• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 36: Dòng 36:
  ::Hanoi time
  ::Hanoi time
  -
  ===== giờ Hà nội =====
  +
  ::giờ Hà nội
  ::[[local]] [[time]]
  ::[[local]] [[time]]
  :: giờ địa phương
  :: giờ địa phương

  16:37, ngày 21 tháng 1 năm 2010

  /taim/

  Thông dụng

  Danh từ

  thời gian, thì giờ
  to lose time
  mất thì giờ
  to waste time
  lãng phí thì giờ
  Thời
  past time
  thời quá khứ
  present time
  thời hiện tại
  Sự qua đi của thời gian
  times has not been kind to her looks
  thời gian đã không nhân hậu với bà ta (tức là bà ấy đã không còn đẹp (như) xưa nữa)
  Thời kỳ không xác định trong tương lai
  time heals all wounds
  thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
  phần của thời gian, hạn độ của thời gian
  that will take time
  cái này sẽ mất thời giờ đấy (không thể làm nhanh được)
  we have no time to lose
  chúng ta không được để mất thời gian (phải nhanh lên)
  Giờ
  what time is it?/what is the time?
  mấy giờ rồi? bây giờ là mấy giờ?
  do you have the time (on you)?
  anh có giờ đấy không? (tức là có đồng hồ để cho biết giờ không)
  Hanoi time
  giờ Hà nội
  local time
  giờ địa phương
  Thời gian được đo bằng các đơn vị (năm, tháng, ngày, giờ..)
  the winner's time was 11.6 seconds
  thời gian của người thắng giải là 11. 6 giây
  Thời gian đã tính toán bỏ vào công việc..
  to be on short time
  làm việc không đủ ngày
  a half time
  được trả công gấp rưỡi
  a double time
  được trả công gấp đôi
  Dịp, cơ hội, thời cơ
  to bide one's time
  đợi thời cơ
  thời kỳ, thời đại, đời
  in olden times
  thời xưa, ngày xưa
  in our time
  thời này
  in times to come
  trong tương lai, đời sau
  time immemorial; time out of mind
  thời xa xưa (ký ức con người không còn nhớ được)
  ( số nhiều) thời (thời gian gắn với một số sự kiện, con người.. nào đó)
  Mr Bean was the manager in my time
  thời tôi làm ở đó, ông Bean là giám đốc
  ( số nhiều) thời; thời buổi (thời gian gắn liền với một số hoàn cảnh, kinh nghiệm.. nào dó)
  university was a good time for me
  thời học đại học là một thời kỳ tốt đẹp của tôi
  those are hard times
  thời buổi ấy thật khó khăn
  Thời hạn, kỳ hạn
  to do time
  chịu hạn tù (kẻ có tội)
  she is near her time
  bà ta sắp đến kỳ sinh nở
  Lúc
  it is time to start
  đã đến lúc phải khởi hành
  there is a time for everything
  giờ nào việc nấy, việc nào lúc ấy
  this time tomorrow
  lúc này ngày mai
  Lần, lượt, phen
  three times running
  ba lần liền
  times out of number
  không biết bao nhiêu lần mà kể
  time and again; many and many a time
  nhiều lần
  time after time
  hết lần này đến lần khác
  three times three are nine
  ba lần ba là chín
  six times as many as...
  nhiều gấp sau lần...
  (âm nhạc) loại nhịp; tốc độ chơi một bản nhạc; đổ nhanh; nhịp đổ
  common time
  nhịp thông thường (hai hoặc bốn nhịp cho mỗi khổ)
  three eight time
  nhịp ba tám (ba nốt móc cho mỗi khổ)
  to beat time
  gõ nhịp, đánh nhịp
  quick time
  nhịp đổ nhanh
  at one time
  xưa kia
  at other times
  vào những lúc khác, vào dịp khác
  at a time
  kế tiếp nhau; riêng biệt
  at the time
  vào một lúc nào đó, vào một thời gian nào đó (trong quá khứ)
  at my, your time of life
  ở tuổi tôi, ở tuổi anh

  ngoại động từ

  chọn thời gian, tính toán thì giờ, sắp xếp thời gian
  to time to the minute
  tính toán thì giờ từng phút một
  (thể dục,thể thao) tính giờ, bấm giờ (một cuộc đua...)
  ( thể dục,thể thao) đánh (đá) vào lúc
  điều chỉnh (cho đúng nhịp)
  to time one's steps to music
  điều chỉnh bước chân cho đúng nhịp nhạc
  to time the speed of a machine
  điều chỉnh tốc độ máy

  Cấu Trúc từ

  against time
  hết sức khẩn trương; tranh thủ thời gian; vượt thời gian
  at times
  thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
  ahead of time
  trước thời hạn, sớm hơn chờ đợi
  to be born before one's time (before times)
  đẻ non (trẻ)
  đi trước thời đại
  all the time
  suốt, luôn luôn, lúc nào cũng
  behind time
  behind the times
  cổ lỗ, cũ rích, lạc hậu
  do time
  bị bỏ tù
  every time
  bất cứ khi nào có thể được; bất cứ khi nào có thể lựa chọn
  for the time being
  trong thời gian hiện nay; trong lúc này
  from/since time immemorial
  (tục ngữ) từ ngàn xưa; ngày xửa ngày xưa
  from time to time
  thỉnh thoảng; đôi lúc
  between times
  giữa lúc ấy, trong khoảng thời gian ấy
  from time to time
  thỉnh thoảng, đôi lúc
  at all times
  luôn luôn
  to gain time
  trì hoãn, kéo dài thời gian
  in half the time
  rất sớm
  Một thời gian đáng kể, một thời gian quá dài
  have time on one's hands/time to kill
  (thông tục) ăn không ngồi rồi
  in one's time
  vào thời ky trước, vào một dịp trước trong đời
  in time
  sớm hay muộn; cuối cùng
  in time (for something/to do something)
  đúng lúc, đúng giờ, kịp
  in/out of time
  (âm nhạc) đúng/không đúng nhịp
  to make up for lost time
  lấy lại thời gian đã mất
  out of time
  không đúng lúc; không đúng nhịp
  to pass the time of day with
  chào hỏi (ai)
  time of life
  tuổi (của người)
  time of one's life
  thời gian vui thích thoải mái được trải qua
  keep time
  chỉ giờ đúng (đồng hồ)
  Hát đúng nhịp, múa đúng nhịp
  make good time
  hoàn thành nhanh chóng một chuyến đi
  Many's the time (that); many a time
  Nhiều lần; thường xuyên
  near her time
  sắp đẻ (về phụ nữ có mang)
  there is no time like the present
  (tục ngữ) không lúc nào bằng lúc này
  on time
  không muộn, không sớm; đúng giờ
  play for time
  kéo dài thời gian
  time and (time) again
  nhiều lần lập đi lậo lại
  time after time
  nhiều lần; lập đi lập lại; không biết bao nhiêu lần
  times without number
  nhiều lần, lập lại
  time and tide wait for no man
  (tục ngữ) thời gian có chờ đợi ai
  time flies
  (tục ngữ) thời gian thấm thoát thoi đưa
  time is on somebody's side
  còn thời gian
  the time is ripe for something/somebody
  to do something
  thời gian đã chín muồi
  the time of day
  giờ giấc
  time presses
  gấp lắm rồi
  time was (when..)
  đã có lúc/có thời...
  work against time
  hết sức khẩn trương; chạy đua với thời gian
  It's about/high time
  (văn nói) đã đến lúc, đã đến thời điểm
  It's about time you cleaned your room
  Đã đến lúc con phải dọn dẹp phòng của mình rồi đấy!!!

  Thành ngữ

  Nine times out of ten/ Ninety-nine times out of a hundred
  hầu như luôn diễn ra, hầu như luôn đúng
  Nine times out of ten she gives the right answer.
  Thế nào chị ta cũng đưa ra được đáp án đúng.

