  phép kiểm tra độ biến dạng
  shop test
  kiểm tra tại xưởng
  sign test
  kiểm tra dấu
  slosh test
  kiểm tra độ dập dềnh của chất lỏng (trong bình chứa)
  slump test
  sự kiểm tra độ đặc của bê tông// sự kiểm tra độ lún của bê tông
  smoke test
  kiểm tra để xác định điểm khói hoặc sự dò khói
  smoke test
  thí nghiệm thông khói (để kiểm tra sự rò của nước)
  soap bubble test
  sự kiểm tra rò rỉ bằng bong bóng xà phòng
  stall test
  kiểm tra biến mô
  static test
  sự kiểm tra tĩnh, phép thử tĩnh
  static test mode
  chế độ kiểm tra tĩnh
  SUT: system under test
  hệ thống đang được kiểm tra
  system test and evaluation plan
  kế hoạch kiểm tra
  T&D (testand diagnostic)
  kiểm tra và chuẩn đoán
  t-Test tool
  công cụ kiểm tra T
  TC (testcontrol)
  sự điều khiển kiểm tra
  TDG (testdata generator)
  bộ tạo dữ liệu kiểm tra
  test and diagnostic (T&D)
  kiểm tra và chuẩn đoán
  test bar
  thanh mẫu kiểm tra
  test board
  bảng kiểm tra
  test board
  tấm kiểm tra
  test body
  phạm vi kiểm tra
  test campaign
  chiến dịch kiểm tra
  test card
  phiếu kiểm tra
  test case
  trường hợp kiểm tra
  test check
  kiểm tra thí nghiệm
  test circuit
  mạch kiểm tra
  test cock
  van kiểm tra
  test code
  mã kiểm tra
  test code
  sự đặc tả kiểm tra
  test condition
  điều kiện kiểm tra
  test conditions
  môi trường kiểm tra
  test control (TC)
  sự điều kiển kiểm tra
  test coordination procedures
  thủ tục phối hợp kiểm tra
  test data
  dữ liệu kiểm tra
  test data
  số liệu (đo) kiểm tra
  test data generator (TDG)
  bộ tạo dữ liệu kiểm tra
  test data set
  tập dữ liệu kiểm tra
  test department
  phòng kiểm tra chất lượng
  test desk
  bàn kiểm tra
  test environment
  môi trường kiểm tra
  test equipment
  dụng cụ kiểm tra
  test example
  mẫu thử để kiểm tra
  test file
  tập tin kiểm tra
  test gage
  dụng cụ kiểm tra
  test gage
  áp kế kiểm tra
  test gauge
  dụng cụ kiểm tra
  test gauge
  áp kế kiểm tra
  test group
  nhóm kiểm tra
  test group objective
  mục tiêu của nhóm kiểm tra
  test in place, in-situ test
  thí nghiệm kiểm tra tại chỗ
  test instruction
  lệnh kiểm tra
  test laboratory
  phòng thí nghiệm kiểm tra
  test lamp
  đèn kiểm tra mạch điện
  test library
  thư viện kiểm tra
  test light
  đèn kiểm tra mạch điện
  test loop (TL)
  vòng lặp kiểm tra
  test lot
  lô kiểm tra
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm tra
  test method
  phương pháp kiểm tra
  test panel
  bảng kiểm tra
  test pattern
  hình chuẩn kiểm tra
  test pattern
  mẫu kiểm tra
  test plan
  kế hoạch kiểm tra
  test point
  điểm kiểm tra
  test position
  vị trí kiểm tra
  test probe
  đầu dò kiểm tra
  test program
  chương trình kiểm tra
  test purpose
  mục đích kiểm tra
  test record
  bản ghi kiểm tra
  test record
  báo cáo kiểm tra
  test release
  phiên bản kiểm tra
  test report
  bản ghi kiểm tra
  test report
  báo cáo kiểm tra
  test request message (TRM)
  thông báo yêu cầu kiểm tra
  test results
  kết quả kiểm tra
  test sample
  mẫu kiểm tra
  test session
  phiên kiểm tra
  test specification
  đặc tả kiểm tra
  test specification
  mã kiểm tra
  test specification
  sự đặc tả kiểm tra
  test step
  bước kiểm tra
  test system
  hệ thống kiểm tra
  test task
  nhiệm vụ kiểm tra
  test terminal
  đầu cuối kiểm tra
  test terminal (TT)
  thiết bị đầu cuối kiểm tra
  test time
  thời gian kiểm tra
  test train
  đoàn tàu kiểm tra
  test value
  giá trị kiểm tra
  test version, edition, release
  phiên bản kiểm tra
  TL (testloop)
  vòng lặp kiểm tra
  to beta test (something)
  kiểm tra bêta
  TRM (testrequest message)
  thông báo yêu cầu kiểm tra
  TT (testterminal)
  thiết bị đầu cuối kiểm tra
  type sample inspection and test report
  báo cáo thử và kiểm tra mẫu điển hình
  unforeseen test outcome
  kết quả kiểm tra bất ngờ
  unforeseen test outcome
  kết quả kiểm tra không ngờ
  unit test
  kiểm tra đơn thể
  usability test
  kiểm tra tính khả dụng
  valid test event
  sự kiện kiểm tra hợp lệ
  validation (test)
  kiểm tra tính phù hợp
  validation test
  kiểm tra sự hợp lệ
  work test report
  báo cáo kiểm tra công việc
  work test report
  báo cáo kiểm tra dụng cụ
  z-Test tool
  công cụ kiểm tra z
  kinh nghiệm
  nấu trong lò thổi
  dấu hiệu
  comparison test
  dấu hiệu so sánh
  test for convergence
  dấu hiệu hội tụ
  test for divisibility
  dấu hiệu chia hết
  dùng thử
  test system
  hệ thống dùng thử
  mẫu thử
  mẫu
  mẫu đại diện
  mẫu đo
  mẫu vật
  phân tích
  chemical test
  sự phân tích hóa học
  screen test
  sự phân tích bằng rây
  sieve test
  sự phân tích bằng rây
  sieve test
  thí nghiệm phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  size test
  sự phân tích cỡ hạt
  Test Analyzer (TA)
  bộ phân tích đo thử
  Test and Analyses of Data Protocols (TADP)
  đo thử và phân tích các giao thức dữ liệu
  phép thử
  ability test
  phép thử khả năng
  acid test
  phép thử bằng axit
  aging test
  phép thử lão hóa