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thời kỳ

  Cơ - Điện tử

  Thời gian, thời kỳ, thời hạn, thời điểm

  Toán & tin

  thời gian, gờ, lần

  Vật lý

  tỷ lệ đúng nhịp

  Điện

  giờ giấc

  Kỹ thuật chung

  giai đoạn
  down time
  giai đoạn tạm nghỉ
  hardening time
  giai đoạn kết cứng
  on stream time
  giai đoạn chạy máy chính thức
  process hold up time
  giai đoạn không sản xuất
  giờ
  thời gian
  A Real-Time Interface Coprocessor (IBM) (ARTIC)
  Bộ đồng xử lý giao diện thời gian thực A (IBM )
  absolute space-time
  không-thời gian tuyệt đối
  absolute time
  thời gian tuyệt đối
  acceleration time
  thời gian tăng tốc
  access time
  thời gian ngưng chờ
  access time
  thời gian nhập
  access time
  thời gian truy cập
  accommodation time
  thời gian thích ứng
  acquisition time
  thời gian thu nhận
  action time
  thời gian tác động
  activated braking time
  thời gian kích hoạt phanh
  active repair time
  thời gian sửa chữa năng động
  actual construction time
  thời gian thi công thực tế
  actual construction time
  thời gian xây dựng thực tế
  actual drilling time
  thời gian khoan thực tế
  actual time
  thời gian thực
  actuation time
  thời gian can thiệp
  actuation time
  thời gian thiết lập
  Adaptive Assignment/Time Division Multiple Access (AA/TDMA)
  Gắn Tương thích/ Đa truy nhập phân theo thời gian
  add-subtract time
  thời gian cộng trừ
  adjustment time
  thời gian điều chỉnh
  administrantion delay time
  thời gian chậm hành chính
  administrative time
  thời gian hành chính
  Analogue Real Time (ART)
  thời gian thực tương tự
  Analytical Query Time (AQT)
  thời gian hỏi tích phân
  apple Real Time Architecture (ARTA)
  Kiến thức thời gian thực Apple
  arcing time
  thời gian hồ quang
  arrival time
  thời gian tàu đến
  assembling time
  thời gian dịch hợp ngữ
  assembly time
  thời gian dịch hợp ngữ
  astronomical time
  thời gian thiên văn
  Asynchronous Time Division (ATD)
  phân chia thời gian không đồng bộ
  Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)
  ghép kênh chia thời gian không đồng bộ
  atomic time scale
  thang thời gian nguyên tử
  attended time
  thời gian chủ ý
  attended time
  thời gian vận hành
  automatic time switch
  chuyển mạch thời gian tự động
  automatic time switch
  công tắc thời gian tự động
  available machine time
  thời gian máy khả dụng
  available time
  thời gian sẵn có
  average access time
  thời gian truy cập trung bình
  average access time
  thời gian truy nhập trung bình
  Average Access Time (AAT)
  thời gian truy nhập trung bình
  Average Handle Time (AHT)
  thời gian xử lý trung bình
  average seek time
  thời gian tìm kiếm trung bình
  average time
  thời gian trung bình
  B-stage time
  thời gian tầng B
  backup time
  thời gian lưu điện
  balance of working time
  cân đối thời gian lao động
  barrier closing time
  thời gian đóng chắn
  barrier opening time
  thời gian mở chắn
  basic machine time
  thời gian máy cơ bản
  basic motion-time study
  sự nghiên cứu thời gian vận động cơ bản
  BCD time code
  mã định thời gian BCD
  Binary Time Code (BTC)
  mã thời gian nhị phân
  binding time
  thời gian kết buộc
  blanking time
  thời gian xóa
  bleeding time
  thời gian chảy máu
  block time
  thời gian khối
  brake application time
  thời gian tác dụng hãm
  brake cylinder release time
  thời gian xả gió nồi hãm
  braking time
  thời gian phanh
  break time
  thời gian mở
  break time
  thời gian ngắt
  break time
  thời gian ngắt (mạch)
  break time
  thời gian vít mở
  breakdown time
  thời gian bị hỏng máy
  breakdown time
  thời gian phân hủy
  buffer time
  khoảng thời gian cho phép
  burned-in time code
  mã thời gian cố định
  burnt-in time code
  mã thời gian cố định
  calculating time
  thời gian tính toán
  Call holding Time (CHT)
  thời gian giữ cuộc gọi
  carry time
  thời gian chuyển
  catalyst residence time
  thời gian có mặt xúc tác
  center track time code
  mã thời gian rãnh giữa
  central processing unit time
  thời gian bộ xử lý trung tâm
  Central Standard Time (CST)
  thời gian tiêu chuẩn trung tâm
  centre track time code
  mã thời gian rãnh giữa
  channel allocation time
  thời gian phân phối kênh
  channel allocation time
  thời gian thiết lập
  channel time-slot
  khoảng thời gian của kênh
  characteristic time
  thời gian đặc trưng
  charge time
  thời gian nạp (điện)
  charge time constant
  hằng số thời gian phụ tải
  checkout time
  thời gian kiểm chứng
  checkout time
  thời gian kiểm tra
  checkout time
  thời gian thẩm tra
  chilling time
  thời gian làm lạnh
  civil time
  khoảng thời gian chính thức
  clarification time
  thời gian lắng trong
  clarification time
  thời gian nước lắng trong
  clearing time
  khoảng thời gian giải phóng
  closing time
  thơi gian đóng
  closing time
  thời gian đóng
  closing time
  thời gian đóng (mạch)
  coarse time
  thời gian không tinh vi
  coarse time
  thời gian phỏng chừng
  coarse time
  thời gian thô
  coasting time
  thời gian dừng máy
  code checking time
  thời gian kiểm tra mã
  coded information in the time domain
  thông tin được mã hóa trong đômên thời gian
  coded information in the time domain
  thông tin được mã hóa trong miền thời gian
  coding time
  thời gian lập mã
  coherence time
  thời gian kết hợp
  coking time
  thời gian cốc hóa
  Collection Time (CT)
  thời gian thu thập
  common time base
  cơ số thời gian chung
  compensation time
  thời gian bù
  compensation time
  thời gian hiệu chỉnh
  compilation time
  thời gian biên dịch
  compile time
  thời gian biên dịch
  compile time
  thời gian biên soạn
  compile time array
  mảng thời gian biên dịch
  compile-time table or array
  bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
  compiling time
  thời gian biên dịch
  Completion of Works, Time for
  thời gian phải hoàn thành
  Completion of Works, Time for, Extension of
  gia hạn thời gian phải hoàn thành
  completion time
  thời gian hoàn thành
  completion, extension of time for
  giới hạn thời gian phải hoàn thành
  completion, time for
  thời gian phải hoàn thành
  compressor running time
  thời gian máy nén làm việc
  computing time
  thời gian tính toán
  conditioning time
  thời gian điều phối
  connect time
  thời gian kết nối
  connection time
  thời gian kết nối
  consistent system of time measurement
  hệ thống nhất quán đo thời gian
  construction time standards
  định mức thời gian xây dựng
  contract time
  thời gian hợp đồng
  control time
  thời gian điều khiển
  control time
  thời gian kiểm tra
  conversion time
  thời gian chuyển đổi
  cool-down time
  thời gian nguội
  cool-down time
  thời gian xả lạnh
  cooling time
  thời gian làm lạnh
  coordinate time
  thời gian tọa độ
  coordinate time scale
  thang thời gian có tổ chức
  coordinate time system
  hệ thống thời gian
  coordinate universal time
  thơi gian thế giới phối hợp
  Coordinated Universal Time (UTC)
  phối hợp thời gian thế giới chung
  coring time
  thời gian lấy mẫu lõi
  correction time
  hiệu chỉnh thời gian
  CPU time
  thời gian CPU
  creation-time
  thời gian tạo
  critical time
  thời gian cao điểm
  critical time step
  bước thời gian tới hạn
  Cross Office Transfer Time (CCTT)
  thời gian chuyển tải qua tổng đài
  crossing time
  thời gian vượt biển
  cup-closing time
  thời gian đậy cốc
  curing time
  thời gian bảo dưỡng
  curing time
  thời gian đông cứng
  curing time
  thời gian làm cứng
  curing time
  thời gian lưu hóa
  current time
  thời gian hiện tại
  curve space-time
  không thời gian cong
  cut-over time
  thời gian chuyển tiếp
  cycle propagation time
  thời gian lan truyền chu kỳ
  cycle time
  thời gian chu trình
  cycle time
  thời gian vòng đời
  cylinder filling time
  thời gian nạp gió nồi hãm
  data set up time
  thời gian đặt dữ liệu
  dead time
  thời gian chết
  dead time
  thời gian trễ
  dead time correction
  hiệu chỉnh thời gian chết
  dead-time compensation
  bù thời gian chết
  decay time
  thời gian giảm
  decay time
  thời gian giảm xung
  decay time
  thời gian phân hủy
  decay time
  thời gian rã
  decay time
  thời gian tắt dần
  deceleration time
  thời gian giảm tốc
  deceleration time
  thời gian hãm
  defrosting time
  thời gian phá băng
  delay time
  thời gian trì hoãn
  delay time
  thời gian xếp hàng
  delivery time
  thời gian chuyển giao
  delivery time stamp indication
  biểu thị thời gian gửi
  derivative with respect to time
  đạo hàm theo thời gian
  design in real time
  thiết kế trong thời gian thực
  design time
  thời gian thiết kế
  Desktop to Desktop Real Time Message Notification System (DDMRS)
  hệ thống thông báo nhắn tin thời gian thực giữa các bàn làm việc
  destination time
  thời gian đến đích
  detection time
  thời gian dò tìm
  detection time
  thời gian phát hiện
  detention time
  thời gian giữ nước
  development time
  thời gian phát triển
  die-away time
  thời gian tắt dần
  differential time
  thời gian vi sai
  Digital Time Synchronization Service (DTSS)
  dịch vụ đồng bộ hóa thời gian số
  disable time
  thời gian tắt
  disconnect time-out
  thời gian ngắt
  discrete time
  thời gian rời rạc
  disk access time
  thời gian truy cập đĩa
  display time
  thời gian hiển thị
  distillation time
  thời gian chưng cất
  distributed time service (DTS)
  dịch vụ thời gian phân phối
  DLRT (designin real time)
  thiết kế trong thời gian thực
  down time
  thời gian đã mất
  down time
  thời gian máy hỏng
  downloading time
  thời gian tải xuống
  drift time
  thời gian trôi
  drill time recorder
  máy ghi thời gian khoan
  drilling time
  thời gian khoan
  drying time
  thờì gian sấy khô
  drying time (ofpaint)
  thời gian khô (của sơn)
  DTS (distributedtime service)
  dịch vụ thời gian phân phối
  dump time
  thời gian kết xuất
  E-time (executiontime)
  thời gian thực hiện
  Early decay time (EDT)
  thời gian suy giảm sớm
  echo delay time
  thời gian lan truyền dội âm
  echo delay time
  thời gian lan truyền tiếng dội
  Echo Protect Time (EPT)
  thời gian chống tiếng vọng
  effective time
  thời gian hiệu dụng
  effective time
  thời gian hữu hiệu
  effective time
  thời gian hữu ích
  efficiency factor in time
  hệ số hữu hiệu trong thời gian
  efflux time
  thời gian chảy thoát
  Elapsed Maintenance Time (EMT)
  thời gian kết thúc bảo dưỡng
  elapsed time
  khoảng thời gian đã qua
  elapsed time
  thời gian chạy
  elapsed time
  thời gian chạy máy
  elapsed time
  thời gian trôi qua
  elapsed time clock
  đồng hồ đo thời gian chạy
  elapsed time counter
  máy đo thời gian đã qua
  Elapsed Time Indicator (ETI)
  bộ chỉ thị thời gian trôi qua
  electric time recorder
  máy ghi thời gian chạy điện
  emergency maintenance time
  thời gian bảo trì khẩn cấp
  empty time slot
  khe thời gian trống
  engineering time
  thời gian kỹ thuật
  environmental loss time
  thời gian mất do môi trường
  equation of time
  phương trình thời gian
  erection time
  thời gian lắp đặt
  error counting time
  khoảng thời gian đến sai lạc
  error rate time distribution
  sự phân phối thời gian mức sai
  error-time channel
  đặc tuyến sai số-thời gian
  estimated elapsed time
  thời gian trôi qua ước lượng
  estimated flight time
  thời gian bay qua dự tính
  Estimated Mean Time Between Failure (EMTBF)
  thời gian trung bình ước lượng giữa hai lần sự cố
  estimated time
  thời gian tính toán
  ETDMA (enhancetime division multiple access)
  đa truy cập phân chia thời gian nâng cao
  evacuation time
  thời gian hút chân không
  execute time
  thời gian thực hiện
  execution time
  thời gian chạy
  execution time
  thời gian thi hành
  execution time
  thời gian thực
  execution time
  thời gian thực hiện
  execution-time table or array
  bảng hoặc mảng thời gian thi hành
  existence time
  thời gian hữu hiệu
  existence time
  thời gian tồn tại
  Extended Time Division Multiple Access (E-TDMA)
  đa truy nhập phân chia theo thời gian mở rộng
  extended time scale
  thang thời gian mở rộng
  Extension of Time for Completion
  gia hạn thời gian hoàn thành
  Extension of Time for Completion
  gia hạn thời gian phải hoàn thành
  extension of time limits
  sự mở rộng giới hạn thời gian
  extent setting time
  kéo dài thời gian ninh kết
  external loss time
  thời gian mất bên ngoài
  Extra Dry Time
  thêm thời gian ráo mực
  fading time
  thời gian tàn dần
  fading time
  thời gian tắt dần
  fall time
  thời gian giảm
  fast time constant
  hằng số thời gian nhanh
  fast time constant
  hằng thời gian nhanh
  fast time scale
  thang thời gian nhanh
  fast time scale
  thang thời gian rút gọn
  fault correction time
  thời gian chỉnh lỗi
  fault location time
  thời gian định lỗi
  fault time
  thời gian ngừng
  fetch time
  thời gian tìm nạp
  file creation time
  thời gian tạo tệp
  fill up time
  thời gian lấy đầy
  fill up time
  thời gian rót nạp
  filter time constant
  hằng số thời gian bộ lọc
  filtered time sample
  mẫu thời gian được lọc
  final setting time
  thời gian đông kết cuối cùng
  Final Setting time
  thời gian kết thúc ninh kết
  fire-resistance time
  thời gian cản lửa
  fire-resistance time
  thời gian chịu lửa
  firing time
  thời gian bốc cháy
  firing time
  thời gian đốt
  fishing time
  thời gian cứu kẹt
  Fixed Round Trip Time (FRTT)
  thời gian khứ hồi cố định
  fixed time
  thời gian định mức
  flash time
  thời gian khô sơn
  flood concentration time
  thời gian tập trung lũ
  flow line time
  thời gian thi công dây chuyền
  fly-back time
  thời gian quét ngược
  Fragmenting IP Real -time Engine (chip) (FIRE)
  Thiết bị IP phân đoạn thời gian thực (vi mạch)
  frame alignment recovery time
  thời gian phục hồi chốt mành
  frame time
  khoảng thời gian lặp lại
  free float time
  thời gian dự trữ tự do
  free time
  khoảng thời gian rảnh rỗi
  free time
  khoảng thời gian tự do
  free time
  thời gian rảnh rỗi
  freezing time
  thời gian kết đông
  full braking time
  thời gian hãm thường
  full frame time code
  mã thời gian toàn khung
  full time
  thời gian toàn phần
  full time job
  công việc làm hết thời gian
  Fundamental Time Frame (FTF)
  khung thời gian cơ bản
  generation time
  thời gian phát sinh
  generation time
  thời gian thế hệ
  Global virtual Time (GVT)
  thời gian ảo toàn cầu
  glow time
  thời gian xông trước
  guard time
  thời gian bảo vệ
  gust formation time
  thời gian hình thành gió giật
  half-cooling time
  nửa thời gian làm lạnh
  half-time
  nửa thời gian
  hard-dry time
  thời gian khô cứng
  hardening time
  thời gian đông cứng (ximăng)
  hardening time
  thời gian kết cứng (ximăng)
  harmonic function of time
  hàm điều hòa theo thời gian
  heat penetration time
  thời gian nhiệt truyền xuyên qua
  heating time
  thời gian đốt nóng
  heating-up time
  thời gian nung nóng
  hold time
  thời gian treo
  holding time
  thời gian chiếm giữ
  holding time
  thời gian duy trì
  holding time
  thời gian giữ
  Holding Time (HT)
  thời gian giữ (cuộc gọi)
  hydration time
  thời gian hydrat hóa
  hydration time
  thời gian thủy hóa
  I-time (instructiontime)
  thời gian lệnh
  idle time
  thời gian chạy không tải
  idle time
  thời gian idle
  idle time
  thời gian không hoạt động
  idle time
  thời gian không tải
  idle time
  thời gian nghỉ
  idle time
  thời gian ngừng
  idle time
  thời gian ngừng làm việc
  idle time
  thời gian ngừng máy
  idle time
  thời gian rỗi
  idle time
  thời gian trống
  ignition time
  thời gian mồi
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian
  improper time
  thời gian chung
  improper time
  thời gian không riêng
  inactive time
  thời gian bị động
  inactive time
  thời gian không hoạt động
  inactive time
  thời gian ngừng việc
  incidental time
  thời gian linh tinh
  incidental time
  thời gian phụ
  Incompatible Time Sharing System (ITS)
  hệ thống chia thời gian không tương thích
  initial setting time
  thời gian bắt đầu đông kết
  initial setting time
  thời gian đông kết ban đầu
  initial time
  thời gian khởi đầu
  Initial-Time-delay Gap
  khe trễ thời gian ban đầu
  initialization time
  thời gian khởi tạo
  inoperable time
  thời gian không hoạt động
  instant (intime)
  thời điểm (trong thời gian)
  instruction cycle time
  thời gian chu kỳ lệnh
  instruction time
  thời gian lệnh
  instruction time (I-time)
  thời gian lệnh
  integrating time
  thời gian hội nhập
  integrating time
  thời gian tích hợp
  integrating time of a meter
  thời gian hội nhập của máy đo
  integrating time of a meter
  thời gian tích hợp của máy đo
  Intelligent Time-Division Multiplexer (ITDM)
  bộ ghép kênh chia theo thời gian thông minh
  internal cycle time
  thời gian chu trình trong
  International Atomic Time (TAI)
  thời gian nguyên tử quốc tế
  international atomic time scale
  thang thời gian nguyên tử quốc tế
  Internet Access Time (IAT)
  Thời gian truy nhập Internet
  interrupt time
  thời gian ngắt
  interrupted time
  thời gian cắt mạch
  interrupted time
  thời gian ngưng dừng
  interval of time
  quãng thời gian
  inverse time lag
  sự trễ thời gian nghịch đảo
  inverse time relay
  rơle thời gian nghịch đảo
  ionization time
  thời gian ion hóa
  journey time
  thời gian đi đường
  journey time
  thời gian hành trình
  just-in-time
  quản lý và cung cấp vật liệu đúng thời gian
  justification time slot
  khoảng cách thời gian minh giải
  lag time
  thời gian dịch chuyển
  lag time
  thời gian trễ
  Languages, Compilers, and Tools for Real-Time Systems (LCT-RTS)
  các ngôn ngữ, các bộ biên dịch và các công cụ dùng cho các hệ thống thời gian thực
  lapsed time
  thời gian chạy
  lapsed time
  thời gian trôi qua
  lead time
  lead time / thời gian trải qua
  lead time
  thời gian sớm
  legal time
  khoảng thời gian hợp lệ
  leisure time
  thời gian rỗi
  length of time
  khoảng thời gian
  lethal time
  thời gian gây chết (người)
  link time
  thời gian liên kết
  Local Acknowledgement Time
  thời gian báo nhận cục bộ
  local atomic time
  thời gian nguyên tử cục bộ
  local atomic time
  thời gian nguyên tử tại chỗ
  local independent time scale
  thang thời gian độc lập cục bộ
  local independent time scale
  thang thời gian độc lập địa phương
  lock-up time
  thời gian khóa
  Long Holding Time (LHT)
  thời gian giữ lâu
  long-time constant
  hằng số thời gian dài
  Longitudinal Time Code (LTC)
  mã thời gian theo chiều dọc
  loss time
  thời gian mất
  loss time
  thời gian tổn hao
  lost circuit time
  thời gian (cúp) ngắt mạch
  machine available time
  thời gian khả dụng máy
  machine available time
  thời gian máy sẵn sàng
  machine operating time
  thời gian vận hành máy
  machine set-up time
  thời gian điều chỉnh máy
  machine set-up time
  thời gian thiết lập máy
  machine time
  thời gian (chạy) máy (tính)
  machine time reserve
  dự trữ thời gian máy
  machine-spoiled time
  thời gian máy hỏng
  maintenance time
  thời gian bảo dưỡng
  maintenance time
  thời gian bảo quản
  major time slice
  khoảng thời gian chính
  make time
  thời gian đóng
  make time
  thời gian đóng (mạch)
  make up for lost time
  bù lại thời gian đã mất
  make-and-break time
  thời gian đóng và ngắt
  makeup time
  thời gian thu xếp
  master time
  thời gian chính
  max time
  thời gian cực đại
  Maximum Allowable Operating Time (MAOT)
  thời gian khai thác tối đa cho phép
  Maximum Relative Time Interval Error (MRTIE)
  sai lỗi khoảng thời gian tương đối cực đại
  maximum seek time
  thời gian tìm kiếm cực đại
  MDT (meandown-time)
  thời gian treo máy trung bình
  mean access time
  thời gian đi vào trung bình
  mean access time
  thời gian truy cập trung bình
  mean access time
  thời gian truy nhập trung bình
  Mean Accumulated Down Time (MADT)
  thời gian ngừng trệ tích lũy trung bình
  Mean Accumulated Intrinsic Down Time (MAIDT)
  thời gian ngừng trệ nội tại tích lũy trung bình
  Mean Active Repair Time (MART)
  thời gian sửa chữa tích cực trung bình
  Mean Down Time (MDT)
  thời gian ngừng trệ trung bình
  mean down-time (MDT)
  thời gian treo máy trung bình
  mean holding time
  thời gian giữ trung bình
  mean one way propagation time
  khoảng thời gian lan truyền theo một chiều
  mean repair time
  thời gian sửa chữa trung bình
  Mean Repair Time (MRT)
  thời gian sửa chữa trung bình
  Mean Time Between Demand (MTBD)
  thời gian trung bình giữa các yêu cầu
  mean time between errors (MTBE)
  thời gian trung bình giữa hai lỗi
  mean time between failure (MTBF)
  thời gian trung bình giữa các sự cố
  Mean time between failures (MBTF)
  thời gian bình quân giữa các sự cố
  mean time between failures (MTBF)
  thời gian trung bình giữa các sự cố
  Mean Time Between Failures (MTBF)
  thời gian trung bình giữa hai lần sự cố
  Mean Time Between Maintenance (MTBM)
  thời gian trung bình giữa các lần bảo dưỡng
  Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA)
  thời gian trung bình giữa các hoạt động bảo dưỡng
  Mean Time Between Replacement/Repair (MTBR)
  thời gian trung bình giữa hai lần thay thế/sửa chữa
  Mean Time Data Availability (MTDA)
  thời gian trung bình khả dụng dữ liệu
  mean time for resumption of service
  khoảng thời gian khôi phục
  mean time for resumption of service
  khoảng thời gian thiết lập lại dịch vụ
  mean time scale
  thang thời gian trung bình
  Mean Time To Accomplish (MTTA)
  thời gian trung bình để hoàn thành
  Mean Time To Diagnose (MTTD)
  thời gian trung bình để chẩn sai
  Mean Time To Exchange (MTTE)
  thời gian trung bình trao đổi
  Mean Time To Failure (MTTf)
  thời gian trung bình hỏng
  mean time to failure (MTTF)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  Mean Time To Fist Failure (MTTFF)
  thời gian trung bình lần đầu hỏng
  mean time to repair
  thời gian bình quân để sửa chữa
  mean time to repair
  thời gian sửa chữa trung bình
  mean time to repair (MTTR)
  thời gian trung bình để sửa chữa
  mean time to restoration
  thời gian sửa chữa trung bình
  Mean Time To Restoration (MTTR)
  thời gian trung bình để phục hồi
  mean time to restore
  khoảng thời gian trung bình sửa chữa
  Mean Time To Restore Service (MTRS)
  thời gian trung bình phục hồi dịch vụ
  mean time to service restoral
  thời gian trung bình hồi phục dịch vụ
  mean travel time
  thời gian chạy trung bình
  mean travel time
  thời gian vận tải trung bình
  Mean Up-time (MUT)
  thời gian hoạt động trung bình
  measurement dead time
  khoảng thời gian của phép đo
  mechanical time constant
  hằng số thời gian cơ học
  median lethal time
  thời gian gây chết trung bình
  melting time
  khoảng thời gian nóng chảy
  melting time
  thời gian tan đá
  memory access time
  thời gian truy cập bộ nhớ
  memory access time
  thời gian truy nhập bộ nhớ
  memory cycle time
  thời gian chu kỳ bộ nhớ
  methods-time management
  quản lí hệ thống theo thời gian
  Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
  Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
  Minimum Scan Line Time (MSLT)
  thời gian dòng quét tối thiểu
  minimum seek time
  thời gian tìm kiếm ít nhất
  minor time slice
  khoảng thời gian phụ
  miscellaneous time
  thời gian linh tinh
  miscellaneous time
  thời gian phụ
  miscellaneous time
  thời gian tạp
  mixer time
  thời gian trộn
  mixing time
  thời gian (khuấy) trộn
  mixing time
  thời gian trộn
  modification time
  thời gian thay đổi
  modification time (ofa file, e.g.)
  thời gian thay đổi (của tệp)
  monitor time
  thời gian giám sát
  Mooney scorch time
  thời gian lưu hóa sớm Mooney
  motion time analysis
  sự định mức thời gian
  MTBE (meantime between errors)
  thời gian trung bình giữa hai lỗi
  MTBF (meantime between failures)
  thời gian trung bình giữa hai sự cố
  MTBM (meantime between maintenance)
  thời gian giữa hai lần bảo trì
  MTSR (meantime to service restoral)
  thời gian trung bình hồi phục dịch vụ
  MTTF (meantime to failure)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  MTTR (meantime to recovery)
  thời gian trung bình để hồi phục
  MTTR (meantime to repair)
  thời gian trung bình để sửa chữa
  multiplication time
  thời gian nhân
  Near Real-Time (NR/T)
  gần với thời gian thực
  negative time reserve
  dự trữ thời gian ngừng việc
  negative time reserve
  dự trữ thời gian vô công
  net time interval
  khoảng thời gian thực
  Network Time Protocol (NTP)