  air jet evaporation test
  phép thử bốc hơi bằng tia khí
  alkali test
  phép thử (bằng) kiềm
  Allen's loop test
  phép thử vòng lặp Allen
  ash test
  phép thử tro
  ball hardness test
  phép thử độ cứng Brinell
  ball test
  phép thử dùng bi lăn
  ball test
  phép thử thông máng
  barium chloride test
  phép thử bằng bari clorua
  bead test
  phép thử tạo hạt
  benchmark test
  phép thử điểm mốc
  bend test
  phép thử uốn
  beta test
  phép thử beta
  bit test
  phép thử bit
  blank test
  phép thử dò
  blank test
  phép thử độ
  blank test
  phép thử mò
  blank test
  phép thử mở
  borax bead test
  phép thử cườm borac
  Brinell test
  phép thử độ cứng Brinell
  bromine test
  phép thử bromine
  busy test
  phép thử bận
  charcoal test
  phép thử bằng than gỗ
  cobalt bromide test
  phép thử bằng coban bromua
  coke test
  phép thử cốc hóa
  cold test
  phép thử lạnh
  colour test
  phép thử màu
  comparative test
  phép thử so sánh
  creep test
  phép thử độ rão
  creep test
  phép thử rão
  diagnostic test
  phép thử chuẩn đoán
  dielectric test
  phép thử điện môi
  dilution test
  phép thử pha loãng
  distillation test
  phép thử chưng cất
  drop test
  phép thử nhỏ giọt
  elutriation test
  phép thử gạn lắng
  emulsification test
  phép thử nhũ tương hóa
  emulsion test
  phép thử nhũ tương
  endurance test
  phép thử độ mỏi
  Engler distillation test
  phép thử chưng cất Engler
  fire test
  phép thử độ chịu lửa
  flame test
  phép thử màu ngọn lửa
  fleet test
  phép thử nhanh
  foaming test
  phép thử tạo bọt
  fuel test
  phép thử nhiên liệu
  grease oxygen bomb test
  phép thử mỡ bằng bình ôxi
  heavy-liquid test
  phép thử chất lỏng nặng
  intermittent test
  phép thử gián đoạn
  knock test
  phép thử nổ
  knock test of gasoline
  phép thử nổ của xăng
  lead acetate test
  phép thử chì axetat
  lead-acetate test
  phép thử bằng chì axetat
  life test
  phép thử tuổi thọ
  link test
  phép thử liên kết
  LIVT(linkintegrity verification test)
  phép thử nghiệm tính toàn vẹn liên kết
  loop back test
  phép thử vòng ngược
  mixture test
  phép thử hỗn hợp
  mixture test
  phép thử trộn lẫn
  neutral salt spray test
  phép thử phun muối trung hòa
  nine test
  phép thử chín
  non-destructive test
  phép thử không phá mẫu
  notch bending test
  phép thử uốn khía
  odor test
  phép thử mùi vị
  optional test
  phép thử tùy chọn
  oxidation test
  phép thử ôxi hóa
  pendulum test
  phép thử con lắc
  penetration test
  phép thử độ xuyên thấu
  penetration test
  phép thử khả năng thấm
  performance test
  phép thử tính năng
  Picatinny test
  phép thử độ nhạy của chất nổ Picatinny
  potassium test
  phép thử bằng kali
  precipitation test
  phép thử kết tủa
  qualification test
  phép thử trình độ
  rate test
  phép thử tốc độ
  reference test
  phép thử chuẩn
  reference test
  phép thử trọng tải
  reliability test
  phép thử độ tin cậy
  reversed bond test
  phép thử mỏi uốn
  Rockwell hardness test
  phép thử độ cứng Rockwell
  root test
  phép thử nghiệm
  saponification test
  phép thử xà phòng hóa
  scoring test
  phép thử ăn mòn
  sedimentation test
  phép thử sa lắng
  shell roller test
  phép thử vỏ trụ lăn
  shock test
  phép thử va đập
  Shore test
  phép thử Shore
  side bend test
  phép thử uốn mép
  Slight oxidation test
  phép thử ôxi hóa Sligh (dầu bôi trơn tinh chế)
  slippage test
  phép thử trượt
  smoke test
  phép thử khói
  Snyder life test
  phép thử độ ôxi hóa Snyder (của dầu bôi trơn)
  soap test
  phép thử bằng xà phòng
  soundness test
  phép thử độ chặt khít
  spot test
  phép thử vết màu
  spray test
  phép thử phun màu
  Staeger test
  phép thử Staeger (xác định độ ôxi hóa của dầu)
  standard distillation test
  phép thử chưng cất tiêu chuẩn
  standard test
  phép thử tiêu chuẩn
  static test
  sự kiểm tra tĩnh, phép thử tĩnh
  steam emulsion test
  phép thử, sự thử nhũ tương bằng hơi nước, trong môi trường hơi nước
  steam test
  phép thử bằng hơi
  stirring test
  phép thử khuấy
  strength test
  phép thử độ bền
  sulphur test
  phép thử lưu huỳnh
  sun test
  phép thử phơi nắng (độ bền màu)
  tensile test
  phép thử kéo
  tension test
  phép thử kéo
  test bead
  phép thử nghiệm mối hàn (bằng ống thổi)
  tightness test
  phép thử độ kín
  Timken wear test
  phép thử độ chịu mòn Timken
  torsion shear test
  phép thử cắt xoắn
  total immersion test
  phép thử nhúng chìm hoàn toàn
  traction test
  phép thử kéo
  Trauzl test
  phép thử Trauzl
  vacuum test
  phép thử trong chân không
  variable amplitude test
  phép thử biên độ biến đổi
  varnish test
  phép thử sơn
  volatility test
  phép thử bay hơi
  wear test
  phép thử độ chịu mòn
  welland oxidation test
  phép thử ôxi hóa welland
  sự hiệu chuẩn
  sự kiểm chứng
  sự kiểm nghiệm
  batch test
  sự kiểm nghiệm hàng loạt
  tar test
  sự kiểm nghiệm hắc ín
  test for identification
  sự kiểm nghiệm chất lượng
  sự kiểm tra

  Giải thích VN: Sự thử lại một máy hay mạch.

  acceptance test
  sự kiểm tra nghiệm thu
  batch test
  sự kiểm tra lấy mẫu
  bit test
  sự kiểm tra bit
  built-in test
  sự kiểm tra cài sẵn
  built-in test
  sự kiểm tra lập sẵn
  calibration test
  sự kiểm tra chuẩn độ
  calibration test
  sự kiểm tra hiệu chuẩn
  compatibility, interoperability test
  sự kiểm tra tính tương thích
  conformance test
  sự kiểm tra hợp chuẩn
  conformance test
  sự kiểm tra tương hợp
  conformance test
  sự kiểm tra tương thích
  dynamic test
  sự kiểm tra động
  functional test
  sự kiểm tra chức năng
  gear test
  sự kiểm tra bánh răng
  IUT: implementation under test
  cài đặt dưới sự kiểm tra
  join test
  sự kiểm tra nối kết
  life test
  sự kiểm tra tuổi thọ
  link test
  sự kiểm tra liên kết
  loop back test
  sự kiểm tra vòng ngược
  marginal test
  sự kiểm tra giới hạn
  on-line test
  sự kiểm tra trực tuyến
  path test
  sự kiểm tra đường dẫn
  penalty test
  sự kiểm tra phạt
  remote test
  sự kiểm tra từ xa
  repeat test
  sự kiểm tra lặp lại
  screening test
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening test
  sự kiểm tra sàng lọc
  slump test
  sự kiểm tra độ đặc của bê tông// sự kiểm tra độ lún của bê tông
  soap bubble test
  sự kiểm tra rò rỉ bằng bong bóng xà phòng
  static test
  sự kiểm tra tĩnh, phép thử tĩnh
  sự phân tích
  chemical test
  sự phân tích hóa học
  screen test
  sự phân tích bằng rây
  sieve test
  sự phân tích bằng rây
  size test
  sự phân tích cỡ hạt
  sự thí nghiệm
  absorption test
  sự thí nghiệm hấp thụ
  absorption test
  sự thí nghiệm hút thu
  accelerated load test
  sự thí nghiêm đặt tải nhanh
  accelerated load test
  sự thí nghiệm đặt tải nhanh
  accelerated test
  sự thí nghiệm nhanh
  acceleration test
  sự thí nghiệm nhanh
  acceptance test
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  sự thí nghiệm thu
  ageing test
  sự thí nghiệm hóa già
  alternate bending test
  sự thí nghiệm uốn đổi dấu
  alternating bending test
  sự thí nghiệm uốn đổi dấu
  angular test
  sự thí nghiệm uốn
  approval test
  sự thí nghiệm kiểm tra
  approval test
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  ball hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng brinell
  banding test
  sự thí nghiệm độ uốn
  beam test
  sự thí nghiệm dầm
  beam test
  sự thí nghiệm rầm
  bending and unbending test
  sự thí nghiệm uốn đi uốn lại
  bending under tension test
  sự thí nghiệm uốn kiêm kéo
  blow test
  sự thí nghiệm va đập
  breakdown test
  sự thí nghiệm phá hỏng
  bump test
  sự thí nghiệm va chạm
  calibration test
  sự thí nghiệm mẫu
  check test
  sự thí nghiệm kiểm tra
  cold bending test
  sự thí nghiệm uốn dập nguội
  cold test
  sự thí nghiệm nguội
  compression test
  sự thí nghiệm chịu nén
  creep (ing) test
  sự thí nghiệm rão
  creep (ing) test
  sự thí nghiệm từ biến
  crushing test
  sự thí nghiệm nén
  crushing test
  sự thí nghiệm uốn dập
  cyclic test
  sự thí nghiệm mỏi
  deflection test
  sự thí nghiệm uốn
  driving test
  sự thí nghiệm đường
  drop (-shock) test
  sự thí nghiệm đập vụn
  earthquake test
  sự thí nghiệm độ giãn
  efficiency test
  sự thí nghiệm hiệu suất
  electromagnetic test
  sự thí nghiệm điện từ
  elongative test
  sự thí nghiệm độ giãn
  fatigue tension test
  sự thí nghiệm mỏi kéo
  fatigue test
  sự thí nghiệm mỏi
  field test
  sự thí nghiệm tại chỗ
  field-in-place test
  sự thí nghiệm tại chỗ
  flexure test
  sự thí nghiệm độ uốn
  flexure test
  sự thí nghiệm uốn
  float test
  sự thí nghiệm đo nhớt
  folding test
  sự thí nghiệm uốn gập
  full scale test
  sự thí nghiệm kết cấu thực
  hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng
  heavy duty test
  sự thí nghiệm làm việc nặng
  hot bending test
  sự thí nghiệm uốn mẫu nóng
  hot bending test
  sự thí nghiệm uốn nóng
  hot test
  sự thí nghiệm nóng
  hydraulic test
  sự thí nghiệm thủy lực
  hydraulic-pressure test
  sự thí nghiệm thủy lực
  hydrostatic test
  sự thí nghiệm thủy tĩnh
  impact bend test
  sự thí nghiệm va đập uốn
  impact bend test
  sự thí nghiệm và đập uốn
  impact compression test
  sự thí nghiệm va đập nén
  impact endurance test
  sự thí nghiệm mỏi va đập
  impact test
  sự thí nghiệm va đập
  impulse test
  sự thí nghiệm va chạm
  impulse test
  sự thí nghiệm xung động
  impulse test
  sự thí nghiệm xung đột
  load (ing) test
  sự thí nghiệm tải trọng
  loading test
  sự thí nghiệm tải trọng
  long-duration test
  sự thí nghiệm lâu dài
  long-duration test
  sự thí nghiệm tuổi thọ
  long-run test
  sự thí nghiệm lâu
  long-run test
  sự thí nghiệm tuổi thọ
  long-time creep test
  sự thí nghiệm rão lâu dài
  long-time test
  sự thí nghiệm lâu
  model test
  sự thí nghiệm mô hình
  moment test
  sự thí nghiệm về uốn
  penetration test
  sự thí nghiệm xuyên
  plate test
  sự thí nghiệm tấm (chống uốn, cách nhiệt)
  plate test
  sự thí nghiệm xuyên
  preliminary test
  sự thí nghiệm sơ bộ
  pressure test
  sự thí nghiệm ép
  pressure test
  sự thí nghiệm nén
  primary test
  sự thí nghiệm đầu tiên