  giao thức thời gian mạng
  nominal freezing time
  thời gian kết đông danh định
  non real time
  không phải thời gian thực
  non-maintenance time
  thời gian không bảo trì
  normal inverse time
  mức thời gian ngược bình thường
  NTP (NetworkTime Protocol)
  giao thức quản lý thời gian mạng
  NTP (Networktime Protocol)
  giao thức thời gian mạng
  object time
  thời gian chạy
  object time
  thời gian đối tượng
  object time
  thời gian thực hiện
  OLRT (on-line real-time system)
  hệ trực tuyến thời gian thực
  OLRT (onlinereal time)
  thời gian thực trực tuyến
  on stream time
  thời gian hoạt động thực
  on-line real-time system (OLRT)
  hệ trực tuyến thời gian thực
  on-stream time
  thời gian hoạt động
  one-pulse time
  thời gian một xung
  online real time
  thời gian thực trực tuyến
  open assembly time
  thời gian lắp ráp mở
  opening time
  thơi gian hở mạch
  opening time
  thời gian ngắt
  operable time
  thời gian hoạt động được
  operate time
  thời gian hoạt động
  operate time
  thời gian làm việc
  operate time
  thời gian tác động (rơle)
  operate time
  thời gian vận hành
  operating time
  thời gian chạy
  operating time
  thời gian hoạt động
  operating time
  thời gian tác động
  operating time
  thời gian thao tác
  operating time of tools
  thời gian sử dụng dụng cụ
  operational time
  thời gian làm việc
  operational time
  thời gian vận hành
  Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
  máy đo phản xạ miền thời gian quang
  origin of time
  gốc thời gian
  out of-service time
  thời gian không thể sử dụng
  out-of-service time
  thời gian không phục vụ
  outage time
  khoảng thời gian đứt quãng
  outage time
  thời gian ngừng
  overall freezing time
  tổng thời gian kết đông
  overall time interval
  khoảng thời gian tổng cộng
  overall travel time
  tổng thời gian đi đuờng
  pause time
  thời gian tạm dừng
  peak in time series
  đột điểm trong chuỗi thời gian
  peak time
  thời gian cao điểm
  perception-reaction time
  thời gian nhận thức
  perception-reaction time
  thời gian phản ứng
  periodic time
  khoảng thời gian
  periodic time
  quãng thời gian
  periodic time
  thời gian định kỳ
  periodic time
  thời gian lặp lại
  Persistence Time
  thời gian duy trì
  personal time
  thời gian cá nhân
  personal time
  thời gian riêng
  pessimistic time estimate
  sự đánh giá bi quan về thời gian (sơ đồ mạng)
  phase time
  thời gian pha
  phasing time
  thời gian để cùng pha
  playing time
  khoảng thời gian đọc
  Position, Velocity and Time (PVT)
  vị trí, vận tốc và thời gian
  positioning time
  thời gian định vị
  positioning time
  thời gian tìm kiếm
  power-time method
  phương pháp công suất-thời gian
  precooling time
  thời gian làm lạnh trước
  predetermined time system
  hệ thống thời gian tiền định
  Presentation Time Stamp (PTS)
  đấu thời gian trình diễn
  preventive maintenance time
  thời gian bảo trì đề phòng
  preventive maintenance time
  thờì gian bảo trì phòng ngừa
  primary time standard
  mẫu chuẩn sơ cấp thời gian
  prime time slot
  khe thời gian chính
  priming time
  thời gian mồi
  principle of least time
  nguyên lý thời gian tối thiểu
  printing time
  thời gian in ảnh
  problem time
  thời gian (xử lý) sự cố
  Procedures for real-time Group 3 Facsimile communication over IP Networks (T.38)
  Các thủ tục cho truyền Fax Nhóm 3 thời gian thực qua các mạng IP
  processing time
  thời gian xử lý
  processor time
  thời gian xử lý
  production time
  thời gian sản xuất
  productive time
  thời gian chạy
  productive time
  thời gian chạy có ích
  productive time
  thời gian có ích
  productive time
  thời gian làm việc
  productive time
  thời gian thực hiện
  program development time
  thời gian phát triển chương trình
  program execution time
  thời gian thi hành chương trình
  program fetch time
  thời gian tìm nạp chương trình
  program production time
  thời gian sản xuất chương trình
  program production time
  thời gian tạo chương trình
  program test time
  thời gian chạy thử chương trình
  program testing time
  thời gian thử chương trình
  propagation time delay
  độ trễ thời gian lan truyền
  proper time
  thời gian riêng
  pulling out time for drill pipe
  thời gian lắp thêm ống khoan
  pulse decay time
  thời gian đi xuống của xung
  pulse decay time
  thời gian phân rã của xung
  pulse propagation time
  thời gian lan truyền xung
  Pulse Repetition Time (PRT)
  thời gian lặp xung
  pulse rise time
  thời gian tăng xung
  pulse time
  thời gian xung
  pulse time modulation
  điều biến thời gian xung
  pulse time modulation
  sự điều biến thời gian xung
  Pulse Time Modulation (PTM)
  điều chế thời gian xung
  pulse-recurrence time
  thời gian lặp xung
  pulse-time-modulated radiosonde
  máy thăm dò xung-thời gian điều chỉnh
  queue time
  thời gian chờ
  queue time
  thời gian xếp hàng
  queuing time
  thời gian chờ đợi
  queuing time
  thời gian xếp hàng
  Quick Time (QT)
  thời gian nhanh
  Quick Time Virtual Reality (QTVR)
  thực tế ảo thời gian ngắn
  R-C time constant
  hằng số thời gian R-C
  radial positioning time
  thời gian định vị bằng tia
  radiated time
  khoảng thời gian bức xạ
  radiated time
  khoảng thời gian khuếch xạ
  radio time delay
  trễ (về thời gian) của tín hiệu vô tuyến
  rainfall per unit time
  lượng mưa đơn vị thời gian
  rate action time
  thời gian tác động đạo hàm
  RDOS (real-time disc operating system)
  hệ thống điều hành đĩa thời gian
  reaction time
  thời gian (xảy ra) phản ứng
  read access time
  thời gian truy nhập đọc
  read cycle time
  thời gian chu kỳ đọc
  read time
  thời gian đọc
  ready time
  thời gian sẵn sàng
  Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng thời gian thực
  Real - time Business Group (RBG)
  nhóm kinh doanh thời gian thực
  Real - Time Data Migration (RTDM)
  di chuyển dữ liệu theo thời gian thực
  Real - time Technology and Application Symposium (RTAS)
  hội nghị chuyên đề về công nghệ và ứng dụng theo thời gian thực
  Real Time (RT)
  thời gian thực
  Real Time Business Group (RTBG)
  nhóm kinh doanh theo thời gian thực
  real time clock
  đồng hồ thời gian thực
  Real Time Clock (RTC)
  đồng hồ thời gian thực
  Real Time Collaboration Technology (RTCT)
  công nghệ cộng tác thời gian thực
  real time computer
  máy tính thời gian thực
  real time computer system
  hệ máy tính thời gian thực
  Real Time Control Protocol (RTCP)
  giao thức điều khiển thời gian thực
  Real Time Data System (RTDS)
  hệ thống số liệu thời gian thực
  Real Time Extension (RTX)
  mở rộng theo thời gian thực
  Real Time Link Management (RTLM)
  quản lý tuyến nối theo thời gian thực
  real time mode
  chế độ thời gian thực
  Real Time Object Oriented Modeling (ROOM)
  mô hình hóa định hướng đối tượng thời gian thực
  Real Time Operating System (RTOS)
  hệ điều hành thời gian thực
  real time processing system
  hệ xử lý thời gian thực
  Real Time Protocol (RTP)
  giao thức thời gian thực
  Real Time Resource Sharing Executive (RRSX)
  bộ thừa hành chia sẻ tài nguyên theo thời gian thực
  real time simulation
  mô phỏng thời gian thực
  Real Time Streaming Protocol (RTSP)
  giao thức tạo luồng thời gian thực
  Real Time System (RTS)
  hệ thống thời gian thực
  Real time Traffic Flow Measurement (RTFM)
  đo lưu lượng tải thời gian thực
  Real Time Transport Protocol (IETF) (RTP)
  Giao thức vận chuyển thời gian thực (IETF)
  Real Time Video (RTV)
  video thời gian thực
  real-time
  thời gian thực
  real-time animation
  hoạt hình thời gian thực
  real-time calendar
  lịch biểu thời gian thực
  real-time clock
  đồng hồ thời gian thực
  real-time computer
  máy tính (trong) thời gian thực
  real-time control
  sự điều khiển (trong) thời gian thực
  real-time data
  dữ kiện thời gian thực
  real-time data
  dữ liệu thời gian thực
  real-time delay
  độ trễ thời gian thực
  real-time disc operating system (RDOS)
  hệ điều hành đĩa thời gian thực
  real-time holography
  phép toàn ảnh thời gian thực
  real-time input
  đầu vào thời gian thực
  real-time language
  ngôn ngữ thời gian thực
  Real-time Multimedia Over ATM ([ATMForum) (RMOA)
  đa phương tiện thời gian thực qua ATM (Diễn đàn ATM)
  real-time operation
  thao tác thời gian thực
  real-time operation
  vận hành thời gian thực
  real-time operation (e.g. in analog computing)
  thao tác thời gian thực
  real-time operation (e.g. in analog computing)
  tính toán thời gian thực
  real-time output
  đầu ra thời gian thực
  real-time simulation
  sự mô phỏng (trong) thời gian thực
  real-time system
  hệ thời gian thực
  real-time system
  hệ thống thời gian thực
  recharge time
  thời gian nạp lại
  reciprocal time
  thời gian nghịch đảo
  recognition time
  thời gian nhận biết
  recognition time
  thời gian nhận dạng
  recontrol time
  thời gian tái điều khiển
  recovery time
  thời gian khôi phục
  recovery time
  thời gian phục hồi (nhiệt đến nhiệt độ làm việc)
  recovery time (compendor)
  thời gian khôi phục (của bộ nén ép-nới rộng)
  recovery time (compendor)
  thời gian phục hồi (của bộ nén ép-nới rộng)
  recurrence time
  thời gian hoàn lại
  recycle time
  thời gian tái quay vòng (chớp sáng)
  recycling time
  thời gian tái quay vòng (chớp sáng)
  reference time
  thời gian chuẩn
  reference time
  thời gian tham chiếu
  reference time scale
  thang thời gian chuẩn gốc
  regulating time
  thời gian điều chỉnh
  relative time clock
  đồng hồ thời gian tương đối
  relaxation time
  thời gian chùng
  relaxation time
  thời gian chùng (cốt thép)
  relaxation time
  thời gian hồi phục
  relaxation time
  thời gian khử ứng lực
  relaxation time
  thời gian mới
  release time
  thời gian ngừng (liên lạc)
  release time
  thời gian nhả (rơle)
  release time
  thời gian nhả hãm
  Remote Acknowledge Time
  thời gian báo nhận từ xa
  repetition time
  thời gian lặp
  reporting time interval
  khoảng thời gian báo cáo
  representative calculating time
  thời gian tính toán đại diện
  required time
  thời gian cần thiết
  rerun time
  thời gian chạy lại
  reservoir filling time
  thời gian nạp gió thùng gió
  resetting time
  thời gian trở về
  residence time
  thời gian ổn định
  resolving time
  thời gian giải
  Resource Sharing Time Sharing [Digital] (RSTS)
  dùng chung thời gian dùng chung tài nguyên [kỹ thuật số]
  Resource System Time Sharing/Environment (RSTS/E)
  Chia sẻ thời gian/Môi trường hệ thống tài nguyên
  response time
  thời gian đáp ứng (của kim máy đo)
  response time
  thời gian hồi đáp
  response time
  thời gian nhạy
  response time
  thời gian phản hồi
  Response Time Monitor (RTM)
  bộ giám sát thời gian trả lời
  response time to within 5%
  thời gian đáp ứng đến 5%
  response time window
  cửa sổ thời gian đáp ứng
  Restricted Differential Time Delay (RDTD)
  độ trễ thời gian chênh lệch có giới hạn
  retention time
  thời gian lưu giữ (của bộ nhớ)
  retention time
  thời gian lưu trữ
  retrace time
  thời gian quét ngược
  retrieval time
  thời gian tìm kiếm
  retrieval time
  thời gian truy tìm
  reverberation time
  thời gian âm vang
  reverberation time
  thời gian phản hồi âm
  reverberation time
  thời gian phản xạ
  reverberation time
  thời gian vang
  reverberation time
  thời gian vang dội
  reverse recovery time
  thời gian hồi phục ngược
  reverse recovery time
  thời gian phục hồi ngược
  Reverse Recovery Time (RRT)
  thời gian phục hồi nghịch đảo
  reversible time step
  bước nhảy thời gian thuận nghịch
  rewind time
  thời gian quấn lại
  ring time
  thời gian kích ngân
  ring time
  thời gian vòng
  ringing time
  khoảng thời gian rung chuông
  rise time
  thời gian khởi động
  rise time
  thời gian lên
  rise time
  thời gian nhảy
  rise time
  thời gian phát sinh
  rise time
  thời gian tăng
  rise time
  thời gian tăng lên
  rise time
  thời gian tăng tốc (gây tiếng nổ âm thanh)
  rise time
  thời gian tăng trưởng
  rise time
  thời gian thiết lập
  rising time
  thời gian tăng trưởng
  Rotation Time (RT)
  thời gian quay vòng
  rotational delay time
  thời gian tìm kiếm
  round trip time
  thời gian đi hết một vòng
  round-trip propagation time