  primary test
  sự thí nghiệm sơ bộ
  reception test
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  reduced section tension test
  sự thí nghiệm sự giảm độ giãn
  relaxation test
  sự thí nghiệm chùng
  repeated bending fatigue test
  sự thí nghiệm mỏi uốn
  repeated load test
  sự thí nghiệm mỏi
  repeated load test
  sự thí nghiệm tải trọng lặp
  reversed bend test
  sự thí nghiệm gập
  reversed bend test
  sự thí nghiệm mỏi uốn
  sample test
  sự thí nghiệm mẫu
  scale test
  sự thí nghiệm mô hình
  screen (ing) test
  sự thí nghiệm bằng sàng
  screen test
  sự thí nghiệm bằng rây
  shear test
  sự thí nghiệm cắt
  shear test
  sự thí nghiệm trượt
  shock test
  sự thí nghiệm va chạm
  shore's scleroscope hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng shore
  short time test
  sự thí nghiệm nhanh
  sieve test
  sự thí nghiệm bằng rây
  slab test
  sự thí nghiệm tấm
  small specimen bending test
  sự thí nghiệm uốn mẫu bé
  soil test
  sự thí nghiệm đất
  specimen test
  sự thí nghiệm mẫu
  squeeze test
  sự thí nghiệm mẫu
  squeeze test
  sự thí nghiệm nén
  static test
  sự thí nghiệm (tải trọng) tĩnh
  stiffness test
  sự thí nghiệm độ cứng
  strength test
  sự thí nghiệm độ bền
  tenacity test
  sự thí nghiệm độ nhớt
  tenacity test
  sự thí nghiệm kéo đứt
  tensile test
  sự thí nghiệm kéo
  tensile test
  sự thí nghiệm kéo đứt
  tension test
  sự thí nghiệm kéo
  tension test
  sự thí nghiệm kéo đứt
  test of soil by trial load
  sự thí nghiệm đất chịu tải trọng thử
  test to destruction
  sự thí nghiệm đến phá hỏng
  to carry out a test
  sự thí nghiệm đến phá hỏng
  toughness test
  sự thí nghiệm tính dẻo
  transverse bending test
  sự thí nghiệm uốn ngang
  triaxial compression test
  sự thí nghiệm nén ba phương
  twisting test
  sự thí nghiệm nén xoắn
  twisting test
  sự thí nghiệm xoắn
  vibration test
  sự thí nghiệm rung
  warranty test
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  wind-tunnel test
  sự thí nghiệm khí động
  sự thí nghiệm nhanh
  sự thử
  sự thử nghiệm
  accelerated test
  sự thử nghiệm tăng tốc
  acceptance test
  sự thử nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  sự thử nghiệm thu
  actual test
  sự thử nghiêm sự dụng
  actual test
  sự thử nghiệm sử dụng
  actual test
  sự thử nghiệm vận hành
  approval test
  sự thử nghiệm thu
  bend test
  sự thử (nghiệm) uốn
  bending test
  sự thử (nghiệm) uốn
  checking test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  compaction test
  sự thử nghiệm nén chặt
  endurance test
  sự thử nghiệm mỏi
  extended (time) test
  sự thử nghiệm lâu
  fatigue test
  sự thử nghiệm mỏi
  field test
  sự thử nghiệm hiện trường
  fire endurance test
  sự thử nghiệm cháy
  flattening test
  sự thử nghiệm rát mỏng
  full-scale test
  sự thử nghiệm hiện trường
  functional test
  sự thử nghiệm vận hành
  green test
  sự thử nghiệm lâu
  heat (-exposure) test
  sự thử nghiệm nhiệt
  humidity (-exposure) test
  sự thử nghiệm về ẩm
  impact test
  sự thử nghiệm va đập
  loading test
  sự thử nghiệm có tải
  long-term test
  sự thử nghiệm lâu
  long-time test
  sự thử nghiệm lâu
  LOT (leak-off test)
  sự thử nghiệm rò
  mechanical shock test
  sự thử nghiệm va đập cơ
  monitoring test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  official test
  sự thử nghiệm thu
  operational test
  sự thử nghiệm công nghệ
  peel test
  sự thử nghiệm bóc tách
  pneumatic test
  sự thử nghiệm bơm hơi
  pneumatic test
  sự thử nghiệm khí nén
  production test
  sự thử nghiệm sản xuất
  protracted test
  sự thử nghiệm lâu
  punching test
  sự thử nghiệm ép độ
  radiographic test
  sự thử nghiệm (bằng) tia X
  remote test
  sự thử nghiệm từ xa
  routine test
  sự thử nghiệm thường xuyên
  rupture test
  sử thử (nghiệm) kéo đứt
  rupture test
  sự thử (nghiệm) kéo đứt
  rupture test
  sự thử nghiệm kéo nứt
  sequential test
  sự thử nghiệm tuần tự
  shearing test by impeller
  sự thử nghiệm trượt (bằng) cắt cánh
  shearing test by torsion
  sự thử nghiệm trượt do xoắn
  shearing test by vane
  sự thử nghiệm trượt của cánh (máy trộn)
  shearing test of consolidated sample
  sự thử nghiệm trượt mẫu đã cố kết
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm chịu cắt
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm trượt
  short-run test
  sự thử nghiệm (đặt tải) ngắn hạn
  slow shearing test
  sự thử nghiệm cắt chậm
  strength test
  sự thử nghiệm độ bền
  subjective test
  sự thử nghiệm chủ quan
  swelling test
  sự thử nghiệm trương nở
  thermal shock test
  sự thử nghiệm sốc nhiệt
  thermal test
  sự thử nghiệm nhiệt
  tightness test
  sự thử nghiệm độ chặt
  triaxial compression test
  sự thử nghiệm nén ba trục
  triaxial test
  sự thử nghiệm ba trục
  type approval test
  sự thử nghiệm thu điển hình (máy)
  vibration test
  sự thử nghiệm rung động
  wind tunnel test
  sự thử nghiệm trong đường hầm
  thử nghiệm
  accelerated test
  sự thử nghiệm tăng tốc
  accelerated test
  thử nghiệm gia tăng
  accelerated weathering test
  thử nghiệm thời tiết gia tăng
  acceptance test
  sự thử nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  sự thử nghiệm thu
  acceptance test
  thử nghiệm thu
  acceptance test
  thử (nghiệm) nghiệm thu
  acceptance test
  thử nghiệm chấp nhận được
  acceptance test sequence
  trình tự thử nghiệm chấp nhận
  accuracy (oftest)
  độ chính xác (thử nghiệm)
  acoustic vibration test
  thử nghiệm dao động âm
  actual test
  sự thử nghiêm sự dụng
  actual test
  sự thử nghiệm sử dụng
  actual test
  sự thử nghiệm vận hành
  All's loop test
  thử nghiệm theo mạch vòng Allen
  allergy test
  thử nghiệm dị ứng
  apollo-Soiuz test project-ASTP
  đồ án thử nghiệm Apollo-Soyuz
  approval test
  sự thử nghiệm thu
  authoritative test
  thử nghiệm theo qui định
  authoritative test
  thử nghiệm bắt buộc
  back-to-back test
  thử nghiệm phản hồi
  bend test
  sự thử (nghiệm) uốn
  bending test
  sự thử (nghiệm) uốn
  block error rate test (BLERT)
  tỷ xuất lỗi khối thử nghiệm
  blood cholesterol test
  thử nghiệm cholesterol huyết
  blood test
  thử nghiệm máu
  bomb pressure test
  thử nghiệm áp suất bom
  brake test
  thử nghiệm hãm
  braking test
  thử nghiệm hãm
  bridge test result
  kết quả thử nghiệm cầu
  cadmium test
  thử nghiệm cađimi (Cd)
  caplilary resistance test
  thử nghiệm sức bền mao mạch
  checking test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  cleavage test
  sự thử nghiệm
  combine test
  thử nghiệm phối hợp
  compaction test
  sự thử nghiệm nén chặt
  compatibility test
  thử nghiệm tương hợp
  composite test
  thử nghiệm phức hợp
  compression test
  thử nghiệm nén
  Conformance Test (ATM) (CT)
  thử nghiệm tính phù hợp
  cooling test
  thử nghiệm lạnh
  Cost of Test
  chi phí cho thử nghiệm
  crash test
  thử nghiệm va chạm
  creatinine clearance test
  thử nghiệm thanh thải creatinin
  damp heat cyclic test
  thử nghiệm chu trình nóng ẩm
  defacement test
  thử nghiệm xuống cấp
  defacement test
  thử nghiệm hủy hoại
  degradation test
  thử nghiệm xuống cấp
  degradation test
  thử nghiệm hủy hoại
  dick test
  thử nghiệm Dick về tính nhạy cảm
  dielectric test
  thử nghiệm điện môi
  dry heat test
  thử nghiệm nóng khô
  dry test
  thử nghiệm khô
  duplicate test
  thử nghiệm hàng loạt
  dynamic test
  thử nghiệm động học
  dynamic test chamber
  buồng thử nghiệm tải động
  electrical equipment test
  thử nghiệm thiết bị điện
  endurance test
  sự thử nghiệm mỏi
  erythrocyte fragility test
  thử nghiệm tính bở hồng cầu
  evaluation of test results
  sự đánh giá kết quả thử nghiệm
  exercise test
  thử nghiệm tập dợt
  extended (time) test
  sự thử nghiệm lâu
  fatigue test
  sự thử nghiệm mỏi
  field test
  sự thử nghiệm hiện trường
  field test
  thử nghiệm tại hiện trường
  Field Test (FT)
  thử nghiệm tại hiện trường
  Field's test
  thử nghiệm Field
  finger-to-finger test
  thử nghiệm ngón đối ngón
  fire endurance test
  sự thử nghiệm cháy
  fire-resistance test
  thử nghiệm về chịu lửa
  fire-resistance test
  thử nghiệm cháy
  Fisher loop test
  thử nghiệm bằng (mạch) vòng Fisher
  Fisher loop test
  thử nghiệm mạch vòng Fisher
  flashover test
  thử nghiệm đánh lửa
  flattening test
  sự thử nghiệm rát mỏng
  flight test center
  trung tâm thử nghiệm bay
  flight test centre
  trung tâm thử nghiệm bay
  flight test programme
  chương trình thử nghiệm chuyến bay
  flight test recorder
  máy ghi thử nghiệm bay
  foaming test
  thử nghiệm tảo bọt
  freeze-thaw test
  thử nghiệm kết đông-tan giá
  freeze-thaw test
  thử nghiệm kết đông-xả đông
  freezing and thawing test
  thử nghiệm kết đông-tan giá
  freezing and thawing test
  thử nghiệm kết đông-xả đông
  full-scale test
  sự thử nghiệm hiện trường
  functional test
  sự thử nghiệm vận hành
  functional test
  thử nghiệm chức năng
  glucose tolerance test
  thử nghiệm dung nạp glucose (dùng trong chần đoán đái tháo đường)
  green test
  sự thử nghiệm lâu
  hearing test
  thử nghiệm nghe
  heat (-exposure) test
  sự thử nghiệm nhiệt
  heel-knee test
  thử nghiệm gót chân - khớp gối
  hepatic function test
  thử nghiệm chức năng gan
  Hilborn loop test
  thử nghiệm mạch vòng Hilbom
  Hopkinson test
  thử nghiệm Hopkinson
  humidity (-exposure) test
  sự thử nghiệm về ẩm
  hydrostatic test
  thử nghiệm thủy tĩnh
  impact test
  sự thử nghiệm va đập
  impact test
  thử nghiệm va đập
  impulse test
  thử nghiệm xung
  impulse test
  thử nghiệm sóng xung
  in orbit test-IOT
  thử nghiệm trên quỹ đạo
  inspection and test documents
  hồ sơ kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test point
  điểm kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test records
  biên bản kiểm tra và thử nghiệm
  insulation test
  thử nghiệm cách điện
  Interoperability Test Activity Group (partof IMTC) (ITAG)
  Nhóm hoạt động thử nghiệm khả năng phối hợp hoạt động (thuộc IMTC)
  Latex - test
  thử nghiệm latex
  Launch Equipment Test Facility (LETF)
  phương tiện thử nghiệm thiết bị phóng
  litmus milk test
  thử nghiệm quỳ sữa
  LIVT (linkintegrity verification test)