  thời gian truyền đi về
  round-trip propagation time
  thời gian truyền khứ hồi
  round-trip propagation time
  thời gian truyền trọn vòng
  round-trip propagation time
  thời gian truyền vòng quanh
  RTM (responsetime monitor)
  bộ giám sát thời gian đáp ứng
  RTOS (real-time operating system)
  hệ điều hành thời gian thực
  run time
  thời gian chạy
  run time
  thời gian chạy hoạt động
  run time
  thời gian làm việc
  run time
  thời gian thi hành
  run time
  thời gian thực hiện
  run time
  thời gian truyền
  Run Time (RT)
  thời gian chạy
  run time system
  hệ thời gian chạy
  run-time error
  lỗi thời gian chạy
  running time
  thời gian đi đường
  running time
  thời gian thực hiện
  running time
  thời gian truyền
  same time (ofday)
  cùng thời gian
  sampling time
  thời gian lấy mẫu
  sand time
  thời gian gửi
  scheduled operating time
  thời gian vận hành theo lịch
  scorch time
  thời gian cháy xém
  scorch time
  thời gian lưu hóa sớm (hỗn hợp cao su)
  search time
  thời gian tìm kiếm
  secondary time effect
  hiệu ứng phụ theo thời gian
  secondary time standard
  mẫu chuẩn thứ cấp thời gian
  seek time
  thời gian tìm kiếm
  selection time
  thời gian lựa chọn
  selector of time signals
  bộ chọn tín hiệu thời gian
  send time
  thời gian gửi
  sensitivity time control
  sự điều khiển thời gian nhạy
  service time
  thời gian phục vụ
  set time
  thời gian đóng rắn
  set up time
  thời gian lắp ráp
  set up time
  thời gian thiết lập
  set-up time
  thời gian lắp đặt
  setting time
  thời gian định vị
  setting time
  thời gian đông kết
  setting time
  thời gian kết rắn (bê tông)
  setting time
  thời gian lắp ráp
  setting time
  thời gian ninh kết
  setting time
  thời gian xác lập
  settlement as function of time
  độ lún theo thời gian
  settling time
  thời gian định vị
  settling time
  thời gian thiết lập
  Short holding time (SHT)
  thời gian giữ ngắn
  short time
  thời gian ngắn
  short time test
  sự thử thời gian ngắn
  short-time tensile test
  sự thử kéo thời gian ngắn
  shrinkage pressure versus time
  áp lực co ngót theo thời gian
  shutdown time
  thời gian ngừng
  shutdown time
  thời gian tắt máy
  sidereal time
  thời gian sao
  signal dispersion in time
  sự nới rộng tín hiệu thời gian
  signaling time
  thời gian báo hiệu
  silent time
  thời gian im lặng
  sleep time
  thời gian nằm chờ
  slot time
  thời gian khe
  slot time (inCSMA-CD)
  khe thời gian
  slow time scale
  thang thời gian chậm
  slow time scale
  thang thời gian mở rộng
  soaking time
  thời gian phản ứng
  Society of Motion Pictures and Television Engineers time code
  mã thời gian SMPTE
  solar time
  thời gian theo mặt trời
  solo time
  thời gian bay đơn
  source time
  thời gian nguồn
  sowing time
  thời gian gieo hạt
  space of time
  khoảng thời gian
  space time
  giãn cách về thời gian
  space-time
  không-thời gian
  space-time correlation
  sự tương quan không-thời gian
  space-time relation
  hệ thức không-thời gian
  space-time temperature field
  trường nhiệt độ không thời gian
  Space-Time-Space (STS)
  Không gian-Thời gian-Không gian
  space-time-space network
  mạng không gian-thời gian-không gian
  spending time
  thời gian tiêu hóa
  spending time
  thời gian trung hòa (axit)
  standard time
  thời gian chuẩn
  standby time
  thời gian chờ đợi
  standby time (cellularphones)
  thời gian đợi (máy điện thoại)
  start time
  thời gian lên
  start up time
  thời gian khởi động
  statical time delay
  sự trễ thời gian ổn định
  statical time delay
  trễ thời gian tĩnh
  Statistical Time Division Multiplexing (SDTMX)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  Statistical time Division Multiplexing (STDM)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  step time
  thời gian của bước
  stoppage time
  thời gian dừng
  stoppage time
  thời gian không khai thác
  stoppage time of wagons
  thời gian dừng của toa xe hàng
  stopping time
  thời gian đỗ tại ga
  storage cycle time
  thời gian chu kỳ nhớ
  storage cycle time
  thời gian chu trình lưu trữ
  storage time
  thời gian bộ nhớ
  storage time
  thời gian lưu (phụ tải) thời gian nhớ (dữ liệu)
  storage time
  thời gian lưu trữ
  storage time
  thời gian nhớ
  storage-time
  thời gian tích tụ
  straight-time
  liên tục (thời gian)
  strength gain time factor
  hệ số tăng bền theo thời gian
  supply delay time
  thời gian chậm cung ứng
  sweep time
  khoảng thời gian quét
  switched-off time
  thời gian tắt
  switching time
  thời gian đảo mạch
  Synchronous Residual Time Stamp (SRTS)
  đánh dấu thời gian dư thừa đồng bộ
  Synchronous Time Division (STD)
  phân chia thời gian đồng bộ
  Synchronous Time Stamp (STS)
  dấu thời gian đồng bộ
  system improvement time
  thời gian cải tiến hệ thống
  system production time
  thời gian sản xuất hệ thống
  System Time Clock (ATM) (STC)
  đồng hồ thời gian của hệ thống
  tack free time
  thời gian bong
  tack free time
  thời gian không dính
  tape handling time
  thời gian xử lý băng
  TBC (timebase corrector)
  bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
  TDD (timedivision duplex)
  trùng thời gian
  temperature-time relationship
  quan hệ nhiệt độ-thời gian
  test time
  thời gian kiểm tra
  test time
  thời gian thử
  testing time
  thời gian kiểm tra
  testing time
  thời gian thử
  Tests on Completion, time for
  thời gian thử nghiệm
  thawing time
  thời gian tan băng
  thawing time
  thời gian tan giá
  Theoretical Arrival Time (TAT)
  thời gian tới theo lý thuyết
  thermo-time switch
  công tắc nhiệt thời gian
  thickening time test
  sự đo thời gian hóa đặc (của ximăng để đặt bơm)
  thin time
  thời gian suy nghĩ
  throughput time
  thời gian thông qua
  time (maintenancemanagement)
  thời gian (quản lý bảo dưỡng)
  time agnosia
  mất nhận thức thời gian
  time allocation
  phân bố thời gian
  time analysis
  phân tích thời gian
  time and date
  thời gian và ngày tháng
  time and frequency data analysis
  sự phân tích dữ liệu thời gian-tần số
  time area depth relation
  quan hệ thời gian-diện tích-độ sâu
  Time Assignment Speech Interpolation (TASI)
  nội suy tiếng nói có chỉ định thời gian
  Time Assignment With Sample Interpolation
  quy định thời gian với nội suy mẫu
  time average
  trung bình theo thời gian
  time base
  cơ số thời gian
  time base
  cơ sở thời gian
  time base circuit
  mạch tín hiệu gốc thời gian
  time base corrector
  bộ điều chỉnh gốc thời gian
  time base corrector (TBC)
  bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
  Time Base Corrector (TBC)
  bộ hiệu chỉnh gốc thời gian
  time base error
  lỗi tín hiệu gốc thời gian
  time base error
  lỗi cơ sở thời gian
  time base generator
  máy tạo cơ bản thời gian
  time base signal
  tín hiệu gốc thời gian
  time behavior
  biến diễn theo thời gian
  time between two trains
  thời gian giữa hai đoàn tàu
  time bias
  độ lệch thời gian
  time break
  điểm thời gian nổ
  Time Break Call (TBR)
  cuộc gọi xé lẻ thời gian
  time budget
  quĩ thời gian
  time characteristic
  đặc tuyến thời gian
  time characteristics (ofa meter)
  các đặc trưng thời gian của máy đo
  time code
  mã định thời gian
  time code
  mã thời gian
  time code editing
  sự biên tập mã thời gian
  time code generator
  máy tạo mã thời gian
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời gian
  time comparison circuitry
  bộ phận so sánh thời gian
  time compression
  sự nén thời gian
  Time Compression Multiplex (TCM)
  ghép kênh nén theo thời gian
  Time Compression Multiplexing (TCM)
  Ghép kênh theo Kỹ thuật nén thời gian/Ghép kênh nén thời gian
  Time Consistent Busy Hour (TCBH)
  giờ bận theo thời gian cố định
  time constant
  hằng số thời gian
  time constant
  số thời gian
  time constant (L/R)
  hằng số thời gian (trong mạch RL)
  time control
  kiểm tra thời gian
  time control
  sự điều khiển thời gian
  time control
  sự định thời gian
  time correlation
  liên kết theo thời gian
  time correlation
  sự tương quan thời gian
  time cycle
  chu kỳ (thời gian)
  time deformation curve
  đường biến dạng thời gian
  time defrosting
  phá băng theo thời gian (rơle thời gian)
  time delay
  chậm về thời gian
  time delay
  độ trễ thời gian
  time delay
  thời gian trễ
  time delay
  thời gian trễ (của tín hiệu)
  time delay distortion
  méo do thời gian trễ
  time delay generation
  sự tạo trễ thời gian
  time delay of the filter
  sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
  time delay relay
  rơle trễ thời gian
  time delay starter
  bộ khởi động trễ thời gian
  time dependence
  phụ thuộc thời gian
  time derivative
  đạo hàm theo thời gian
  Time DEViation (TDEV)
  độ lệch thời gian
  time diagram
  đồ thị thời gian
  Time Difference Of Arrival (TDOA)
  độ chênh lệch thời gian tới
  time dilatation
  giãn nở thời gian
  time dilatation factor
  hệ số dãn nở thời gian
  time dilation
  sự giãn thời gian
  Time Dilution Of Precision (TDOP)
  giảm nhẹ độ chính xác về thời gian
  time dissemination transmitter
  máy phát tân tán thời gian
  time diversity reception
  sự phân tập trong thời gian
  time diversity reception
  sự thu phân tập thời gian
  time division
  phân chia thời gian
  time division
  sự phân chia thời gian
  Time Division Duplexing (TDD)
  song công chia theo thời gian
  Time Division Filtering (TDF)
  lọc chia theo thời gian
  time division multiple access
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  time division multiple access
  đa truy cập phân thời gian
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  đa truy nhập chia theo thời gian
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  đa truy nhập phân chia theo thời gian
  time division multiple access-TDMA
  sự thu phong phú trong thời gian
  Time Division Multiplex (TDM)
  ghép kênh phân chia theo thời gian
  Time Division Multiplex System or Transmission Distortion Measuring Set (TDMS)
  Hệ thống ghép kênh chia theo thời gian, Bộ đo méo truyền dẫn
  time division multiplexing
  dồn kênh phân thời gian
  time division multiplexing
  dồn theo phân chia thời gian
  Time Division Multiplexing (TDM)
  trộn kênh phân chia thời gian-TDM
  Time Division Switching (TDS)
  chuyển mạch chia theo thời gian
  time domain
  miền thời gian
  time domain
  miền thời gian (giải tích Fourier)
  Time Domain Analysis (TDE)
  phân tích theo miền thời gian
  time domain data
  kích thước thời gian
  time domain method of estimation
  phép đo miền thời gian
  time domain reflectometer-TDR
  phản xạ kế vùng thời gian
  Time Domain Reflectometry (TDR)
  đo phản xạ trong miền thời gian
  time drift
  độ trôi thời gian
  time duration
  khoảng thời gian
  time effect
  hiệu ứng thời gian
  time effect
  ảnh hưởng thời gian
  time element
  phần tử thời gian
  time element
  rơle thời gian
  time equalization
  sự bù trừ thời gian
  time error of the clock
  sai lệch thời gian của đồng hồ
  time evolution of packet
  tiến triển theo thời gian của bó (sóng)
  time factor
  nhân tố thời gian
  time factor
  hệ số thời gian
  time field
  trường thời gian
  time for changing of locomotives
  thời gian thay đầu máy
  Time for Completion
  thời gian phải hoàn thành
  time for signal-box operation
  thời gian thao tác tín hiệu
  time for train formation
  thời gian thành lập đoàn tàu
  time frame
  khung thời gian
  time frame
  mành thời gian
  time fuse
  dây dẫn lửa theo thời gian (mìn)
  time history method
  phương pháp lịch sử thời gian
  Time Independent Escape Sequence (TIES)
  trình tự thoát không phụ thuộc thời gian
  time index
  chỉ số thời gian
  time indicator
  máy chỉ báo thời gian
  time interval
  khoảng thời gian
  time interval measuring instrument
  khí cụ đo khoảng thời gian
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  time jitter
  biến động theo thời gian
  time jitter
  méo rung theo thời gian
  time lag
  độ trễ thời gian
  time lag
  sự trễ thời gian
  time lag
  thời gian chậm
  time lag
  trễ thời gian
  time lag relay
  rơle trễ thời gian
  time lapse survey
  sự xem xét quãng thời gian
  time law
  luật thời gian
  time length
  khoảng thời gian