  phép thử nghiệm tính toàn vẹn liên kết
  load test
  thử nghiệm chịu tải
  loading test
  sự thử nghiệm có tải
  long-term test
  sự thử nghiệm lâu
  long-term test
  thử nghiệm dài hạn
  long-time test
  sự thử nghiệm lâu
  loop test
  thử nghiệm mạch vòng
  LOT (leak-off test)
  sự thử nghiệm rò
  low pressure test
  thử nghiệm áp suất thấp
  low-temperature test cabinet
  tủ thử nghiệm nhiệt độ thấp
  mechanical robustness test
  thử nghiệm độ bền cơ học
  mechanical shock test
  sự thử nghiệm va đập cơ
  mechanical test
  thử nghiệm cơ học
  microprecipitatlon test
  thử nghiệm vi ngưng kết
  Mobile Test Model (MTM)
  mô hình thử nghiệm di động
  monitoring test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  Murray loop test
  thử nghiệm mạch vòng Murray
  nominal test signal
  tín hiệu thử nghiệm danh định
  nonflammability test
  thử nghiệm chống cháy
  nuclear test
  vụ thử nghiệm hạt nhân
  official test
  sự thử nghiệm thu
  open and closed test
  thử nghiệm hở và kín
  operational test
  sự thử nghiệm công nghệ
  organoleptic test
  thử nghiệm gây cảm giác
  patch test
  thử nghiệm băng dán
  paternity test
  thử nghiệm quan hệ cha con
  peel test
  sự thử nghiệm bóc tách
  performance test
  thử nghiệm tính năng
  phase comparison test unit
  bộ thử nghiệm so pha
  Philipp test
  thử nghiệm Philipp
  Philips test
  thử nghiệm Philip
  pile test
  thử nghiệm với cọc
  pneumatic test
  sự thử nghiệm bơm hơi
  pneumatic test
  sự thử nghiệm khí nén
  pregnancy test
  thử nghiệm mang thai
  pressure built up test
  thử nghiệm lặp lại áp suất
  production test
  sự thử nghiệm sản xuất
  production test
  thử nghiệm sản xuất
  productivity test
  thử nghiệm mức sản xuất
  projective test
  thử nghiệm gán hình
  protracted test
  sự thử nghiệm lâu
  pseudo-random test sequence
  thử nghiệm giả ngẫu nhiên
  Pulse Compression Test (PCT)
  thử nghiệm nén xung
  pulse reflection test
  thử nghiệm phản xạ xung
  punching test
  sự thử nghiệm ép độ
  Queckensted test
  thử nghiệm Queckensted thủ pháp chọc đốt sống thắt lưng
  radiographic test
  sự thử nghiệm (bằng) tia X
  refrigeration test
  thử nghiệm lạnh
  remote test
  sự thử nghiệm từ xa
  repeater test rack
  giá thử nghiệm trạm chuyển tiếp
  retardation test
  thử nghiệm làm chậm
  roller test plant
  thiết bị thử nghiệm
  rolling stock test chamber
  buồng thử nghiệm toa xe
  rolling stock test plant
  thiết bị thử nghiệm toa xe
  root test
  phép thử nghiệm
  Rorschach test
  thử nghiệm Rorschach
  routine test
  sự thử nghiệm thường xuyên
  routine test
  thử nghiệm thông lệ
  routine test
  thử nghiệm thông thường
  routine test
  thử nghiệm đơn chiếc
  run-on test bench
  bộ thử nghiệm va đập
  rupture test
  sử thử (nghiệm) kéo đứt
  rupture test
  sự thử (nghiệm) kéo đứt
  rupture test
  sự thử nghiệm kéo nứt
  russell's test
  thử nghiệm Russell
  salt mist test
  thử nghiệm sương muối
  screening test
  thử nghiệm sàng lọc
  sealing test
  thử nghiệm độ kín
  sequence of test
  trình tự thử nghiệm
  sequential test
  sự thử nghiệm tuần tự
  serum test
  thử nghiệm huyết thanh
  service test
  thử nghiệm vận hành
  service test
  thử (nghiệm) khai thác
  service test
  thử nghiệm phóng điện
  shearing test by impeller
  sự thử nghiệm trượt (bằng) cắt cánh
  shearing test by torsion
  sự thử nghiệm trượt do xoắn
  shearing test by vane
  sự thử nghiệm trượt của cánh (máy trộn)
  shearing test of consolidated sample
  sự thử nghiệm trượt mẫu đã cố kết
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm chịu cắt
  shearing test of soil
  sự thử nghiệm trượt
  shelf test
  thử nghiệm bảo quản
  shock discharge test
  thử nghiệm phóng điện xung kích
  short-circuit test
  thử nghiệm ngắn mạch
  short-run test
  sự thử nghiệm (đặt tải) ngắn hạn
  simulated solar radiation test
  thử nghiệm mô phỏng tia mặt trời
  slow shearing test
  sự thử nghiệm cắt chậm
  soap (-and-bubble) test
  thử nghiệm (bọt) xà phòng
  solderability test
  thử nghiệm khả năng hàn
  soldering test
  thử nghiệm mối hàn
  special test
  thử nghiệm đặc biệt
  spinning test
  thử nghiệm quay (của bộ số công tơ)
  statistical test method
  phương pháp thử nghiệm thống kê
  storage test
  thử nghiệm bảo quản
  strength test
  sự thử nghiệm độ bền
  strength test
  thử nghiệm độ bền
  subjective test
  sự thử nghiệm chủ quan
  sunbeam test
  thử nghiệm tia mặt trời
  sunbrightness test
  thử nghiệm tia mặt trời
  surge test
  thử nghiệm đột biến
  sweat test
  thử nghiệm mồ hôi
  swelling test
  sự thử nghiệm trương nở
  test and reference signal
  tín hiệu thử nghiệm và chuẩn gốc
  test apparatus
  thiết bị thử nghiệm
  test assembly
  hệ thử nghiệm
  test bay
  buồng thử nghiệm
  test bay
  khoang thử nghiệm
  test bay
  giá thử nghiệm
  test bead
  phép thử nghiệm mối hàn (bằng ống thổi)
  test bed
  bàn thử nghiệm
  test bed
  giá thử nghiệm
  test bench
  bàn thử nghiệm
  test bench
  giá thử nghiệm
  test board
  tấm mạch thử nghiệm
  test bridge
  cầu thử nghiệm
  test broad (USA)
  bảng thử nghiệm đo lường
  test call
  cuộc gọi thử nghiệm
  test certificate
  biên bản thử nghiệm
  Test Certificate
  giấy chứng nhận thử nghiệm
  test certificate
  sự xác nhận thử nghiệm
  test chamber
  buồng thử nghiệm
  test channel
  kênh thử nghiệm
  test circuit
  sơ đồ thử nghiệm
  test circuit
  vòng tuần hoàn thử nghiệm
  test cock
  van thử nghiệm
  test cold room
  phòng lạnh để thử nghiệm
  test compaction
  sự đầm thử nghiệm
  test condition
  điều kiện thử nghiệm
  test control (TC)
  sự điều khiển thử nghiệm
  test customer
  khách hàng thử nghiệm
  test data
  số liệu thử nghiệm
  test film
  phim thử nghiệm (chuẩn gốc)
  test flange
  mặt bích thử nghiệm
  test floor
  khoang thử nghiệm
  test floor
  phòng lớn thử nghiệm
  test floor
  sàn thử nghiệm
  test freezer
  buồng kết đông thử nghiệm
  test freezer
  máy (buồng) kết đông thử nghiệm
  test freezer
  máy kết đông thử nghiệm
  test frequency
  tần số thử nghiệm
  test gage
  thiết bị thử nghiệm
  test gas
  khí thử nghiệm
  test gauge
  thiết bị thử nghiệm
  test ground
  bãi thử nghiệm
  test hole
  lỗ thử nghiệm
  test instruments
  thiết bị thử nghiệm
  test item
  mặt hàng thử nghiệm
  test item
  mục thử nghiệm
  test jack
  giắc thử nghiệm
  test jack
  ổ cắm thử nghiệm
  test lead
  đầu dây ra thử nghiệm
  test load
  tải trọng thử nghiệm
  test loop
  vòng thử nghiệm
  test lot
  lô thử nghiệm
  test meal
  bữa ăn thử nghiệm
  test method
  phương pháp thử nghiệm
  test network
  mạng máy tính thử nghiệm
  test object
  đối tượng thử (nghiệm)
  test of change of temperature
  thử nghiệm thay đổi nhiệt độ
  test period
  chu kỳ thử nghiệm
  test period
  giai đoạn thử nghiệm
  test picture
  hình ảnh thử nghiệm
  test plate
  phiến thử nghiệm
  test point
  điểm thử nghiệm
  test pressure
  áp suất thử nghiệm
  test probe
  đầu dò thử nghiệm
  test procedure
  trình tự thử nghiệm
  test program
  chương trình thử nghiệm
  test rack
  giá đỡ thử nghiệm
  test rack
  giá thử nghiệm (thiết bị)
  test receiver
  máy thu thử nghiệm
  test record
  bản ghi thử nghiệm
  test record
  báo cáo thử nghiệm
  test record
  đĩa hát thử nghiệm
  test reliability
  độ tin cậy thử nghiệm
  test report
  bản ghi thử nghiệm
  test report
  báo cáo thử nghiệm
  test report
  biên bản thử nghiệm
  test reproducing chain
  chuỗi tái tạo lại thử nghiệm
  test results
  kết quả thử nghiệm
  Test Review Board
  ủy ban duyệt xét thử nghiệm
  test rig
  bàn thử nghiệm
  test rig
  khung thử nghiệm
  test rig
  giá thử nghiệm
  test rig
  thiết bị khoan thử nghiệm
  test room
  phòng thử nghiệm
  test schedule
  lịch biểu thử nghiệm
  test section
  cung đường thử nghiệm
  test section
  khu vực thử nghiệm
  test sequence
  dãy thử nghiệm
  test session
  phiên thử nghiệm
  test set
  bộ thử nghiệm
  test shaft
  giếng thử nghiệm
  test shield
  vỏ che chắn thử nghiệm
  test shot
  sự ngắm chụp thử nghiệm
  test stand
  bàn thử nghiệm
  test stand
  khung thử nghiệm
  test stand
  giá thử nghiệm
  test stand
  sàn thử nghiệm
  test station
  trạm thử nghiệm
  test terminal
  đầu cuối thử nghiệm
  test track
  đường thử nghiệm
  test train
  tàu hỏa thử nghiệm
  test tube
  ống thử nghiệm
  test unit
  thiết bị thử nghiệm
  test value
  kết qủa thử nghiệm
  test value
  giá trị thử nghiệm
  test voltage
  điện áp thử (nghiệm)
  test water chiller
  máy làm lạnh nước thử nghiệm
  test well
  giếng khoan thử nghiệm
  test with oxygen
  thử nghiệm với ôxy
  test with ozone
  thử nghiệm với ozon
  test-facilities
  thiết bị thử nghiệm
  thermal shock test
  sự thử nghiệm sốc nhiệt
  thermal shock test
  thử nghiệm sốc nhiệt
  thermal test
  sự thử nghiệm nhiệt
  thermal test chamber
  buồng thử nghiệm nhiệt
  three-glass test
  thử nghiệm ba cấp
  tightness test
  sự thử nghiệm độ chặt
  triaxial compression test
  sự thử nghiệm nén ba trục
  triaxial test
  sự thử nghiệm ba trục
  tropic proofing test
  thử nghiệm nhiệt đới hóa
  tropicalization test
  thử nghiệm nhiệt đới hóa
  turn-to-turn test
  thử nghiệm giữa vòng dây
  type approval test
  sự thử nghiệm thu điển hình (máy)
  unflammability test
  thử nghiệm chống cháy
  universal test set
  bộ thử nghiệm vạn năng
  Varley's loovartmeterp test
  thử nghiệm mạch vòng Varley
  vibration test
  sự thử nghiệm rung động
  vibration test
  thử nghiệm rung
  voltage test
  thử nghiệm điện áp
  voltage test
  thử nghiệm điện môi
  water projection test
  thử nghiệm phun nước
  water rate test turbine
  tuabin thử nghiệm lưu nghiệm
  welding test
  thử nghiệm mối hàn
  Werren overlap test
  thử nghiệm gối đầu Wenner
  wet test
  thử nghiệm ướt
  wind tunnel test
  sự thử nghiệm trong đường hầm
  withstand test
  thử nghiệm chịu đựng (bền)
  tiêu chuẩn
  admissible test
  tiêu chuẩn chấp nhận được
  asymmetric test
  tiêu chuẩn phi đối xứng
  benchmark (test)
  thử tiêu chuẩn
  equal-tails test
  tiêu chuẩn chặn đối xứng
  medial test
  tiêu chuẩn trung bình
  median test
  tiêu chuẩn median
  median test
  tiêu chuẩn međian