  time like
  loại thời gian
  time like vector
  vectơ loại thời gian
  time limit
  giới hạn thời gian
  time limit for loading
  khoảng thời gian cho phép xếp hàng
  time machine
  máy thời gian
  time mark
  ký hiệu thời gian
  time mark
  mốc thời gian
  time mark generator
  bộ tạo mốc thời gian
  time marker
  bộ đánh dấu thời gian
  time marker
  dấu mốc thời gian
  time meter
  máy đo thời gian
  time modulation
  sự điều biến thời gian
  time modulation
  sự điều chế thời gian
  Time Of Arrival (TOA)
  thời gian tới
  Time of Arrival based Random Access (TARA)
  truy nhập ngẫu nhiên dựa trên thời gian tới
  time of concrete hardening
  thời gian kết cứng bê tông
  time of concrete stripping
  thời gian dỡ ván khuôn
  time of delivery
  thời gian chuyển giao (thông báo)
  time of delivery
  thời gian phân phối
  time of event
  thời gian biến cố
  time of event
  thời gian sự kiện
  time of final setting
  thời gian đông kết lần cuối (xi măng)
  time of firing
  thời gian cháy
  time of flight
  thời gian bay
  time of haul
  thời gian vận chuyển
  time of incidence of shock
  thời gian tới của chấn động
  time of mixing
  thời gian trộn
  time of occurrence
  thời gian xảy ra chấn động (từ nguồn đến chấn tâm)
  time of origin
  thời gian gốc
  time of origin
  thời gian phát
  time of passage
  thời gian đi qua
  time of point operation
  thời gian thao tác ghi
  time of relaxation
  thời gian hồi phục
  time of relaxation
  thời gian nới
  time of setting
  thời gian đông kết
  time of succession of trains
  thời gian chạy tàu kế tiếp
  Time of use tariff (TOU)
  biểu giá thời gian sử dụng
  time or receipt
  thời gian nhận
  time ordered system
  trật tự thời gian
  time out
  hết thời gian chờ
  time paradox
  nghịch lý thời gian
  time period
  khoảng thời gian
  time periodic field
  đường tuần hoàn theo thời gian
  time phase
  pha thời gian
  time plus bonus wage system
  trả công theo thời gian có thưởng
  time processing system
  hệ xử lý thời gian
  time pulse metering
  định cước thời gian xung
  time quantum
  lượng tử thời gian
  time rate
  định mức thời gian
  time rate
  hệ số thời gian
  time rate of discharge
  mức phóng điện theo thời gian (bình điện)
  time recorder
  bộ ghi thời gian
  time recorder
  máy ghi thời gian
  time recovery
  sự hồi phục thời gian
  time redundancy
  tính dư thời gian
  time reference signal
  tín hiệu gốc chuẩn thời gian
  time register
  thanh ghi thời gian
  time relay
  rơle thời gian
  time response
  đáp ứng thời gian
  time sampling
  lấy mẫu thời gian
  time savers
  tiết kiệm thời gian
  time scale (factor)
  hệ số đổi thời gian
  time scale factor
  hệ số thang thời gian
  time scale generator
  sự tạo thang biểu thời gian
  time scale in synchronism
  chọn thời gian đồng bộ
  time scale of earth history
  thang thời gian lịch sử trái đất
  time scale production
  sự tạo sinh thang (biểu) thời gian
  time scale reading
  đơn vị thang đo thời gian
  time scale unit
  thang thời gian
  time schedule control
  điều khiển theo thời gian biểu
  time selection
  tách theo thời gian
  time separation
  phân chia thời gian
  time series
  chuỗi thời gian
  time series
  loạt thời gian
  time series analysis
  phân tích các chuỗi thời gian
  time series analysis
  sự phân tích chuỗi thời gian
  time setting
  sự định thời gian
  time shared control
  điều chỉnh phân thời gian
  time sharing
  chia sẻ thời gian
  time sharing
  hệ phân chia thời gian
  time sharing system
  hệ phân chia thời gian
  time sharing technique
  kỹ thuật phân chia thời gian
  time signal
  tín hiệu thời gian
  time slice
  khoảng thời gian
  time slice
  lát thời gian
  time slice
  phân chia thời gian
  time slicing
  phân chia thời gian
  time slicing
  sự cắt lát thời gian
  time slicing
  sự chia lát thời gian
  time slicing
  sự phân khoảng thời gian
  time slicing
  sự phân chia thời gian
  time slicing
  sự phân lượng thời gian
  time slot
  khe thời gian
  time slot
  khoảng cách của thời gian
  time slot (inmultiplexing)
  khe thời gian
  Time Slot (TS)
  khe thời gian
  Time Slot Interchange (TSI)
  trao đổi khe thời gian
  time slot interchanger
  bộ hoán đổi khe thời gian
  time slot pattern
  mẫu khe thời gian
  Time Slot Sequence Application Part (TSSAP)
  phần ứng dụng chuỗi - khe thời gian
  time source
  nguồn thời gian
  time stamp
  dấu hiệu thời gian
  time stamp
  nhãn thời gian
  Time Stamp (TS)
  dấu thời gian
  time standard
  chuẩn thời gian
  time standard
  mẫu chuẩn thời gian
  time step
  bước nhảy thời gian
  time study
  định mức thời gian
  time switch
  công tắc định thời gian
  time switch
  rơle thời gian
  Time Switch Module (TSM)
  môđun chuyển mạch thời gian
  time switching
  sự chuyển mạch thời gian
  time synthesis
  sự tổng hợp thời gian
  time tag
  được cấp nhãn thời gian
  time to chopping
  thời gian (tức lúc) cắt
  time to crest
  thời gian tới đỉnh
  time to half-value
  thời gian bán trị (của sóng xung)
  Time to Live (Internet) (TTL)
  Thời gian duy trì (Internet)
  time to repair
  thời gian để sửa
  time to rupture
  thời gian đứt gãy
  Time To Try Reassignment/Resynchronization (TTR)
  thời gian thử tái đồng chỉnh/tái đồng bộ
  Time To Wait For Realignment/Resynchronization (TWR)
  Thời gian đợi tái đồng chỉnh/Tái đồng bộ
  time transfer equipment
  thiết bị chuyển giao thời gian
  time transfer test
  sự thử chuyển giao thời gian
  time translational invariance
  bất biến tịnh tiến thời gian
  time travel
  du ngoạn thời gian
  time travelling
  thời gian du ngoạn
  time unit
  đơn vị thời gian
  time used
  hao phí thời gian
  time variable control
  điều chỉnh theo thời gian
  time-and-motion study
  nghiên cứu hoạt động theo thời gian
  time-clock control
  đồng hồ thời gian
  time-clock control
  rơle thời gian
  time-constant
  không đổi (theo thời gian)
  Time-Correlated Associated particle (TCAP)
  hạt liên kết tương quan thời gian
  time-current characteristics
  đặc tuyến dòng điện-thời gian
  time-current relay
  rơle dòng thời gian
  time-delay circuit
  mạch trễ thời gian
  time-delay fuse
  cầu chì trễ thời gian
  time-delay relay
  rơle trễ thời gian
  time-dependent
  phụ thuộc thời gian
  time-dependent deformation
  biến dạng theo thời gian
  time-dependent maintenance of permanent way
  bảo dưỡng đường sắt theo thời gian
  time-depth chart
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  time-depth curve
  đường thời gian-độ sâu
  time-depth graph
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  time-derived channel
  kênh theo thời gian
  time-distance curve
  đường thời gian-khoảng cách
  time-division technique
  hiệu suất thời gian
  time-efficiency factor
  khoảng thời gian tự do
  time-free transfer
  khoảng thời gian tự do
  time-interval counter
  bộ đếm khoảng thời gian
  time-invariant system
  hệ thống có thời gian bất biến
  time-lag relay
  rơle thời gian
  time-locking relay
  rơle khóa theo thời gian
  time-maker
  bộ ghi thời gian
  Time-Multiplexed Switch (TMS)
  chuyển mạch ghép thời gian
  time-of-day clock
  đồng hồ thời gian ngày
  time-of-flight method
  phương pháp thời gian bay
  time-of-flight spectrometer
  phổ kế thời gian bay
  time-of-flight spectrum
  phổ của thời gian bay
  time-out
  sự quá thời gian
  time-out
  thời gian chờ
  time-out
  thời gian tạm ngưng
  time-overcurrent relay
  rơle quá dòng thời gian
  time-pressure clock
  đồng hộ thời gian-áp suất
  time-pressure clock
  rơle thời gian-áp suất
  time-rate
  mức thời gian
  time-scale
  trục thời gian
  time-scale (x) axis
  trục thời gian
  time-scale tick marks
  dấu phân chia thời gian
  time-section
  mặt cắt (theo) thời gian
  time-series analysis
  phân tích chuỗi thời gian
  time-sharing
  chia xẻ thời gian
  time-sharing option (TSO)
  tùy chọn chia sẻ thời gian
  time-sharing system (TSS)
  hệ thống chia sẻ thời gian
  time-sheet
  biểu đồ thời gian
  time-shirt
  sự lệch thời gian
  time-space diagram
  sơ đồ thời gian-không gian
  time-space-time network
  mạng thời gian-không gian-thời gian
  time-study man
  người định mức thời gian
  time-table
  biểu thời gian
  time-tag
  dán nhãn thời gian
  time-tag
  gắn nhãn thời gian
  time-varying field accelerator
  máy gia tốc trường biến thiên (theo thời gian)
  time-varying parameter
  tham số thay đổi theo thời gian (chương trình)
  time-varying system
  hệ thống diễn biến theo thời gian
  Token Hold Time (THT)
  thời gian giữ thẻ bài
  total break time
  thời gian cắt hoàn toàn
  total break time
  tổng thời gian cắt mạch
  total editing time
  tổng thời gian soạn thảo
  total freezing time
  thời gian kết đông tổng
  total time
  thời gian tổng cộng
  total valid recording time
  khoảng thời gian ghi toàn bộ
  touch dry time
  thời gian sờ khô
  track access time
  thời gian truy cập rãnh ghi
  training time
  thời gian huấn luyện
  transfer time
  thời gian truyền
  transient time
  thời gian làm nhụt
  transient time
  thời gian tắt dần
  transistor time
  thời gian chuyển điện
  transit time
  thời gian chuyển tiếp
  transit time
  thời gian vượt qua quãng
  transit time device
  dụng cụ thời gian vượt quãng
  transit time diode
  đi-ốt thời gian vượt quãng
  transit time filter
  bộ lọc thời gian vượt quãng
  transit time filtering
  sự lọc thời gian vượt quãng
  transit time of network segment
  thời gian chuyển (giao) qua đoạn mạng viễn thông
  transit time of network segment
  thời gian chuyển (giao) qua khâu mạng viễn thông
  transit time tube
  đèn có thời gian vượt quãng
  transition time
  thời gian chuyển tiếp
  translating time
  thời gian dịch
  translation time
  thời gian biên dịch
  transmission time
  thời gian truyền
  trapped plasma avalanche time transit diode
  đi-ốt thời gian vượt quãng thác bẫy plasma
  travel time
  thời gian di chuyển
  travel time
  thời gian đi lại
  traveling time
  thời gian dịch chuyển
  travelling time
  thời gian chạy
  travelling time
  thời gian dịch chuyển
  trough of a time series
  cực tiểu của chuỗi thời gian
  TSO (timesharing option)
  sự lựa chọn chia sẻ thời gian
  TSO (timesharing option)
  tùy chọn dùng chung thời gian
  TSS (timesharing system)
  hệ thống chia sẻ thời gian
  TSS (timesharing system)
  hệ thống dùng chung thời gian
  turn-around time
  thời gian phản hồi
  turn-off time
  thời gian ngắt
  turn-on stability time
  thời gian ổn định mở máy
  turn-on time
  thời gian đóng máy
  turnround time
  thời gian quay vòng
  two-way time
  thời gian đường kép (phản xạ sóng địa chấn)
  unavailability time
  thời gian không khả dụng
  unavailable time
  thời gian bất khả dụng
  unavailable time
  thời gian chưa sẵn sàng
  unfixed time
  thời gian không định mức
  unit time
  thời gian đơn vị
  Universal Coordinated Time (UCT)
  thời gian phối hợp toàn cầu
  unscheduled down-time
  thời gian ngừng đột xuất
  up hole time
  thời gian phản hồi của sóng (trở lại mặt đất)
  use of time
  sự sử dụng thời gian
  utilization time
  thời gian sử dụng
  Variable Bit Rate-Non-Real-Time (ATM) (VBR-NRT)
  Tốc độ bít thay đổi không thời gian thực (ATM)
  Variable Bit Rate-Real-Time (ATM) (VBR-NRT)
  Tốc độ bít thay đổi thời gian thực (ATM)
  variable time scale
  thang thời gian thay đổi
  variation in accordance with the time of [[]]...
  biến đổi theo thời gian của ...
  velocity time diagram
  biểu đồ vận tốc thời gian
  vertical time propagation
  thời gian truyền thẳng đứng
  virtual processing time
  thời gian xử lý ảo
  virtual wait time
  thời gian chờ ảo
  wagon demurrage time
  thời gian bốc dỡ chậm
  waiting time
  thời gian đợi (máy điện thoại)
  wall clock time
  thời gian thực
  wall time
  thời gian thực
  warm-up time
  thời gian nóng lên
  wavelength Time Division Multiplexing (WTDM)
  ghép kênh chia thời gian theo bước sóng
  word time
  thời gian từ
  worked-off time
  thời gian đã sử dụng
  working time
  thời gian làm việc
  working time reserve
  dự trữ thời gian làm việc
  Works, Time for Completion of
  thời gian phải hoàn thành công trình
  write cycle time
  thời gian chu kỳ ghi
  write time
  thời gian ghi
  writing time
  thời gian ghi