  most powerful test
  tiêu chuẩn mạnh nhất
  optimum test
  tiêu chuẩn tối ưu
  reversal test
  tiêu chuẩn đảo ngược được
  sequential test
  tiêu chuẩn liên tiếp
  serial test
  tiêu chuẩn dãy
  sign test
  tiêu chuẩn dấu
  significance test
  tiêu chuẩn ý nghĩa
  smooth test
  tiêu chuẩn trơn
  standard distillation test
  phép thử chưng cất tiêu chuẩn
  Standard Penetration Test
  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
  standard test
  mẫu thử tiêu chuẩn
  standard test
  phép thử tiêu chuẩn
  standard test
  sự thử tiêu chuẩn (hóa)
  standardized test solution
  dung dịch thử tiêu chuẩn hóa
  test function
  hàm (tiêu) chuẩn
  test function
  hàm tiêu chuẩn
  test of convergence
  tiêu chuẩn hội tụ
  test of normality
  tiêu chuẩn của tính chuẩn
  test of significance
  tiêu chuẩn có ý nghĩa
  test solution
  dung dịch tiêu chuẩn
  two-sample test
  tiêu chuẩn hai mẫu
  uniformly most powerful test
  tiêu chuẩn mạnh đều nhất
  variance ratio test
  tiêu chuẩn tỷ số phương sai
  variance test
  tiêu chuẩn phương sai
  vật thử

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chất phản ứng
  phân tích
  quality test
  sự phân tích chất lượng
  sieve test
  sự phân tích bằng sàng
  phản ứng
  agglutination test
  phản ứng đính kết
  albumen test
  phản ứng với protit
  ninhydrin test
  phản ứng với nihiđrin
  reading and noting test
  phương pháp trắc nghiệm phản ứng đọc xem quảng cáo
  reading and noting test
  phương pháp trắc nghiệm phản ứng số độc giả
  Schiff test
  Phản ứng Schiff
  starch-iodine-blue test
  phản ứng iot với tinh bột
  turbidity test
  phản ứng gây đục
  sự kiểm tra
  sự nghiên cứu
  bacteriological test
  sự nghiên cứu vi khuẩn
  microbiological test
  sự nghiên cứu vi sinh vật
  routine test
  sự nghiên cứu trong sản xuất
  swabbing test
  sự nghiên cứu vi khuẩn về sự tiệt trùng của thiết bị
  sự thử
  sự thí nghiệm
  thí nghiệm
  approval test
  thí nghiệm giám định
  asymmetrical test
  thí nghiệm không đối xứng
  field test
  thí nghiệm tại hiện trường
  pad sediment test
  sự thí nghiệm
  time reversal test
  thí nghiệm đảo ngược thời điểm (các chỉ số)
  twisting test
  thí nghiệm khúc lượn
  thử
  thử nghiệm
  acid test ratio
  hệ số thử nghiệm khả năng thanh toán
  aptitude test
  thử nghiệm năng khiếu
  association test
  thử nghiệm liên tưởng
  field test
  thử nghiệm thực địa
  liquid ratio test
  thử nghiệm tỷ số khả năng tiền mặt
  package test
  thử nghiệm bao bì
  psychological test
  thử nghiệm tâm lý
  road test
  thử nghiệm trên đường
  road test
  thử nghiệm trên đường (cho xe cộ)
  test & evaluation
  thử nghiệm và đánh giá
  test a new product
  thử nghiệm một sản phẩm mới
  test a new product (to...)
  thử nghiệm một sản phẩm mới
  test certificate
  giấy chứng thử nghiệm
  test data
  dữ liệu thử nghiệm
  test drive
  sự lái thử nghiệm xe hơi
  test mailing
  sự gởi thử nghiệm tài liệu quảng cáo qua bưu điện
  test mailing
  sự gửi thử nghiệm tài liệu quảng cáo qua bưu điện
  test marketing
  thử nghiệm tiếp thị
  test of strength
  sự thử nghiệm sức mạnh
  test problem
  vấn đề thử nghiệm
  test program
  chương trình trắc nghiệm, thử nghiệm (máy tính)
  test run
  sự vận hành thử nghiệm
  test-market a product (to...)
  thử nghiệm môt sản phẩm
  verification by test and scrutiny
  thẩm tra bằng khảo sát và thử nghiệm
  trắc nghiệm
  acid test
  trắc nghiệm acid
  acid test ratio
  tỉ lệ trắc nghiệm acid
  aptitude test
  sự trắc nghiệm năng khiếu
  business-building test
  trắc nghiệm biến đổi thương mại
  consumer test
  trắc nghiệm tiêu dùng
  copy test
  trắc nghiệm bản văn quảng cáo
  cyclical test
  trắc nghiệm lại
  cyclical test
  trắc nghiệm tuần hoàn
  Friedman's test
  phương pháp trắc nghiệm Friedman
  hall test
  trắc nghiệm được điều khiển ở những nơi công cộng
  impact test
  trắc nghiệm hiệu quả
  inquiry test
  trắc nghiệm thăm dò
  on air test
  trắc nghiệm tiết mục quảng cáo (phát thanh, truyền hình)
  opinion test
  trắc nghiệm ý kiến (về sản phẩm...)
  placement test
  trắc nghiệm chọn nghề
  predictive test
  trắc nghiệm đo lường trước
  psychological test
  trắc nghiệm tâm lý
  reading and noting test
  phương pháp trắc nghiệm phản ứng đọc xem quảng cáo
  reading and noting test
  phương pháp trắc nghiệm phản ứng số độc giả
  recall test
  trắc nghiệm hồi ức quảng cáo
  recognition test
  trắc nghiệm nhận biết
  reliability test
  trắc nghiệm độ tin cậy
  test deck
  bằng trắc nghiệm
  test program
  chương trình trắc nghiệm, thử nghiệm (máy tính)
  trade test
  trắc nghiệm mậu dịch nghề nghiệp
  trade test
  trắc nghiệm nghề nghiệp

  Nguồn khác

  • test : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Trial, examination, exam, proof, evaluation, assay, check,check-up, investigation, study, analysis: My physics test istomorrow. Have you had a blood test lately?
  V.
  Try (out), check (up) (on), examine, evaluate, assess,assay, prove, probe: Someone ought to test the water forpurity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X