  Kinh tế

  chu kỳ
  giờ
  thời gian
  abstract labour time
  thời gian lao động trừu tượng
  access time
  thời gian đi (để đi tới một địa điểm...)
  access time
  thời gian truy cập
  actual flying time
  thời gian bay thực tế
  air time
  thời gian phát sóng (chương trình quảng cáo)
  air time buyer
  người mua thời gian phát sóng (quảng cáo)
  allowed time
  thời gian được dung nhận
  allowed time
  thời gian ngừng sản xuất được hưởng lương
  anticipated time of shipment
  thời gian bốc hàng dự kiến
  appropriation of labour time
  sự chiếm dụng thời gian lao động
  arrival time
  thời gian đến (của tàu hoặc hàng)
  attendance time
  thời gian hiện diện
  attendance time
  thời gian hiện diện (của người lao động ở nơi làm việc)
  available labour time
  thời gian lao động khả dụng
  award a stated time [[]] (to...)
  quyết thầu vào thời gian đã định
  beer storage time
  thời gian lên men bia
  best time available
  có được thời gian quảng cáo tốt nhất
  block time
  thời gian đi
  blood clotting time
  thời gian đông máu
  breakdown time
  thời gian ngưng việc
  breaking-down time
  thời gian chỉnh lý sau khi hoàn thành
  breaking-down time
  thời gian ngưng việc
  British Summer Time
  Thời gian Mùa hạ Anh
  calendar time
  thời gian theo lịch
  commercial time
  thời gian tiết mục quảng cáo
  compile and run time
  thời gian biên dịch và vận hành
  computer time
  thời gian tính của máy vi tính
  constant service time
  thời gian phục vụ cố định
  contact time
  thời gian dừng xe để bốc dỡ (trong vận tải xe hơi)
  cumulative time
  thời gian (quảng cáo) tính dồn
  cycle time
  thời gian chu kỳ
  daily job time report
  báo cáo thời gian làm việc hàng ngày
  daily time card
  thẻ đăng ký thời gian làm việc mỗi ngày
  daily time report
  báo cáo thời gian công tác hàng ngày
  dead time
  thời gian chết
  delivery lead time
  thời gian cách khoảng giao hàng
  discretionary time
  thời gian làm việc tùy ý (của người quản lý)
  down time
  thời gian máy hỏng (không hoạt động)
  downtime (downtime)
  thời gian vô dụng
  effective time
  thời gian hữu hiệu
  effective time
  thời gian tiêu hao thực tế
  estimated time of arrival
  thời gian đến dự kiến (của tàu, hàng...)
  estimated time of arrival
  thời gian đến ước chừng
  estimated time of departure
  thời gian rời bến dự kiến (của tàu bè)
  estimated time of departure
  thời gian rời bến dự kiến (của tàu, hàng)
  expected time of arrival
  thời gian đến dự kiến (của tàu)
  extension of time for payment
  sự kéo dài thời gian trả tiền
  external idle time
  thời gian ngừng việc vì lý do bên ngoài
  forwarding time
  thời gian chuyển đi (hàng hóa)
  free time
  thời gian sử dụng miễn phí
  full time equivalent
  tương đương toàn thời gian
  full- time worker
  công nhân làm việc cả thời gian
  full-time contract
  hợp đồng làm việc toàn thời gian
  full-time director
  giám đốc làm việc toàn thời gian
  full-time employee
  nhân viên làm việc toàn thời gian
  full-time employment
  việc làm toàn thời gian
  full-time job
  công việc toàn thời gian
  full-time officer
  công chức làm việc toàn thời gian
  full-time work
  việc làm toàn thời gian
  full-time worker
  công nhân làm toàn thời gian
  ground time
  thời gian ngồi chờ
  half-time job
  việc làm bán thời gian
  housewife time
  thời gian của bà nội trợ
  idle time
  thời gian nghỉ chờ việc
  idle time
  thời gian ngừng việc
  idle time
  thời gian vô ích
  idle time cost
  phí tổn thời gian ngừng việc
  in proportion to time
  theo tỷ lệ thời gian
  ineffective time
  thời gian không sử dụng
  job time card
  thẻ thời gian làm việc
  lapse of time
  sự mất hiệu lực theo thời gian
  lead time
  thời gian chờ hàng
  lead time
  thời gian chở hàng
  lead time
  thời gian chuẩn bị chở
  lead time
  thời gian dẫn khách
  lead time
  thời gian đưa vào sản xuất
  lead time
  thời gian gom hàng
  lead time
  thời gian thực hiện (giao hàng)
  lost time
  thời gian bỏ mất
  lost time
  thời gian lãng phí
  lost time allowance
  trợ cấp trong thời gian tìm việc mới
  machine ancillary time
  thời gian phụ trợ của máy
  machine down time
  thời gian máy hỏng
  machine idle time
  thời gian máy nhàn rỗi
  machine idle time
  thời gian ngừng máy
  machine time estimating
  sự ước tính thời gian hoạt động của máy
  make up time
  thời gian thu hồi vốn
  minimum connecting time
  thời gian nối chuyến tối thiểu
  minimum operating time
  thời gian vận chuyển tối thiểu
  new time
  thời gian mới
  non production time
  thời gian nhàn rỗi
  non productive time
  thời gian nhàn rỗi
  non productive time
  thời gian phi sinh lợi
  non-operation time
  thời gian không kinh doanh
  normal time
  thời gian bình thường
  odd time
  thời gian để không
  off-peak time
  thời gian vắng khách
  on-call time pay
  tiền lương theo thời gian chờ lệnh
  part-time contract
  hợp đồng làm việc không toàn thời gian
  part-time work
  công việc một phần thời gian
  payment at a fixed future time
  trả tiền vào một thời gian tương lai quy định
  payment by time
  phương thức trả lương theo thời gian
  payment by time
  trả lương theo thời gian
  permanent full-time contract
  hợp đồng làm việc toàn thời gian không xác định
  person on short time
  người làm việc không toàn thời gian
  productive time
  thời gian hữu ích (của một máy tính)
  productive time
  thời gian khai thác
  rate of time preference
  suất ưa thích thời gian
  reaction time
  thời gian phản ứng
  reaction time
  thời gian phản ứng, thời gian khởi động
  real time
  thời gian thực
  replacement time
  thời gian tái cấp
  reverse time table
  bảng đảo thời gian
  round-trip time
  thời gian chuyển đi và về
  round-trip time
  thời gian chuyến đi về
  round-trip time
  thời gian chuyến hàng chở khứ hồi
  run time
  thời gian vận hành
  save time
  tiết kiệm thời gian
  save time (to...)
  tiết kiệm thời gian
  set-up time
  thời gian điều chỉnh (máy)
  shopping time
  thời gian (dành cho việc) mua sắm
  short-time working
  sự làm việc một phần thời gian
  standard labour time
  thời gian lao động tiêu chuẩn
  standard time
  thời gian chuẩn
  standard time
  thời gian tiêu chuẩn
  standard-time system
  chế độ thời gian chuẩn
  standard-time system
  chế độ thời gian chuẩn (của công nhân công nghiệp...)
  standard-time work contract
  hợp đồng làm việc theo thời gian tiêu chuẩn
  surplus labour time
  thời gian lao động thặng dư
  takeover time
  thời gian thay thế sản phẩm
  temperature-time combination
  sự phối hợp giữa nhiệt độ và thời gian
  temperature-time relationship
  sự quan hệ về nhiệt độ và thời gian
  time (andmotion) study
  nghiên cứu thời gian
  time after sight
  thời gian bao nhiêu ngày sau khi trình phiếu
  time and a quarter/half
  thời gian làm thêm
  time and elasticity
  thời gian và sức co giãn
  time and method study
  sự nghiên cứu về thời gian và phương pháp
  time and motion study
  nghiên cứu động tác và thời gian
  time barred
  thời gian hết hiệu lực
  time buying
  sự mua thời gian quảng cáo
  time card
  phiếu thời gian thao tác
  time consuming
  hao phí thời gian
  time deepening
  sự tận dụng thời gian
  time discount
  bớt giá theo thời gian (mua, quảng cáo)
  time discount
  chiết khấu, bớt giá theo thời gian (mua quảng cáo)
  time element
  yếu tố thời gian
  time frame
  phạm vi kéo dài của thời gian
  time frame
  phạm vi kéo dài của thời gian, lát thời gian
  time lag
  sự chậm trễ thời gian
  time lag
  sự chậm trễ thời gian, độ trễ thời gian
  time management
  quản lý thời gian làm việc
  time management
  sự quản lý thời gian làm việc (của cá nhân)
  time of demurrage
  thời gian trễ hạn
  time of effect
  thời gian hữu hiệu
  time of in lieu
  thời gian nghỉ bù
  time of payment
  thời gian trả tiền
  time of shipment
  thời gian chở
  time of shipment
  thời gian chở, kỳ hạn xếp chở (hàng hóa)
  time on demurrage
  thời gian trễ hạn
  time out
  thời gian chờ đợi
  time out
  thời gian tạm dừng, tạm nghỉ ngưng việc
  time preference
  sự thích thời gian hơn
  time rate
  tiền công theo thời gian (chứ không theo sản phẩm)
  time saving bonus
  tiền thưởng tiết kiệm thời gian
  time saving bonus
  tiền thưởng vượt mức thời gian
  time schedule
  bảng tiến độ thời gian
  time schedule
  thời gian biểu
  time segment
  phân đoạn thời gian
  time segment
  phân đoạn thời gian (chương trình quảng cáo)
  time series
  dãy số liệu theo thời gian
  time series
  những số liệu theo chuỗi thời gian
  time series analysis
  phân tích dãy số theo thời gian
  time sheet
  bảng tính thời gian bốc dỡ
  time sheet
  thời gian biểu bốc dỡ
  time study
  nghiên cứu thời gian (lao động)
  time to market
  thời gian đưa ra thị trường
  time utility
  hiệu dụng thời gian
  time value
  giá trị thời gian
  time value
  trị giá thời gian
  time value of money
  giá trị theo thời gian của tiền
  time volume rate
  giá cước thời gian
  time-barred
  thời gian hết hiệu lực (pháp định)
  time-barred
  thời gian kháng biện
  time-lag
  độ trễ thời gian
  time-out
  thời gian chờ đợi (khi máy tính đang vận hành)
  time-saving
  có thể tiết kiệm được thời gian
  time-series analysis
  phân tích những số liệu theo chuỗi thời gian
  time-sharing
  phân chia thời gian
  time-wage earner
  người hưởng lương theo thời gian, theo giờ
  time-weighted return
  thu nhập gia quyền thời gian
  timetable (timetable)
  thời gian biểu
  total travel time
  tổng thời gian đi lại
  training time
  thời gian đào tạo
  turn time
  thời gian sắp hàng chờ
  turn time
  thời gian sắp hàng chờ (của các tàu ở cảng)
  turnround time
  thời gian chuyển cảng
  turnround time
  thời gian đậu lại
  voyage time
  thời gian của chuyến đi biển
  waiting time
  thời gian chờ đợi
  waiting time
  thời gian đợi
  working time
  thời gian làm việc
  thời gian, thời hạn, kỳ hạn
  thời hạn
  check-in time
  thời hạn đăng ký lấy chỗ
  check-out time
  thời hạn trả phòng
  contractual limits of time
  thời hạn theo quy định hợp đồng
  exceed the time limit (to...)
  vượt quá thời hạn
  just-in-time production
  sự sản xuất đúng thời hạn
  lay time
  thời hạn bốc dỡ hàng
  lay time (laytime)
  thời hạn bốc dỡ hàng
  legal limits of time
  thời hạn pháp định
  processing lead time
  thời hạn đưa ra
  processing lead time
  thời hạn phát động
  processing lead time
  thời hạn tung ra
  procurement lead time
  thời hạn cung cấp
  specific period of time
  thời hạn quy định
  strict time limit
  thời hạn chính xác
  time order
  quyết lệnh về thời hạn trả tiền
  time risk
  rủi ro thời hạn
  time to market
  thời hạn đưa ra thị trường
  within the prescribed time
  trong những thời hạn quy định
  thời kỳ
  aging time
  thời kỳ chín
  hard time
  thời kỳ khó khăn
  time of crisis
  thời kỳ khủng hoảng
  time to time comparison
  sự so sánh (mức phí sinh hoạt) giữa những thời kỳ khác nhau

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Period, interval, stretch, spell, patch: I was goingthrough a bad time when we last met.
  Period, interval,stretch, while, span, space, term, duration: It is a long timesince I have seen you. In the time I took to write this, she hadvanished. 3 hour; point, moment: What time is it? At what timeis our appointment?
  Age, period, epoch, era, lifetime,heyday, day(s): The novel is set in the time of the Caesars.
  Opportunity, chance, occasion: You must make time to visit yourmother.
  Experience: I had a wonderful time at your party.
  Tempo, beat, rhythm, metre, measure: They are playing 'TeddyBears' Picnic' in march time.
  Ease, leisure; convenience:He'll be there in his own time.
  Often, times. life, things,circumstance, conditions, everything, culture, mores, habits,values: How times have changed since we were young!
  Aheadof time. (bright and) early, prematurely, beforehand, in goodtime: He arrived ahead of time and had to wait.
  All thetime. always, ever, constantly, continuously, continually,perpetually, at all times, without surcease, unceasingly:Mother is after me all the time to do my homework.
  At onetime. a once, once upon a time, on one occasion, previously, indays of yore, formerly, heretofore, in the (good) old days: Atone time you thought me beautiful. b simultaneously, (all) atonce, at the same time, together, all together, in unison: Thecar can only carry five people at one time.
  At the sametime. a all the same, nonetheless, yet, even so, but, however,be that as it may, nevertheless, notwithstanding, just the same:I love her; at the same time, I cannot live with her. b See 12(b), above.
  At times. from time to time, occasionally,(every) now and then, once in a while, on occasion, every sooften, at intervals, sometimes, Colloq every so often: Attimes, Ingrid would come over and cook dinner for me.
  Behindthe times. old-fashioned, outdated, dated, outmoded, antiquated,pass‚, obsolescent, obsolete, Colloq old hat, dead: Isn't 'TheLambeth Walk' a bit behind the times?
  For the time being.for now, for the present, for the moment, meanwhile,temporarily, pro tempore, pro tem, Archaic for the nonce: Hehas been appointed chairman for the time being.
  In no time.at once, forthwith, straightaway, immediately, quickly,speedily, without delay, swiftly: The pizza we ordered wasdelivered in no time.
  In time. a in timely fashion, early,in good time, in the nick of time: The doctor arrived in timeto save the baby. b soon, one of these days, sometime, someday,one day, eventually, sooner or later, anon: In time, peoplemight be living on the moon.
  On time. a punctually, on thedot, in good time: He is never on time for his appointments. bin instalments, on terms, on account, on credit, Colloq Brit onthe never-never, on hire purchase or h.p.: We bought the car ontime.
  Take (one's) time. dawdle, dilly-dally, shilly-shally,delay, linger, loiter: He's certainly taking his time with hisreport.
  Time and again. again (and again), repeatedly, (overand) over again, time and time again, time after time,frequently, often, many times, on many occasions: Time andagain I warned him he'd get a ticket if he parked there.
  V.
  Schedule, set, regulate, control: The trains are timedto arrive five minutes apart.
  Schedule, set, organize,adjust, fix: She timed her entrance to coincide exactly withthe crash of the cymbals.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The indefinite continued progress of existence,events, etc., in past, present, and future regarded as a whole.2 a the progress of this as affecting persons or things (stoodthe test of time). b (Time) (in full Father Time) thepersonification of time, esp. as an old man with a scythe andhourglass.
  A more or less definite portion of time belongingto particular events or circumstances (the time of the Plague;prehistoric times; the scientists of the time).
  An allotted,available, or measurable portion of time; the period of time atone's disposal (am wasting my time; had no time to visit; howmuch time do you need?).
  A point of time esp. in hours andminutes (the time is 7.30; what time is it?).
  (prec. by a) anindefinite period (waited for a time).
  Time or an amount oftime as reckoned by a conventional standard (the time allowed isone hour; ran the mile in record time; eight o'clock New Yorktime).
  A an occasion (last time I saw you). b an event oroccasion qualified in some way (had a good time).
  A moment ordefinite portion of time destined or suitable for a purpose etc.(now is the time to act; shall we fix a time?).
  (in pl.)expressing multiplication (is four times as old; five times sixis thirty).
  A lifetime (will last my time).
  (in sing. orpl.) a the conditions of life or of a period (hard times; timeshave changed). b (prec. by the) the present age, or that beingconsidered.
  Colloq. a prison sentence (is doing time).
  An apprenticeship (served his time).
  A period of gestation.16 the date or expected date of childbirth (is near her time) orof death (my time is drawing near).
  Measured time spent inwork (put them on short time).
  A any of several rhythmicpatterns of music (in waltz time). b the duration of a note asindicated by a crotchet, minim, etc.
  Brit. the moment atwhich the opening hours of a public house end.
  V.tr.
  Choose the time or occasion for (time your remarks carefully).2 do at a chosen or correct time.
  Arrange the time of arrivalof.
  Ascertain the time taken by (a process or activity, or aperson doing it).
  Regulate the duration or interval of; settimes for (trains are timed to arrive every hour).
  Constantly (nags all the time).
  At all times(leaves a light on all the time). at one time 1 in or during aknown but unspecified past period.
  Simultaneously (ran threebusinesses at one time). at the same time 1 simultaneously; ata time that is the same for all.
  Nevertheless (at the sametime, I do not want to offend you). at a time separately in thespecified groups or numbers (came three at a time). at timesoccasionally, intermittently. before time (usu. prec. by not)before the due or expected time. before one's time prematurely(old before his time). for the time being for the present;until some other arrangement is made. half the time colloq. asoften as not. have no time for 1 be unable or unwilling tospend time on.
  Dislike. have the time 1 be able to spend thetime needed.
  Know from a watch etc. what time it is. have atime of it undergo trouble or difficulty. in no (or less thanno) time 1 very soon.
  Very quickly. in one's own good timeat a time and a rate decided by oneself. in one's own timeoutside working hours. in time 1 not late, punctual (was intime to catch the bus).
  Eventually (in time you may agree).3 in accordance with a given rhythm or tempo, esp. of music. inone's time at or during some previous period of one's life (inhis time he was a great hurdler). keep good (or bad) time 1 (ofa clock etc.) record time accurately (or inaccurately).
  Behabitually punctual (or not punctual). keep time move or singetc. in time. know the time of day be well informed. lose notime (often foll. by in + verbal noun) act immediately (lost notime in cashing the cheque). not before time not too soon;timely. no time colloq. a very short interval (it was no timebefore they came). out of time unseasonable; unseasonably.pass the time of day colloq. exchange a greeting or casualremarks. time after time 1 repeatedly, on many occasions.
  Inmany instances. time and (or time and time) again on manyoccasions. time and a half a rate of payment for work at oneand a half times the normal rate. time-and-motion (usu.attrib.) concerned with measuring the efficiency of industrialand other operations. time bomb a bomb designed to explode at apre-set time. time capsule a box etc. containing objectstypical of the present time, buried for discovery in the future.time clock 1 a clock with a device for recording workers' hoursof work.
  A switch mechanism activated at pre-set times by abuilt-in clock. time-consuming using much or too much time.time exposure the exposure of photographic film for longer thanthe maximum normal shutter setting. time factor the passage oftime as a limitation on what can be achieved. time-fuse a fusecalculated to burn for or explode at a given time.time-honoured esteemed by tradition or through custom. timeimmemorial (or out of mind) a longer time than anyone canremember or trace. time-lag an interval of time between anevent, a cause, etc. and its effect. time-lapse (ofphotography) using frames taken at long intervals to photographa slow process, and shown continuously as if at normal speed.time-limit the limit of time within which a task must be done.the time of day the hour by the clock. time off time for restor recreation etc. the time of one's life a period or occasionof exceptional enjoyment. time out esp. US 1 a briefintermission in a game etc.
  = time off. time-scale the timeallowed for or taken by a sequence of events in relation to abroader period of time. time-served having completed a periodof apprenticeship or training. time-server a person who changeshis or her view to suit the prevailing circumstances, fashion,etc. time-share a share in a property under a time-sharingscheme. time-sharing 1 the operation of a computer system byseveral users for different operations at one time.
  The useof a holiday home at agreed different times by several jointowners. time sheet a sheet of paper for recording hours of worketc. time signal an audible (esp. broadcast) signal orannouncement of the exact time of day. time signature Mus. anindication of tempo following a clef, expressed as a fractionwith the numerator giving the number of beats in each bar andthe denominator giving the duration of each beat. time switch aswitch acting automatically at a pre-set time. time warp animaginary distortion of space in relation to time, wherebypersons or objects of one age can be moved to another. time wasthere was a time (time was when I could do that). time-workwork paid for by the time it takes. time-worn impaired by age.time zone a range of longitudes where a common standard time isused . [OE tima f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X